Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II: THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP

PHẦN II: THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

gian đó đến năm 1959 thành lập chi bộ của 03 xã và bắt đầu tách xã, từ đây Ủy

ban hành chính xã Ta Ma được đổi thành Ủy ban nhân dân xã Ta Ma.

Trong quá trình xây dựng trưởng thành nhận thức của người dân ngày một

tiến bộ, xây dựng được trường lớp học cho con em trong xã và các xã lận cận từ

lớp 1 đến lớp 5, đội ngũ cán bộ xã tuy khơng có bằng cấp và số lượng cán bộ

khơng nhiều nhưng cũng có phần am hiểu xã hội, thoát ly sản xuất tạo dựng cho

nhân dân có hướng làm ăn phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày mới thành lập đa số người dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp,

lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 90% người dân của xã thu nhập

bằng sản xuất thuần nông. Trong điều kiện kinh tế bấp bênh, trình độ canh tác

lạc hậu, cơ sở hạ tầng xã hội, khoa học kỹ thuật còn nhiều bất cập, nơi làm việc

của hệ thống chính trị chưa được đầu tư, trình độ dân trí thấp, tình trạng bỏ học

tỉ lệ mù chữ cao tệ nạn xã hội còn nhiều phức tạp (tệ nạn nghiện hút thuốc phiện

cờ bạc, mê tín dị đoan, nạn chộm cắp diễn ra thường xuyên).

Như vậy lịch sử hình thành và phát triển Uỷ ban hành chính xã Ta Ma

trước đây, nay gọi là Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma – Huyện Tuần Giáo – Tỉnh

Điện Biên từ năm 1954 đến nay được 63 năm tuổi thành lập và có nhiều triển

biến về sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhận thức của nhân

dân được cải tiến và có nhiều thay đổi đáp ứng tình hình đất nước hiện nay.

* Qúa trình phát triển.

Xã Ta Ma ban đầu còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, văn hóa – xã hội.

Đến nay bộ máy chính quyền của xã luôn được sự quan tâm của cơ quan cấp

trên về mọi mặt, lãnh đạo xã động viên nhân dân các dân tộc trong xã phát huy

sức mạnh khối đại đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để khắc phục mọi khó khăn về

kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất – tinh

thần của người nhân dân trên địa bàn xã.

- Cơ sở hạ tầng:

Cơ sở vật chất của UBND xã Ta Ma tương đối đầy đủ để đáp ứng nhu cầu

làm việc của cán bộ, cơng chức trong xã hồn thành cơng việc của mình tốt và18hiệu quả hơn, đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sơ vật chất tương đối đầy đủ

trong các bản trong địa bàn xã:

+ Về điện: Đến nay có 6/8 bản trong địa bàn xã đã được sử dụng điện lưới

quốc gia.

+ Hệ thống đường giao thông: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên

các bản trong địa bàn xã đều có đường giao thơng đi lại. Nhưng vì xã nằm trong

lòng trảo đồi núi nên việc đi lại còn khó khăn đặc biệt là các bản Trạm Củ,

Phiêng Cải, Phình Cứ.

- Cơng tác giáo dục:

+ Duy trì sĩ số học sinh đi học chuyên cần đạt kết quả cao trong học tập từ

80 90%. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển, học sinh đến lớp tăng hơn tăng

hơn so với những năm trước. Các phụ huynh học sinh đều cho con em của mình

đi học, nhũng năm gần đây tình trạng khơng đi học, bỏ học đã giảm rõ rệt,

khơng còn tình trạng bỏ học giữa chừng.

- Tình hình an ninh, trật tự:

An trật tự trên địa bàn xã xảy ra phức tạp như trộm cắp tài sản của công

dân đánh nhau gây thương tích, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, cờ bạc.

Một số người dân vẫn chưa am hiểu về pháp luật nên vẫn chế tạo, sử dụng trái

phép vũ khí, vật liệu gây cháy nổ.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của cơ sở thực tập

* Quy mô cơ sở vật chất:

Trụ sở UBND xã Ta Ma gồm ba dãy nhà. Dãy một gồm 5 phòng là nơi

làm việc của khối đồn thể,cơng an và qn sự. Dãy nhà hai cũng gồm 5 phòng

là nơi làm việc của khối ủy ban và Hội đồng Nhân Dân xã. Dãy nhà Ba là hai

phòng làm việc của Bí thư, phó bí thư đảng ủy xã và một hội trường lớn phục vụ

công tác giao ban, hội họp, hai sân cầu lông ngoài trời.

