Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức, chỉ đạo sát sao công tác chủ nhiệm lớp.

Tổ chức, chỉ đạo sát sao công tác chủ nhiệm lớp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Trung thực, gương mẫu, tác phong mơ phạm, có uy tín với mọi người;

+ Giao tiếp tốt, thương yêu học sinh;

+ Có sức khỏe, lạc quan;

+ Có điều kiện về thời gian; số tiết dạy không quá nhiều.

- Căn cứ vào đặc điểm học sinh của từng tập thể lớp, yêu cầu giáo dục của

mỗi tập thể mà có sự bố trí GVCN cho phù hợp. Ví dụ lớp có nhiều học sinh cá

biệt, tỷ lệ học sinh yếu kém cao thì cần bố trí GV có kinh nghiệm và năng lực

chủ nhiệm tốt.

Việc phân công làm chủ nhiệm đối với những GV sức khỏe kém, nhà quá

xa hay gia đình neo người, có con nhỏ sẽ khiến GV đó chưa thể tập trung được

sức lực cũng như dồn hết tâm huyết cho cơng việc, vì thế, hiệu quả công việc sẽ

thấp.

Như vậy, việc khảo sát, đánh giá năng lực, xác định sở trường và cả những

mặt hạn chế của giáo viên để phân công nhiệm vụ cho phù hợp từng giáo viên,

phát huy thế mạnh, hạn chế điểm yếu sẽ giúp cho cơng tác chủ nhiệm có được

kết quả tốt hơn.

Trong phân công GVCN cần căn cứ vào đặc điểm từng khối lớp, tập thể

lớp và sự phát triển của tập thể lớp qua mỗi năm học để linh hoạt trong việc

phân cơng: có thể phân cơng một GV làm chủ nhiệm một lớp suốt cả 3 năm học,

GV làm chủ nhiệm trong một năm, GVCN lớp chọn, GVCN lớp 12, lớp đặc biệt

... Khi bố trí, phân cơng cần chú ý tới tính phù hợp giữa GVCN và đối tượng tập

thể học sinh (mỗi khối lớp thì đặc điểm tâm lý và nhận thức của học sinh có sự

khác nhau)

* Bồi dưỡng thường xuyên để phát triển và nâng cao nhận thức, năng lực

cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp.

Nội dung bồi dưỡng giáo viên phải toàn diện bao gồm cả phẩm chất đạo

đức, tư tưởng chính trị, kiến thức và kĩ năng chủ nhiệm. Tuy nhiên chúng ta cần

tập trung vào một số vấn đề sau đây:

- Bồi dưỡng nhận thức và chính trị tư tưởng, mục đích giúp cho giáo viên:25+ Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp. Củng

cố và bổ sung lý luận cơ bản về giáo dục học trong đó có nội dung về cơng tác

chủ nhiệm lớp. Giáo viên được nhắc lại các kiến thức cơ bản về nghề dạy học,

dạy người, trước hết là hệ thống tri thức mang tính lí luận giáo dục: nhiệm vụ

giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục trong nhà trường.

+ Xác định tầm quan trong của cơng tác chủ nhiệm lớp, về vai trò và đặc

thù của hoạt động chủ nhiệm của các trường THPT.

+ Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của GVCN lớp trong công tác quản lý, tổ

chức hoạt động, tổ chức giáo dục học sinh trong lớp, xây dựng mối quan hệ giữa

tập thể học sinh với các lực lượng giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội.

+ Phải thấy được sự gắn bó mật thiết giữa giáo viên làm công tác chủ

nhiệm với các thành viên trong lớp trên cả phương diện tình cảm lẫn trách

nhiệm, là động lực để xây dựng phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học

sinh trong nhà trường phổ thông.

+ Nhận thức được GVCN lớp chính là chủ thể thực hiện công tác chủ

nhiệm, là người đại diện cho quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của học sinh

trong tập thể lớp, trong mối quan hệ với các đơn vị chức năng của nhà trường; là

người đánh giá sâu sát nhất về tư cách ý thức, thái độ, tình cảm của học sinh

trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kĩ năng làm công tác chủ nhiệm:

Kĩ năng giao tiếp, ứng xử trong các mối quan hệ:

Kĩ năng nhận xét đánh giá học sinh:

+ Đây là một khâu quan trọng trong quá trình giáo dục tồn diện, phản ánh

kết quả, hiệu quả của một thời kì, một giai đoạn tổ chức hoạt động của tập thể,

cá nhân của sự nêu cao ý thức trách nhiệm của giáo viên trong công tác chủ

nhiệm.

+ Nhận xét đánh giá học sinh trên cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin về

học sinh, theo dõi quá trình học tập và rèn luyện, sự phấn đấu vươn lên từng

bước của học sinh. Những thông tin về sự tiến bộ hay chậm tiến của học sinh,

phát hiện những điểm yếu, điểm mạnh của học sinh.

