Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VỚI SỰ THAM GIA CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VỚI SỰ THAM GIA CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn

Các biện pháp phải thể hiện và cụ thể hóa đường lối của Đảng và Nhà

nước, phù hợp với định chế giáo dục đào tạo của ngành trong q trình quản

lí và điều kiện hiện có của Trường. Muốn vậy phải xác định chiến lược giáo

dục đào tạo hiện nay, các biện pháp cụ thể để thực hiện chiến lược giáo dục

trong đó việc nâng cao chất lượng quản lí giáo dục thể chất với sự tham

gia của Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở Trường CĐCĐHT là một

trong những yếu tố cấp bách cần tập trung giải quyết.

3.1.3. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển

Kế thừa, tiếp thu những kinh nghiệm trong cơng tác quản lí phối

hợp đào tạo của các thế hệ đi trước một cách có chọn lọc cho phù hợp

với điều kiện hoàn cảnh thực tế của Trường, các biện pháp quản lí đề ra

khơng được dập khn máy móc, phải linh hoạt, năng động. Bên cạnh đó

phải thường xun tìm tỏi đổi mới cơng tác quản lí GDTC với sự tham gia

của ĐTNCSHCM ở Trường CĐCĐHT nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu

của người học và của xã hội.

3.2. Các biện pháp quản lí

3.2.1. Chỉ đạo thiết kế bài học hoặc hoạt động giáo dục thể chất

theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đồn và thẩm định

của tổ chun mơn

3.2.1.1. Mục tiêu

Nhằm huy động trí tuệ của đội ngũ đồn viên và các tổ chuyên

môn trong thiết kế bài học GDTC cho sinh viên trường cao đẳng cộng

đồng Hà Tây. Khuyến khích sự tham gia hợp tác hỗ trợ từ phía Đoàn trường,

nhằm xây dựng bài học cung cấp đủ tri thức, truyền tải lượng tri thức đáp

ứng mục tiêu bài học. Ý nghĩa của biện pháp như một cầu nối giữa nhà

trường và Đoàn cùng hợp tác để nâng cao chất lượng sinh viên. Từ tư vấn,

hỗ trợ của Đoàn vàthẩm định của tổ chun mơn từ đó xây dựng được bài học có thiết kế

mang tính khoa học, các hoạt động linh hoạt phù hợp với nhận thức của

sinh viên trong nhà trường.

3.2.1.2 Nội dung của biện pháp

Xây dựng kế hoạch phối hợp và tổ chức buổi hội thảo, thảo luận về vấn

đề thiết kế các bài học. lựa chọn những bài học hay hoạt động GDTC phù hợp

để tiến hành và yêu cầu sự tham vấn của Đoàn và tổ chuyên môn.

Bộ môn GDTC phải xây dựng khung chương trình và xây dựng mục

tiêu bài học phù hợp điều kiện của nhà trường và đáp ứng mục tiêu chung

của xã hội. Q trình đó cần tham vấn cán bộ Đồn.

Đồn thanh niên tư vấn trên tinh thần bình đẳng cả hai cùng có lợi,

về phía nhà trường hỗ trợ đoàn về mặt giảng dạy, bên Đoàn tư vấn về hình

thức tổ chức bài học, góp ý kiến về thiết kế bài học hoặc hoạt động

GDTC. Cử những cán bộ đồn có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện tư vấn

hình thức tổ chức bài học hoặc hoạt động trước khi trình tổ chun mơn phê

duyệt.

3.2.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp

Có thể thực hiện Chỉ đạo thiết kế bài học hoặc hoạt động GDTC theo

hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn và thẩm định của

tổ chuyên môn với các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị cho thực hiện thiết kế bài học giáo dục thể chất theo

hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đồn và thẩm định của

tổ chun mơn

Ở bước này người hiệu trưởng cần làm cho mọi giáo viên hiểu đúng

mục đích, nội dung của việc thiết kế bài học giáo dục thể chất theo hướng

huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn. Trước hết người hiệu trưởng

phải nhận diện được việc thiết kế bài học hay hoạt động GDTC theo hướng

huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn phải diễn ra trong trường doyêu cầucủa sự phát triển GD, dưới sự chỉ đạo của ngành và do chính sự mong muốn

nâng cao chất lượng giáo dục của trường đặt ra. Mục đích của thiết kế bài

học hay hoạt động GDTC theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ

trợ từ Đoàn là để giải quyết mâu thuẫn tri thức ngày càng tăng nhanh mà

thời gian đào tạo có hạn; để đào tạo con người đáp ứng được những đòi

hỏi của thị trường lao động và nghề nghiệp cũng như cuộc sống, có khả

năng hòa nhập và cạnh tranh quốc tế.

Đồng thời hiệu trưởng cũng cần phải nhận diện ra được những khó

khăn mà trường mình đang phải đối mặt khi thực hiện sự thay đổi này. Đặc

biệt là nhận diện ra thói quen khó thay đổi, “sức ỳ” mà giáo viên, học sinh

đang có. Cạnh đó phải phân tích được thấu đáo tâm lí của GV, HS hay nắm

bắt được các trạng thái tâm lí của họ khi thực hiện thiết kế bài học giáo

dục thể chất theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn để

tìm cách hóa giải.

