Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 4: Đánh giá kết quả, tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm.

Bước 4: Đánh giá kết quả, tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm

với nghề, yêu thương học sinh, sinh viên, xây dựng lối sống trong sạch,

lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm trong cơ quan, đơn vị trường học.

- Đoàn kết, hỗ trợ giữa giảng viên và Các Đoàn viên trong tổ chức

Đoàn TNCSHCM cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp

giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các bài giảng mẫu trong các tổ,

khoa chuyên môn, trong các nhà trường, trong các cụm trường.

3.2.4. Giám sát và đánh giá các biện pháp tiến hành giáo dục thể chất với

sự tham gia của Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

3.2.4.1. Mục tiêu

Thơng qua giám sát và đánh giá nhà quản lí biết được hoạt động có

đạt mục tiêu đề ra hay khơng. Tăng cường kiểm tra đánh giá vừa động

viên khuyến khích đội ngũ vừa cơng bằng khách quan trong quản lí nhà

trường.

Thực hiện việc kiểm tra đánh giá nghiêm túc giúp các nhà quản lí nắm

vững hơn về kết quả thực hiện các biện pháp. Tìm được nguyên nhân tồn

tại trong q trình quản lí. Từ đó CBQL có thể tự điều chỉnh hoạt động, đưa

ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả.

3.2.4.2. Nội dung của biện pháp

Nội dung giám sát và đánh giá các biện pháp tiến hành giáo dục thể

chất với sự tham gia của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là việc kiểm

tra đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp quản lí qua đó đánh giá kết

quả học tập GDTC nội khóa, kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân

thể, kiểm tra y tế định kì, kiểm tra yêu cầu tập luyện TDTT của sinh viên và

kiểm tra hoạt động ngoại khóa của HSSV thơng qua các đợt phong trào

TDTT trong và ngoài nhà trường.

3.2.4.3. Cách thức thực hiện biện pháp

- Hiệu trưởng là người có trách nhiệm kiểm tra đánh giá hiệu quả của

các biện pháp tiến hành giáo dục thể chất với sự tham gia của Đoànthanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh: Kế hoạch quản lí GDTC, khâu tổ chức thực hiện

và khâu giám sát, đánh giá. Giám sát nhằm vào quá trình, đánh giá nhằm

vào kết quả thực hiện.

- Đặc biệt hiệu trưởng cần hướng dẫn các cấp dưới tự giám sát và tự

đánh giá việc làm của mình để hiệu quả cơng GDTC với sự tham gia của

Đoàn TNCSHCM đạt kết quả cao nhất. Do cần cần ban hành các qui định về

thủ tục, tiêu chí nhất định để làm công cụ giám sát, đánh giá, tự giám sát và

tự đánh giá.

- Giảng viên chủ nhiệm lớp theo dõi việc kiểm tra, đánh giá kết quả học

tập của sinh viên qua việc thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt

động GDTC do Đồn tham gia tổ chức hay chỉ đạo.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch học tập của sinh viên

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch học tập của sinh viên theo các mục

tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động học tập. Qua đó, phát hiện những

sai lệch, giúp người học điều chỉnh hoạt động học tập.

- Thực hiên cơ chế giám sát công khai, dân chủ và đánh giá từ nhiều

nguồn, nhất là từ phía tổ chức Đồn và đồn viên.

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá sát với thực tế, phù

hợp điều kiện của nhà trường và với kế hoạch của Đồn TNCSHCM.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên ln sẵn sàng tiếp thu những góp

ý của cán bộ quản lí và cán bộ Đồn cùng các đồn viên qua giám sát và đánh

giá để điều chình bổ sung những hạn chế thiếu sót, góp phần nâng cao

chất lượng giáo dục.

3.3. Đánh giá kết quả nghiên cứu

3.3.1. Mục đich, qui mơ, thành phần chun gia

3.3.1.1. Mục đích

Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lí

giáo dục thể chất với sự tham gia của Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhở Trường cao đẳng cộng đồng Hà Tây. Nhờ đánh giá khách quan các biện

pháp quản lí qua ý kiến độc lập của các chuyên gia giáo dục, từ đó có căn cứ

để điều chỉnh.

3.3.1.2. Qui mô, thành phần chuyên gia

Tác giả đã tiến hành khảo nghiệm 69 người gồm: 21 Giảng viên, 19

CBQL: 19 Cán bộ Đoàn, 05 Chuyên gia: 05 Nhà khoa học

3.3.2. Nội dung đánh giá

3.3.2.1. Tính cần thiết của các biện pháp

Tính cần thiết cho thấy ý nghĩa của các biện pháp đối với quản lí

GDTC ở trường.