Tổng số hộ trên địa bàn Xã là: 843 hộ = 3.702 khẩu trong đó:

Nam: 1.841 người chiếm 49,90%.

Nữ: 1.851 người chiếm 50,1%.

Hộ nông nghiệp: 1.023 hộ.

19Lao động sản xuất: 1.534 lao động.

Số hộ đói nghèo tồn xã là 458 hộ chiếm 52,46%.

* Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý

Thực hiện nghị quyết số 807/QĐ-UBND ngày 03/08/2005 của UBND

tỉnh Điện Biên về kiện toàn tổ chức, bộ máy chun mơn UBND Xã Ta Ma có

sơ đồ như sau:

Sơ đồ Cơ cấu bộ máy quản lý của xã Ta MaĐẢNG ỦYHĐNDKhối đồn thểMTTQHCCBĐTNHNDHPNUBNDCơng

AnQn

sựVăn

phòngĐịa

chínhKế

tốnVăn

Hóa

pháp* Đảng ủy

Là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cao nhất chính quyền cấp xã ơ cấu Đảng ủy

như sau:

+Ban chấp hành Đảng ủy gồm 9 người trong đó gồm có 1 % bí thư, 2 phó

bí thư giúp việc.

+ Ban Thường vụ Đảng ủy gồm có 3 người là 1 bí thư và 2 phó bí thư, 3

thường vụ Đảng ủy là bộ phận thường trực của Ủy ban chấp hành Đảng ủy.

* Hội đồng nhân dân:

Là cơ quan quyền lực cao nhất của chính quyền xã Ta Ma, chịu sự lãnh

20đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Có quyền áp dụng những vấn đề, lĩnh vực quan trọng

cấp xã như sau:

Kinh tế, Xã hội, Giáo dục, Văn hóa, An ninh, Quốc phòng, chính sách

dân tộc, chính sách tôn giáo, thi hành Pháp luật…

HĐND được cơ cấu, được tổ chức như sau:

+ HĐND gồm có 25 đại biểu

+ Thường trực HĐND có 2 người, trong đó có 1 chủ tịch HĐND do bí thư

Đảng ủy kiêm nhiệm, 1 phó chủ tịch thường trực giúp việc cho chủ tịch HĐND

* Uỷ ban nhân dân:

Là cơ quan chấp hành và điều hành mọi hoạt động của xã , là cơ quan thể

chế hóa các chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, sự giáp sát của hội

đồng nhân dân về mọi hoạt động của mình. UBND xã Ta Ma được cơ cấu tổ

chức như sau:

+ Các thành viên UBND gồm có 3 người, trong đó có 1 chủ tịch ủy ban, 1

phó chủ tịchh, 1 ủy viên ủy ban.

+ Thường trực ủy ban gồm có: 3 người trong đó chủ tịch UBND phụ trách

chung, phó chủ tịch là người giúp việc cho chủ tịch UBND phụ trách về các lĩnh

vực văn hóa xã hội và cán bộ văn phòng thường trực.

+ Ban tham mưu gồm có: Cơng an 3 người, xã đội 2 người giao thông

thủy lợi 1 người, khuyến nơng 2 người, ngồi ra còn có các ban nghành đoàn thể

giúp việc cho Đảng ủy – HĐND – UBND như :

- Khối đồn thể có:

+ Mặt tận tổ quốc xã gồm có 2 người và 1 phó chủ tịch.

+ Hội nơng dân gồm có 2 người, 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch

+ Đồn thanh niên gồm có 2 người, 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch.

+ Hội LHPN gồm có 2 người, 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch.

- Khối ủy ban gồm có:

Ban tư pháp gồm có 5 thành viên trong đó 1 trưởng ban do chủ tịch UBND

phụ trách, 1 phó ban thường trực là cán bộ văn hóa xã, 1 cán bộ ban chuyên

trách giúp việc.

21+ 1 Cán bộ tài chính kế tốn.

+ 2 Cán bộ hành chính văn phòng.

+ 1 Cán bộ Địa chính đất đai.

+ 1 Cán bộ công an.

+ 1 Chủ tịch hội cao tuổi.

+ 1 Chủ tịch hội chữ thập đỏ.

