Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sau 06 tháng kết thúc điều trị NDI tiếp tục được cải thiện có ý nghĩa với p(Thời-điểm)1,3<0,001. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cải thiện tốt hơn nhóm chứng với PN/cứu- chứng<0,001.

Sau 06 tháng kết thúc điều trị NDI tiếp tục được cải thiện có ý nghĩa với p(Thời-điểm)1,3<0,001. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cải thiện tốt hơn nhóm chứng với PN/cứu- chứng<0,001.

Tải bản đầy đủ - 0trang

82Bảng 3.25. Mức độ cải thiện triệu chứng nói chung

NhómChung cho cả Nhóm nghiên

2 nhóm

cứu (n= 42)Mức độ cải thiệnRất tốt

Tốt

Trung bình

Kém

Khơng thành cơng

TổngNhóm chứng PN/cứu-chứng

(n = 40)nTỷ lệ

(%)nTỷ lệ

(%)nTỷ lệ

(%)30

36

16

0

036,5

44

19,5

0

028

13

01

0

066,7

30,9

2,4

0

002

23

15

0

05

57,5

37,5

0

0821004210040100<0,001Sau khi kết thúc điều trị: Số BN chung cho cả 2 nhóm đạt mức độ rất tốt

(đạt mức độ giảm ≥75% triệu chứng) là 36,5%, mức độ tốt (đạt mức độ giảm

≥50% triệu chứng) là 44%, số BN đạt mục đích điều trị là 80,5%.

Nhóm nghiên cứu có 66,7% số BN đạt mức độ cải thiện rất tốt (đạt mức

độ giảm ≥75% triệu chứng) và 30,9% số BN cải thiện tốt (đạt mức độ giảm

≥50% triệu chứng), số BN đạt mục đích điều trị là 97,6% (BN cải thiện giảm

≥50% triệu chứng sau đợt điều trị).

Nhóm chứng có 5% BN đạt mức độ cải thiện rất tốt (đạt mức độ giảm

≥75% triệu chứng) và 57,5% BN đạt mức độ cải thiện tốt (đạt mức độ giảm

≥50% triệu chứng), số BN đạt mục đích điều trị là 62,5% (BN đạt mức độ cải

thiện giảm ≥50% triệu chứng).

Sự khác biệt mức độ cải thiện triệu chứng chung giữa 2 nhóm có ý nghĩa

thống kê với p<0,001.83Biểu đồ 3.2. Mức độ cải hiện triệu chứng chungCả 2 nhóm sau khi can thiệp, các triệu chứng đều thuyên giảm mạnh từ rất

tốt đến tốt, nhưng nhóm nghiên cứu có tỷ lệ BN đạt mức độ rất tốt cao hơn hẳn

nhóm chứng, khơng gặp trường hợp nào sau can thiệp, làm các triệu chứng lâm

sàng tăng nặng thêm.

Bảng 3.26. So sánh điểm thuyên giảm và hệ số thuyên giảm VAS trước và sau

điều trị 06 tháng giữa 2 nhóm

Nhóm

Phương pháp đánh giáĐiểm VAS trước điều trị (a)

Điểm VAS sau 06 tháng (b)

Pa,b

ĐTG (a-b)

HSTG =Nhóm nghiên

cứu (n = 42)

± SDNhóm chứng

(n = 40)PN/cứu-chứng± SD5,62 ± 1,04

0,98 ± 0,95

Pa,b <0,001

4,64 ± 1,015,62 ± 1,37

2,72 ± 1,04

Pa,b <0,001

2,90 ± 0,90>0,05

<0,0010,84 ± 0,160,52 ± 0,14<0,001<0,001Trước điều trị VAS của 2 nhóm gần như tương đồng, sau điều trị 06

tháng, HSTG của nhóm nghiên cứu là: (0,84 ± 0,16) cao hơn nhóm chứng (0,52

±0,14), có ý nghĩa với p<0,001.

Bảng 3.27. So sánh điểm thuyên giảm và hệ số thuyên giảm chỉ số suy giảm

chức năng cột sống cổ trước và sau điều trị

NhómNhóm nghiên

cứu (n = 42)Nhóm chứng

(n = 40)PN/cứuchứng84NDI± SDĐiểm NDI trước điều trị (a)

Điểm NDI sau 06 tháng (b)

Pa,b

ĐTG (a-b)16,19 ± 2,88

3,10 ± 2,91

Pa,b <0,001

13,10 ± 3,48

0,82 ± 0,16HSTG =± SD

16,62 ± 3,91

7,72 ± 4,25

Pa,b <0,001

8,65 ± 3,56

0,55 ± 0,19>0,05

<0,001

<0,001

<0,001Trước điều trị NDI trung bình của 2 nhóm gần như tương đồng.

Sau khi kết thúc điều trị 06 tháng, HSTG của nhóm nghiên cứu là

(0,82 ± 0,16) lớn hơn nhóm chứng (0,55 ± 0,19), có ý nghĩa với p<0,001.