3.3.2.2. .2. Tính khả thi của các biện pháp

Tính khả thi cho thấy mức độ khách quan của các biện pháp quản lí.

3.3.3. Phương pháp và kĩ thuật tiến hành

3.3.3.1. Bảng hỏi

Chúng tôi tiến hành đưa danh mục các biện pháp vào phiếu hỏi (Kèm

theo nội dung các biện pháp ở Phụ lục 5, Phụ lục 6) để khảo nghiệm ý kiến

của cán bộ quản lí, giảng viên ở Trường cao đẳng cộng đồng Hà Tây.

Tác giả đã phát ra 69 phiếu khảo nghiệm tới tất cả các đối tượng

nêu trên, có kèm theo hướng dẫn trả lời để đảm bảo tính chính xác và khách

quan.

3.3.3.2. Phỏng vấn sâu

Bên cạnh phát phiếu tác giả đã tiến hành phỏng vấn sâu đại diện

từng đối tượng để đánh giá khách quan và tìm hiểu được trạng thái và

biểu hiện của họ về vấn đề đang nghiên cứu.

3.3.3.3. Xử lí số liệu và đánh giá thống kê

Tác giả đã thu về đủ 69 phiếu. Sau khi sử dụng phần mềm SSPS xử lí

các phiếu khảo nghiệm thu về đã cho ra các kết quả ở bảng 3.1 và 3.2 sau đây3.3.4. Kết quả đánh giá

Chúng tơi đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã

đề xuất ở ba mức độ:

Tính cần thiết: Rất cần thiết (3 điểm) – Cần thiết (2 điểm) – Khơng cần

thiết (1 điểm).

Tính khả thi: Rất khả thi (3 điểm) – Khả thi (2 điểm) – khơng khả thi

(1 điểm).

3.3.4.1. .1. Tính cần thiết của các biện pháp quản lí

Bảng 3.1. Đánh giá tính cần thiết của các biện pháp quản lí

Mức độ cần thiết

TTTên các biện phápRất cần

thiếtCần thiếtKhơng

cần thiếtSL%SL%SL%5681,161318,84002 phối hợp với Đồn thanh niên 5884,061115,940078,261521,7400Chỉ đạo thiết kế bài học giáo dục

1thể chất theo hướng huy động

sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ

Đồn và thẩm định của tổ chun

Tổ

mơnchức các seminer bồi dưỡng

GV về phương pháp hoạt động

Cộng sản Hồ Chí Minh trong giáo

dục thể chất

Tổ chức các giờ dạy mẫu có sự3tham gia quản lí của Đồn để làm

điển hình phổ biến trong toàn

trường54Giám sát và đánh giá các biện

4pháp tiến hành giáo dục thể

chất với sự tham gia của Đoàn6086,96913,0400thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

3.3.3.2. .2. Tính khả thi của các biện pháp quản lí

Bảng 3.2. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp quản lí

Tính khả thi

TTTên các biện phápRất khả thiKhả thiKhơng

khả thiSL%SL%SL%5478,261420,3011,442 hợp với Đồn thanh niên Cộng sản 5681,161318,840073,911623,1922,900Chỉ đạo thiết kế bài học giáo dục

1thể chất theo hướng huy động

sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ

Đoàn và thẩm định của tổ chuyên

Tổ

chức các seminer bồi dưỡng GV

môn

về phương pháp hoạt động phối

Hồ Chí Minh trong giáo dục thể

chất

Tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham3 gia quản lí của Đồn để làm điển 51

hình phổ biến trong tồn trường

Giám sát và đánh giá các biện pháp

4tiến hành giáo dục thể chất với

sự tham gia của Đồn thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh5512Hình 3.1. So sánh tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

Nếu xem Rất cần thiết và Cần thiết tựu chung lại là Cần thiết, Rất khả

thi và Khả thi chung lại là Khả thi, thì thấy nhìn cơ bản tính khả thi được đánh

giá thấp hơn chút ít so với tính cần thiết. Song đánh giá chung là:

- Về sự cần thiết của các biện pháp quản lí, tất cả các ý kiến đều cho

rằng cần thiết hoặc rất cần thiết, khơng có ý kiến nào cho rằng các biện

pháp là khơng cần thiết.

