Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
cứu (n = 42)

cứu (n = 42)

Tải bản đầy đủ - 0trang

72

3.3. Đặc điểm hình ảnh thốt vị đĩa đệm trên phim cộng

hưởng từ

Bảng 3.13. Đặc điểm số tầng thốt vị

Nhóm

Số tầng

thốt vị1 tầng

2 tầng

3 tầng

4 tầng

TổngChung cho cả

hai nhóm

n

%

35

42,7

26

31,8

18

21,8

3

3,7

82

100Nhóm nghiên

cứu (n=42)

n

%

17

40,5

12

28,6

12

28,6

1

2,4

42Nhóm chứng

(n=40)

n

%

18

45

14

35

6

15

2

5

40TVĐĐ CSC có thể gặp thốt vị một tầng hoặc nhiều tầng, trong đó:

TVĐĐ một tầng hay gặp nhất có tỷ lệ là 42,7%, tiếp đến là TVĐĐ hai

tầng có tỷ lệ là 31,8%, TVĐĐ ba tầng tỷ lệ là 21,8%, hiếm gặp TVĐĐ bốn

tầng.73Bảng 3.14. Vị trí và số đĩa đệm thốt vị trên phim cộng hưởng từ

Nhóm

Vị trí

ĐĐTVChung cho cả hai

nhómNhóm nghiên

cứu (n = 42)Nhóm chứng

(n = 40)Số

ĐĐTV%Số

ĐĐTV%Số

ĐĐTV%C3-C43120,31923,51216,7C4-C54630,12327,22331,9C5-C652342834,62433,3C6-C72415,61114,81318,1Tổng1531008110072100Thốt vị tại vị trí C5 - C6, với tỷ lệ cao nhất là 34%, sau đó là vị trí C 4 - C5

với tỷ lệ là 30,1%, thoát vị tại vị trí C6 - C7 có tỷ lệ thấp nhất là 15,6%.74Bảng 3.15. Số đĩa đệm thoát vị theo phim cộng hưởng từ của 2 nhóm

Nhóm

Vị tríChung cho

cả hai nhóm

Số

31

46

52

24

25

19

06

28

07

13

16

04

05

05

03Tỷ lệ

%

10,9

16,2

18,3

8,5

9

7

2

9,8

2,4

4,6

5,6

1,4

1,7

1,7

1,1284100ĐĐTV

C3 - C4

C4 - C5

C5 - C6

C6 - C7

C3 - C4, C4 - C5

C3 - C4, C5 - C6

C3 - C4, C6 - C7

C4 - C5, C5 - C6

C4 - C5, C6 - C7

C5 - C6, C6 - C7

C3 - C4, C4 - C5, C5 - C6

C3 - C4, C4 - C5, C6 - C7

C3 - C4, C5 - C6, C6 - C7

C4 - C5, C5 - C6, C6 - C7

C3-C4, C4-C5Nhóm nghiên

cứu (n = 42)

Số

19

23

28

11

15

12

04

15

02

06

10

02

03

01

01Tỷ lệ

(%)

12,5

15,1

18,4

7,2

9,9

7,9

2,6

9,9

1,3

3,9

6,6

1,3

2

0,7

0,7152100ĐĐTVNhóm chứng

(n = 40)

Số

12

23

24

13

10

07

02

13

05

07

06

02

02

04

02Tỷ lệ

(%)

9,1

17,4

18,2

9,8

7,6

5,3

1,5

9,8

3,8

5,3

4,5

1,5

1,5

3

1,5132100ĐĐTVC5-C6, C6-C7TổngTVĐĐ CSC một tầng gặp nhiều nhất tại vị trí C 5-C6, với tỷ lệ là 18,3%

TVĐĐ hai tầng gặp tại các vị trí C 4-C5, C5- C6 với tỷ lệ là 9,8%, TVĐĐ ba

tầng gặp chủ yếu tại vị trí C 3-C4, C4-C5, C5-C6, với tỷ lệ 5,6%, TVĐĐ bốn tầng

hiếm gặp.

