Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề bài

Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C 2H5OH và

CH3COOH.

Lời giải chi tiết

Hai phương pháp là:

a) Dùng quỳ tím: Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ rượu etylic khơng làm quỳ tím

đổi màu.

b) Dùng Na2CO3 hoặc CaCO3: CH3COOH cho khí CO2 thốt ra C2H5OH khơng

có phản ứng.

Đề bài

Có ba chất hữu cơ có cơng thức phân tử là C 2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu

ngẫu nhiên là A, B, C biết :

- Chất A và C tác dụng được với natri.

- Chất B ít tan trong nước.

- Chất C tác dụng được với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Lời giải chi tiết

Chất C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na 2CO3, suy ra trong phân tử có

nhóm –COOH.Vậy C2H4O2 là công thức phân tử của C, công thức cấu tạo của C là : CH 3COOH.

Chất A tác dụng được với Na, suy ra trong phân tử có nhóm –OH . Vậy C 2H6O là

cơng thức phân tử của A, công thức cấu tạo của A là C2H5OH.

Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na, Na 2CO3 là etilen CH2 =

CH2.

Đề bài

Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO 2 và 27 gam

H2O.

a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào ?

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23.

Lời giải chi tiết

Đốt cháy A thu được CO2 và H2O. Vậy A chứa C, H và có thể có O.

nCO2 = 44:44 =1 mol => nC = 1 mol => mC = 1.12 = 12 gam

nH2O = 27:18 = 1,5 mol => nH = 3 mol => mH = 3.1 = 3 gam

mC+mH = 12+3 = 15 gam < mA => A còn chứa O, mO = mA - mC - mH = 2312-3 = 8 gam => nO = 8:16 = 0,6 mol

Ta có: C:H:O = nC:nH:nO = 1:3:0,5 = 2:6:1

Vậy CTPT của A có dạng (C2H6O)n

Theo đề bài tỉ khối của A so với hiđro là 23, vậy mA = 46

mA = 46 => 46n = 46 => n = 1

Vậy công thức phân tử cảu A là C2H6OBài 47. Chất béo

Đề bài

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau :

A. Dầu ăn là este.

B. Dầu ăn là este của glixerol.

C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo.

D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este cuả glixerol và axit béo.

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Đề bài

Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống.

a) Chất béo ... tan trong nước nhưng ... trong benzen, dầu hỏa.

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng... este trong môi trường ... tạo ra ... và...

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng... nhưng

không là phản ứng...

Lời giải chi tiết

a) Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong benzen, dầu hỏa.

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo

ra glixerol và các muối của axit béo.

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy

phân nhưng khơng là phản ứng xà phòng hóa.

Đề bài

Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo :

a) Giặt bằng nước ;

b) Giặt bằng xà phòng ;

c) Tẩy bằng cồn 96o ;

d) Tẩy bằng giấm ;

e) Tẩy bằng xăng.

Hãy giải thích sự lựa chọn đó.Lời giải chi tiết

Để tẩy sạch vết dầu ăn dính vào quần áo, ta phải dùng các chất có thể hòa tan

được dầu nhưng khơng phá hủy quần áo.

Xà phòng, cồn 96o, xăng là những chất hòa tan được dầu và không làm hư hại

quần áo nên các phương pháp b), c), e) là dùng được.

Giấm tuy hòa tan được dầu ăn nhưng phá hủy quần áo nên không dùng được.

Nước khơng hòa tan được dầu ăn nên cũng khơng dùng được.Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Đề bài

Cho các chất sau : rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi :

a) Phân tử chất nào có nhóm – OH ? Nhóm –COOH ?

b) Chất nào tác dụng được với K ; Zn ; NaOH ; K2CO3 ?

Viết các phương trình phản ứng hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Chất có nhóm –OH là rượu etylic, chất có nhóm –COOH là axit axetic.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×