- Về tính khả thi đa số ý kiến cho rằng các biện pháp có tính khả thi rất

cao. Tuy nhiên, trong đó còn với biện pháp 3 có 2,9 % cho rằng biện pháp

không khả thi.

3.3.3.3. Nhận xét chung

Từ kết quả khảo nghiệm trên cho thấy, Cán bộ quản lý, giảng viên, cán

bộ Đoàn, các chuyên gia và các nhà kgoa học được hỏi đều đánh giá cao tính

cần thiết và tính khả thi của các biện pháp mà tác giả đề xuất. Cụ thể: 100%

các ý kiến đều cho rằng việc áp dụng các quản lí GDTC với sự tham gia của

Đoàn TNCSHCM ở Trường cao đẳng cộng đồng Hà Tây mà tác giả đề xuất

đều cần thiết và có tính khả thi cũng được đánh giá cao. Các ý kiến đều tánthành cao về mức độ cần thiết và rất cần thiết, tính khả thi và rất khả thi

của các biện pháp trên. Qua đó có thể khẳng định các biện pháp của đề tài là

có cơ sở khoa học và giá trị thực tiễn.

Kết luận chương 3

3.1. Các biện pháp quản lí GDTC có sự tham gia của ĐTNCSHCM

được xây dựng nhằm tác động đồng thời cả hai phía: phía các nhà QLGD và

GV và phía tổ chức Đồn và đồn viên dựa trên nền tảng cả hai phía đều

nhận thức đúng về bản chất GDTC, về phương pháp và hình thức GDTC.

3.2. Các biện pháp quản lí GDTC mang tính chất hợp tác, cả phía các

nhà quản lí, GV của trường lẫn phía Đồn TBCSHCM đều chia sẻ trách

nhiệm, nguồn lực, ý tưởng, sáng kiến, cách làm v.v... để làm sao quản lí hiệu

quả các hoạt động GDTC.

3.3. Qua ý kiến của các chuyên gia từ nhiều mặt, đại đa số những

nội dung của các biện pháp đều được đánh giá cao về tính cần thiết và

tính khả thi. Tuy vậy, các biện pháp quản lí đó vẫn cần được xem xét và điều

chỉnh để ngày càng hoàn thiện hơn.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

1. Quản lí GDTC ở trường CĐ có tính hệ thống, dựa trên việc nhận

thức đúng bản chất của GDTC, thừa nhận vai trò và hiệu quả của

ĐTNCSHCM trong khi tham gia quản lí hoạt động giáo dục này với những

nguyên tắc và hình thức phù hợp. Khi đó các biện pháp quản lí tại trường sẽ

cởi mở hơn, dân chủ hơn, khai thác tốt hơn tiềm năng của SV, các hoạt

động GDTC sẽ có nhiều cơ hội gần gũi hơn với phong trào Đoàn, sẽ đa dạng

hơn, sinh động hơn.

2. Kết quả khảo sát về QLGTDC với sự tham gia của Đoàn thanh niên

cho thấy các nhà quản lí đã có một số biện pháp thực tế, tuy nhiên kết

quả thực hiện còn hạn chế; chưa có những biện pháp thiết thực và thực sự

lơi cuốn Đồn tham gia quản lí, mục tiêu, nội dung, hình thức GDTC cho SV

thiếu sâu sát và hiệu quả thấp là di quản lí chưa năng động.

3. Các biện pháp quản lí GDTC có sự tham gia của ĐTNCSHCM được

xây dựng nhằm tác động đồng thời cả hai phía: phía các nhà QLGD và GV và

phía tổ chức Đoàn và đoàn viên dựa trên nền tảng cả hai phía đều nhận

thức đúng về bản chất GDTC, về phương pháp và hình thức GDTC. Chúng

mang tính chất hợp tác, cả phía các nhà quản lí, GV của trường lẫn phía

Đồn TBCSHCM đều chia sẻ trách nhiệm, nguồn lực, ý tưởng, sáng kiến, cách

làm v.v... để làm sao quản lí hiệu quả các hoạt động GDTC.

4. Qua ý kiến của các chuyên gia từ nhiều mặt, đại đa số những

nội dung của các biện pháp đều được đánh giá cao về tính cần thiết và

tính khả thi. Tuy vậy, các biện pháp quản lí đó vẫn cần được xem xét và điều

chỉnh để ngày càng hoàn thiện hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 4: Đánh giá kết quả, tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×