Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thủ tục hồ sơ:

Thủ tục hồ sơ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

39 Hồ sơ chứng minh mục đích vay: Hợp đồng mua/bán hợp lệ, các hồ sơ pháp lý

của bất động sản mua theo quy định,…

 Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ.

 Hồ sơ tài sản bảo đảm.

2.3.2.3 Cho vay mua nhà

Đối tượng: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, tuổi từ 18 đến khi kết thúc

khoản vay khơng vượt q 65 tuổi, có hộ khẩu thường trú/tạm trú (KT3) cùng địa bàn

tỉnh/thành phố với CN/PGD của NCB.

Mức vay:

+Trường hợp nhu cầu vốn ≤ 500 triệu đồng: tối đa 100% nhu cầu vốn.

+ Trường hợp nhu cầu vốn > 500 triệu đồng: tối đa 80% nhu cầu vốn.

Thời hạn vay: Tối đa 120 tháng.

Phương thức vay: Vay từng lần (vay theo món).

Phương thức trả nợ gốc, lãi vay: Hàng tháng, ân hạn trả nợ gốc tối đa 06 tháng.

Tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá, Bất động sản, Chính căn nhà đang xây dựng.

Lãi suất và Phí:Theo quy định của NCB tại thời điểm vay, tiền lãi tính trên dư nợ thực

tế.

Thủ tục hồ sơ:

 Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (Theo mẫu của Navibank).

 Hồ sơ pháp lý: Bản sao CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3 của khách hàng; Giấy

chứng nhận đăng ký kết hơn/Giấy xác nhận nhận độc thân còn hiệu lực.

 Hồ sơ chứng minh mục đích vay: Giấy phép xây dựng nhà, Bản vẽ thiết kế, Dự

tốn chi phí xây dựng, Hợp đồng thi cơng, Hóa đơn liên quan đến chi phí xây

dựng,…

 Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ.

 Hồ sơ tài sản bảo đảm.

2.3.2.4 Cho vay mua xe ô tô có liên kết

Đối tượng: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, tuổi từ 18 đến khi kết thúc khoản

vay không vượt quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ, có hộ khẩu thường

trú/tạm trú (KT3) cùng địa bàn tỉnh/thành phố với CN/PGD của Navibank.

Mức vay: Tối đa 80% giá trị xe mua. (Trường hợp toàn bộ khoản vay được bảo đảm

bằng Giấy tờ có giá do Navibank phát hành, Navibank có thể cho vay tới 100% giá trị

xe mua).

Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, loại xe mua và

loại tài sản bảo đảm).

Phương thức vay: Vay từng lần (vay theo món).

Phương thức trả nợ gốc, lãi vay: Hàng tháng

Tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá, Bất động sản, Chính xe mua.

Phân nhóm xe cho vay: Navibank phân loại xe (làm căn cứ xác định số tiền cho vay,

thời hạn cho vay):40 Nhóm 1: Xe ô tô nhập khẩu mới 100%, có thương hiệu xuất xứ từ Nhật, Châu

Âu, Châu Mỹ

 Nhóm 2: Xe ơ tơ nhập khẩu mới 100% có thương hiệu xuất xứ từ Hàn Quốc. Xe

ô tô mới 100% được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam có thương hiệu xuất xứ từ

Nhật, Hàn Quốc, Lãi suất và Phí:Theo quy định của Navibank tại thời điểm vay,

tiền lãi tính trên dư nợ thực tế.

Lãi suất và Phí: Theo quy định của Navibank tại thời điểm vay.

2.3.2.5 Cho vay thấu chi tiền lương

Đối tượng: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài hiện là

cán bộ nhân viên (CNNV) đang cơng tác tại các doanh nghiệp (bao gồm: Doanh

nghiệp có vốn góp nhà nước từ 50% trở lên; Cơng ty cổ phần có vốn điều lệ thực góp

từ 05 tỷ Đồng trở lên và số lao động bình qn có ký hợp đồng lao động trên 30 người;

Các Đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm Cơ quan nhà nước, các Đơn vị hoạt động

trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo) có ký hợp đồng trả lương qua tài khoản thẻ

Navicard Debit tại Navibank.

Hạn mức thấu chi:

 Đối với cá nhân hiện đang giữ chức vụ nhân viên/chuyên viên: Tối đa 03 tháng

lương thực lĩnh nhưng không quá 10 triệu đồng.

 Đối với cá nhân hiện đang giữ chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên: Tối đa 05

tháng lương thực lĩnh nhưng không quá 25 triệu đồng.

Thời hạn cấp hạn mức Tối đa 12 tháng nhưng khơng vượt q thời hạn còn lại của

Hợp đồng dịch vụ chi hộ lương qua thẻ Navicard Debit đã ký với Navibank.

Phương thức vay: Vay theo hạn mức tín dụng.

Tài sản bảo đảm: Tín chấp (khơng cần tài sản bảo đảm).

Lãi suất và Phí: Theo quy định của Navibank tại thời điểm vay.

