Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp

Thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung của biện pháp

Người hiệu trưởng phải coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản

lý nhà trường, do đó phải xác định được yêu cầu cụ thể sau:

- Yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác chủ

nhiệm lớp trong các trường THPT.

- Phát hiện, đánh giá được tinh thần thái độ, chất lượng công tác, những việc

làm đúng, chưa đúng, những thiếu sót lệch lạc của giáo viên chủ nhiệm trong việc

thực hiện chức năng nhiệm vụ, các quy chế quy định về chủ nhiệm lớp.

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch chủ nhiệm lớp trong một năm học, theo

chuyên đề, theo chủ điểm.

- Đánh giá được việc kết hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường

(như Cơng đồn, Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các giáo viên bộ

môn).

- Đánh giá việc tổ chức các hoạt động của GVCN với các lực lượng giáo

dục ngoài nhà trường như: Hội cha mẹ học sinh, với các tổ chức khác trong

huyện.

- Đánh giá việc giáo dục truyền thống quê hương của GVCN lớp cho học

sinh.

- Đánh giá được thực chất về hạnh kiểm, rèn luyện, thực trạng nề nếp của

học sinh do từng giáo viên chủ nhiệm phụ trách.

- Chỉ ra được cho thầy và trò phương hướng, biện pháp khắc phục những

tồn tại, thiếu sót, bồi dưỡng cho giáo viên và cho chính hiệu trưởng, những kinh

nghiệm hay trong quản lý.

- Các công việc cụ thể của người hiệu trưởng trong đánh giá công tác chủ

nhiệm lớp các trường THPT.

Yêu cầu kiểm tra

Nội dung hoạt động chủ nhiệm trong các trường THPT khá đa dạng, phong

phú. Tuỳ theo từng tình hình cụ thế của mỗi trường, của mỗi giai đoạn hiệu

31trưởng xác định những mặt hoạt động trọng tâm để tiến hành kiểm tra, xây dựng

kế hoạch kiểm tra cho cả năm học, từng học kỳ và từng đợt. Riêng kế hoạch

kiểm tra cần định rõ đối với từng giáo viên chủ nhiệm trong từng thời gian.

Trong công tác kiểm tra cần đạt các yêu cầu:

Việc kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể, kế hoạch kiểm tra phải nêu được

mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra và thời gian tiến

hành, kế hoạch kiểm tra và thời gian tiến hành, kế hoạch kiểm tra định kỳ cần

công bố công khai để mọi người thực hiện việc theo dõi kết quả.

- Phải đảm bảo tính khách quan, chính xác trong kiểm tra.

- Phải có chuẩn đánh giá thích hợp với từng nội dung kiểm tra.

- Phải đảm bảo tính dân chủ, cơng khai trong kiểm tra.

- Phải đảm bảo tính linh hoạt đồng bộ và tính liên tục hệ thống.

Kiểm tra phải dẫn đến tác động điều chỉnh hoạt động chủ nhiệm trong

trường.

Về nội dung kiểm tra, kiểm tra đầy đủ tất cả các nội dung của hoạt động

chủ nhiệm lớp.

1. Kiểm tra việc thực hiện nền nếp của lớp hàng ngày: như nền nếp đi học

đúng giờ, trực nhật, vệ sinh, tập thể dục giữa giờ, trang trí lớp, bảo vệ của công.

- Căn cứ vào những quy định cụ thể của trường

- Đánh giá cho điểm.

- Công bố cơng khai trước tồn trường.

- Những quy định của trường về cách đánh giá cho điểm được bàn bạc công

khai, dân chủ

2. Kiểm tra việc ghi lý lịch của học sinh vào sổ điểm, ghi sổ đầu bài, ghi kiểm

điểm, nhận xét đánh giá của hiệu trưởng được ghi vào trang sau của sổ điểm.32- Căn cứ vào kế hoạch được giao giáo viên chủ nhiệm phải ghi đầy đủ

thông tin vào sổ điểm.

