Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp tổng hợp

Phương pháp tổng hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

26nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện thực hiện quyền làm chủ và bảo vệ quyền

lợi chính đáng của đồn viên, SV. Vai trò của ĐTN đều được nhắc đến trong

các kì đại hội từ đại hội lần thứ I đến đại hội lần thứ XI. Đặc biệt, trong

tháng 7/2008, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa

X) đã dành thời gian trong chương trình nghị sự để quyết định những vấn

đề quan trọng trong đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơng

tác thanh niên thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

1.4.1.2. Nhiệm vụ

1. Đồn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt

vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động

của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ

chức của Hội và Đồn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt

Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định

hướng XHCN.

2. Giáo dục lí tưởng XHCN cho đồn viên, SV thơng qua các phong

trào hành động cách mạng. Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải

thông qua những phong trào, những hành động Cách mạng cụ thể. Đồn

khơng thể chỉ nói sng, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ

chức, đưa SV vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc

và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Kết

hợp chặt chẽ nguyên lí giáo dục: Học đi đơi với hành, lí luận gắn liền với thực

tiễn.

3. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng

Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải

là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lí tưởng

của Đảng đến đích cuối cùng, đưa Nghị quyết và đường lối của Đảng vào

trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng

trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc, tạo sinh lực mới

cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là

nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh

niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng.271.4.2. Khả năng và điều kiện tham gia quản lí giáo dục của Đồn thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1.4.2.1. Sứ mạng của Đồn là giáo dục thanh niên

Đưa hoạt động NCKH (Nghiên cứu khoa học) của sinh viên trở thành

thế mạnh, đặc trưng của phong trào Đồn trường

Nâng cao tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu trong các hoạt động

Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động

Lãnh đạo cơng tác Đồn và PTTN phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng

của Sinh viên

Học tập-ứng dụng các mơ hình hay, đạt hiệu quả cao

Phát hiện, bồi dưỡng và chuẩn bị nhân sự cán bộ Đoàn

1.4.2.2. Đồn có vai trò chủ lực và tiên phong trong các phong trào

giáo dục thanh niên nhà trường

Thứ nhất, phong trào thanh niên là công tác thanh vận của Đảng cơng tác vận động, tập hợp và đồn kết thanh niên đi theo Đảng, phấn

đấu vì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu: Xây dựng

nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ hai, phong trào thanh niên bao gồm toàn bộ hoạt động của

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (Đồn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông

dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt

Nam). Thứ ba, phong trào thanh niên bao gồm hệ thống các quan điểm,

chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước các Nghị quyết,

chương

trình, dự án … về phát triển thanh niên.

1.4.2.3. Hoạt động của Đoàn gắn liền với các hoạt động giáo dục thể

chất của thanh niên

Đưa hoạt động Đoàn vào cơ chế hoạt động thống nhất của nhà

trường trong đó có cả hoạt động GDTC, từ kế hoạch chung của nhà trườngcó gắn2829với GDTC, gắn GDTC với đánh giá thi đua xếp loại hoạt động chi đoàn lớp.

Đoàn trường tổ chức các phong trào hành động gắn nội dung học tập,

giáo dục, rèn luyện trong đó có hoạt động GDTC trong tháng cho đồn

viên, học sinh. Lập kế hoạch hoạt động Đoàn gắn liền các hoạt động GDTC

làm tiền đề cho tổ chức, chỉ đạo hoạt động GDTC.

1.4.2.4. Hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường cao đẳng

rất cần Đoàn thanh niên tham gia quản lí

Vai trò tham gia của ĐTNCSHCM trong quản lí GDTC ở trường CĐ có

tầm rộng lớn chứ khơng chỉ riêng trong tổ chức các hoạt động TDTT. Hoạt

động Đoàn cần tổ chức đa dạng các hình thức và phương pháp trong

trường CĐ. Sử dụng kinh hoạt các hình thức sinh hoạt Đồn và GDTC

cho SV. Trong quản lí GDTC có sự tham gia của ĐTN CSHCM thì yếu tố

trình độ năng lực của người QL ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả cơng tác

quản lí hoạt động GDTC.