2.3.2.6 Cho vay cầm cố tiền gửi

Đối tượng: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, người nước ngồi đang gửi

tiền (có kỳ hạn hoặc khơng kỳ hạn) bằng VND tại Navibank hoặc tại các tổ chức tín

dụng khác dưới hình thức sổ tiết kiệm, chứng nhận tiền gửi, giấy tờ có giá, tài khoản

tiền gửi thanh tốn,…gọi tắt là tiền gửi.

Mức vay: Tối đa 100% giá trị tài sản bảo đảm. Trường hợp tài sản bảo đảm do tổ chức

tín dụng khác phát hành, mức vay tối đa 90% giá trị tài sản bảo đảm.

Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng.

Phương thức vay: Vay từng lần (vay theo món).

Phương thức trả nợ gốc, lãi vay: Cuối kỳ.

Tài sản bảo đảm: Các khoản tiền gửi bằng VND mở tại Navibank hoặc tại các tổ chức

tín dụng khác.

Lãi suất và Phí: Theo quy định của Navibank tại thời điểm vay.412.3.2.7 Cho vay du học, hỗ trợ tài chính du học

Đối tượng: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, tuổi từ 18 đến khi kết thúc

khoản vay không vượt quá 65 tuổi có thân nhân đi du học, có hộ khẩu thường trú/tạm

trú (KT3) cùng địa bàn tỉnh/thành phố với CN/PGD của Navibank.

Mức vay: Theo nhu cầu thực tế của khách hàng nhưng tối đa 100% học phí và/hoặc tối

đa 15.000 USD/năm tiền sinh hoạt phí.

Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng.

Phương thức vay: Vay từng lần (vay theo món).

Phương thức trả nợ gốc, lãi vay: Hàng tháng.

Tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá do Navibank phát hành, Bất động sản.

Lãi suất và Phí: Theo quy định của Navibank tại thời điểm vay

Thủ tục hồ sơ:

 Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (Theo mẫu của Navibank)

 Hồ sơ pháp lý: Bản sao CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3 của người vay và của

người đồng trả nợ (nếu có); Giấy chứng nhận đăng ký kết hơn/Giấy xác nhận

nhận độc thân còn hiệu lực.

 Hồ sơ chứng minh mục đích vay: Visa du học, Vé máy bay, Giấy báo nhập học,

Thơng báo đóng học phí, Hồ sơ chuyển tiền cho du học sinh (tại Navibank),

Bảng kê sinh hoạt phí (Theo mẫu của Navibank),…

 Hồ sơ chứng minh thu nhập trả nợ.

 Hồ sơ tài sản bảo đảm.

2.3.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Navibank

Với đặc trưng của tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại

NCB được thực hiện theo một qui trình chăt chẽ, đầy đủ, chính xác. Hiện tại Ngân

hàng đã ban hành quyết định số 05/2006/QĐ- HDTD ngày 01/09/2006 hướng dẫn các

bước thực hiện quy trình cho vay. Theo đó CVTD tại NCB được thực hiện theo 11

bước như sau:

Bước 1: Tiếp xúc khách hàng vay vốn

Bước 2: Tiếp thị nhu cầu vay và hướng dẫn khách hàng thủ tục vay

Bước 3: Thẩm định hồ sơ tín dụng

Bước 4: Quyết định tín dụng

Bước 5: Hồn thiện hồ sơ trước khi giải ngân

Bước 6: Lập và chuyển giao hồ sơ giải ngân, sử dụng các phương thức giải ngân theo

quyết định số 20/2012/QĐ- TGĐ

Bước 7: Theo dõi và kiểm tra sau giải ngân

Bước 8: Thu nợ gốc, lãi, phí, khoản vay

Bước 9: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Bước 10: Xử lí tài sản đảm bảo để thu nợ

Bước 11: Thanh lí hợp đồng tín dụng

Nội dụng quy trình:42Gặp gỡ khách hàng, đánh giá sơ bộ về khách hàng và tìm cơ hội hợp tác.CVKH

phỏng vấn khách hàng và xác định loại dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

CVKH xác định xem yêu cầu vay vốn của khách hàng có phù hợp với các tiêu

chuẩn cho vay của NCB. Khai thác các thông tin chi tiết về khách hàng như thu nhập,

tài sản, tình trạng việc làm,…

Sau khi trao đổi với khách hàng và có đánh giá sơ bộ, CVKH báo cáo Trưởng

Phòng Quan hệ khách hàng để ra quyết định tiếp tục thẩm định hoặc từ chối cấp tín

dụng. Trường hợp khách hàng có đủ các điều kiện vay vốn và phù hợp với chính sách

tín dụng của NCB, CVKH hướng dẫn khách hàng về các tài liệu cần thiết để làm hồ sơ

vay vốn và đàm phán các điều kiện chính của khoản vay.

Tiếp nhận hồ sơ: Sau khi hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn thì CVTD sẽ

nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu cần, trao đổi với khách hàng

để nắm rõ thông tin của khoản vay như tình hình tài chính của khách hàng phương

thức trả nợ, đảm bảo tiền vay sau đó CVTD sẽ đi thực tế để kiểm tra.