- Nghe chủ nhiệm báo cáo về hoàn cảnh đặc biệt của học sinh, diện con

thương binh liệt sĩ, thương bệnh binh, hộ đói nghèo, những trường hợp có hồn

cảnh đặc biệt, nghe biện pháp của giáo viên chủ nhiệm trong việc giúp đỡ học

sinh cá biệt, học sinh có hồn cảnh khó khăn.

3. Tìm hiểu hoạt động cơng tác đồn thanh niên trong lớp học, các phong

trào tập thể: văn nghệ, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, nghề cho học sinh.

4. Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh cuối học

kỳ, cuối năm.

- Căn cứ để kiểm tra.

- Hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, những quy định cụ thể của

trường về xếp loại hạnh kiểm, văn hoá của học sinh.

- Căn cứ vào yêu cầu nội dung các môn học, kiểm tra việc đánh giá của

giáo viên chủ nhiệm có đúng khơng.

5. Kiểm tra đột xuất: dự các giời sinh hoạt lớp để đánh giá việc tổ chức

giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh.

Một trong những khâu quan trọng làm tăng hiệu quả của công tác kiểm tra

là trao đổi, góp ý với giáo viên. Sau kiểm tra, ngoài việc nêu lên những ưu,

khuyết điểm cần chú ý bồi dưỡng cho giáo viên có thêm những nhận thức đúng,

những hiểu biết mới và quan trọng hơn là chỉ ra được biện pháp phát huy ưu

điểm, khắc phục thiếu sót. Việc góp ý phải rõ ràng, chính xác, cụ thể thiết thực,

sát đối tượng, có cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý vững chắc. Tránh góp ý một các

chung chung, theo cảm tính. Cuối cùng phải xác định được thời gian cho đối

tượng được sửa chữa khuyết điểm, thiếu sót và thời gian phúc tra việc sửa chữa.

Như vậy, kiểm tra đánh giá cần theo chuẩn mực và quy trình nhất định,

theo hệ thống thơng tin xác định thì mới đem lại hiệu quả cao trong công tác

quản lý.

Cách thức thực hiện33Đánh giá công tác chủ nhiệm chính là đánh giá ý thức, thái độ, tinh thần,

khả năng và hiệu quả trong công việc của GVCN. Do vậy, để đánh giá hoạt động

công tác chủ nhiệm lớp trong các trường cần phải xây dựng được tiêu chí đánh

giá, trên cơ sở đó để có những điều chỉnh trong quản lý cũng như trong thực

hiện . Nội dung và cách thức thực hiện cụ thể như sau:

Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên

Đây là một nội dung quan trọng nhằm thiết lập kỉ cương, nền nếp trong

trường, tạo môi trường làm việc công bằng, khách quan, tạo sự tích cực, tự giác,

dân chủ và hợp tác với nhau, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi GVCN góp

phần làm tăng hiệu quả của hoạt động chủ nhiệm trong nhà trường.

Để xây dựng được tiêu chí đánh giá, nhà trường cần tìm hiểu, nghiên cứu

đầy đủ các văn bản, thông tư về quy chế giáo viên, quản lý học sinh, trên cơ sở

đó xây dựng thành tiêu chí của đơn vị mình. Trong văn bản về quy chế đánh giá

xếp loại GVCN của trường phải quy định thật rõ ràng về sứ mệnh, vai trò, chức

năng, nhiệm vụ của GVCN một cách cụ thể để GVCN căn cứ vào đó thực thi

cơng tác của mình, giúp họ sẽ tự tin, độc lập, có bản lĩnh tự chịu trách nhiệm cao

để hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung đánh giá theo các tiêu chí sau:

1. Tiêu chí đánh giá về phẩm chất:

- Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, chấp hành đường lối chính

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Có ý thức tổ chức kỉ luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong cơng tác.

