Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THƯC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUÁT KNH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VẠN THỊNH PHÁT

CHƯƠNG 2: THƯC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUÁT KNH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VẠN THỊNH PHÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng kê hàng hóa bán ra, chi phí.

2.2. Kế tốn doanh thu

2.2.1. Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

a, Tài khoản sử dụng:

 Tài khoản 5111 – Doanh thu xăng dầu

 Tài khoản 5112 – Doanh thu vận tải

 Tài khoản 5113 – Doanh thu thương mại

 Tài khoản 3331

 Tài khoản 111, 112

 Và các tài khoản khác có liên quan…

b, Chứng từ kế tốn sử dụng:

 Hóa đơn Giá trị gia tăng

 Phiếu thu

 Và các chứng từ khác có liên quan…

c, Sổ kế tốn sử dụng:

Hàng ngày, hàng tháng diễn ra rất nhiều các nghiệp vụ kinh tế, vì vậy thay vì

ghi Sổ Cái cho tài khoản 511 và ghi Sổ chi tiết các tài khoản 5111, 5112, 5113, công

ty ghi Sổ Cái cho ba tài khoản 5111, tài khoản 5112, tài khoản 5113 và đến cuối

mỗi quý, công ty ghi Sổ tổng hợp tài khoản 511.

 Sổ Nhật ký chung

 Sổ Cái tài khoản 5111, 5112, 5113

 Sổ Cái tài khoản 333, 111, 112,131, …

 Sổ tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 Và các sổ kế tốn khác có liên quan ….13d, Quy trình ln chuyển chứng từ

Hóa đơn GTGT, phiếu chi, …SỔ NHẬT KÝ CHUNGSỔ CÁI TK 5111,5112,5113Bảng tổng hợp

Doanh thu bán hàng

và cung cấp dịch vụBảng Cân đối số

phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHGhi chú:Sơ đồ 2.1: Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ14HỐ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNGMẫu số 01GTKT-3LL

Kí hiệu:NS/2013BLiên 2: Giao cho khách hàngSố: 0062385Ngày 30 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị bán hàng: Cơng ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát.

Địa chỉ: 193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 03608924126388

Điện thoại: 0435121839

Họ tên người mua hàng:Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền

Tên đơn vị: Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền

Địa chỉ: 193/91 Củ Chi- Q. Củ Chi - TP. HCM

Số tài khoản: 15022437145264

Hình thức thanh tốn: CK

STTTên hàng hóa, dịch vụĐVTĐơn giáThành tiềnCSố

lượng

1AB23=2x11Thức uống tổng hợpChiếc251010.33425.938.199Cộng tiền hàng:

Thuế suất: 10%25.938.199

Tiền thuế GTGT2593819,9Tổng cộng tiền thanh toán:28.532.019Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi tám triệu năm trăm ba mươi hai nghìn khơng trăm mười

chín đồng

Người mua hàng

(Ký. Ghi rõ họ tên)Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNGThủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Mẫu số 01GTKT-3LL

Kí hiệu:NS/2013B15Liên 2: Giao cho khách hàngSố: 0062385Ngày 30 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị bán hàng: Cơng ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát.

Địa chỉ: 193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 03608924126388

Điện thoại: 0435121839

Họ tên người mua hàng: Cty CP TMGNVT Ánh Dương.

Tên đơn vị: Cty CP TMGNVT Ánh Dương

Địa chỉ: 324 Quận Bình Thạnh TP. HCM

Số tài khoản: 15022437145264

Hình thức thanh tốn: CK

STTTên hàng hóa, dịch vụĐVTĐơn giáThành tiềnCSố

lượng

1AB23=2x11Vận chuyển hành kháchChiếc158.516.19058.516.190Cộng tiền hàng:

Thuế suất: 10%58.516.190

Tiền thuế GTGT2925809,5Tổng cộng tiền thanh toán:61.442.000Số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn

Người mua hàngNgười bán hàng(Ký. Ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNGThủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Mẫu số 01GTKT-3LL

Kí hiệu:NS/2013B

Số: 0062385Liên 2: Giao cho khách hàng16Ngày 30 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị bán hàng: Cơng ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát.