26+ Nhận xét, đánh giá học sinh phải dựa vào việc nắm bắt đặc điểm tâm lý,

ý thức đạo đức và tác phong của học sinh, nắm bắt các mối quan hệ của học sinh

để phát huy tính tích cực, định hướng uốn nắn, khắc phục những sai lầm, hạn

chế của học sinh.

+ Nhận xét đánh giá phải thể hiện tính khách quan, trung thực, công bằng,

công khai. Đánh giá đúng mức, căn cứ vào tiêu chuẩn chung được quy định, gắn

đánh giá học sinh với phong trào thi đua, với công tác tuyên dương, khen thưởng

để tạo động lực cho học sinh vươn lên.

Kĩ năng tổ chức và hoạt động:

+ Bồi dưỡng cho GVCN có kĩ năng tổ chức và hoạt động cho học sinh, cho

tập thể, mà trước hết là khả năng xây dựng tập thể học sinh đoàn kết, thống nhất,

lựa chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có chất lượng, có uy tín trở thành

những hạt nhân cơ bản, là cánh chim đầu đàn để khởi xướng các phong trào, các

hoạt động của tập thể lớp, có khả năng thu hút, lôi cuốn các thành viên trong lớp

noi theo.

+ Bồi dưỡng cho giáo viên kĩ năng thiết kế các hoạt động giáo dục, tổ chức

các phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh, căn cứ vào điều kiện

cụ thể của lớp học để lựa chọn và thiết kế các hoạt động giáo dục cho phù hợp.

Hoạt động giáo dục phải hướng vào mục tiêu thu hút tập thể học sinh tham gia,

có chủ đề, chủ điểm. Hoạt động phải phong phú vừa có kiến thức khoa học, vừa

có nội dung văn hóa, văn nghệ bổ trợ. Giáo viên phải thể hiện được kĩ năng này

qua việc tổ chức phân công cho học sinh tham gia hoạt động giáo dục, khả năng

điều hành, điều khiển thành cơng hoạt động giáo dục, dự đốn, chuẩn bị xử lý

những tình huống bất ngờ trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục.

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học:

Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học sẽ giúp giáo viên đáp ứng được

nhu cầu của nền giáo dục hiện đại. Giúp cho công tác giáo dục nói chung và

cơng tác chủ nhiệm nói riêng ngày càng thuận lợi và khoa học hơn, năng động

và hiệu quả hơn.

4. Phát huy vai trò tự quản của học sinh trong các hoạt động giáo dục

ngoài giờ lên lớp.27Phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời

sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức của học sinh, thúc đẩy tính

tích cực, tự giác trong việc tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Nội dung của biện pháp

- Quá trình sư phạm tổng thể gồm quá trình dạy học và quá trình giáo dục

(theo nghĩa tương đối hẹp).

- Quá trình dạy học và quá trình giáo dục bổ sung, hỗ trợ, thống nhất, gắn

bó hữu cơ với nhau, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển trong toàn bộ quá quá

trình phát triển chung của người học.

- Quá trình dạy học khơng những nhằm giúp người học lĩnh hội các tri thức

khoa học một cách hệ thống mà còn nhằm hình thành nhâm cách tồn diện thơng

qua các mơn học cụ thể trong chương trình; Đồng thời tạo cơ sở cho tồn bộ

q trình giáo dục đạt hiệu quả.

- Quá trình giáo dục tổ chức giúp người học nắm được những nội dung: hệ

thống tri thức, thái độ, kĩ năng, hành vi ứng xử và thói quen hành vi thể hiện

trong cuộc sống của cộng đồng, của xã hội. Từ đó hình thành ở người học những

mặt xã hội, tâm lý, thể chất, cách ứng xử đúng đắn thông qua các mối quan hệ

cùng nhau trong tập thể, trong nhóm, trong các hoạt động học tập, lao động, vui

chơi, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội.

- Cùng với dạy học ở trên lớp, thì hoạt động ngoài giờ lên lớp là một bộ

phận rất quan trọng và vơ cùng cần thiết trong tồn bộ q trình dạy học - giáo

dục ở nhà trường phổ thơng nói chung và của trường THPT Trần Hưng Đạo nói

riêng. Hai bộ phận này gắn bó hỗ trợ với nhau trong quá trình giáo dục.

- HĐGDNGLL là hoạt động được tổ chức ngồi giờ học các mơn học.

HĐGDNGLL là hoạt động nối tiếp và thống nhất hữu cơ với hoạt động giáo dục

trong giờ học trên lớp. Nó là cầu nối giữa công tác giảng dạy trên lớp với công

tác giáo dục học sinh ngoài lớp.

- HĐGDNGLL:

+ Giúp học sinh củng cố, bổ sung những kiến thức đã được học qua các

môn học ở trên lớp.

28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức, chỉ đạo sát sao công tác chủ nhiệm lớp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×