Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DOANH NGHIỆP GÓP Ý CÁC CHỈ SỐ NÂNG CAO NLCT CẤP TỈNH

DOANH NGHIỆP GÓP Ý CÁC CHỈ SỐ NÂNG CAO NLCT CẤP TỈNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

h

hỉ3. Chỉ số cạnh tranh bình đẳng4. Chỉ số chi phí khơng chính thức5. Chỉ số tính năng độngs

nố

g

đ

hh ấ

i tện đ

pa

ni

a:

yc

+

?

ó.

T

.

r

.

đ. o C

Q

nT

.ề 1ú

g

. 3y

. :

Q

.x d

u

. o

u. y a

.ấ n

hh

. C

t o

. P. 1nP

c

. 0g

ghh

. :1

.ì i

d

. ệ0… p

tv :

…đ c

ớaói i NQ

g

… Đ

úÝ

n

… 1ói

c…ê 5p

…n d

h ý

… ko

í ca…ơ cni

nnh

… h

h…g iế

… n

…b cng

qốhu c in

… ệ

y. ô hg

p

.ề n

gq

óc

+

n u

k óy

p

hề

C a nn

c

ôi h

ấ ậc

n ý

pg c nấ

áp

cx

é

kt tc

d tỉ

h4.1. KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHÓM CHỈ SỐ THẤP ĐIỂM

4.1.1. CHỈ SỐ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

TB GNTT-LD

TB GNTT-DNNN

ĐTB GNTT-FDIANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within Groups

TotalCHỈ SỐGNTTCount

104

314

271Sum

356.3846

947.6923

812.1538SS

15.53042

62.52588df78.0563Average

3.426775

3.018128

2.996878Variance

0.074899

0.084666

0.104855MS

2 7.765212

686 0.091146F

85.19569P-value

0.028966F crit

3.0088536884.1.2. CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

TB ĐẤT ĐAI- LD

ĐTB DD

ĐTB DDANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within Groups

TotalCount

104

314

271SS

0.270946

127.476

127.747Sum

337.75

1018.667

868.4167dfAverage

3.247596

3.244161

3.20449Variance

0.172257

0.202886

0.171224MS

2 0.135473

686 0.185825F

0.729034688P-value

0.482748F crit

3.008853an ht

i á í:a

h n n…

h…

ct …

vá r n…

d

ềc ê ă…

n n…

ogtq t …

a

hu r đ…

a ộ…

ủ nn

ả n…

g g…

n h…

t

c

ụ wủ

e…

cl b a…

n

ý

l+

hcg

ủã

àx a n

hP

n h

â h

ht i

y ỉ đả

n ại

c h ệo

dh p

c

íự +

ấó

nn p

hg T t

tc

h ỉh

v rn

t ủí

à h

o

h n:

h

ih t nư

ế ụ…

gs

t c

ánc

g …

c qh

h…

h …

dàu

k

ếẫ …

n+

áh

n

hu

p L

y

ch ã

nết

ách

á n

c hr

p đ

í kạ

s ì

o

lở n h

n

í

,ý h c

áhc

:

ch

b…v

a c

…ề c

n ất

… pơ

hnnđlơ

à…

t nct

n…

â

h… p

m

, đh

… ảh

a

… ic

ci i

há c

ậệoc

t p

… n

c

c…h nấ…e h

ậc

p o t…

… ,4.1.3. CHỈ SỐ MINH BẠCH

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

ĐTB MB

ĐTB MB

ĐTB MBMINH BẠCHCount

Sum

104 363.375

314

955.5

271 914.625ANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within GroupsSS