Địa chỉ: 193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 03608924126388

Điện thoại: 0435121839

Họ tên người mua hàng: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư thương mại Thành Long

Tên đơn vị: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư thương mại Thành Long

Địa chỉ:489 Trần Hưng Đạo- Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 15022437145264

Hình thức thanh tốn: CK

STTTên hàng hóa, dịch vụĐVTABC1Bán hàng theo bảng kêSố

lượng

1

1Thành tiền23=2x118413000Cộng tiền hàng:

Thuế suất: 10%Đơn giá18.413.000

18.413.000Tiền thuế GTGT920650Tổng cộng tiền thanh tốn:19.333.650Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu khơng trăm năm mươi tư nghìn năm trăm bốn mươi năm

đồng

Người mua hàng

(Ký. Ghi rõ họ tên)Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Biểu số 2.1: Sổ nhật ký chung

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát

193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

SỔ NHẬT KÝ CHUNG17Quý 4 năm 2013

Chứng từ

Ngày

thángNgày,

tháng ghi

sổSố

hiệuABCD……..……..……..……………..

Xuất giá vốn Thức

uống tổng hợp- Cty

CNTT Ngô Quyền30/12/13PX 2730/12/13SHTK

đối

ứng

HDiễn giải63230/12/13

……..30/12/13

……..……..……..2…………….…………….22.271.020

22.271.020

29.285.019511125.938.19933312.593.820138753.000……..……………..…………….…………….Cộng216.287.439.706216.287.439.70631/12/1310578……..131/12/13

4418631/12/13Doanh thu bán Thức

uống tổng hợp- Cty

CNTT Ngơ Quyền……………..

Giá vốn vận chuyểnCty CPĐTTM & GN

Ánh Dương

Doanh

thu

vận

chuyểnCty

CPĐTTM & GN

Ánh Dương

Doanh thu thương

mạiCty

CPTV&ĐTTM

Thành Long31/12/1331/12/13Nợ156

131

33515Số phát sinh…………….

63232.700.000154

131…………….

32.700.00061.442.000511258.516.19033312.925.8101312.909.09051132.909.0903331290.910Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người ghi sổKế tốn trưởngGiám đốc(Trích sổ Nhật ký chung Quý 4 năm 2013)Biểu số 2.2: Sổ cái 5111

Cơng ty cổ phần tập đồn đầu tư Vạn Thịnh Phát

Mẫu số S03b-DNN

193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí

Minh

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI

Quý 4 năm 201318Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng thức uống

Số hiệu: 5111

Chứng từ

Ngày,

tháng ghi

sổ

Số hiệuNgày,

thángDiễn giảiSHTK

ứngACDHBSố tiền

đối

Nợ12……….………….Số dư đầu kỳ

Số phát sinh

……..……..……..30/12/13HĐ3357830/12/1330/12/13HĐ3351530/12/13…………………

Thức uống tổng

hợp- Cảng HP

131

Thức uống tổng

hợp- Cty CP CN

tàu thủy NQ

131

Thức uống tổng

hợp- Cty TNHH

logistics

13131/12/13HĐ2086231/12/13……..……..……..30/12/1329.345.250

29.285.019122.022.000…………………

Kết

chuyển

DTXD để XĐ

KQKD

911……….Cộng số phát sinh16.057.070.365………….16.057.070.365

16.057.070.365Số dư cuối quý

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người ghi sổKế tốn trưởngGiám đốc(Trích Sổ Cái TK 5111 Quý 4 năm 2013)Biểu số 2.3: Sổ cái 5112

Cơng ty cổ phần tập đồn đầu tư Vạn Thịnh PhátMẫu số S03b-DNN193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁI

