Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. Quyết định, chỉ thị của thủ tướng chính phủ

D. Quyết định, chỉ thị của thủ tướng chính phủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

E.Thông tư, chỉ thị, quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.. - Thông tư là văn bản hưỡng dẫn, giải thích các văn bản pháp quy của Chính

phủhoặc thủ tướng chính phủ hay để hướng dẫn thực hiện những quy định

về quản lýthuộc ngành, lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ phụ trách.

- Chỉ thị của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, có các quy định về

chủchương, biện pháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện

pháp luậttrong lĩnh vực công tác của ngành; giải quyết các vấn đề khác thuộc

thẩm quyềncủa các cơ quan này• Quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, để

ban hành cácbiện pháp, thể lệ cụ thể nhằm thực hiện pháp luật

về quản lý ngành hoặc lĩnh vựctrong cả nước; quy định các tiêu

chuẩn, quy trình, quy phạm, các định mức kinh tếkỹ thuật

thuộc ngành v.v…G. Thông tư liên tịch giữ các bộ, cơ quan ngang bộ , cơ Quan

thuộc chính phủ

• Ban hành để hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan đến

chức năng nhiệm vụ , Quyền hạn của cơ quan đóH. Quyết định của Hội đồng nhân dân các cấp

• Quy định các biện pháp đảm bảothi hành pháp luật ở địa

phương và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồngnhân

dân.Cám ơn các Bạn đã lắng nghe <3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Quyết định, chỉ thị của thủ tướng chính phủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×