1.5. Đặc điểm của quản lí giáo dục thể chất với sự tham gia của Đồn

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1.5.1. Nguyên tắc quản lí

1.5.1.1. Kết hợp quản lí giáo dục thể chất của nhà trường với việc quản

lí đồn viên của tổ chức Đồn

Ngun tắc này đòi hỏi sự kết hợp chủ động các biện pháp quản lí

GDTC của trường với việc quản lí sinh hoạt Đồn của ĐTNCSHCM. Sự kết

hợp đó mặc nhiên sẽ tạo ra nhiều cơ hội để đồn viên và cán bộ Đồn

tham gia quản lí GDTC cho sinh viên. Rất nhiều hoạt động GDTC, đặc biệt

các hoạt động ngồi mơn học (hỗ trợ mùa thi, lao động giúp dân, bảo vệ

môi trường v.v…) đều cần đến cán bộ Đồn hỗ trợ thì nhà trường mới quản

lí tốt và hiệu quả được. Theo nguyên tắc này, cũng cần tơn trọng và khích lệ

vai trò tự quản lí của sinh viên với tư cách là đồn viên.301.5.1.2. Huy động sự tham gia rộng rãi của cán bộ Đồn vào quản lí

Ngun tắc này đảm bảo hễ có cơ hội và điều kiện thì nhà trường chủ

động phát huy vai trò tập hợp quần chúng, giáo dục đồn viên, tính tiên

phong của ĐTNCSHCM để quản lí hoạt động GDTC. Sự tham gia đó bao gồm

mọi khâu trong quản lí GDTC, từ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, cho đến

giám sát, chỉ đạo, đánh giá, đặc biệt là khâu kế hoạch hóa và giám sát. Cán

bộ Đồn nắm trong tay nguồn nhân lực to lớn và năng động, họ có tiềm năng

lớn để hỗ trợ nhà trường triển khai công việc, giám sát các hoạt động GDTC.

1.5.1.3. Khuyến khích các phong trào rèn luyện thể chất của đồn viên

thơng qua sự tham gia quản lí của tổ chức Đồn TNCSHCM

Ngun tắc này đòi hỏi nhà trường ln chủ động khuyến khích

ĐTNCSHCM đề xuất các phong trào, các hoạt động vừa phù hợp với nhiệm

vụ GDTC của trường vừa phù hợp với chương trình hành động của Đồn.

Cách làm đó tiết kiệm, một cơng đơi việc. Khi cán bộ Đồn chỉ đạo các hoạt

động của Đồn, thì đồng thời họ cũng tham gia quản lí GDTC của trường.

Nguyên tắc này còn đòi hỏi phải khéo léo kết hợp, tích hợp nội dung và tính

chất các hoạt động DGTC của trường với các hoạt động của Đồn, trên cơ sở

đó thì việc quản lí GDTC tự nhiên sẽ mang tính chất tham gia.

1.5.1.4. Phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức Đoàn trong hoạt

động thể dục, thể thao của sinh viên

Nguyên tắc này khi được thực hiện sẽ khai thác tốt chức năng GDTC

của các hoạt động TDTT của trường vào các dịp ngày lễ kỉ niệm, các giải

phong trào, các giải thi văn nghệ, thể thao như: giải bóng đá, bóng chuyền,

tiếng hát sinh viên... tạo khí thế thi đua luyện tập sôi nổi giữa các lớp, các

khoa, các liên chi đồn. Trong đó điều quan trọng là phát huy vai trò hạt nhân

của Đồn, thơng qua hệ thống cán bộ Đồn. Mặc dù họ quản lí hoạt

động Đồn dưới góc độ đồn thể xã hội-chính trị nhưng các hoạt động đó lại

có giá31trị GDTC, cho nên đó cũng là sự tham gia tích cực vào quản lí GDTC trong

nhà trường.

1.5.2. Nội dung quản lí

1.5.2.1. Quản lí hồ sơ, tài liệu dạy học của giáo viên

Quản lí hồ sơ chuyên môn của giáo viên là phương tiện giúp người

quản lí nắm chắc được tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các

giáo viên trong nhà trường, đồng thời hồ sơ chuyên môn của các giáo viên

là một trong những cơ sở pháp lí để đánh giá việc thực hiện nề nếp và

trình độ chun mơn của họ. Những hồ sơ quan trọng nhất phải được

quản lí gồm: giáo án (hay thiết kế dạy học), học liệu, phương tiện dạy

học, kế hoạch cá nhân (học tập, bồi dưỡng, giảng dạy), đề và bài kiểm tra,

bài thi, sổ điểm, nhật kí chun mơn, các báo cáo, tham luận về chun mơn.

