Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

15. Thạch Thị Út Linh (2014), Giữ gìn và phát huy nghệ thuật Chầm Riêng Chà pây

của người Khmer, Nghệ thuật âm nhạc phương đông: Bản sắc và giá trị,

NXB Đại học quốc gia.

16. Thạch Thị Út Linh, Thạch Ngọc Xn (2016), Vài trò của “Dây chi” Phật giáo

Nam tơng Khmer đối với sự phát triển và ổn định xã hội, Nữ giới Phật giáo

Việt Nam truyền thống và hiện đại, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí

Minh.

17. Trường Lưu (1993), Văn hóa người Khmer vùng Đồng bằng sơng Cửu Long,

NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội.

18. Tạ Minh (2007), Xã hội học đại cương, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.

19. Thạch Qui Nạt (2015), Trang phục biểu diễn trên sân khấu Dù kê ở tỉnh Trà

Vinh, Luận văn thạc sĩ Văn hóa học, trường Đại học Trà Vinh.

20. Nhiều tác giả (1998), Về sân khấu truyền thống Khmer Nam Bộ, NXB Sở Văn

hóa thơng tin tỉnh Sóc Trăng Phân viện văn hóa nghệ thuật tại TP. HCM.

21. Nhiều tác giả (1995), Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam,

NXB Văn hóa – Thơng tin.

22. Nhiều tác giả (1994), Văn hóa Việt Nam một chặng đường, NXB Văn hóa Thơng

tin và tạp chí văn hóa nghệ thuật.

23. Nhiều tác giả (1987), Người Khơ – me tỉnh Cửu Long, NXB Sở Văn hóa – Thơng

tin Cửu Long.

24. Thạch Thị Omnara (2014), “Vũ đạo trong nghệ thuật sân khấu Dù kê”, Tạp chí

Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, (13).

25. Thạch Thị Omnara (2013), Đề xuất phương pháp dạy múa Khmer tại Trường Đại

học Trà Vinh, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Trà

Vinh.

26. Nguyễn Đình Phúc (1981), Vài nét về văn nghệ truyền thống Campuchia, NXB

Khoa học Xã hội, Hà Nội.

27. Lâm Vĩnh Phương, (2014), Nghệ thuật múa cổ điển trong sân khấu Rơ băm Khmer

Nam Bộ ở Sóc Trăng, Luận văn thạc sĩ Văn hóa học, Trường Đại học Trà

Vinh.

28. Huỳnh Thanh Quang (2011), Giá trị Văn hóa Khmer vùng Đồng bằng sơng Cửu

Long, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật.10129. Nguyễn Quân (1994), Vài đặc điểm văn hóa Việt Nam và thị trường nghệ thuật

chỉ là thị trường. Văn hóa Việt Nam một chặng đường. NXB. Văn hóa

Thơng tin và tạp chí văn hóa nghệ thuật.

30. Trương Rinh (1988), Những năm trên sân khấu múa và hát Yukê, Tìm hiểu vốn

văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, NXB Tổng hợp Hậu Giang.

31. Sang Sết (2014), “Nghệ thuật sân khấu Dù kê – Di sản văn hóa độc đáo của dân

tộc Khmer Nam Bộ”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, (13).

32. Sorya (1981), Cần phát huy hơn nữa vốn văn nghệ của đồng bào Khmer ở Đồng

bằng Sơng Cửu Long, Văn hóa, văn nghệ truyền thống của người Khmer ở

Đồng bằng Sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu lý luận và lịch sử nghệ thuật,

Bộ Văn hóa và Thông tin.

33. Sết Sô Pha Ny (2016), Nhu cầu và thị hiếu của công chúng Trà Vinh đối với nghệ

thuật sân khấu Dù kê, Luận văn thạc sĩ Văn hóa học, trường Đại học Trà Vinh.

34. Trần Thanh Tâm (2014), Nghệ thuật sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh, Luận văn

thạc sĩ Văn hóa học, trường Đại học Trà Vinh.

35. Đặng Vũ Thị Thảo (1988), Sân khấu của người Khmer ở Đồng bằng Sơng Cửu

Long, Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, NXB Tổng hợp Hậu

Giang.

36. Sơn Cao Thắng (2011), Múa của người Khmer ở Trà Vinh, Nam bộ Đất và

Người tập VIII, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM

37. Trần Ngọc Thêm (2012), Cơ sở Văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục.

38. Lê Ngọc Trà, Lâm Vinh, Huỳnh Như Phương (1997), Giáo trình Mỹ học Đại

cương, NXB Giáo dục.

39. Trương Bá Trạng (2014), “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu

Dì kê dân tộc Khmer tỉnh An Giang”, Tạp chí Khoa học Trường Đại

học Trà Vinh, (13).

40. Trần Minh Trí (2005), Múa, NXB Đại học Sư phạm.

41. Tiền Văn Triệu, Dương Hoàng Lộc, “Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam

Bộ - Nguồn gốc, đặc trưng và các giải pháp bảo tồn, phát triển”, Tạp chí

Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, (13).10242. Trường Cao đẳng múa Việt Nam (2015), Giáo trình múa cổ điển Việt Nam (Phần

huấn luyện cơ bản cho diễn viên hệ Múa Dân tộc), NXB Văn hóa Dân tộc,

Hà Nội.

43. Trường Cao đẳng múa Việt Nam (2013), Giáo trình múa Dân tộc Kinh, NXB

Văn hóa Dân tộc, Hà Nội.

44. Hoàng Túc (2011), Diễn ca Khmer Nam Bộ, NXB Thời đại.

45. Hoàng Túc (1988), Múa truyền thống của người Khmer ở Đồng bằng sơng cửu

long, Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, NXB Tổng hợp Hậu

Giang.

