Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghĩa được lâu dài trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội mà còn tạo dựng

được nếp sống, một nhân cách ở mỗi con người và trong xã hội.

Hiện nay đất nước đang trong giai đoạn đẩy mạnh và phát triển cơng

nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, với quy mô to lớn, chúng ta là những thế hệ

tương lai của đất nước là những hạt giống mới sẽ được gieo và nẩy mầm ở mai

sau, được trang bị những kiến thức cơ bản tương đối để sau này tạo dựng nên

một đất nước vững mạnh và giầu đẹp hơn. Vậy chúng ta cần phải làm gi? Trước

những tình đó các mối nguy hại của xã hội đang đặt ra trước mắt, các ban

nghành và toàn thể nhân dân ta phải hết sức lưu ý, nhằm đẩy lùi những vấn đề

xấu ấy để đưa đất nước phát triển đi lên.

Tình hình an ninh – chính trị là một vấn đề hết sức quan trọng của xã hội

nói chung và của xã nói riêng. Để có một nền an ninh – chính trị - kinh tế vững

vàng thì tất cả các ban ngành đồn thể cần có sự phối hợp đồng bộ, cần có tinh

thần trách nhiệm cao, phát huy được nội lực của cơ sở. Đối với ban công an cần

nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi biến động của địa bàn, có tinh thần đồn

kết với nhân dân và chính quyền địa phương thì tình hình an ninh chính trị của

xã sẽ ln được ổn định.

Trong thời gian thực tập tại UBND xã Ta Ma và qua thực nghiệm tại địa

bàn tôi thấy đời sống nhân dân luôn được chú trọng quan tâm đã phần nào đáp

ứng nhu cầu nguyện vọng của người nhân, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo

và sự ủng hộ tham gia nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trong xã, tơi tin rằng

cơng tác phòng chống các tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc tại xã ngày càng có

bước phát triển lớn mạnh góp phần làm thay đổi bộ mặt của xã Ta Ma còn gặp

nhiều khó khăn.

Để làm cho đât nước ngày càng xuân, chúng ta – những lớp trẻ, những

sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường cùng chung tay chung sức học tập, rèn

luyện, góp sức tun truyền phòng chống tệ nạn xã hội nói chung va trong sinh

viên nói riêng. Để cho xã hội sẽ ngày càng văn minh, hiện đại, chính là xây

dựng một tương lai tốt đẹp cho chúng ta. Đẩy những con số đáng buồn tới cực

tiểu bởi vì nó là những con số khơng đáng có. Đấy chỉ là một bộ phận rất nhỏ

43trong đa số sinh viên chăm chỉ học hành, tích lũy tri thức, đạo đức góp phần xây

dựng đất nước. Tuy nhiên những số lượng này cũng đã nói lên rằng càng nhiều

sinh viên, trụ cột của đât nước đang sống khơng có lý tưởng, trượt dài trong

những cuộc vui suốt tháng, trân cười thâu đêm. Họ tưởng mình đang tận hưởng

tuổi trẻ nhưng thực ra là đang tiêu phí tuổi xn của mình. Là sinh viên trường

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên em và tất cả chúng ta sẽ có tiếng nói và

hành động xây dựng mơi trường văn hóa trên mảnh đất đào tạo ra những cán bộ

văn hóa của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

3.2. KIẾN NGHỊ

Từ những khó khăn vưỡng mắc trên, đưa ra kiến nghị như sau:

+ Trung ương xem xét phân bổ hỗ trợ cho địa phương từ các nguồn vốn.

Nâng mức hỗ trợ cho các tỉnh, huyện vùng sâu, vùng xa khó khăn và nghiên cứu

sửa đổi nguyên tắc phân bổ vốn theo hướng tạo chủ động trong các tỉnh huyện

phân bổ nguồn lực, tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ

được giao.

+ Tỉnh, huyện phải tăng cường kiểm tra thực hiện nhiệm vụ mà trung

ương đề ra, quan tâm sâu sắc hơn nữa tới các địa phương.

+ Trong cơ cấu quản lý bộ máy của xã Ta Ma cần đào tạo các cán bộ lãnh

đạo các ban nghành của xã có trình độ chun mơn.

+ Quan trọng nhất là cán bộ quản lý văn hóa cần phải được bồi dưỡng đào

tạo để có trình độ chun mơn nghiệp vụ làm việc.

+ Tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến

pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và sinh động đến từng đối

tượng, từng gia đình.