* Số lượng cán bộ, công nhân viên:

BẢNG SỐ LƯỢNG CÁN BỘ XÃ TA MA.STTHọ và tênTuổiDân tộcChức vụTrìnhTrình độđộ vănchuyên1

2

3

4

5

6

7

8

9Giàng Nhè Chứ

Giàng A Của

Vàng Chờ Chá

Giàng A Dua

Lò Văn Tói

Qng Văn Cóng

Mùa A Khay

Thào Trừ Dua

Sùng Thị Sinh1962

1974

1959

1975

1985

1962

1959

1964

1988hóa

H’Mơng BTĐU

12/12

H’Mơng PBTĐU

9/12

H’Mơng PCTHĐND 4/10

H’Mơng CTUBND 11/12

Kháng

PCTUBND 12/12

Kháng

CTMTTQ 9/12

H’Mông CTHND

3/10

H’Mông CT HCCB 4/10

H’Mông CTHPN

12/1210Giàng Sái Chá1964H’Mông CHT7/1011Sùng Chờ Di1960H’Mơng TCA7/1012Giàng A Giao1980H’Mơng Kế tốn12/1213

14Hảng A Chứ

Hảng Sáu Lừ1988

1964H’Mơng VP

H’Mơng VP12/12

10/1215Giàng A Páo1991H’Mơng BTĐ12/1216

17

18

19

20

21

22Lò Thị Thưởng

Sùng A Di

Giàng Thị Cúc

Giàng A Cu

Sùng A Nếnh

Giàng Thị Dính

Giàng Sáu Chá1991

1988

1988

1993

1981

1988

1964La Ha

H’Mơng

H’Mơng

H’Mơng

H’Mơng

H’Mơng

H’Mơng12/12

9/12

12/12

12/12

9/12

9/12

5/1222Văn hóa

Địa chính

TP-HT

PCTMTTQ

PCTMTTQ

PCTHPN

PCTHCCBmơn

TC-LLCT

TC-LLCT

TC-NN

TC- LLCT

TC-NNTYTCQnSự

TC-TCA

ĐHKế

Tốn

ĐH-GDCT

TC-HCVP

TCmỹ

thuật

TC-VH

TC-ĐCXD

TC-PL

TC-TCKT

TT-NN

TT-NN

Ko cóGhi

chú2.1.4. Chức năng nhiệm vụ của UBND xã Ta Ma.

* Chức năng:

Tổ chức hoạt động Văn hóa - Thơng tin tổng hợp phục vụ các sự kiện

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí,

sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thơng tin của quần chúng.

UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần đảm

bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung

ương đến địa phương (Quy định tại điều 2 luật tổ chức HDND - UBND năm

2003).

Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các thôn, bản xây dựng và chấp hành kế

hoạch kinh tế, văn hóa, lãnh đạo các thơn bản phát triển các cơng trình thủy lợi,

giao thơng vận tải và sự nghiệp văn hóa.

Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản nhà nước, bảo vệ tính mạng, tự do

danh dự, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, chống tham nhũng, buôn

lậu, các tệ nạn xã hội trên địa bàn tồn xã.

Trong phân cơng việc, mỗi việc chỉ được giao một cơ quan, đơn vị, trong

đó một người phụ trách nhiệm vụ chính. Cấp trên khơng làm thay được công

việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc cho các nhân dân và ngược

lại thủ trưởng cơ quan được giao công việc phải chịu trách nhiệm về tiến độ và

kết quả công việc được phân công.

UBND làm việc theo nguyên tắc tập chung dân chủ bảo đảm phát huy vai

trò lãnh đạo của Đảng ủy, tập thể UBND đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân

của chủ tịch. Phó chủ tịch và ủy viên UBND xã.

Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền; bảo

đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã và sự chỉ đạo, điều

hành của cơ quan cấp trên.

Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo quy định

của pháp luật, chương trình, minh bạch trong hoạt động theo đúng phạm vi,

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

23* Nhiệm vụ:

- Trong lĩnh vực kinh tế:

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình HĐND cùng

cấp thơng qua trình UBND xã Phìn Hồ phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch

đó.

Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tồn xã. Dự tốn thu,

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm.

Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương phối hợp với các cơ nhà nước cấp

trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn xã, và báo cáo ngân

sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả quỹ đất đai để phục vụ các nhu cầu

cơng ích của địa phương.

Huy động sự đóng góp của các tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng các

cơng trình hạ tầng của xã, thôn, bản trên nguyên tắc tự nguyện.

-Trong lĩnh vực nông nghiệp:Tổ chức hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, khuyến

khích và phát triển các ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển và hướng dẫn

nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy

hoạch chung và phòng trừ các dịch bệnh đối với cây trồng, vật ni.

Tổ chức xây dựng các cơng trình thủy lợi, thực hiện tu bổ đê điều.