Quý 4 năm 2013

Tên tài khoản: Doanh thu vận chuyển19Số hiệu: 5112

Ngày,

thángChứng từDiễn giảighi sổSố hiệuNgày,

thángABCSố tiền

SHTK

đối

ứngNợH12…………………

Cước vc-Cty TNHH Đại

Xanh

131

Cước vận chuyển- Cty

CP TMGNVT Ánh

Dương

131

Cuớc vc- Cty VP

Vinafco

131……….………….…………………

Kết chuyển DTXD để

XĐ KQKD

911……….Cộng số phát sinh8.817.140.337D

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh31/12/13HĐ44256 31/12/1331/12/13HĐ4418

631/12/13HĐ25340 31/12/1331/12/1331/12/1342.744.300

61.442.000

92.157.714

………….8.817.140.337

8.817.140.337Số dư cuối quý

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người ghi sổKế tốn trưởngGiám đốc(Trích Sổ Cái TK 5112 Quý 4 năm 2013)Biểu số 2.4: Sổ cái 5113

Cơng ty cổ phần tập đồn đầu tư Vạn Thịnh Phát

193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí MinhMẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁI

Quý 4 năm 2013

Tên tài khoản: Doanh thu thương mại20Số hiệu: 5113

Ngày,

thángChứng từDiễn giảiSố tiền

SHTK

đối

ứng

NợH12……….………….31/12/13…………………

Phí giao nhận-Cty TNHH

HĐ10253 31/12/13 Charoen

131

HĐ1057

Phí lưu ca xe- Cty CP TV &

8

31/12/13 ĐTTM Thành Long

131

Phí giao nhận- Cty CP thép và

HĐ20547 31/12/13 vật tư

131……….30/12/13…………………

Kết chuyển DTXD để XĐ

KQKD

911

Cộng số phát sinh2.765.165.721 2.765.165.721ghi sổSố hiệuNgày,

thángABCD

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh31/12/13

31/12/134.761.905

2.909.090

21.735.000

………….2.765.165.721Số dư cuối quý

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốc(Trích Sổ Cái TK 5113 Quý 4 năm 2013Biểu số 2.5: Bảng tổng hợp doanh thu

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát

193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Quý 4 năm 2013

Số hiệu

tài khoảnTên

Số tiền215111

5112

5113

511Doanh thu bán hàng thức uống

Doanh thu vận chuyển

Doanh thu thương mại

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ16.057.070.365

8.817.140.337

2.765.165.721

27.639.376.423Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người lập biểuKế toán trưởngBiểu số 2.6: Sổ cái 138

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát

193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

SỔ CÁI

Quý 4 năm 2013

Tên tài khoản: Phải thu khác22Mẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)Số hiệu: 138

Chứng từDiễn giảiNgày,

tháng

ghi sổSố hiệuNgày,

thángABCSố tiềnDSHTK

đối

ứngNợH12Số dư đầu kỳ251,965,733Số phát sinh

……..30/12/13……..HĐ52803……..………………………….………….30/12/13Lệ phí XD-Cty CPTM Gia

Trang

1318.565.000753.00025.936.00030/12/13HĐ3351530/12/13Lệ phí bán hàng thức

uống- Cty CPCNTT Ngơ

Quyền

13131/12/13HĐ0191631/12/13Lệ phí XD- Cảng HP……..……..……..131………………………….………….Cộng số phát sinh585.870.200662.274.533Số dư cuối quý76.404.333

Ngày 31 tháng 12 năm 2013Người ghi sổKế tốn trưởngGiám đốc(Trích Sổ Cái TK 138 Quý 4 năm 2013)Biểu số 2.7: Sổ cái 333

Cơng ty cổ phần tập đồn đầu tư Vạn Thịnh Phát

193/203 Trần Hưng Đạo- Quận 1 Thành Phố Hồ Chí MinhMẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁI

Quý 4 năm 2013

Tên tài khoản: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Số hiệu: 33323Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THƯC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUÁT KNH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VẠN THỊNH PHÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x