Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.6: Đánh giá nguyên nhân về chỉ số gia nhập thị trường thấp điểm

Bảng 3.6: Đánh giá nguyên nhân về chỉ số gia nhập thị trường thấp điểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Từ số liệu điều tra cho thấy điểm trung bình chung là 3,09 có nghĩa là các chỉ

tiêu NCS đưa ra để hỏi về nguyên nhân đánh giá chỉ số này thấp điểm là có sự

thống nhất với người hỏi và cơ bản người hỏi đều cho rằng đây là các nguyên nhân

dẫn đến việc đánh giá chỉ số này thấp điểm hiện nay. Trong đó có một số chỉ tiêu có

giá trị khá thấp, hay nói cách khác đây được coi là những nguyên nhân quan trọng

như chỉ tiêu: Đội ngũ cán bộ cơng chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ

năng hành chính cấp xã (phường) (2,69), hay Đội ngũ cán bộ cơng chức (CBCC) có

phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ năng hành chính cấp huyện (Thành phố) (2,90);

Thủ tục hành chính (đảm bảo tính hợp lý, khoa học và đồng bộ) cấp tỉnh (3,05);

Thành phố (Huyện) có áp dụng kê khai thuế qua mạng (2,03); Tỉnh có áp dụng kê

khai thuế qua mạng (2,57); Thời gian chờ đợi để DN hoàn thành các thủ tục (2,72).

Tuy nhiên điều quan trọng ở chỗ một số chỉ tiêu có vẻ như có sự khác biệt

trong đánh giá giữa nhóm doanh nghiệp và nhóm cán bộ quản lý như về phẩm chất,

năng lực đội ngũ cán bộ các cấp trong khi doanh nghiệp đánh giá là nguyên nhân rất

quan trọng (2,14 và 2,15) thì nhóm cán bộ quản lý lại cho rằng nguyên nhân không

quan trọng (4,04) dẫn đến sự đánh giá thấp về chỉ số NLCT cấp tỉnh, điều này cũng

thấy tương tự trong một số các nhóm tiêu chí đánh giá ngun nhân khác ở trong

bảng 3.6.

Sự khác biệt trong đánh giá giữa các nhóm người được khảo sát được khẳng

định khi dùng công cụ phân tích phương sai (ANOVA) tại mức ý nghĩa sai số 5%

(Phụ lục: 4.1.1)

Có sự nhìn nhận khác nhau về nguyên nhân mà chỉ số NLCT cấp tỉnh bị đánh

giá thấp điểm giữa 3 nhóm được hỏi, nhóm cán bộ quản lý đánh giá mức độ ít quan

trọng hơn so với nhóm doanh nghiệp điều này cũng lý giải một phần tại sao trong

những năm qua tỉnh đã đưa ra nhiều chính sách mà chưa thể cải thiện và nâng cao

được các chỉ số NLCT của mình vì các chính sách đó có thể chưa thực sự phù hợp

với yêu cầu thực tiễn từ phía doanh nghiệp là những người có quyền đánh giá chỉ số

NLCT cấp tỉnh của VCCI.

Thơng qua kết quả khảo sát và các kiểm định thống kê có thể khẳng định các

yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chỉ số gia nhập thị trường là: (1) “Phẩm chất đạo đức

của CBCC và thủ tục hành chính”, (2) “Chính quyền có đồng hành cùng doanhnghiệp”, (3) “TTHC, Cán bộ cấp xã có đồng hành cùng doanh nghiệp”, (4) “Thời

gian chờ đợi để các doanh nghiệp hoàn thành các tủ tục”, là nguyên nhân làm cho

chỉ số NLCT cấp tỉnh bị thấp điểm trong thời gian qua.

3.2.2.2. Đối với chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất

Để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, thì nguồn tài nguyên, đất đai là

một trong những yếu tố quan trọng, công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

hiệu quả cũng là yếu tố sẽ giúp quá trình hình thành năng lực cạnh tranh của mỗi

địa phương.