- Ln quan tâm chăm lo đến lợi ích, đời sống vật chất tinh thần của mọi

thành viên trong tập thể lớp, tôn trọng, học sinh, đồng nghiệp.

- Thẳng thắn, yêu thương, hết lòng vì học sinh

- Có bản lĩnh vững vàng trong cơng việc

- Có lối sống trung thực, gương mẫu, tác phong mơ phạm, có uy tín với

mọi người.34- Nhạy bén, linh hoạt,năng động sáng tạo, hiểu tâm lý học sinh.

- Có quan hệ xã hội tốt

- Có năng lực quản lý.

- Có sức khỏe, lạc quan, yêu đời.

2. Tiêu chí đánh giá về năng lực:

- Có trình độ chun môn đạt chuẩn hoặc trên chuẩn, vững vàng về chuyên

môn nghiệp vụ, có phương pháp giảng dạy tốt.

- Có kĩ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo các tình huống sư phạm

- Hiểu rõ quyền hạn và nhiệm vụ của người GVCN lớp.

- Biết lập và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo

dục tồn diện của học sinh.

- Có năng lực tổ chức, điều hành, thu thập và xử lý thông tin, ra quyết định

đúng đắn.

- Biết phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục.

- Có năng lực tự học, tu dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ.

- Hiểu biết về tâm lý lứa tuổi học sinh.

- Có những hiểu biết về kinh tế, xã hội ở địa phương.

- Có trình độ tin học, ngoại ngữ. Biết văn nghệ hoặc thể dục thể thao.

3. Tiêu chí đánh giá về hiệu quả cơng việc:

- Mức độ hồn thành nhiệm vụ được giao của GVCN (Thời gian hồn

thành, mức độ cơng việc)

- Phong trào thi đua và rèn luyện về mọi mặt của tập thể lớp chủ nhiệm

như: duy trì sĩ số, nền nếp, kết quả học tập, tham gia phong trào, ngoại khóa, sự

chuyển biến của tập thể lớp, của học sinh cá biệt về mọi mặt... Trong đó, hiệu35trưởng phải xây dựng được tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng bằng điểm thật

cụ thể, chi tiết để đánh giá thi đua của các lớp, qua đó đánh giá thi đua công tác

chủ nhiệm lớp của GVCN.

Tuy nhiên, BGH phải hiểu sâu sát về sứ mệnh, vai trò, tầm quan trọng của

người GVCN, tơn trọng và tạo cho họ tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, tự chịu

trách nhiệm cao trong cơng việc của mình. Mỗi người GVCN và mỗi lớp có

những đặc điểm riêng nên khơng áp đặt các biện pháp đồng loạt, đánh giá thi

đua máy móc như nhau, tránh tình trạng chồng chéo những quy định của các cấp

khác nhau trong nhà trường gây trở ngại cho GVCN. Điều quan trọng là tiêu chí

đánh giá giáo viên khơng chỉ là hình thức đánh động giáo viên mà phải được coi

là công cụ đo hiệu quả thực hiện cơng việc của giáo viên thường xun. Vì vậy,

để khả thi thì hiệu trưởng cần phải:

Thường xuyên đánh giá, phân loại GVCN để có kế hoạch bồi dưỡng thêm

Thực tế ở trường hiện nay, việc đánh giá giáo viên thường được tiến hành

sau một học kì. Cơng tác chủ nhiệm lớp chỉ được xem là một nội dung nhỏ trong

đánh giá giáo viên (gọi là cơng tác kiêm nhiệm). Chính vì vậy, việc đánh giá

GVCN chưa được kĩ càng, thiếu chính xác, cơng tác chủ nhiệm chưa thật sự

được đầu tư, coi trọng. Do đó việc thường xuyên đánh giá GVCN sẽ giúp nhìn

nhận đội ngũ này chính xác hơn, qua đó phân loại được đội ngũ này để có kế

hoạch bồi dưỡng tốt hơn.. Việc tổ chức đánh giá thực hiện từ cấp thấp đến cao,

nội dung đánh giá dựa trên các tiêu chí đã xây dựng

Chú ý điều chỉnh những quy định về quản lý và việc thực hiện nhiệm vụ

của GVCN khi cần thiết.

