Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1) Ý kiến về thực trạng về lập kế hoạch quản lý GDTC với sự tham gia của Đoàn thanh niên

1) Ý kiến về thực trạng về lập kế hoạch quản lý GDTC với sự tham gia của Đoàn thanh niên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xác định các nguồn lực

4cầnhuyđộngchoGDTC

Thường xuyên kiểm tra

tính hợp lý và khả thi

5của kế hoạch và điều

chỉnh kế hoạch cho phù6hợp

Phổ biến kế hoạch cho

các đối tượng thực

hiện2/ Ý kiến đánh giá về thực trạng tổ chức thực hiện GDTC với sự tham gia

của Đồn thanh niên

TThiện

Truyền đạt nội dung1chính, cốt lõi của kế

hoạch thuyết phục và

gây ảnh hưởng

Huy động nguồn lực,

thành lập bộ máy tổ2chức thực hiện GDTC

với sự tham gia của3Mức độBiện pháp tổ chức thựcĐoàn thanh niên

Xác định chức năng,

nhiệm vụ các thành viênTốtKháTBChưa tốttrongtổchứcthựchiện GDTC với sự tham

gia của Đoàn thanh niên

Phát huy các yếu tố

4tổ chức phối hợp GDTC

với sự tham gia của

Đoàn thanh niên

Phát triển nguồn nhân5lực thực hiện GDTC với

sự tham gia của Đoàn

thanh niên3/ Ý kiến đánh giá về thực trạng chỉ đạo thực hiện GDTC với sự tham gia

của Đoàn thanh niên

TT

1

2

3

4BiệnphápchỉTốtthực hiện

Thành lập ban chỉ đạo

Nội dung chỉ đạo, điều

hành

Vai trò chỉ đạo, điều

hành của ban chỉ đạo

Khuyếnkhích,

động viênXử lý tình huống thực

5Mức độđạohiện hoạt động GDTC

với sự tham gia của

Đoàn thanh niênKháTBChưa tốt4/ Thực trạng biện pháp xây dựng mơi trường giáo dục thể chất có sự tham

gia của Đồn

TTBiện pháp

Tổ chức giáo dục thơng1qua hoạt động ngoại

khóa, sinh hoạt tập thể

Hướng dẫn Đoàn trường

mạnh dạn tổ chức các

hoạt động sinh hoạt xã2hội như các tuyên truyền

các khẩu hiệu, các hoạt

động chính trị Đồn, tình

nguyện

Chỉ đạo phối hợp GDTC3giữa Đồn trường và bộ

mơn GDTC

Đồn trường đưa giáo4dục thể chất vào nội

dung sinh hoạt Đồn

Chỉ đạo phát huy vai trò

của Đoàn thanh niên5về giáo dục tư tưởng,

phẩm chất đạo đức và

thể chất cho đoàn viên

Đưa trọng tâm giáo dục6thể chất vào các hoạt

động ĐoànMức độ

TốtKháTBChưa tốt5/ Ý Kiến về thực trạng việc đánh giá kết quả sự tham gia của Đồn vào

GDTC

TTTốttra, đánh giá

Xácđịnhtiêu1chuẩn, tiêu chí,2cơng cụ đánh giá

Tổ chức đánh giá

Phối hợp phương3pháp, hình thức,

kênh đánh giá4Chứng

nhận, khen

Phản hồi, phát5Mức độBiện pháp kiểmhuyưukhắc phụcđiểm,

hạnchế

Xin chân thành cản ơn!KháTBChưa tốtPhụ lục 8

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT. VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VỚI SỰ THAM GIA CỦA

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Đối tượng: …………………………………………………………… Để phục vụ cho

việc nghiên cứu thực trạng quản lí giáo dục thể chất

với sự tham gia của Đồn TNCSHCM từ đó đề xuất biện pháp phù hợp. Xin

ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ cần thiết của các biện

pháp quản lí giáo dục thể chất với sự tham gia của Đoàn TNCSHCM ở trường

cao đẳng cộng đồng Hà Tây được đề xuất dưới đây bằng cách đánh dấu (x)

vào các ơ thích hợp.

Mức độ cần thiết

TTRất Cần Khơng RấtTên các biện phápChỉ đạo thiết kế bài học giáo

dục thể chất theo hướng huy

1 động sự tham gia tư vấn, hỗ

trợ từ Đồn và thẩm định của

tổ chun mơn

Tổ chức các seminer bồi dưỡng

GV về phương pháp hoạt động

2 phốihợp vớiĐồnthanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh

trong giáo dục thể chấtTính khả thicần thiết cầnkhảthiếtthithiếtKhả Khơng

thikhả

thiTổ chức các giờ dạy mẫu có sự

3tham gia quản lí của Đồn để

làm điển hình phổ biến trong

tồn trường

Giám sát và đánh giá các biện4pháp tiến hành giáo dục thể

chất với sự tham gia của Đồn

thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh

Xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1) Ý kiến về thực trạng về lập kế hoạch quản lý GDTC với sự tham gia của Đoàn thanh niên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×