Đánh giá nguyên nhân Chỉ số tiếp cận đất đai thấp điểm hiện nay nghiên cứu

sử dụng các tiêu chí đánh giá như sau: Cơng tác quy hoạch đất đai có được cơng

khai ở cấp Xã (cấp huyện, TP, Tỉnh); Quy trình Cấp GCNQSDĐ phức tạp; Thủ tục

giao đất cho th đất có thơng báo theo quy định; Thủ tục chuyển mục đích sử dụng

đất hướng dẫn hay thơng báo theo quy định; Thời gian hoàn thành các thủ tục cơng

tác giải phóng mặt bằng có đúng hẹn; Chính sách giá đất cao; Chính sách giá đất

phù hợp; Chính sách giá đất thấp; Ban Quản lý khu công nghiệp trong cơng tác bố

trí mặt bằng phù hợp; Tính ổn định đất đai của doanh nghiệp.

Từ số liệu điều tra nguyên nhân cho thấy điểm trung bình chung là 3.22 điểm

có thể thấy các chỉ tiêu NCS đưa ra để hỏi vê nguyên nhân đánh giá tại sao chỉ số

này bị thấp điểm là có sự thống nhất với người hỏi và cơ bản người hỏi đều cho

rằng đây là các nguyên nhân dẫn đến việc đánh giá chỉ số này thấp điểm hiện nay.

Trong đó có một số chỉ tiêu có giá trị khá thấp, hay nói cách khác đây được coi là

những nguyên nhân quan trọng cụ thể: Trong 12 chỉ tiêu này có 5 chỉ tiêu có mức

điểm đánh giá thấp đó là: Cơng tác quy hoạch đất đai có được cơng khai ở cấp Xã

(cấp huyện, TP, Tỉnh) (điểm trung bình 2,32); Quy trình Cấp GCNQSDĐ phức tạp

(3,24 điểm) và Thời gian hoàn thành các thủ tục cơng tác giải phóng mặt bằng có

đúng hẹn (2,60 điểm) thấp hơn điểm trung bình của cả nhóm 0,62 điểm và thấp hơn

điểm cao nhất là 1,26 điểm. Qúa trình tìm hiểu nguyên nhân tại sao chỉ tiêu này bị

điểm thấp như vậy, hầu hết các ý kiến cho rằng: Tất cả các bộ phận liên quan đến

thủ tục đất đai chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp ở tất cả các công đoạn

liên quan đến thủ tục đất đai.Bảng 3.7: Đánh giá nguyên nhân của chỉ số tiếp cận đất đai thấp điểm

Đơn vị tính: điểmCác ngun nhânDD1. Cơng tác quy hoạch đất đai có được công

khai ở cấp Xã

DD2. Công tác quy hoạch đất đai có được cơng

khai ở cấp huyện (thành phố)

DD 3. Cơng tác quy hoạch đất đai có được cơng

khai ở cấp tỉnh

DD 4. Quy trình Cấp GCNQSDĐ phức tạp

DD 5. Thủ tục giao đất cho th đất có thơng báo

theo quy định

DD 6. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hướng

dẫn hay thông báo theo quy định

DD 7. Thời gian hồn thành các thủ tục cơng tác

giải phóng mặt bằng có đúng hẹn

DD 8. Chính sách giá đất cao so với thị trường

DD 9. Chính sách giá đất phù hợp so với thị trường

DD 10. Chính sách giá đất thấp hơn so với thị trường

DD 11 Ban Quản lý khu cơng nghiệp trong cơng tác

bố trí mặt bằng phù hợp

DD12: Tính ổn định của đất đai trong DN

Điểm trung bìnhTổng

mẫu

(n =

689)Lãnh đạo DN ngoài Doanh

các cơ

nhà

nghiệp

quan

nước

FDI

(n=104) (n =314) (n=271)3,253,383,053,312,322,192,502,282,352,032,582,433,242,783,203,753,383,463,453,223,563,723,513,442,602,302,862,643,67

3,62

3,653,72

3,32

3,603,63

3,71

3,683,67

3,83

3,673,863,943,713,933,19

3,223,54

3,173,07

3,252,97

3,26Nguồn: kết quả xử lý số liệu điều tra, 2017

Ghi chú: 1,00-1,80: nguyên nhân rất quan trọng; 1,81-2,60: nguyên nhân quan trọng;

2,61-3,40: có ngun nhân; 3,41-4,20: ngun nhân khơng quan trọng; 4,21-5,00: khơng

phải là ngun nhânKhả năng để giành vị trí sớm hơn đi vào ổn định hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp đối với vấn đề quyền sử dụng đất rất quan trọng. Có 62,7%

số doanh nghiệp được hỏi trả lời hài lòng về tính ổn định của mặt bằng kinh doanh

mà doanh nghiệp đã nhận từ tỉnh Bắc Giang. Vậy số còn lại chưa hài lòng nguyên

nhân do đâu.