+ Tăng cường giáo dục và thực hiện nề nếp kỷ cương, nếp sống văn hóa

trên địa bàn xã. Xử lý nghiêm khắc các tội phạm vi phạm pháp luật.

+ Về cơ sở hạ tầng trú trọng đầu tư như: Đường, Trường, Trạm nhất là

trong các bản, trung tâm xã.

+ Để thực hiện tốt công tác đời sống văn hóa ở UBND xã Ta Ma – huyện

Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất44nước cần có những chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước phù hợp và đúng

đắn hơn được các cấp quản lý ban ngành kịp thời đúng lúc.

+ Tiếp tục chỉ đạo công an cùng phối hợp với mặt trận tổ quốc, các đoàn

thể nhân dân tập trung tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động các con nghiện

tự nguyện đăng ký cai nghiện. Vận động gia đình của các đối tượng tập trung

giáo dục con người trong gia đình chấp hành các chính sách pháp luật phòng

chống các tệ nạn xã hội.

Đề xuất với trung tâm y tế dự phòng, ban trung tâm cai nghiện: Đưa đi cai

nghiện tập trung; Cai tại cơ sở xã.

+ Đề nghị với sở văn hóa thường xuyên mở lớp tập huấn về nghiệp vụ cho

đội ngũ cán bộ phòng văn hóa các huyện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ văn hóa các

xã.

+ Quan tâm hơn nữa về con người, kinh phí xây dựng hoạt động, trang

thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất, các thiết chế nhà văn hóa để phục vụ tốt cho

hoạt động sự nghiệp văn hóa thơng tin

+ Cơ sở vật chất: Đề nghị các cấp chính quyền liên ngành có liên quan

cần quan tâm giúp đỡ để ban văn hóa xã hội các xã có nhà văn hóa riêng, trang

thiết bị cho cơng tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ có hiệu quả cao.

+ Đề nghị với các sở văn hóa thơng tin quan tâm đầu tư kinh phí, vật

chất và chỉ tiêu để xây dựng các nhà văn hóa thơn, bản, các xã đặc biệt cần có sự

đầu tư xây dựng.

+ Đề nghị với UBND huyện cần quan tâm hơn nữa về biên chế cán bộ

phòng và cán bộ làm cơng tác văn hóa – thơng tin cơ sở có trình độ, bằng cấp

chun mơn về văn hóa.

+ Đề nghị UBND xã xây dựng đội ngũ tuyên truyền cơ sở, tổ chức tập

huấn về kiến thức, nghiệp vụ cho họ.

+ Đề nghị các ban ngành, công an xã cần phối hợp với mặt trận tổ quốc,

các đoàn thể nhân dân tập trung tổ chức tuyên truyền giáo dục vận động gia đình

của các đối tượng, tập trung giáo dục con người trong gia đình chấp hành các

chính sách pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội.

45+ Đề nghị tập huấn, thông tin cho cán bộ các cấp thực hiện tốt vai trò,

trách nhiệm của các thành viên trong gia đình trong việc thực hiện các tiêu chí

gia đình văn hóa. Chú trọng xây dưng nếp sống văn hóa, văn minh trong mỗi

cộng đồng dân cư và từng gia đình từng cá nhân.

+ Đề nghị người dân phải có ý thức thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ

của cấp trên đề ra.46TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn hoá và Phát triển - Phạm Văn Đồng - Nhà xuất bản Chính trị

Quốc gia - Năm 1989.

2. Giáo Trình Đại cương khoa học quản lý - Phan Văn Tú - NXB Trường

Đại học Văn hố Hà Nội - Năm 2000.

3.Giáo trình Quản lý hoạt động văn hóa - Phan Văn Tú - NXB Văn

hóa - Thơng tin - Năm 1998.

4. Văn hố và đổi mới - Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong, Hồ Chí

Minh - NXB Lao động - Năm 1998.

5. Vấn đề tổ chức, hoạt động văn hóa ở nước ta - Trần Độ - NXB

Văn hố - Thơng tin Hà Nội - Năm 1990.

6. Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng gia đình văn hóa, khu phố tiên

tiến, xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa, các trường học văn hóa Năm 2003.

7. Tài liệu nghiệp vụ Văn hố thơng tin cơ sở - Hà Văn Tăng - NXB Cục

Văn hố Thơng tin cơ sở - Năm 2004.

8. Tài liệu Tập huấn cán bộ văn hóa thơng tin cơ cơ sở - NXB Bộ Văn

hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hoá cho cán bộ

cơ sở - NXB Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên - Lò Thanh Hằng - Năm 2008.ivTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×