Uốn nắn, sửa chữa cho những giáo viên còn có nhiều thiếu sót, sai lệch do

hạn chế về nhận thức hay năng lực công tác.

Xử lý kịp thời những việc làm thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến hậu quả

nghiêm trọng của GVCN.

Tóm lại, việc kiểm tra của BGH với mục đích ngăn ngừa là chính. Khi phát

hiện ra những vấn đề cần điều chỉnh, người kiểm tra nên góp ý với GVCN chân

thành, ln tơn trọng giữ gìn uy tín cho giáo viên. Động viên giáo viên nên phát

huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt yếu kém. Việc đánh giá GVCN lớp36không chỉ dựa vào thành tích của lớp mà phải chú ý tới công sức, tâm huyết giáo

viên bỏ ra để đẩy mạnh một tập thể từ yếu lên trung bình, từ chỗ cá biệt trở

thành học sinh ngoan, từ việc hay nghỉ học thì nay chăm chỉ...

6. Đảm bảo chế độ chính sách để khuyến khích, tạo động lực làm việc

cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Công tác chủ nhiệm lớp ln đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư nhiều

cơng sức, trí tuệ. Tuy vậy hiệu quả đạt được sẽ khơng như mong muốn nếu

khơng có sự quan tâm, chỉ đạo của BGH và sự phối hợp của các bộ phận khác

trong nhà trường. Vì vậy, việc xây dựng và tạo ra các chế độ khuyến khích nhằm

tạo động lực cho GVCN lớp là hết sức cần thiết, giúp cho GVCN có được những

điều kiện thuận lợi để triển khai và thực hiện các công việc đạt hiệu quả.

Nội dung của biện pháp

- Hiệu trưởng cần sưu tầm đầy đủ các văn bản quy định về chính sách, về

phụ cấp trách nhiệm đối với GVCN, tổ chức triển khai văn bản tới GVCN và các

bộ phận liên quan trong nhà trường. Làm cho GVCN thấy được vai trò hết sức

quan trọng của GVCN trong việc giáo dục đạo đức, nghề nghiệp cho học sinh,

hướng các em phát triển theo nhu cầu xã hội.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách về ngày công, giờ công về quyền lợi vật

chất và tinh thần đối với GVCN. Hiệu trưởng cần có sự vận dụng linh hoạt các

quy định nhà nước để tạo điều kiện tối đa về điều kiện làm việc, về kinh phí hỗ

trợ GVCN.

- Phát huy vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời

động viên GVCN, tạo cho họ nhu cầu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng và công khai tiêu chí thi đua liên quan đến cơng tác chủ nhiệm

lớp ngay từ đầu mỗi năm học. Xây dựng danh hiệu GVCN lớp giỏi, tập thể học

sinh tiên tiến xuất sắc, chi đoàn vững mạnh…

- Tạo cơ hội để GVCN lớp giỏi được tham quan, trao đổi kinh nghiệm với

giáo viên ở một số trường có cơng tác chủ nhiệm lớp tốt để họ giao lưu, học hỏi,

đồng thời chứng tỏ sự quan tâm, đánh giá cao vai trò của họ.

Cách thức thực hiện

37- Đảm bảo tốt các quyền lợi về vật chất, tinh thần cho GVCN lớp.

- Xây dựng tiêu chí thi đua, khen thưởng rõ ràng, cơng khai, đảm bảo

nguyên tắc khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc. Chú trọng đúng mức

tới cả hai yếu tố vật chất và tinh thành, tạo động cơ lành mạnh cho giáo viên.38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×