46. Hoàng Túc (1981), Múa truyền thống của tộc người Khmer ở Đồng bằng sơng

Cửu Long, Văn hóa, văn nghệ truyền thống của người Khmer ở Đồng bằng

Sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu lý luận và lịch sử nghệ thuật, Bộ Văn hóa

và Thơng tin.

47. Sơn Tươi (2015), Báo cáo Tổng kết cơng tác dân tộc năm 2015 và chương trình

cơng tác năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.

48. Viện Văn hóa – Bộ phận thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Nhà Xuất bản

Tổng hợp tỉnh Hậu Giang (1988), Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer

Nam Bộ, NXB Tổng hợp Hậu Giang.

49. Thạch Chane Vitu (2015), Kịch bản sân khấu Dù kê từ văn học dân gian Khmer,

Luận văn thạc sĩ Văn hóa học, trường Đại học Trà Vinh.

50. Thạch Chane Vitu (2014), “Sân khấu Dù kê – Góc nhìn từ văn hóa dân gian,

Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ”, Tạp chí Khoa học Trường

Đại học Trà Vinh, (13).

51. Phạm Thu Yến (2014), “Nét đặc sắc của Dù kê Khmer Nam Bộ qua cảm nhận

của một người Việt Bắc Bộ, Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ”,

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, (13).

Tiếng Anh

52. Chan Moly sam (1987), Khmer Court Dance, Khmer Studies Institute

Tiếng Campuchia

53. ក្េុមជំនុំទុនុកំទមជំនលាប់ខ្ម ែរ (Hội sưu tầm phong tục tập quán Khmer) (1964), របុក្ខជាក្ខីយម ែរ (Prochear

prây Khmer - Múa dân gian Khmer), ការផ្សាយរខស្ពទនធសាសំខិណ្ឌិត្យ, (NXB. Giáo hội

Phật giáo, Pnum Pênh).

10354. កពក្ននទុក្េវទ៉ិល (Pich Tum Kravel) (2010), ត្ន្តំតី របុ ំិងកខោ ំម ែរ (Âm nhạc, múa và sân khấu

Khmer), ក្្រឹះសាា ំកបឹះពទមជំពក្ាយសាន្តសាត (NXB. Ánh sáng Khmer).

55. Pich Tum Kravel (2001), Khmer Dances, NXB Toyota Foundation.

56. Pich Tum Kravel (1997), Yike and Bassac theaters, Royal University of Fine

Arts.

57.Nhiều tác giả) (2003), Pestle Dance, (អងគការយូកណ្សកូ) NXB Viện Phật học Campuchia.58. ហទំសារ៉ិំ (Hung Sa Rinh) (2004), Khmer Orchestra, ក្េសូំវខបធមជំ៏ំិងវ៉ិចិក្ត្សិលបឹះ, (Bộ Văn hóa và

Nghệ thuật Vương quốc Campuchia).

Tài liệu qua mạng Internet

59. Nguyễn Hoa Bằng, Mỹ học đại cương, Trường Đại học Cần Thơ, https://we

bsrv1. ctu.edu.vn/coursewares/supham/myhocdc/chuong.htm/, Truy cập

ngày: .

60. Nguyễn Khắc Duyên, Múa tuồng (Vũ đạo), Nhà hát tuồng Việt Nam,

http://www.Vietnamtuongtheatre.com/vi/nghe-thuat-tuong/nghe-thuat/muatuong/-mua-tuong-vu-dao/, Truy cập ngày: .

61. Nguyễn Văn Hậu, 19/9/2015, Về tính hình tượng và tính biểu tượng trong tác

phẩm văn hóa nghệ thuật, Văn hóa học, Trung tâm Văn hóa học lí luận và

ứng dụng, ĐHQG TP. HCM – Trường Đại học KHXH & NV,

http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-luan-van-hoa-hoc/cac-binh-diencua-van-hoa/-nguyen-van-hau-ve-tinh-hinh-tuong-va-tinh-bieu-tuongtrong-tac-pham-van-hoa-nghe-thuat.html, Truy cập ngày: .

62. Ca Lê Hồng, Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ khởi sắc, Trang tin điện tử của tập

chí sân khấu, http://www.vanhoaxahoi.vn/san-khau/san-khau-du-ke-khmernam-bo-khoi-sac-.html, Truy cập ngày: .

63. Trần Ngọc Khánh, Mấy Cơ sở tiếp cận lý thuyết nghiên cứu văn hóa, Văn hóa

học,http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-luan-van-hoa-hoc/llvhh-nhung-van-de-chung/-tran-ngoc-khanh-may-co-so-tiep-can-ly-thuyetnghien-cuu-van-hoa.html/, Truy cập ngày: .

64. Đinh Hồng Phúc, Claude Lesvi – Strauss và Lý thuyết Nhân loại học của ông,

http://triethoc.edu.vn/vi/ban-tin-triet-hoc/danh-nhan-triet-hoc/claude-levistrauss-va-ly-thuyet-nhan-loai-hoc-cua-ong_.html/, Truy cập ngày: .

10465. VtvCầnThơ2,đạotrongsânkhấuhttps://www.youtube.com/watch?v=NL KMhiGd, Truy cập ngày: .

66. Vtv Cần Thơ 2, Vai chính diện và phản diện trong sân khấu Dù kê https://www.

youtube.com/watch?v=vtHCMhmOQM, Truy cập ngày: .

67. Khái quát về văn hóa và nghệ thuật.http://toc.123doc.org/document/-i-khai-quatve-van-hoa-va-nghe-thuat.htm/., Truy cập ngày: .105Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×