Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Bước 4: Kiểm tra đánh giá

- Bước 4: Kiểm tra đánh giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Xây dựng cơ chế phối hợp trong và ngoài nhà trường nhằm góp phần

nâng cao chất lượng giờ dạy mẫu qua đó góp phần nâng cao kết quả dạy học.

- Phối hợp với các tổ chức: Đoàn thanh niên, trong việc tham gia góp ý

xây dựng giờ dạy mẫu.

- Cơ chế phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể, hội cha

mẹ học sinh và các tổ chức khác trên địa bàn dân cư.

- Trong quản lí dạy học có thể khai thác tiềm năng của tổ chức Đồn

TNCSHCM đó để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học - giáo dục.

Chẳng hạn cố gắng lựa chọn các đoàn viên ưu tú để làm giáo viên thiết kế bài

học hay hoạt động mẫu và dạy mẫu về GDTC.

3.2.3.3. Cách thức thực hiện biện pháp

- Chỉ đạo việc tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham gia quản lí của Đồn

để làm điển hình phổ biến trong tồn trường

a) Tác động chuyển hố về nhận thức

Về sự cần thiết phải tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham gia quản lí

của Đồn.

Về cơ sở khoa học của tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham gia quản lí

của Đồn.

Loại bỏ các chướng ngại về tâm lí tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham

gia quản lí của Đồn.

b) Tổ chức, chỉ đạo việc tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham gia quản lí

của Đồn.

Đây là một q trình vận động khó khăn, phức tạp. Có những cơ hội

thuận lợi nhưng cũng có nhiều thách thức cần phải vượt qua. Vì thế, cần

phải tiến hành theo một qui trình khoa học có từng bước đi cụ thể, chắc

chắn mới thay đổi được tình thế và đem lại hiệu quả mong muốn. Để tổ

chức các giờ dạy mẫu có sự tham gia quản lí của Đồn cần phải:- Đổi mới quan niệm về tổ chức các giờ dạy mẫu trong điều kiện thực

hiện đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục Việt Nam

- Đổi mới nhận thức của CBQL giáo dục và giảng viên: khẳng định

quyết tâm và trách nhiệm của các cấp quản lí giáo dục trong đổi mới cách

dạy, cách học ở bậc Đại học ; xác định đổi mới tổ chức các giờ dạy mẫu có sự

tham gia quản lí của Đồn là một q trình lâu dài, phải rất kiên trì, làm từng

bước (theo điều kiện cụ thể của từng khoa, từng bộ mơn…); phải ủng hộ và

khuyến khích sự chủ động, năng động, sáng tạo của giảng viên và học sinh;

tránh áp đặt, bảo thủ hoặc cực đoan.

- Đổi mới nội dung dạy học: lựa chọn các nội dung dạy học cơ bản,

hiện đại, thiết thực, tinh giản, tích hợp nhiều lĩnh vực nội dung trong từng

bài, từng chủ đề, tăng các hoạt động thực hành, vận dụng theo điều

kiện của trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây và nhận thức của sinh viên

- Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học trong giờ dạy mẫu: phối hợp

hợp lí dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm nhỏ, dạy học cả lớp, dạy học ở

hiện trường, ..

- Đổi mới môi trường giáo dục, trước hết là môi trường lớp học (phòng

học), xây dựng mơi trường giáo dục (sử dụng các bức tường và không gian

lớp học và cảnh quan ngoài lớp để tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với các

tư liệu, phương tiện, …dạy học).

- Đổi mới cơ sở vật chất và thiết bị dạy học:

+ Khuyến khích sử dụng hợp lí các đồ dùng dạy và đồ dùng học tập, sử

dụng các phiếu học tập (vở thực hành…)

+ Động viên và tạo điều kiện cho giảng viên có đầy đủ trang thiết bị

dạy học hiện đại.

+ Tăng dần việc sử dụng các băng tiếng, băng hình, đĩa CD, …trong

dạy học.+ Từng bước tổ chức các phòng chuyên dụng phục vụ cho các hoạt

động giáo dục và dạy học tự chọn ở tiểu học.

- Đổi mới đánh giá kết quả học tập của sinh viên và đổi mới đào tạo,

bồi dưỡng giảng viên

- Xây dựng và thực hiện Quy trình chỉ đạo việc tổ chức các giờ dạy

mẫu có sự tham gia quản lí của Đồn

Việc chỉ đạo tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham gia quản lí của Đồn

cần được tiến hành theo một quy trình vừa mang tính khoa học vừa có ý

nghĩa thực tiễn. Qui trình đó có thể chia thành những bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Bước chuẩn bị

Đây là bước rất quan trọng cần được tiến hành một cách chu đáo,

nhiều mặt để đảm bảo cho sự thành cơng trong tổ chức các giờ dạy mẫu có

sự tham gia quản lí của Đồn Những cơng việc cần thiết nhất trong bước này

là:

- Nghiên cứu và phân tích nội dung bài dạy và đặc điểm đối tượng sinh

viên có quan hệ mật thiết với việc thành cơng của giờ dạy mẫu.

- Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, xây dựng mơi trường dạy

học phục vụ cho tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham gia quản lí của Đồn.

- Tác động nhận thức tạo dựng tâm thế, loại bỏ các chướng ngại về

tâm lí gây khó khăn cho việc tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham gia

quản lí của Đồn.

- Thành lập ban chỉ đạo tổ chức các giờ dạy mẫu có sự tham gia quản lí

của Đồn.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động .

- Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi thống nhất về nhận thức

và chương trình hành động.Bước 2: Tổ chức chỉ đạo điểm (có thể gọi là tổ chức thực nghiệm sư

phạm)

- Tổ chức trao đổi về một kiểu giáo án mẫu theo tinh thần đổi mới.

- Xây dựng chuẩn đánh giá tiết dạy theo hướng đổi mới phương pháp

dạy học.

- Chọn đối tượng thực nghiệm (người dạy, tiết dạy, môn dạy, lớp dạy).

- Tổ chức cho đối tượng được thực nghiệm chuẩn bị tiết dạy.

- Tổ chức dự giờ đánh giá các tiết dạy

- Tổ chức rút kinh nghiệm riêng và chung cho các tiết thực nghiệm

Tuỳ theo đặc điểm của trường bước này có thể tách làm hai khâu:

+ Thực nghiệm trong phạm vi hẹp

+ Thực nghiệm trong phạm vi mở rộng

Bước 3: Phát triển các điển hình trong nhà trường

- Thực hiện ở tất cả các bộ môn, và với tất cả các khoa:

- Mỗi cá nhân ít nhất phải đăng kí dạy 1 tiết rồi từng bước mở rộng đến

3

tiết.- Ban chỉ đạo phải tổ chức dự giờ, đánh giá, xếp loại và rút kinhnghiệm. Cần có cách động viên khuyến khích vật chất, tinh thần, chung và

riêng một cách hợp tình, hợp lý mọi yếu tố tích cực dù là rất nhỏ.

- Tiến hành từng bước, vững chắc liên tục từ năm này qua năm khác,

và có tổng kết hàng năm.

Bước 4: Đánh giá kết quả, tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm.

- Sơ kết thi đua, khen thưởng, trách phạt

- Tổ chức viết sáng kiến, kinh nghiệm

- Tổng kết, nêu bài học quản lí.

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

- Thực hiện qui chế phối hợp nhà trường với Đoàn TNCSHCM, mỗi

CBQL, mỗi cán bộ Đoàn, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Bước 4: Kiểm tra đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×