1.5.2.2. Quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên

Nội dung này bao quát việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trực tiếp của

giáo viên, bao gồm những mặt chủ yếu:

- Thực hiện kế hoạch lên lớp hoặc tổ chức hoạt động GDTC ngồi mơn

học của giáo viên, tức là nề nếp, kỉ luật, lịch giảng dạy và kiểm tra, đánh giá,

tiếp cận các người học có nhu cầu đặc biệt, mục tiêu, nguồn lực dự kiến v.v…

- Kết quả chuẩn bị dạy học: giáo án, học liệu, phương tiện dạy học, tổ

chức học tập, các phương án dự phòng, điều kiện mơi trường…

- Hành vi dạy học: phương pháp và kĩ thuật dạy học trên lớp, hành vi

ứng xử xã hội, hành vi quản lí, hành vi lãnh đạo trong lớp (hay trong môi

trường dạy học), hành vi văn hóa, hành vi giao tiếp… của giáo viên.

- Các hoạt động khác như công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập, tổ chức

lớp, cộng tác với cán sự lớp v.v… trong dạy học.

1.5.2.3. Quản lí hoạt động chuẩn bị học tập của sinh viên

Để chuẩn bị học tập, SV phải thực hiện những hoạt động nhất định.

Các nhà quản lí và giáo viên cần quản lí những hoạt động thiết yếu nhất trong

quyền hạn của nhà trường. Đó là:32- Việc thực hiện những nhiệm vụ học tập giao về nhà (bài tập, thu thập

số liệu hay tài liệu, tư liệu, làm báo cáo, đọc hay tóm tắt bài học v.v…).

- Những công việc chuẩn bị trong lớp như bàn ghế, máy chiếu, máy

tính, dụng cụ thí nghiệm, lập nhóm học tập, phân công nhiệm vụ giữa SV với

nhau…

- Những dự kiến và vấn đề có thể phải đưa ra thảo luận, học tập

qua semina, qua chủ đề, qua dự án, phương tiện thực hành v.v…

1.5.2.4. Quản lí học tập của sinh viên trong các giờ GDTC

Trong các hoạt động GDTC thuộc mơn học và ngồi mơn học, ngay

trong tiến trình thực hiện GV cần quản lí những nhiệm vụ học tập sau:

- Quản lí hoạt động nhận thức của SV

- Quản lí các quan hệ ứng xử trong học tập

- Quản lí hoạt động thực hành (dinh dưỡng, thể dục, thể thao, tập

luyện)

- Quản lí các hành vi giao tiếp học tập và giáo tiếp xã hội

- Quản lí bầu khơng khí tâm lí trong học tập.

1.5.2.5. Quản lí mơi trường học tập có sự tham gia của Đồn

Quản lí mơi trường học tập có sự tham gia của Đồn gồm:

- Các hình thức hoạt động do Đồn đề xướng và có thể tham gia quản lí

- Những nguồn lực và điều kiện hoạt động do Đoàn khai thác và có thể

tham gia quản lí

- Một số yếu tố cảnh quan, hạ tầng kĩ thuật của GDTC, của hoạt động

TDTT và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động Đồn.

1.5.2.6. Quản lí các hoạt động dưới hình thức phong trào của Đồn

Tuy có một số hoạt động của Đồn có tính độc lập tương đối nhưng xét

đến cùng chúng vẫn là hoạt động giáo dục, trong đó có GDTC. Vì vậy đưa nội

dung và u cầu GDTC vào các phong trào Đồn là tạo ra mơi trường sơi

động và nhiều cơ hội để Đồn tham gia quản lí. Phong trào ln có tính

chất lơi cuốn, hấp dẫn, tự nhiên, bớt gò bó so với các mơn học khơ khan.33

Hơn nữa ở đây vai trò tham gia quản lí của Đồn được phát huy cao nhất.341.5.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lí giáo dục thể chất với

sự tham gia của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1.5.3.1. Đặc điểm của sinh viên trong học tập và sinh hoạt Đồn

Tính sẵn sàng cống hiến, tính chủ động và tự giác cùng với năng lượng

thể chất dồi dào của tuổi SV là yếu tố tác động tích cực đến quản lí GDTC.

Điều đó tạo rất nhiều thuận lợi để kết hợp quản lí của nhà trường với tự

quản lí của các em. Trong học tập, rèn luyện thể chất hay bất cứ học tập cái

gì, tự quản lí còn quyết định hơn quản lí. Dạy hay đến đâu mà người ta

khơng học thì việc dạy đó hồn tồn vơ nghĩa. Tuổi SV cũng là cột mốc trưởng

thành của tính tự chủ và chịu trách nhiệm, sự hình thành các kĩ năng sống

ở trình độ cao. Vì vậy việc quản lí GDTC lại càng thuận lợi. Các hoạt động

GDTC cũng thường hợp với nhu cầu và thị hiếu của SV vì tính sơi nổi, phóng

khống.