23.83306

149.9002Total173.7333Average

3.49399

3.042994

3.375Variance

0.190953

0.287183

0.149421MS

2 11.91653

686 0.218513F

54.53454dfP-value

0.047857F crit

3.0088536884.1.4. CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

ĐTB PHÁP LÝ -LĐ

ĐTB PPHÁP LÝ DNNN

ĐTB PHÁP LÝ -FDICount

104Sum

276.5455Average

2.659091Variance

0.105552314

271855.5455

721.72732.724667

2.66320.105213

0.093002MS

2 0.335561

686 0.100458F

3.340311ANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within GroupsSS

0.671123

68.91426Total69.58539df688P-value

0.036003F crit

3.008853… c…

h

ánuh…

ch

y…ì

ó

ệ…n n…

hm

n… …

hu

,…

Dc

… N

t

x ầ

u,

… …

ãh

… c…

ứl

t… ủ

c…

ao

h…

… .D

i

c đNấđ

V h

hu…

ã

ấ ì

i

nv

nệ …

àh

nt …

đ h đ+

D

a

T

ềầ

nN

T X

u g,

H â

k

C hy

h n on

+á h êd

t

n

c ưự

Đ

ẩ đn

n ộư

ym ng

gu

à g

m k

t

ạl ỷ

ại

D

n i

ạê

N

h c

i tn

ưtm ơ

nh

uu mhny a g+

4.1.5. CHỈ SỐ CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

ĐTB CT- LĐ

ĐTB CT-DNNN

ĐTB CT-FDICount

104

314

271ANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within GroupsSS

7.798906

50.40733Total58.20624Sum

316.25

859.1667

746.4167dfAverage

3.040865

2.7362

2.754305Variance

0.076186

0.068144

0.078634MS

2 3.899453

686

0.07348F

53.06817P-value

0.037222F crit

3.0088536884.1.6. CHỈ SỐ CẠNH TRANH CHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨC

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

ĐTB CP

ĐTB CPCHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨCCount

Sum

314 769.4444

271 730.7778ANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within GroupsSS

9.013338

57.22723Total66.24057Average

2.45046

2.696597Variance

0.071711

0.098095MS

2 4.506669

582 0.083422F

54.0228df584P-value

0.062999F crit

3.008853nnt

n hN

gr

êàợ

tp n

rh h h

p

uả ơ đ

h

yn ầc

i á

ề hu

t

n í

á

h nt

nc t

ư hư

há r,

ới

c p

nể

v hp

n

về g áh

ă tá

c

nct

m á

t

ôb h c

hr

iả ỉ i

D

n ệể

N

t t n

qh

r t

u cn

ưầr

y h

ờuonp . n

n

g

gh gl

ạ ĩ

Đn

m

đ n

ềư

ầ hớ

p i

u c

h n ễv

.

á gự

u+

tp

hc

ư C

t

ó

l ị N

h

uk ìbơ

ậ l ộn

i

t kg

nãp

ỷh

ht n

ận

h

r ngl

od hu

c

no đ iậh

ga uệt

ạy

n o pê

t n,

h

ừ g

n c tư

lrgáờ

âá

ic

cm4.1.7. CHỈ SỐ LAO ĐỘNG

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

ĐTB LĐ

ĐTB LĐ

ĐTB LĐCHIỈ SỐLAO ĐỘNGCount

Sum

104 312.8571

314 981.8333

271 891.1667ANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within GroupsSS

7.102801

112.77Total119.8728dfAverage

3.008242

3.126858

3.288438Variance

0.089886

0.150079

0.209397MS

2 3.551401

686 0.164388F

21.60381P-value

0.059655F crit

3.0088536884.1.8. CHỈ SỐ TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

ĐTB-NĐ

ĐTB NĐ

ĐTB NĐCount

104

314

271ANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within GroupsSS

10.11784

55.34522Total65.46306Sum

320

853.5

766.0714dfAverage

3.076923

2.718153

2.826832Variance

0.084178

0.080852

0.079142MS

2 5.058921

686 0.080678F

62.70496688P-value

0.056664F crit

3.008853ĩỉ nq

t

n c urg

n

h ấ ohả

h n

p ing

v ệ

ự lhp

c n ỗý

êt

đ n vrậ

ầ ợ

àn

u

xD

dnN

t â h+ư y ân

T

ng

ă

t n

d

ạ vgl

i ự iợ

c

n êi

ư

c g nờ

á nt

c ght

q

ếht

b u iự

u y ếcđ

p

ổ i

i hxề

t

úi

u

c

gr ệ

ặ ì nkv

pnớ

i.

i+

hệ

m nD

T

ặ N

u

t c yt

h

á êự

ơ

n

“cn

c tn

n

à rh

b uữ

iya

p ư ềê

h ớ tnnêci

đ

tố

d icạoci

pv

a hớ

n ặ hit

h uỉ

t D

y

nệN

n nh

h c ,“4.2. Phân tích Phân tích nhân tố tương ứng với các biến quan sát- Ma trận

nhân tố đã xoay (lần 2) để xác định nhóm các nhân tố có ảnh hưởng đến PCI

4.2.1. CHỈ SỐ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

Rotated Component Matrixa

1

TT1.Ông (bà) đánh giá Vị trí của tỉnh có thuận lợi2

.655Component

3

4TT 2. Ông (bà) đánh giá Cơ sở hạ tầng.757TT 3. Ông (bà) đánh giá về nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh như

thế nào.370TT 4. Đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình

độ, kỹ năng hành chính cấp xã (phường)-.308.377

-.622TT 6. Đội ngũ cán bộ cơng chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình

độ, kỹ năng hành chính cấp tỉnh.683TT 7. Thủ tục hành chính (đảm bảo tính hợp lý, khoa học và đồng bộ)

cấp tỉnh

TT 8. Chính quyền tỉnh có đồng hành cùng DN.671TT 9. Chính quyền huyện, TP có đồng hành cùng DN.420-.320

.700

-.501TT 10. Chính quyền xã có đồng hành cùng DN.675TT 11. Thành phố có áp dụng kê khai thuế qua mạng

TT 12. Tỉnh có áp dụng kê khai thuế qua mạng

.3124.2.2. CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI

1

DD4. Công tác quy hoạch đất đai có được cơng khai ở cấp Xã.322DD5. Cơng tác quy hoạch đất đai có được cơng khai ở cấp huyện (thành phố).312DD 6. Công tác quy hoạch đất đai có được cơng khai ở cấp tỉnh

DD 7. Quy trình Cấp GCNQSDĐ phức tạp

DD 8. Thủ tục giao đất cho th đất có thơng báo theo quy định.841DD 9. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hướng dẫn hay thơng báo theo quy định.520DD 10. Thời gian hồn thành các thủ tục cơng tác giải phóng mặt bằng có đúng hẹn.640DD 11. Chính sách giá đất cao so với thị trường

DD 12. Chính sách giá đất phù hợp so với thị trường

DD 13. Chính sách giá đất thấp hơn so với thị trường

DD 14. Ban Quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất trong cơng tác bố trí mặt bằng phù hợp

DD 15. Tính ổn định đất đai của doanh nghiệpov

t cớ

u ió

ầg

t

n ồ rh

. a

6 mấ

+ m

tGs n

i hn

ả ựũ

h

i n

.560

ig

đ t ề”

á u+

ph

aH

c ưh mun

í

n c

h g đh

ã

.896 ế

s i

-.820

i

áac

.551

c …

ô

h +

n

cg

p

hủG

Component

t

á iá

2

3

4 pa

ác

.392

.376

m

l t

.352

u8h

ậ sa

.810

t án

.583

.461

c

h

k ơt

ị k

.429

.351

p ci

.353

qể

t hm

.383

.362

huặ

.489 ờ t

t

i ar

.384

na

c c

h hc

o t ẽhDổ n

N cg

á

c cc

hh

.436TT 5. Đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình

độ, kỹ năng hành chính cấp huyện (Thành phố)TT 13. Thời gian chờ đợi để DN hồn thành các thủ5â h xv

ó

n ẽ ãìi. k

t

h

m ỉ

ơ

ỗbn

i a gh4.2.3. CHỈ SỐ TÍNH MINH BẠCH

1

MB1. Tài liệu pháp lý có liên quan đến DN được dễ dàng hay khơng?

MB 2. Các chính sách và quy định mới cấp huyện có được tham khảo ý kiến DNomponen t

2

.7673

.084.632.429.084MB 3. Các chính sách và quy định mới cấp tỉnh có được tham khảo ý kiến DN.650MB 4. Việc triển khai thực hiện các chính sách quy định đó có kịp thời.931MB 5. Mức độ tiện dụng của trang web tỉnh đối với DN..929MB 6. Sự minh bạch về thơng tin và chính sách của chính quyền tại huyện.072MB 7. Sự minh bạch về thơng tin và chính sách của chính quyền tại tỉnh-.058-.599MB 8. Tài chính minh bạch trong mối quan hệ giữa thuế và chi phí của chính quyền..556-.2994.2.4. CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ

Ma trận nhân tố đã xoay (lần 2) - Component Matrixa

Component

1

PL1. Lòng tin của các tổ chức (cá nhân, doanh nghiệp) đối với cơ quan nội chính

và tư pháp của huyện.

PL 2. Lòng tin của các tổ chức (cá nhân, doanh nghiệp) đối với cơ quan nội chính và

tư pháp của tỉnh2

.4633

.5934

.522.791ứ đokn

h

i

( t

c đh

ế

ấư

n

,

p

l

à

k

m

xh

ã iv

i

, ếệ

uc

c vn

ấới

pi

D

N

c

h.ua

y

ệc

á

n

c

,PL 3. Thiết chế pháp lý này có được doanh nghiệp xem là cơng cụ hiệu quả để giải

quyết tranh chấp.701D

cNPL 4. Doanh nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của CBCC tại xã.783PL 5. Doanh nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của CBCC tại huyện