Quản lý kiểm tra bảo vệ khai thác và bảo vệ các nghành nghề truyền thống

của các địa phương và tổ chức ứng dụng Khoa học - Công nghệ vào nông

nghiệp để phát triển các nghành nghề mới.

- Trong lĩnh vực xây dựng giao thông vận tải:

Tổ chức thực hiện xây dựng sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp.

Quản lý việc xây dựng, cấp phép xây dựng nhà ở riêng, ở địa điểm nhà ở

dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thơng

và các cơng trình khác ở địa phương.24Huy động sự đóng góp tự nghuyện của nhân dân để xây dựng đường giao

thông, đường, cầu cống theo quy định của pháp luật.

- Trong lĩnh vực giáo giục, y tế, xã hội - văn hóa và thể dục thể thao:

Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường

Mầm non, Tiểu học, Trung học, phối hợp với UBND cấp trên quản lý các trường.

Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số kế hoạch hóa gia

đình được giao, vân động nhân dân giữ gìn phòng chống các dịch bệnh.

Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao.

Thực hiện chính sách, chế độ đối với các thương binh, liệt sĩ các gia đình

chính sách…

Tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo vận động giúp đỡ các gia đình khó

khăn, người già cơ đơn, người tàn tật…

- Trong lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội và thi hành pháp luật:

Tổ chức tun truyền giáo dục, xây dựng quốc phòng tồn dân, thực hiện

công tác nghĩa vụ quân sự tuyển quân theo kế hoạch.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng

“Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững mạnh, thực hiện các biện pháp

phòng ,ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp luật của địa

phương.

- Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tơn giáo:

Tổ chức hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, tơn giáo

quyền tự do tín ngưỡng, tơn giáo của nhân dân địa phương theo quy định của

pháp luật.

- Trong việc thi hành pháp luật:

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, pháp luật giải quyết các vụ việc vi phạm

pháp luật và tranh chấp trong nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại tố cáo và kiến nghị của

công dân theo thẩm quyền.25Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan trong việc thi hành án tại

địa phương theo quy định của pháp luật.

UBND xã Phìn Hồ đứng đầu là Chủ tịch và phó chủ tịch chịu trách nhiệm

về kinh tế và văn hóa xã hội.

Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ là người lãnh đạo công việc của ủy ban, chịu

trách nhiệm điều hành và giải quyết công việc theo điều hành của UBND xã.

phó chủ tịch có nhiệm vụ giúp chủ tịch quản lý về các mặt văn hóa - xã hội, y tế

dân tộc, giáo dục, nông nghiệp tài nguyên môi trường.

Các phòng ban trực thuộc UBND chuyên giúp UBND thực hiện chức năng

quản lý nhà nước ở địa phương, đảm bảo sự thống nhất của nghành dọc và cơ

quan hành chính địa phương.

2.1.5. Nguồn kinh phí hoạt động

Vấn đề kinh phí hoạt động cho phong trào phòng chống các tệ nạn ma túy,

mại dâm, cờ bạc, rượu chè trên địa bàn xã Ta Ma là một vấn đề căn bản và khá

quan trọng. Bởi vì xét đơn vị hành chính thì mọi hoạt động phong trào dù là đơn

giản nhưng vẫn cần có nguồn kinh phí để đảm bảo sự vận hành một cách bình

thường. Đây là một bài tốn khó đặt ra với xã Ta Ma. Hiện nay chưa có một quy

định cụ thể nào về mặt tài chính cho các hoạt động của phong trào, xã là chủ yếu

là sự tài trợ của một số ban ngành đoàn thể, tổ chức cá nhân do đó nguồn thu

nhập khơng ổn định dẫn đến hoạt động phong trào không thường xuyên hoạt

động và liên tục.

Hiện nay các phong trào phòng chống các tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc,

rượu chè trên địa bàn xã Ta Ma hoạt động theo nguồn tài chính xã và nguồn kinh

phí của thơn đóng góp đó là một nguồn vốn rất hạn hẹp. Chính vì điều này dẫn

đến sự đơn điệu, ttrong hoạt động của phong trào, sự hoạt động cần chừng của

phong trào đã không gây được quỹ cũng như hoạt động của các ban ngành khác.

Trên thực tế thì hoạt động phong trào tại các thơn, bản thường khơng có

nguồn kinh phí do nhà nước tài trợ mà hầu hết các thôn, bản đều trong tình trạng

nguồn ngân quỹ khơng nhất định.26Để có kinh phí hoạt động hàng năm cần huy động sự đóng góp của nhân

dân trong thơn, xã. Sự đóng góp này có thể là hiện vật hoặc bằng tiền. Chỉ được

hàng năm quần chúng nhân dân có thể đóng góp một lượng tiền hoặc một số

hiện vật nhất định vào quỹ để chi trả cho hoạt động phong trào trong xã hoặc

trong thơn.

