Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

89

động trong hộ gia đình đang ở độ tuổi lao động phù hợp với thực tế. Mức độ

hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của 3 dự án đã góp phần bù đắp những thiệt

hại cho người bị thu hồi đất.

1.2.5. Về tái định cư: Đối với trường hợp thu hồi đất mà phải di chuyển

chỗ ở chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân, quỹ đất tái định cư còn

thiếu, điều kiện nơi ở mới tuy được quy hoạch tốt hơn nơi ở cũ nhưng việc

đầy tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn chậm.

1.2.6. Về tổ chức thực hiện: Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ

và tái định cư được giao cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,

UBND xã, phường nơi có dự án cùng các cơ quan chức năng của thành phố,

tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thực hiện khá tốt việc bồi thường, hỗ trợ và tái định

cư khi nhà nước thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

2. Kiến nghị

2.1. Với các bộ, ngành ở trung ương

Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các nghị định của

Chính phủ liên quan đến thu hồi đất, giá đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư

để thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đồng bộ và hiệu quả

trong thực tế cuộc sống.

2.2. Với UBND tỉnh Phú Thọ

Cho rà soát, kịp thời bổ sung điều chỉnh các quy định cơ chế, chính

sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng quy định của pháp luật

và phù hợp với đòi hỏi chính đáng của các hộ dân có đất bị thu hồi.

Quan tâm thực hiện ngay việc quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu

tái định cư trước khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối

với các dự án phải bố trí tái định cư. Các khu tái định cư phải phù hợp với tập

quán, điều kiện sinh hoạt của các hộ dân phải tái định cư. Ngoài ra cần nghiên

cứu thêm một số cơ chế đặc thù để cho các nhà đầu tư hỗ trợ cho người bị thu

hồi đất, nhằm làm giảm bớt khó khăn cho người bị thu hồi đất. Thực hiện đào

tạo nghề và đưa một số dự án đào tạo nghề vào thực hiện để giải quyết việc

làm cho người bị thu hồi đất.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/90

Tăng cường năng lực bổ sung biên chế cho cơ quan quản lý nhà nước

về định giá đất, giao công tác định giá đất, định giá tài sản gắn liền với đất

cho đơn vị sự nghiệp hoặc hợp đồng với các doanh nghiệp có tư cách pháp

nhân, có đủ kinh nghiệm và năng lực định giá đất, tài sản gắn liền với đất.

Thực hiện việc định giá đất sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

2.3. Với UBND thành phố Việt Trì

- Tăng cường cơng tác tun truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp

luật về đất đai đến các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và tồn thể người

dân;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giải quyết kịp thời các khiếu nại

của người bị thu hồi đất. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức lợi dụng

chức vụ, quyền hạn, kẽ hở của cơ chế chính sách để vụ lợi cá nhân. Có biện

pháp kiên quyết đối với người có hành vi lơi kéo, xúi giục, vận động nhân dân

cản trở, làm chậm, ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,

gây mất an ninh và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2.4. Với UBND các xã, thị trấn nơi có dự án thu hồi đất

- Nâng cao nhận thức cho người dân sử dụng đất về việc thu hồi đất là

xu thế tất yếu trong q trình cơng nghiệp hóa, vì vậy phải làm cho người sử

dụng đất hiểu và tự giác thực hiện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác

bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Cần tổ chức lấy ý kiến người dân về những phương án bồi thường

cũng như những tâm tư nguyện vọng của người dân trước khi thực hiện cơng

tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề trực

tiếp và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất phải được tiến hành trước

khi thu hồi. Xây dựng các biện pháp giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình

thực tế ở địa bàn mình. Phối hợp chặt chẽ thường xuyên với MTTQ và các

đoàn thể, các khu dân cư, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện

tốt chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/91

2.5. Đối với chủ đầu tư

- Nghiêm túc thực hiện những cam kết đã hứa với dân, chuẩn bị đầy đủ

kinh phí để chi trả kịp thời cho người dân bị thu hồi đất. Sau khi nhận bàn

giao mặt bằng cần triển khai xây dựng ngay cơ sở hạ tầng, các hạng mục cơng

trình theo thiết kế đã được phê duyệt.

- Ưu tiên sử dụng lao động có đất bị thu hồi của địa phương, các doanh

nghiệp có thể dành ít nhất 30% chỉ tiêu lao động cần tuyển dụng vào doanh

nghiệp cho số lao động bị thu hồi đất, đào tạo nghề tại chỗ với các hình thức

thích hợp để tạo việc làm cho họ. Đồng ý cho các hộ dân bị thu hồi đất được

góp vốn với doanh nghiệp dưới hình thức mua cổ phần để đem lại nguồn thu

bền vững, việc làm ổn định, lâu dài cho người dân bị thu hồi đất.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/921. Bộ Tài chính (1998), Thơng tư số 145/TT-BTC ngày 4/01/1998, hướng dẫn

thi hành nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ.

2. Bộ Tài chính (2004), Thông tư số 116/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi

thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất ;

3. Bộ Giao thông Vận Tải, Ngân hàng Thế giới (2004), Khung chính sách giải

phóng mặt bằng và tái định cư dự án phát triển giao thông vận tải vùng

đồng bằng Bắc Bộ.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT

ngày 02 tháng 7 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị

định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

5. Bộ Tài ngun Mơi trường (2008), Thơng tư liên tịch số 14/2008/TTLTBTC-BTNMT ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ - Bộ Tài

chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

6. Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/TT-BTNMT ngày 01

tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho

thuê đất;

7. Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Công văn số 310/BTNMT-TCQLĐĐ

ngày 29/01/2010 v/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện Nghị định số

69/2009/NĐ-CP;

8. Chính phủ (1994), Nghị định số 90/CP ngày 17/9/1994, Ban hành quy định

về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục

đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng;

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×