Tiếp theo đó cần chuẩn bị cho việc thực hiện thiết kế bài học giáo dục

thể chất theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn:

- Hiệu trưởng cần chuẩn bị tâm thế cho bản thân và cho mọi thành

viên trong trường để bắt đầu thực hiện việc thiết kế bài học hay hoạt động

GDTC theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn.

- Chuẩn bị về nhận thức cho CBQL, cho giáo viên, học sinh về phương

pháp dạy học tích cực và yêu cầu thiết kế bài học giáo dục thể chất

theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn.

- Chuẩn bị các điều kiện tối thiểu để triển khai thiết kế bài học giáo dục

thể chất theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn.

Để thực hiện tốt bước này các nhà trường cần khuyến khích các ý

tưởng mới qua truyền thông về bối cảnh và học tập kinh nghiệm ở các

trường tiên tiến hoặc những điển hình, tổ chức các buổi tọa đàm thường

xuyên hơnđể thảo luận về các vấn đề liên quan đến thiết kế bài học hay hoạt

động GDTC theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai thiết kế bài học hau hoạt động

theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đồn

- Nhà trường phải tìm hiểu các căn cứ để thực hiện thiết kế bài học

hay hoạt động GDTC theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ

Đồn, thu thập thơng tin về thiết kế bài học giáo dục thể chất theo hướng

huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn như các văn bản chỉ đạo của

các cấp có liên quan (Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục) về thiết kế bài học giáo

dục thể chất theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn ở

Trường CĐCĐHT; Các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục …

Tiếp đến, các cán bộ quản lý phải phân tích bối cảnh, đặc điểm cụ thể của

nhà trường như: phân tích tình hình đội ngũ GV (chất lượng đội ngũ, nhận

thức của họ về thiết kế bài học giáo dục thể chất theo hướng huy động sự

tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn, thái độ của họ trước yêu cầu đổi mới

PPDH…); học sinh (chất lượng, tính tích cực, tâm thế tham gia vào các hoạt

động học tập…); CSVC (những điều kiện cơ bản để tiến hành thiết kế bài

học giáo dục thể chất theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ

Đồn đã có những gì? Cần bổ sung những gì?...); những thuận lợi và khó

khăn khi thực hiện quá trình thay đổi. Đây sẽ là những căn cứ, những cơ sở

để nhà quản lí xây dựng định hướng, kế hoạch cụ thể.

Bước 3: Tổ chức thực hiện thiết kế bài học hay hoạt động GDTC

theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn

Tiến hành thiết kế bài học hay hoạt động GDTC theo hướng huy động

sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đồn trong nhà trường là q trình triển khai

kế hoạch thiết kế bài học giáo dục thể chất theo hướng huy động sự tham

gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn vào thực tiễn, bao gồm một chuỗi hoạt động diễn

ra trongmột giai đoạn của quản lí. Trong tổ chức thực hiện thiết kế bài học giáo dục

thể chất theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn, hiệu

trưởng nhà trường cần tập trung vào các công việc:

- Trao đổi về phương pháp, kĩ thuật thiết kế bài học hay hoạt động

GDTC theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn với các giáo

viên để giáo viên có thể nắm được nội dung, phương hướng cho sự thay đổi.

- Phân công đội ngũ giáo viên giảng dạy khoa học, hợp lí.

- Phân công rõ trách nhiệm, ủy nhiệm quyền hạn cho cá nhân cụ thể

để dễ dàng trong việc quản lí thực hiện thiết kế bài học giáo dục thể chất

theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn.

- Tạo sự cam kết trách nhiệm với giáo viên gắn với nhiệm vụ được giao

để họ có ý thức hồn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Tạo điều kiện cho sự thay đổi. Trong quá trình thực hiện thiết kế bài

học hay hoạt động GDTC theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ

Đoàn, hiệu trưởng phải chú trọng tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên cả

về thời gian lẫn vật chất (nguồn lực CSVC) để giáo viên yên tâm thực hiện

thiết kế theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đồn.

- Hạn chế các phản kháng có thể xảy ra trong quá trình thực hiện

đổi mới PPDH, đổi mới thiết kế dạy học và hoạt động giáo dục ngồi mơn

học (không được tất cả mọi người ủng hộ việc thiết kế bài học hay hoạt

động GDTC theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn,

thiếu về nguồn lực, tư tưởng không muốn thay đổi, thỏa mãn với những

cái hiện có của đại bộ phận giáo viên, hay do thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh

nghiệm trong công tác thiết kế bài học giáo dục thể chất theo hướng huy

động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đồn cũng như trong q trình quản lí

thực hiện thiết kế theo hướng huy động sự tham gia tư vấn, hỗ trợ từ Đoàn

là những rào cản mà các CBQL trường học có thể gặp phải).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VỚI SỰ THAM GIA CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×