Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối tượng: Sinh viên

Đối tượng: Sinh viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục 5

Phiếu trƣng cầu ý kiến về các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý giáo dục thể

chất với sự tham gia của Đoàn trong trƣờng Cao đẳng CĐ Hà Tây

Để góp phần tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý giáo dục thể

chất với sự tham gia của Đoàn trong trƣờng Cao đẳng CĐ Hà Tây xin

Thầy(Cơ) vui lòng cho biết ý kiến của mình về nội dung sau. (bằng cách đánh

dấu X vào một trong các ô trống tại phiếu hỏi này)

Đối tượng: Cán bộ quản lý và giáo viên

TTNội dungMức độ

ẢnhÍt ảnhKhơnghưởnghưởngảnhnhiểu

1Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng

kinh phí tổ chức ….còn nh thời iều hạn2Kinh phí cho các hoạt động

chế Đồn còn

hạn hẹp3Đội ngũ cán bộ đoàn giá o viên và sinh

viên đa số có năng lực và nghiệp vụ cơng

tác đồn còn hạn chế4Mức độ tham gia của tổ chức Đồn

vào giáo dục thể chất còn hạn hẹp, nghèo5Nhận

nàn... thức của một số cán bộ, giáo viên,

sinh viên về ý nghĩa các h oạt động

còn phiến diện6ĐồnNội dung hoạt động Đồn nghèo nàn,

khơng thu hút được HS tham giahưởng7Cơ chế, chính sách quản lý về tham gia

Đoàn trong các hoạt động giáo dục8Các hoạt động thể thao ngoại khoá

chưa nhiều, chưa thu hút và chưa đáp

ứng được nhu cầu tập luyện của

học sinh

Xin chân thành cảm ơn!Anh(chị) vui lòng cho biết ý kiến của mình về nội dung sau. (bằng cách đánh

dấu X vào một trong các ô trống tại phiếu hỏi này)

Đối tượng: Sinh viên

TTNội dungMức độ

ẢnhÍt ảnhKhơnghưởnghưởngảnhnhiểu

1Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng

thời kinh phí tổ chức ….còn nhiều hạn2Kinh

chế phí cho các hoạt động Đồn còn

hạn hẹp3 Đội ngũ cán bộ đoàn giáo viên và sinh

viên đa số có năng lực và nghiệp vụ

cơng tác đồn còn hạn chế

4 Mức độ tham gia của tổ chức Đoàn vào

giáo dục thể chất còn hạn hẹp,

nghèo nàn...

5 Nhận thức của một số cán bộ, giáo

viên, sinh viên về ý nghĩa các hoạt

động Đồn còn phiến diệnhưởng6Nội dung hoạt động Đồn nghèo

nàn, khơng thu hút được HS tham gia7Cơ chế, chính sách quản lý về tham

gia Đồn trong các hoạt động giáo

dục8Các hoạt động thể thao ngoại

khoá chưa nhiều, chưa thu hút và

chưa đáp ứng được nhu cầu tập

luyện của học sinh

Xin chân thành cảm ơn!Phụ lục 7

Phiếu trưng cầu ý kiến về thực trạng quản lí giáo dục thể chất với sự tham

gia của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở trường cao đẳng cộng

đồng Hà Tây

Đối tượng: ……………………………………………………………

Để phục vụ cho việc nghiên cứu thực trạng quản lí giáo dục thể chất

với sự tham gia của Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ đó đề xuất

biện pháp phù hợp. Xin ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách

đánh dấu(x) vào các ô trống cho điểm trong các mục dưới đây.

1) Ý kiến về thực trạng về lập kế hoạch quản lý GDTC với sự tham gia của

Đoàn thanh niên

TThoạch

Xác định điểm mạnh,1điểm yếu về GDTC với

sự tham gia của Đoàn

thanh niên

Xác định mục tiêu, yêu2cầu GDTC với sự tham

gia của Đồn thanh

niên

Xác định hệ thống cơng

việc với quỹ thời gian3Mức độBiện pháp lập kếcụ thể thực hiện GDTC

với sự tham gia của

Đoàn thanh niênTốtKháTBChưa tốtXác định các nguồn lực

4cầnhuyđộngchoGDTC

Thường xuyên kiểm tra

tính hợp lý và khả thi

5của kế hoạch và điều

chỉnh kế hoạch cho phù6hợp

Phổ biến kế hoạch cho

các đối tượng thực

hiện2/ Ý kiến đánh giá về thực trạng tổ chức thực hiện GDTC với sự tham gia

của Đoàn thanh niên

TThiện

Truyền đạt nội dung1chính, cốt lõi của kế

hoạch thuyết phục và

gây ảnh hưởng

Huy động nguồn lực,

thành lập bộ máy tổ2chức thực hiện GDTC

với sự tham gia của3Mức độBiện pháp tổ chức thựcĐoàn thanh niên

Xác định chức năng,

nhiệm vụ các thành viênTốtKháTBChưa tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối tượng: Sinh viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×