Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết Quả và Thảo Luận.

Kết Quả và Thảo Luận.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kết Quả và Thảo LuậnSự

Sựthay

thayđổi

đổinhiệt

nhiệtđộ

độ

Nhiệt

Nhiệt độ

độ trung

trung bình

bình trong

trong

Giá

Giá trị

trị nhiệt

nhiệt độ

độ hàng

hàng ngày

ngày

◦◦

◦◦

từ

từ 24

24 C

C đến

đến 55

55 C,

C, với

vớiNhiệt

Nhiệt độ

độ thường

thường giảm

giảm và

và ổn

ổncác

các giá

giá trị

trị trung

trung bình

bình từ

từ

oo

oo

32,1

32,1 C

C đến

đến 33,7

33,7 C.

C.48

48 đến

đến 108

108 ngày

ngày sau

sau khi

khiđịnh

định ởở thời

thời gian

gian ủủ từ

từ khoảng

khoảngthùng

thùng đầy.

đầy.khoảng

khoảng thời

thời gian

gian cho

cho chất

chất thải

thải

vào

vào quan

quan sát

sát thấy

thấy trong

trong thùng

thùng

1-6

1-6 tương

tương ứng

ứng là

là 44,9,

44,9, 45,2,

45,2,

47,1,

47,1, 46,8,

46,8, 50,4,

50,4, và

và 46,8

46,8 ◦◦ C.

C.Kết Quả và Thảo LuậnKết Quả và Thảo LuậnSự thay đổi

pHBắt đầu như là có tính axit nhẹ

6.05, và tăng dần nhờ các hoạtpH trung bình trong thùng 1-6 trong

thời gian ủ từ ngày 14 cho đến

ngày 120 (sau khi thùng đã đầy đủ),động của vi sinh vật phân hủytương ứng là 7.33, 7.41, 7.41,các axit hữu cơ.7.40, 7.30,và 7,30.Kết quả thu được trong nghiên cứu độ pH này Cho thấy

các axit hữu cơ từ sự phân hủy ban đầu của các chất thải

hữu cơ đã được vơ hiệu hóa trong thời gian một tháng.Kết Quả và Thảo LuậnSự thay đổi pH trong quá trình ủKết Quả và Thảo LuậnTỉ lệ C/N của phân trộn trong thùng 1-6 liên tục giảm từ khoảng 53,7 đến ổn định tương ứng ở

17,6, 18,0, 16,0, 14,8, 18,3 và 19,2, ở những giai đoạn ủ khoảng 70, 77, 56, 56, 77, và 84 ngày

sau khi các thùng đã đầy.Các giá trị trung bình C / N được tìm thấy trong thùng 1-6 trong thời gian ủ từ ngày 14 đến ngày

120 tương ứng là 24,5, 22,2, 18,8, 20,2, 20,2 và 26,9  khơng có sự khác biệt đáng kể giữa các

thùng.Tuy nhiên ở trong thùng 6 có cao hơn đáng kể so với các thùng khác.Kết Quả và Thảo LuậnHình 4. Sự thay đổi tỷ lệ C / N trong quá trình ủ.Kết Quả và Thảo LuậnLiên tục giảm từ 75,5% ổn định ở mức

khoảng 41-50%, ở giai đoạn ủ từ khoảng ngày 42 đến

ngày 91 ngày sau khi mỗi thùng đầyChấtGía trị trung bình chất rắn dễ bay hơi trong thùng 1-6

trong thời gian ủ từ ngày 14 đến ngày 120Rắnsau khi các thùng đã đầy tương

ứng là 57,1, 52,6, 50,6, 51,6, 55,7 và 61,1bay

hơiPhân trộn trong thùng 1-6 vẫn ổn định

khoảng 70, 70, 49, 49, 77, và 84

ngày sau khi các thùng đã đầy đủ, tương ứngKết Quả và Thảo LuậnChất rắn bay hơiKết quả và thảo luậnChỉ số nảy mầmCác giá trị trung bình của chỉ số nảy mầm trong thùng 1-6 trong thời gian ủ

từ ngày 14 đến ngày 120 sau khi các thùng đã đầy tương ứng là 106, 108,

105, 108, 99.6, và 100 %.Kết quả và thảo luậnKết Quả và Thảo Luận

Đánh giá hiệu suấtPhân trộn trong tất cả các thùng đã được ổn định vào ngày 56 đến ngày 91.

Chất thải phân rã nhanh nhất trong thùng 3 và 4, tiếp theo là thùng 5, 1, 2, 6

Tất cả các phân trộn có giá trị pH trung tính.Những tính chất của tất cả các phân trộn

có độ pH, C / N, CEC, và N-P-K đáp ứng

các tiêu chuẩn phân vi sinh của Thái Lan.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết Quả và Thảo Luận.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×