Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

11. Chính phủ (2005), Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11 quy định về

công tác phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước trong xây dung và kiểm

tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, Hà Nội.

12. Chính Phủ (2008), Quyết định số 770/2008/QĐ-TTg ngày 23/6 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng nhân lực,

cơng chức hành chính nhà nước giai đoạn 2008-2010, Hà Nội.

13. Nguyễn Trọng Điều (2007), “Về chế độ cơng vụ Việt Nam”, NXB Chính trị

quốc gia, Hà Nội.

14. NHNN chi nhánh Thái Nguyên (2010), Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân

hàng Nhà nước tỉnh

15. NHNN chi nhánh Thái Nguyên (2011), Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân

hàng Nhà nước tỉnh

16. NHNN chi nhánh Thái Nguyên (2012), Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân

hàng Nhà nước tỉnh

17. NHNN chi nhánh Thái Nguyên (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân

hàng Nhà nước tỉnh

18. NHNN Việt Nam (2013), Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt

Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng cuối năm 2013,

Thông báo số 207/TB-NHNN ngày 02/7/2013

19. NHNN Việt Nam (2013), Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la

Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước

ngồi, Thơng tư số 14/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013

20. NHNN Việt Nam (2013), Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng

Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

nước ngồi, Thơng tư số 15/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013

21. NHNN Việt Nam (2013), Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng

đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với

khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành

kinh tế, Thơng tư số 16/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/22. Giang Thị Phương Hạnh (2009), “Xây dựng nhân lực, cơng chức hành chính

nhà nước theo u cầu cải cách hành chính của tỉnh Bình Phước hiện nay”,

Luật học.

23. Vũ Văn Hiền (2007), Xây dựng nhân lực lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu

cầu của sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB Chính trị

quốc gia, Hà Nội.

24. Trần Đình Hoan (2009), Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo,

quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

25. Trần Quốc Huy (2009), “Suy nghĩ về ba mũi đột phá trong cơng tác cán bộ”,

Tạp chí xây dựng Đảng- 2009.

26. Vũ Khoan (2007), “Cơng tác cán bộ trong tình hình mới”, Tạp chí xây dựng

Đảng-2007.

27. M. Hilb (2001), Quản trị nguồn nhân lực theo định hướng tổng thể, Nxb

Thống kê, Hà Nội.

28. Thang Văn Phúc - Nguyễn Minh Phương - Nguyễn Thu Huyền (2004), “Hệ

thống công vụ và xu hướng cải cách của một số nước trên thế giới”, NXB

Chính trị quốc gia, Hà Nội.

29. Thang Văn Phúc - Nguyễn Minh Phương (2005), “Cơ sở lý luận và thực tiễn

xây dựng nhân lực, cơng chức”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

30. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên

cứu với SPSS, Nxb Thống kê, Hà nội.

31. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (năm 2008), Luật cán bộ, công chức, Hà Nội.

32. Phạm Hồng Thái - Đinh Văn Mậu (2009), Luật hành chính Việt Nam, NXB

Giao thơng vận tải, Hà Nội.

33. Nguyễn Chí Thành (2002), "Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn

nhân lực Ngân hàng Nhà nước", Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh

34. UBND tỉnh Thái Nguyên (2013), Kế hoạch phân công chỉ đạo, điều hành và

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Kế hoạch số 06/KHSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/UBND ngày 29/01/2013Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/35. UBND tỉnh Thái Nguyên (2013), Triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐTTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu

của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Kế

hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/8/2013

36. UBND tỉnh Thái Ngun (2011), Phê duyệt Chương trình Xây dựng nơng thôn

mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020, Quyết định

số 1282/QĐ-UBND ngày 25/5/2011

37. Website:

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam: htp://www.sbv.gov.vn/portal

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên: htp://www.thainguyen.gov.vn/

- htp://www.pbc.gov.cn, trang web của NHND Trung quốc.

- htp://www.de.bundesbank, trang web của NHLB ĐứcSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/PHỤ LỤC

Phụ lục 1 BẢNG

CÂU HỎI

Hướng dẫn: Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào các

ô trống bên cạnh các gợi ý trả lời.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

Tên:…................................................................................................................1. Vị trí làm việc trong Ngân Hàng.

□ Quản lý

□ Cán bộ, chuyên viên

2. Trình độ giáo dục

□ Trung học chuyên nghiệp và cao đẳng

□ Đại học

□ Sau Đại học

3. Tổng số năm đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng

 Dưới 2 năm

 Từ 3 tới dưới 5 năm

 Từ 5 năm tới dưới 10 năm

 trên 10 năm

Trình độ tiếng anh:

Chứng chỉ A ; Chứng chỉ B; Chứng chỉ C

Chứng chỉ khác: .................................................................................................

Trình độ tin học

Microsof office :ABCChứng chỉ khác: .................................................................................................Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Phần II. Đánh giá về chất lượng nhân lực làm việc trong ngân hàng nhà nước chi

nhánh tỉnh Thái Nguyên

Hãy đặt dấu (/) tương ứng với mức độ nhận thức của bạn vào các cột trả

lời trong bảng dưới đây. Mức độ đánh giá được mô tả như thang đánh giá dưới

đây.

Mức độ đánh giáPhạm vi đánh giáMô tả lựa chọn54.20-5.00Rất đồng ý43.40-4.19Đồng ý32.60-3.39Khá đồng ý21.80-2.59Khơng đồng ý11.00-1.79Rất khơng đồng ýSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Hãy đưa ra quan điểm của mình ở tất cả các mục. Khơng bỏ sót mục nào!

Mức độ đánh

giá Các nội dung đánh giá

(Quimo)5432Qui mô dân số

Qui mơ và mật độ dân số lớn đã góp phần

tăng nguồn cung lao động trên địa bàn thành

phố

Vì nguồn cung lao động lớn nên ngân hàng cóthể tuyển dụng được các ứng viên thỏa

mãn điều kiện yêu cầu

Số lượng sinh viên trên địa bàn lớn là cơ sở cho

phép ngân hàng lựa chọn được những ứng viên

Dân số đông, lực lượng lao động nhiều sẽ tác

động không nhỏ tới việc cạnh tranh việc làm.

Đây là động lực để người lao động phấn đấu

giữ việc làm.

Với thị trường tiêu dùng lớn sẽ có nhiều doanh

nghiệp thương mại phát triển sẽ cạnh tranh

thu hút nhân lực chất lượng cao với chi nhánh.

(KT-XH)Sự phát triển KT_XH

Kinh tế - Xh phát triển là cơ sở, động lực tăng

cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

trong các trường.

Ngân hàng có sự cạnh tranh trong tuyển

dụng và sử dụng lao động chất lượng cao đối

với các thành phần kinh tế khác.

Ngân hàng nhà nước khơng có nhiều lợi thế

cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại

trong việc thu hút nhân tài

Các ứng viên ngày càng được trang bị nhiều

kiến thức kỹ năng mềm do kinh tế -xh ngày

càng phát triển

Kinh tế - Xh phát triển giúp cho thể lực của

người lao động được cải thiện(GDĐT)Giáo dục và ĐT

Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn

nhân lực có chất lượng cao ở khu vực miền

núi phía Bắc nên góp phần tăng chất lượng và

đa dạng loại hình lao động.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×