Sự khác biệt trong đánh giá giữa các nhóm người được khảo sát được khẳng

định khi dùng công cụ phân tích phương sai (ANOVA) tại mức ý nghĩa sai số 5%(Phụ lục: 4.1.2). Kết quả kiểm định có thể khẳng định sự khác biệt trong đánh giá

các nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ số đất đai của tỉnh Bắc Giang được thể hiện như

sau:

Một là: Công tác quy hoạch đất đai có được cơng khai ở cấp huyện (thành phố)

(DD2); Quy trình Cấp GCNQSDĐ phức tạp (DD4); Thủ tục giao đất cho th đất có

thơng báo theo quy định (DD5) ; Tính ổn định của đất đai trong DN (DD12) doanh

nghiệp đánh giá là nguyên nhân quan trọng và có ngun nhân, về phía chính quyền

đánh giá đó là ngun nhân khơng quan trọng.

Hai là: Thời gian hồn thành các thủ tục cơng tác giải phóng mặt bằng có đúng

hẹn (DD7); Chính sách giá đất phù hợp so với thị trường (DD9) chính quyền lãnh đạo

tỉnh đánh giá là nguyên nhân quan trọng nhưng DN chỉ ra rằng có nguyên nhân và

nguyên nhân đó có thể chấp nhận được.

Đây là những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến chỉ số NLCT cấp tỉnh trong

thời gian qua. Chính quyền các cơ quan quản lý chưa đáp ứng kịp thời đúng và

trúng các yêu cầu cấp bách mà DN đã và đang cần chính quyền cấp tỉnh có một

chính sách nhất định để thực hiện giúp cho các doanh nghiệp ổn đinh mặt bằng cơ

sở và phát triển DN.

3.2.2.3. Chỉ số tính minh bạch

Kết quả điều tra của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về nguyên nhân

thấp điểm của chỉ số tính minh bạch được thể hiện bảng 3.8 cho thấy điểm trung

bình chung là 3.35 kết luận là “Có ngun nhân” có nghĩa là các chỉ tiêu NCS đưa

ra để hỏi về nguyên nhân đánh giá chỉ số này thấp điểm là có sự thống nhất với

người hỏi và cơ bản người hỏi đều cho rằng đây là các nguyên nhân dẫn đến việc

đánh giá chỉ số này thấp điểm trong giai đoạn 2006-2017 này. Có 3/8 chỉ tiêu được

đánh giá mức độ “nguyên nhân không quan trọng” cụ thể là các chỉ tiêu: Tài liệu

pháp lý có liên quan đến DN được dễ dàng hay không (MB1:3,95 điểm); Chỉ tiêu

Các chính sách và quy định mới cấp huyện có được tham khảo ý kiến DN

(MB2:3.63 điểm) và Mức độ tiện dụng của trang web tỉnh đối với DN (MB5 : 3.45

điểm). Còn lại cho thấy có 5 chỉ tiêu có điểm số nhỏ hơn 3.4 điểm trên thang điểm 5

chủ yếu bởi các nguyên nhân như: Việc triển khai thực hiện các chính sách quy định

đó có kịp thời (2,76 điểm); Sự minh bạch về thơng tin và chính sách của chính

quyền tại huyện (3,06 điểm); Sự minh bạch về thơng tin và chính sách của chính

quyền tại tỉnh (3,19 điểm); Tài chính minh bạch trong mối quan hệ giữa thuế và chi

phí của chính quyền (3,35 điểm). Có thể nói khó có thể tiếp cận được các văn bản

hướng dẫn, các kế hoạch của địa phương gây cản trởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.6: Đánh giá nguyên nhân về chỉ số gia nhập thị trường thấp điểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×