Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Phân Loại văn bản Luật

B. Phân Loại văn bản Luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luật , Bộ Luật

• Là Những văn bản quy phạm Pháp Luật do Quốc

Hội ban hành để cụ thể hóa Hiến Pháp nhằm điều

chỉnh các quan hệ xã Hội trong lĩnh vực nhà nước

• Ví dụ : Luật giáo dục, Luật đất đai, Bộ Luật Hình sự. Nghị Quyết của Quốc hội

• Nghị Quyết của quốc hội được ban hành để quyết định kế

hoạch Phát triển kinh tế xã hội , chính sách tài chính , tiền tệ

Quốc gia , đối ngoại , quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm

quyền của Quốc hộiII . Các văn bản dưới luật

A. Pháp Lệnh, Nghị Quyết của ủy ban thường vụ Quốc Hội

- Nghị Quyết của ủy ban thường vụ quốc hội được ban hành để

giải thích hiến Pháp , Luật, Pháp lệnh , giám sát hoạt động của

chính Phủ , của tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm Sát nhân dân

tối cao, …. Và quyết định những khác thuộc thẩm quyền của

quốc HộiB . Lệnh, Quyết định của chủ tịch nước

• Được ban hành để thực hiện những nhiệm vụ , Quyền hạn

của chủ tịch nước do Hiến Pháp Quy địnhC. Nghị Quyết, nghị định của chính phủ

• Nghị quyết của chính phủ là văn bản đểban hành các chủ chương

và chính sách cụ thể; thơng qua dự án kế hoạch và ngânsách; xử lý

những công việc quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ

• Nghị định là văn bản của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật

hoặc pháplệnh, ban hành các chế độ, thể lệ về quản lý nhà nước,

quyết định các vấn đề khácthuộc thẩm quyền của chính phủ.D. Quyết định, chỉ thị của thủ tướng chínhphủ– Quyết định của thủ tướng chính phủ được ban hành để quyết

định các chủ trương, biện pháp Lãnh đạo , điều hành hoạt

động của chính phủ và hệ thống hành chính của nhà nước từ

trung ương đến địa phương

– Chỉ thị của thủ tướng chính phủ quy định các biện pháp chỉ

đạo , Phối hợp hành động các thành viên trong chính phủ , đơn

đốc, kiểm tra các hoạt động của các bộ, cơ quan thuộc chính

phủ, ủy ban nhân dân các cấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Phân Loại văn bản Luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×