Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.3: Mức độ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp-xây dựng giai đoạn 2010-2017

Hình 2.3: Mức độ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp-xây dựng giai đoạn 2010-2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

61

ĐÁNH GIÁ THỰC TRANG

NGUYÊN NHÂN

PCI THẤP ĐIỂM VÀ GIẢM

ĐIỂMGIẢI PHÁP

Nâng cao chỉ số NLCT cấp

tỉnh giai đoạn 2018-2025K HẢO SÁT

1. Lãnh đạo các cơ quan

2. Các doanh nghiệp ngoài NN

3. Các doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngồi.Các yếu tố ảnh hưởng đến

chỉ số NLCT cấp

tỉnhĐỐI VỚI DOANH

NGHIỆP

ĐỐI VỚI

CHÍNH QUYỀN8 chỉ số thà

nh phần

+ Nhóm chỉ số cao

điểm

+ Nhóm chỉ số bị

giảm điểm

+ So sánh với

các tỉnh trong

khu vựccác tỉnh trong

nướcNghiên cứu

Cơ sở lý luận,

thực tiễnKinh nghiệm của một số nước

trên thế giới và các tỉnh tại

Việt NamTỉnh

BẮC GIANGNghiên cứuẢNH HƯỞNG

+ Thủ tục hành chính

+ Nguồn nhân lực

+ Cơ sở hạ tầng

+ Văn hóa

+ Khu cơng nghiệp, Cụm cơng

nghiệp, làng nghề

+ KhácXÂYPCI từ nămDỰNG2006 đến nămPHIẾU2017ĐIỀU

TRATÌM

NGUN

NHÂNHình 2.4: Quy trình nghiên cứu phương pháp đánh giá nguyên nhân chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp điểm và giảm

điểm62

2.2.2. Lựa chọn nội dung nghiên cứu

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có 10 chỉ số thành phần, hiện nay đối với

tỉnh Bắc Giang đang có 2 chỉ số ln được đánh giá là đạt số điểm ổn định và cao

hơn mức điểm trung bình chung cả nước (tại điểm trung vị) đó là các chỉ số: Hỗ trợ

doanh nghiệp và Chi phí thời gian.

Vì thế trong luận án này chỉ tập trung nghiên cứu đối với 08 chỉ số còn lại (5

chỉ số thấp điểm đó là: Chỉ số Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Tính minh

bạch, Thiết chế pháp lý và Cạnh tranh bình đẳng và 3 chỉ số giảm điểm là: Chỉ số

đào tạo lao động; Chỉ số chi phí khơng chính thức và chỉ số Tính năng động).

Nghiên cứu sinh sẽ đi sâu tìm hiểu nguyên nhân làm cho 8 chỉ số đó bị đánh giá

thấp điểm và giảm điểm trong thời gian vừa qua.

2.2.3. Cách tiếp cận nghiên cứu

* Tiếp cận có sự tham gia: Cách tiếp cận có sự tham gia được sử dụng xuyên

suốt ở tất cả các khâu các hoạt động của nghiên cứu. Sự tham gia của các bên liên

quan bắt đầu từ việc điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng và thực trạng của chính

quyền cấp tỉnh, các doanh nghiệp dân doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh,

thương mại và dịch vụ trong tỉnh. Duy trì tồn bộ phương pháp luận về quy trình

điều tra, chiến lược lấy mẫu phân tầng, sử dụng 8/10 chỉ tiêu và mức điểm phân

chia nhóm. Điều này cho phép theo dõi và so sánh công tác điều hành kinh tế của

lãnh đạo các cơ quan địa phương và của các doanh nghiệp dân doanh theo thời gian.

Đánh giá chính xác hơn các yếu tố chính tạo nên sự thay đổi trong chất lượng điều

hành cải cách.

Xác định các giải pháp thúc đẩy phát triển các lợi thế sẵn có của doanh

nghiệp và khắc phục bất lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, sự

tham gia của các lãnh đạo các cơ quan tại tỉnh Bắc Giang, các chuyên gia và trực

tiếp các doanh nghiệp trong nước và nước ngồi có vai trò quan trọng. Một số

cơng cụ của đánh giá nhanh có sự tham gia sẽ được sử dụng một cách linh hoạt

để thu thập các thông tin cần thiết. Cách thức tiến hành thông qua các cuộc hẹn

gặp trực tiếp, các tài liệu và câu hỏi được gửi trước đến đối tượng phỏng vấn

thông qua công cụ email và thư.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.3: Mức độ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp-xây dựng giai đoạn 2010-2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×