Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

921. Bộ Tài chính (1998), Thơng tư số 145/TT-BTC ngày 4/01/1998, hướng dẫn

thi hành nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ.

2. Bộ Tài chính (2004), Thơng tư số 116/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi

thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất ;

3. Bộ Giao thông Vận Tải, Ngân hàng Thế giới (2004), Khung chính sách giải

phóng mặt bằng và tái định cư dự án phát triển giao thông vận tải vùng

đồng bằng Bắc Bộ.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT

ngày 02 tháng 7 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị

định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

5. Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLTBTC-BTNMT ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ - Bộ Tài

chính và Bộ Tài ngun và Mơi trường;

6. Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/TT-BTNMT ngày 01

tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho

thuê đất;

7. Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Công văn số 310/BTNMT-TCQLĐĐ

ngày 29/01/2010 v/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện Nghị định số

69/2009/NĐ-CP;

8. Chính phủ (1994), Nghị định số 90/CP ngày 17/9/1994, Ban hành quy định

về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục

đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng;

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/93

9. Chính phủ (1998), Nghị định số 22/1998/NĐ-CP (24/04/1998), về việc đền

bù khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc

phòng, lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng đồng;

10. Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành

Luật Đất đai 2003, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ

và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP Về

phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

11. Chính phủ (2006), Nghị định số 17/2006/NĐ-CP về sủa đổi, bổ sung một

số điều của nghị định 187/2004/NĐ-CP.

12. Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử

dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu

hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP

của Chính phủ, Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số

188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và

khung giá các loại đất,

13. Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy

hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

– Chính phủ;

14. Hội khoa học đất (2010), Báo cáo điều tra, khảo sát thực địa về đền bù

giải toả khi thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

thuộc dự án nghiên cứu đề xuất chính sách đền bù, giải toả khi thu hồi

đất nông nghiệp.

15. Hội đồng Bộ trưởng (1990), Nghị định số 186/HĐBT về việc đền bù thiệt

hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang mục đích khác.

16. Ngân hàng thế giới (2010), Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giải

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/94

quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi

đất tại Việt Nam;

17. Nhà xuất bản chính trị quốc gia (2003), Luật Đất đai năm 2003

18. Nguyễn Uyên Minh (Vụ Pháp luật và cải cách tư pháp- Văn phòng Trung

ương Đảng), Khiếu nại về đất đai - thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.

19. UBND tỉnh Phú Thọ (2010), Quyết định số 4498/2010/QĐ-UBND ngày

29/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về giá các loại đất năm 2011 trên

địa bàn tỉnh Phú Thọ;

20. UBND tỉnh Phú Thọ (2011), Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày

27/4/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định, Đơn giá bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu

hồi đất trên địa bàn tỉnh;

22. Viện nghiên cứu Địa chính (2003), Điều tra nghiên cứu xã hội học về

chính sách đền bù GPMB và TĐC.

23. Website của Viện chiến lược, chính sách Bộ Tài ngun và Mơi trường

(www.isponre.gov.vn), Chính sách đền bù khi thu hồi đất của một số

nước trong khu vực và Việt Nam ;

24. Website: thuvienphapluat.vn, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Việt Nam năm 1959, 1980, 1992; Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai sửa

đổi, bổ sung năm 1998, 2001.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Đơn giá bồi thường đất Nông nghiệp

STTDIỄN GIẢIXÃ ĐỒNG BẰNGXÃ TRUNG DU,

MIỀN NÚI12345Đất trồng lúa nước

Hạng 1 + Hạng 229,80027,100Hạng 3 + Hạng 426,80024,400Hạng 5 + Hạng 625,30023,000Hạng 1 + Hạng 225,30023,000Hạng 3 + Hạng 422,80020,700Hạng 5 + Hạng 621,50019,600Hạng 1 + Hạng 225,30023,000Hạng 3 + Hạng 422,80020,700Hạng 5 + Hạng 621,50019,600Hạng 1 + Hạng 224,10021,900Hạng 321,70019,700Hạng 4 + Hạng 520,50018,600Hạng 1 + Hạng 211,2007,100Hạng 310,1006,4009,6006,000Đất trồng cây hàng năm còn lạiĐất ni trồng thuỷ sảnĐất trồng cây lâu nămĐất rừng sản xuấtHạng 4 + Hạng 5Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Phụ lục 2. Điều tra về bồi thường giải phóng mặt bằng của 3 dự án

Hộ gia đình

Vân

Phú

(20

hộ)Nội dungMức bồi

thường

về đất

Mức bồi

thường

tài sản

so với

thực tế

Nguyện

vọng

BTHT

của

người

dân

(tr.đ/sào)

Nguyện

vọng

bồi

thường

Bồi

thường

đấtMinh

Nông

(40

hộ)Gia

Cẩm

(20

hộ)Tiên

Cát

(20 hộCán bộ (30 người)

Nông

Trang

(20 hộ)Tổng

Số hộCao0Phù hợp0Thấp2040202020120Cao hơn0Tương đương0Thấp hơn20402050-70170-100381trên 100163219Bằng tiền1831Bằng đất2Đúng

Không đúng2020Tỷ lệ

(%)100Cán bộ cấp xã, thơn (25)

Vân

Phú5Minh

NơngGia

Cẩm11445,03525,011470,000,0115,041995,015,010,83121411,6734212945,0201810587,5011343525,020192010890,004554431785,09011210,001112315,013311716189579,255541995793422521,811http://www.lrc-tnu.edu.vn/5155551100555Nơng

Trang120Số hóa bởi Trung tâm Học liệu5Tiên

CátTổng

Cán bộBTGPMB Số CB Tỷ lệ

(%)

(5 người)5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×