1.5.3.2. Hiệu quả hoạt động của Đồn thanh niên

Đương nhiên từ góc độ tham gia quản lí GDTC thì hoạt động Đồn

càng có hiệu quả thì khả năng, cơ hội và hành động tham gia quản lí càng lớn.

Ngược lại phong trào Đồn yếu thì khả năng tham gia quản lí của Đồn sụt

giảm rất nhiều, có thể khơng thực hiện được. Bản thân cán bộ Đoàn

phải mạnh, phong trào Đoàn phải mạnh – đó là yếu tố ảnh hưởng tốt đến

việc tham gia quản lí GDTC của Đồn.

1.5.3.3. Hoạt động của tổ chun mơn

Tổ chun mơn là đơn vị trực tiếp quản lí hoạt động GDTC, hoạt động

dạy học TDTT. Vì thế hoạt động của tổ chuyên môn ảnh hưởng trực tiếp đến

quản lí GDTC trong nhà trường. Hoạt động này một mặt chi phối phương

pháp, biện pháp GDTC của giáo viên, mặt khác ảnh hưởng đến hành vi quản

lí của giám hiệu. Thông qua tổ chuyên môn mạnh, giám hiệu mới quản lí tốt

GDTC. Ngược lại, tổ chun mơn yếu kém thì giám hiệu khó mà quản lí tốt

các hoạt động GDTC.351.5.3.4. Đặc điểm của giáo viên

Giáo dục thể chất là một trong các nội dung giáo dục toàn diện trong

nhà trường. Một trong những yếu tố quan trọng là đội ngũ giáo viên trực tiếp

tham gai giảng dạy. Điều đó cho thấy, đội ngũ GV có ảnh hưởng lớn đến

hiệu lực và hiệu quả quản lí GDTC trong trường CĐ. Nếu đội ngũ giáo viên

có năng lực nghề nghiệp tốt thì hiệu quả quản lí GDTC sẽ tăng lên, và lao

động quản lí cũng nhẹ nhàng hơn. Khi đó nhà quản lí có chỗ dựa vững chắc

để triển khai các quyết định của mình và có thể đạt những kì vọng mong

muốn. Nếu đội ngũ yếu kém thì rõ ràng ảnh hưởng tiêu cực đến quản lí,

gây khó khăn cho quản lí, hạn chế rất nhiều các kì vọng và mục tiêu.

1.5.3.5. Môi trường giảng dạy và học tập, rèn luyện

Trong hoạt động GDTC, từ việc giảng dạy chính khố trên lớp đến ngoại

khoá cho học sinh, từ việc đổi mới phương pháp dạy học tới việc nghiên cứu

khoa học của giáo viên, CSVC, sân bãi… và đặc biệt là thông tin đều là yếu

tố môi trường và các điều kiện cần thiết cho GDTC…Nếu thiếu chúng thì

hoạt động GDTC gặp khó khăn, và việc quản lí hoạt động này càng khó khăn.

Mơi trường có chất lượng cao và thuận lợi sẽ góp phần to lớn nâng cao hiệu

quả quản lí GDTC, bởi đặc trưng của lĩnh vực GDTC là hết sức phụ thuộc

vào môi trường và điều kiện vật chất.36Kết luận chương 1

1.1. Quản lí GDTC ở trường CĐ có tính hệ thống, dựa trên việc nhận

thức đúng bản chất của GDTC (không chỉ là dạy môn thể dục hay một mơn

học mà là nhiều hoạt động trong và ngồi mơn học), thừa nhận vai trò và

hiệu quả của ĐTNCSHCM trong khi tham gia quản lí hoạt động giáo dục này

với những nguyên tắc và hình thức phù hợp.

1.2. Khi có sự tham gia quản lí GDTC thì các biện pháp quản lí tại

trường sẽ cởi mở hơn, dân chủ hơn, khai thác tốt hơn tiềm năng của SV, các

hoạt động GDTC sẽ có nhiều cơ hội gần gũi hơn với phong trào Đoàn, sẽ đa

dạng hơn, sinh động hơn.

1.3. Trong quản lí GDTC ở trường CĐ, gần như mọi nơi, mọi lúc và ở

nội dung quản lí nào ĐTNCSHCM cũng có thể tham gia quản lí một cách trực

tiếp tùy theo sở trường và đặc điểm của hoạt động Đoàn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp tổng hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×