Bảng 3.28. So sánh điểm thuyên giảm và hệ số thuyên giảm sức cơ trước và

sau điều trị

Nhóm

Sức cơNhóm nghiên

cứu (n = 42)

± SDSức cơ trước điều trị (a)

Sức cơ sau 06tháng (b)

Pa,b

ĐTG (a-b)

HSTG =3,79 ± 0,47

4,86 ± 0,35

Pa,b <0,001

-1,07 ± 0,46

-0,03 ± 0,17Nhóm chứng

(n = 40)PN/cứu-chứng± SD

4,00 ± 0,60

4,33 ± 0,57

Pa,b <0,001

-0,33 ± 0,47

-0,09 ± 0,12>0,05

<0,001

<0,001

<0,001Trước điều trị sức cơ của 2 nhóm gần như tương đồng, sau 06 tháng

HSTG của sức cơ ở 2 nhóm tiếp tục cải thiện, có ý nghĩa với p<0,001.

3.4.2. Hiệu quả điều trị trên phim cộng hưởng từ

Bảng 3.29. So sánh điểm thuyên giảm và hệ số thuyên giảm chỉ số Torg

Nhóm

Torg

Chỉ số Torg trước điều trị (a)

Chỉ số Torg sau 06 tháng (b)

Pa,b

ĐTG (a-b)

HSTG =Nhóm nghiên

cứu (n = 42)

± SD

52,93 ± 5,88

56,81 ± 6,01

Pa,b <0,001

(-3,88 ± 2,62)

(-0,08 ± 0,05)Nhóm chứng

(n = 40)

± SD

54,50 ± 8,24

59,75 ± 7,85

Pa,b <0,001

(-5,25 ± 3,32)

(-0,10 ± 0,07)PN/cứuchứng>0,05

<005

< 0,05

<0,05Trước điều trị chỉ số Torg của 2 nhóm gần như tương đồng.

Sau 06 tháng chỉ số Torg tăng có ý nghĩa p<0,001. HSTG chỉ số Torg của85nhóm nghiên cứu là: (-0,08 ± 0,05) cao hơn so với nhóm chứng (-0,10 ± 0,07).

Bảng 3.30. So sánh điểm thuyên giảm và hệ số thuyên giảm chỉ số chèn ép

trước- sau (APCR) trước và sau điều trị

Nhóm nghiênNhómNhóm chứng

(n = 40)cứu (n = 42)

± SDAPCRChỉ số APCR trước điều trị (a)

Chỉ số APCR sau 06 tháng (b)

Pa,b

ĐTG (a-b)

HSTG =± SD54,71 ± 5,92

58,26±5,48

Pa,b<0,001

(-3,55±4,22)

(-0,07 ±0,09)54,88 ± 5,87

58,68 ± 3,41

Pa,b<0,001

(-3,80± 4,15)

(-0,08 ± 0,09)PN/cứuchứng> 0,05

<0,05

<0,05

<0,05Trước điều trị chỉ số APRC của 2 nhóm gần như tương đồng,

Sau 06 tháng cả 2 nhóm chỉ số này đều tăng. HSTG chỉ số APCR của

nhóm nghiên cứu là (-0,07 ±0,09) cao hơn so với nhóm chứng (-0,08 ± 0,09).

Bảng 3.31. So sánh điểm thuyên giảm và hệ số thuyên giảm chỉ số chèn ép

khoanh đoạn trước và sau điều trị

Nhóm

SSI

Chỉ số SSI trước điều trị (a)

Chỉ số SSI sau 06 tháng (b)

Pa,b

ĐTG (a-b)

HSTG =Nhóm nghiên

cứu (n = 42)

± SD

79,93 ± 6,57

85,33 ± 5,84

Pa,b<0,001

(-5,40 ± 3,25)

(-0,07 ± 0,04)Nhóm chứng

(n = 40)

± SD

82,45 ± 9,66

90,48 ± 6,83

Pa,b<0,001

(-8,03 ± 5,43)

(-0,10 ± 0,08)PN/cứu-chứng>0,05

<0,05

<0,05

<0,05Trước điều trị SSI 2 nhóm tương đồng,

Sau khi kết thúc điều trị 06 tháng chỉ số SSI của nhóm nghiên cứu có

HSTG là: (-0,07 ± 0,04) lớn hơn so với nhóm chứng (-0,10 ± 0,08).

Bảng 3.32. So sánh điểm thuyên giảm và hệ số thuyên giảm độ chèn ép thần

kinh trên cộng hưởng từ trước và sau điều trị

NhómNhóm nghiên

cứu (n = 42)Nhóm chứng(n = 42)PN/cứu-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sau 06 tháng kết thúc điều trị NDI tiếp tục được cải thiện có ý nghĩa với p(Thời-điểm)1,3<0,001. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cải thiện tốt hơn nhóm chứng với PN/cứu- chứng<0,001.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×