(Thành phố).851pPL 6. Doanh nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của CBCC tại tỉnh.769tPL 7. Các kết luận đưa ra của tòa án huyện trong xử lý các tranh chấp.838PL 8. Các kết luận đưa ra của tòa án tỉnh trong xử lý các tranh chấp.841ỉ tn

n

h

h

,PL 9. Do số lượng đơn nhiều, ở cấp huyện là nguyên nhận chậm trễ-.504PL 10. Do số lượng đơn nhiều ở cấp tỉnh là nguyên nhận chậm trễ.541PL 11. Các khoản chi phí khơng đúng qui đinh mà doanh nghiệp phải trả thêm.593.715tiđ

t ồ

ng

ct

hh

ứờ

i

c

ccưn

vg

h4.2.5. CHỈ SỐ CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG

- Ma trận nhân tố đã xoay (lần 2) - Component Matrixa

Component

12

.410C11. Chi phí cho cán bộ ngân hang34g

i

kả

ỹi

5

q

u

h

y

uế

ậtC21. ưu đãi cho doanh nghiệp FĐI hơn là doanh nghiệp trong nướct.7361. Tiếp cận đất đai

-.352CT3. Chính quyền tỉnh ưu đãi doanh nghiệp Lớn hơn là doanh nghiệp và DNVVN

CT4. DNNN dễ dàng có được các hợp đồng kinh tế hơn là các DNVVN.726CT5. Vì DNNN thuận lợi trong tiếp cận đất đai hơn là DNTN.724CT6. Tỷ trọng nợ của DNNN trong tỉnh lớn hơn so với tỷ trọng nợ của DNDD.590CT7. Vì DNNN thuận lợi vay vốn tín dụng ngân hàng hơn là DNTN.611.761tCT9. DN khơng thể vay vốn nếu khơng có thế chấp.706CT10. Thủ tục vay vốn phức tạp.732CT12. DN chưa có chính sách nào ưu đãi để được vay vốn.463.5094.2.6. CHỈ SỐ CHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨC

Rotated Component Matrixđ

ú

.

+n

.637

g

T

h

ủđ

t ắ

ụn

c

)aComponent

1

CP2: Khi làm thủ tục giấy tờ cho DN ở các sở, ban ngành ở xã2

.240CP4: Khi làm thủ tục giấy tờ cho DN ở các sở, ban ngành ở cấp tỉnh.636-.738CP7: Khi tiếp CBCC xuống DN công tác-.747CP8. Qùa biếu cho các ngày quan trọng tại địa phương.7034.2.7. CHỈ SỐ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG

Component

12LD1. Lao động có đáp ứng được yêu cầu Sức khỏe của DN.524LD3. Cơ sở đào tạo có thỏa mãn yêu cầuvới DN.776LD4. Chất lượng nghề lao động có phù hợp với DN.873LD5. DN có khó khăn khi tuyển dụng đối tượng lao động.899.131LD6. Thị trường lao động tại tỉnh có phong phú.881.083LD7. Khi tranh chấp giữa người lao động với DN chính quyền.735có kịp thời can thiệphn

à

nh

hấ

ct

h

í .

n+

h

Đê

nờ

n

cg

h

odi ymn

ó

t n

r

ag

xp

áh

cả

đinh

hol

ạt

i

n

t

ấg

t

2

c4

ả/

c2

á4

c4.2.8. CHỈ SỐ TÍNH NĂNG ĐỘNG

Component

1

ND1. Tỉnh có xây dựng ngành mũi nhọn để thu hút đầu tư.977ND2. Quản lý của lãnh đạo cấp xã có linh động trong các thủ tục hành chính.930ND3. Chính sách kinh tế cấp huyện có linh hoạt theo hướng có lợi cho DN.975234k

h

.081 â

u

5+

Tiphát triển

ND4. Chính sách kinh tế cấp tỉnh có linh hoạt theo hướng có lợi cho DN.107.090.858ND5. Chất lượng xử lý công việc tại huyện.098.853ND6. Chất lượng xử lý cơng việc tại tỉnh.327phát triểnND8. Có xây dựng một mơ hình “bộ máy” cụ thể hoạt động giúp đỡ DN.085ND9. Có hỗ trợ DN về vốn.570.878.043.864.100.146bp

hnND10. Có hỗ trợ DN về đất đai.889.044ND11. Có hỗ trợ DN về thơng tin.074.086ND12. Có hỗ trợ DN về văn bản thủ tục hành chính-.324.365ND13. Tỉnh có trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho DN..915mt

.824ND14. Tỉnh có thường xuyên xuống địa phương kiểm tra.495.079.2461

ca---------------đ

à

o

to

C

B

c

h

u

y

ê

n

n

g

h

ip

h

ơ

nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DOANH NGHIỆP GÓP Ý CÁC CHỈ SỐ NÂNG CAO NLCT CẤP TỈNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×