Bảng 3.16. Thể thoát vị trên ảnh cắt ngang (theo tổng số đĩa đệm thốt vị)

Nhóm

Thể thốt vị

Thốt vị cạnh trung tâmChung choNhóm nghiênNhóm chứngcả hai nhómcứu (n = 42)(n = 40)n

63%

41,2n

29%

35,8n

34%

47,275bên phải

Thốt vị cạnh trung tâm

bên trái

Thoát vị vào lỗ ghép

Tổng9058,85264,23852,80

1530

1000

810

1000

720

100TVĐĐ thể trung tâm lệch bên trái có tỷ lệ cao 58,8%, TVĐĐ trung tâm

bên phải có tỷ lệ là 41,2%, khơng gặp thốt vị vào lỗ ghép.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

VỊ TRÍ TVĐĐVỊ TRÍ TVĐĐHình bHình 3.1. Cộng hưởng từ cột sống cổHình 3.2. Cộng hưởng từ cột sống cổBệnh nhân Nguyễn Trọng L 52tBệnh nhân Trần Thị Ph 59tThoát vị đĩa đệm C4 - C5 trung tâm lệch phảiThoát vị đĩa đệm C4 - C5, C5 - C6, trung

tâm lệch trái.Bảng 3.17. Mức độ hẹp ống sống trên T2 cắt dọc

Nhóm

Mức độ

hẹp ống sống

Khơng hẹp

(>12mm)Chung cho

cả hai nhómNhóm nghiên

cứu (n=42)Nhóm chứng

(n=40)n%n%n%44,90041076Hẹp nhẹ

(10 ≤ 12mm)

Hẹp nặng

(<10mm)

Tổng5567,13173,8246023281126,21230821004210040100Hầu hết BN TVĐĐ CSC đều có hẹp ống sống cổ: Hẹp nhẹ với tỷ lệ là

67,1% hẹp nặng với tỷ lệ là 28%.

Bảng 3.18. Mức độ chèn ép trên phim cộng hưởng từ

NhómChung cho

cả hai nhóm

n

%

02

2,4

57

69,5

23

28,1

0

0

0

0

82

100Mức độ

chèn ép

Độ 0

Độ I

Độ II

Độ III

Độ IV

TổngNhóm nghiên

cứu (n=42)

n

%

01

2,4

30

71,4

11

26,2

0

0

0

0

42

100Nhóm chứng

(n=40)

n

%

01

2,5

27

67,5

12

30

0

0

0

0

40

100- Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu, gặp chủ yếu “chèn ép thần kinh” ở

mức độ I với tỷ lệ từ 69,5%. Độ II với tỷ lệ là 28,1%.

- Không gặp chèn ép mức độ III và mức độ IV.

Bảng 3.19. Đối chiếu chỉ số suy giảm chức năng cột sống cổ với mức độ chèn

ép thần kinh

NDINhẹVừaNặngRất nặng(5-14)(15-24)(25-34)(35-50)Độ chèn ép TKnnnnĐộ 00200002Độ I (Nhẹ)401601057Độ II (Vừa)

Độ III (Nặng)15

008

00

00

023

0Tổng77Độ IV (Rất nặng)

Tổng0

570

240

010

00

82Có 50/82 bệnh nhân (61%) có chỉ số suy giảm chức năng cột sống cổ phù

hợp với “mức độ chèn ép thần kinh”.

Bảng 3.20. Phân bố bệnh nhân dựa vào mức độ chèn ép ống sống

Nhóm

Phương

pháp đánh giáChung cho

cả hai nhómNhóm nghiên Nhóm chứng

cứu (n=42)

(n=40)Điểm Torg (%)± SD

53,70 ± 7,13± SD

52,93 ± 5,88± SD

54,50 ± 8,24Điểm APCR (%)54,79 ± 5,8654,71 ± 5,9254,88 ± 5,87Điểm SSI (%)81,16 ± 8,2779,93 ± 6,5782,45 ± 9,661,26 ± 0,491,24 ± 0,481,28 ± 0,51Độ chèn ép thần kinh (%)Các chỉ số Torg, APCR, SSI và “mức độ chèn ép thần kinh” trước điều trị

giữa nhóm nghiên cứu và nhóm chứng gần như tương đồng.

3.4. Đánh giá hiệu quả điều trị và tính an tồn của các

phương pháp can thiệp ở 2 nhóm bệnh nhân

3.4.1. Đánh giá hiệu quả điều trị trên lâm sàng với triệu chứng đau

Bảng 3.21. Điểm VAS ở các thời điểm đánh giá

Điểm VAS

trung bình

Thời điểmNhóm nghiên

cứu (n=42)

± SDNhóm chứng

(n=40)P± SDTrước điều trị (1)5,62 ± 1,045,62 ± 1,37>0,05Kết thúc đợt điều trị (2)0,98 ± 0,952,72 ± 1,04<0,001Sau điều trị 6 tháng (3)0,76 ± 0,962,48 ± 1,04<0,001P(Thời-điểm)P(1,2)<0,001

P(1,3) <0,001P(1,2)<0,001

P(1,3) <0,00178- Sau 02 tuần và sau 06 tháng điều trị, điểm VAS trung bình nhóm nghiên

cứu giảm nhiều hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê với p1,2<0,001.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cứu (n = 42)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×