Một năm có thể góp 10 nghìn đồng đến 20 nghìn đồng trên một hộ gia

đình để ủng hộ cho phong trào tốt hơn.

Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng cung cấp cho các hoạt động như:

Khen thưởng, Gia đình văn hóa, khen thưởng cho các cá nhân tham phòng

chống các tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, rượu chè để động viên tinh thần của

họ để sau này mọi người tích cực tham gia hơn nữa và cũng là đem lại cho họ

một kinh nghiệm những bài học bổ ích cho quần chung nhân dân.

2.2. THỰC TẾ CƠNG TÁC PHỊNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN MA TÚY, MẠI

DÂM, CỜ BẠC, RƯỢU CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TA MA

2.2.1. Nhiệm vụ của cơng tác phòng chống các tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ

bạc, rượu chè trên địa bàn xã Ta Ma

* Thực trạng các tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, rượu chè đang xảy

ra tại xã Ta Ma

- Cán bộ văn hóa cơ sở vẫn còn chưa đặc biệt hăng say cơng việc tun

truyền, giáo dục cho nhân dân.

- UBND xã chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc phòng chống các tệ

nạn xã hội trên địa bàn xã

- Trong những năm qua hệ thống bộ máy chính quyền của huyện chưa

được ổn định vừa mới thành lập nên còn thiếu sự quan tâm sát sao đến các địa

bàn ở vùng sâu vùng xa.

- Thời thế ln thay đổi, trình độ và cách nhận thức cũng thay đổi kèm

theo đó là sự ăn chơi đua đòi bng thả cuộc sống để rồi rơi vào hố sâu tiêu cực

mặt trái của xã hội. Các đối tượng có thể vì lợi ích cá nhân mà khơng quan tâm

đến lợi ích của người khác nên dẫn đến vi phạm pháp luật.27- Trình độ nhận thức của người dân kém, dễ bị lừa, sự quan tâm của gia

đình chưa được sâu sắc.

Trước những thực trạng trên thì UBND xã và ban văn hóa kết hợp với ban

ngành của huyện thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đề ra, do cuộc sống

và an sinh của xã hội.

* Nhiệm vụ:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với cương vị là cán bộ quản lý văn

hóa cần phải đi sâu, đi sát với quần chúng nhân dân, tích cực tuyên truyền vận

động nhân dân tránh xa các tệ nạn xã hội. Nâng cao giáo dục hơn nữa.

Tổ chức thực hiện nghị quyết 09/CP, chương trình quốc gia phòng chống

tội phạm tại địa phương.

Là cán bộ văn hóa phải thường xuyên mở lớp tập huấn cho các cán bộ ở

bản bao gồm thanh niên, phụ nữ, hội cao tuổi…nhằm tăng hiệu quả cơng tác

phòng chống tệ nạn xã hội. Đồng thời cần phải tuyên truyền phổ biến rộng rãi

tới nhân dân hiểu biết một cách nhất định về HIV/AIDS và những con đường lây

lan chủ yếu như: Tình dục khơng an tồn, Lây qua đường máu, Từ mẹ sang con,

Dùng chung bơm kim tiêm.

Cán bộ văn hóa phải có sự phối hợp giữa các tổ chức tại bản, xã để cùng

tiến hành công việc, luôn tham mưu cho cấp ủy Đảng về tình hình an ninh quốc

phòng và kinh tế chính trị tại địa bàn xã. Đồng thời tiến hành tìm hiểu thực tế là

cơng tác tun truyền như phát tờ rơi, loa đài đối với từng thôn bản.

Tích cực xuống từng bản, từng hộ gia đình gặp trực tiếp người mắc bệnh,

động viên an ủi người mắc bệnh cần phải biết giữ gìn vệ sinh cho mình và mọi

người xung quanh để tránh những sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Nâng cao nhận thức thực hiện hành động các cấp các ngành, tuổi trẻ thanh

niên xây dựng các lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, đẩy lùi các lối sống suy

thoái đạo đức, tuyên truyền lối sống, nếp sống tốt đẹp trong bản làng. Vận động

nhân dân gắn liền với các vận động phong trào xung kích phát triển kinh tế xã

hội, bảo vệ tổ quốc của từng địa phương.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II: THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×