Thẩm định và lập báo cáo thẩm định: CVTD sẽ đi khảo sát tình hình thực tế, thu

thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thẩm định tư cách pháp lý của cá nhân vay,

khả năng tài chính của khách hàng vay như thu nhập, tài sản, mức uy tín của khách

hàng vay, khả năng trả được nợ của khách hàng và mục đích sử dụng vốn vay

Phê duyệt và quyết định cho vay: CVTD phải trình phê duyệt khoản vay,

phòng hỗ trợ tín dụng kiểm tra hồ sơ vay,sau đó trình lên các cấp có thẩm quyền đối

với những khoản vay thuộc mức phán quyết của đơn vị cho vay thì thời gian xét duyệt

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc đối với khoản vay ngắn hạn theo từng lần

(thời gian thẩm định của CVTD là 3 ngày) và không quá 7 ngày làm việc đối với

khoản vay cấp hạn mức hoặc cấp tín dụng trung, dài hạn (trong đó thời gian thẩm định

của CVTD là 5 ngày) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ cho vay hợp lệ và thông tin

cần thiết của Khách hàng, Đơn vị cho vay phải quyết định cho vay hay không cho vay

và thông báo cho Khách hàng.

Hoàn thiện thủ tục cho vay: Sau khi nhận thông báo phê duyệt CVTD sẽ thông

báo với khách hàng về điều kiện vay vốn mà cấp trên đã phê duyệt nêu khách hàng

không đồng ý với điều kiện vay vốn này thì CVTD có thể thượng lượng lại với khách

hàng và xin ý kiến cấp trên. Sau đó hồn thiện hồ sơ và kí kết hợp đồng.

Giải ngân: Thơng báo đã hồn tất các thủ tục bảo đảm tiền vay Nhận đề nghị

giải ngân của khách hàng, làm tờ trình giải ngân và chuẩn bị nguồn vốn

Kiểm soát Khế ước nhận nợ và chứng từ giải ngân, kiểm soát, duyệt giải ngân.

Chuyển tiền giải ngân cho khách hàng.

Theo dõi kiểm tra sau giải ngân: Thực hiện kiểm tra giá trị tài sản đảm bảo, mục

đích vay vốn của khách hàng

Điều chỉnh khoản vay: Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu mới của khách hàng

phát sinh sau thời điểm lập Hợp đồng tín dụng, Đơn vị cho vay có thể thoả thuận với

Khách hàng các nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng, bao gồm: Điều chỉnh43kỳ hạn trả nợ; gia hạn nợ (gốc, lãi); Thoả thuận về điều kiện, phí, lãi suất khi Khách

hàng trả nợ trước hạn; Chuyển đổi loại tiền cho vay; Thay đổi điều kiện rút vốn. Sửa

đổi, bổ sung các nội dung khác thuộc các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng, Hợp

đồng bảo đảm.

Xử lí tài sản đảm bảo để thu hồi nợ: Kiểm soát các điều kiện tín dụng phát hiện

và xử lý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, xác định mức độ rủi ro, đề xuất tiến hành

các biện pháp xử lý rủi ro.

Thanh lí hợp đồng vay: Navibank chỉ thực hiện tất tốn khoản vay khi Khách

hàng đã trả hết nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ đã cam kết hoặc có quyết định của cấp có

thẩm quyền.

2.3.4 Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Navibank

Bảng 2.13: Dư nợ CVTD trong tổng dư nợ

Chỉ tiêu

Dư nợ

CVTD

Tổng dư

nợGiá trị

3,417,8122011

Tỷ trọng

26,46%Giá trị

3.115.7512012

Tỷ trọng

24,28%12.914.682100%12.885.655100%Đơn vị: triệu đồng

2013

Giá trị

Tỉ trọng

4.079.000

30,27%

13.475.390100%(Nguồn: Navibank )Hình 2.5: dư nợ CVTD trong tổng dư nợ

Đơn vị: triệu đồng(Nguồn: Navibank)

Dư nợ CVTD còn khá khiêm tốn, năm 2011 đạt con số 3.417.812 triệu đồng

chiếm 24,46% tổng dư nợ hoạt động tín dụng trong năm, năm 2012 con số này là443.115.751 triệu, năm 2013 tăng lên 4.079.000 triệu đồng .Dù có xu hướng tăng lên về

tỉ trọng từ 24,28% lên 30,27% trong tổng dư nợ nhưng do chịu ảnh hưởng biến động

thị trường vĩ mô, hoạt động của người tiêu dùng khiến khách hàng phải dè dặt khi đi

vay đặc biệt với khoản vay tiêu dùng rủi ro cao. Cùng với đó lãi suất ngầm cho vay

tiêu dùng cao hơn những khoản vay khác nên lượng vay của người tiêu dùng không

cao.

Cơ cấu CVTD theo sản phẩm

Bảng 2.14: Dư nợ CVTD theo sản phẩm

Sản phẩm cho

vay2011Đơn vị: triệu đồng

20132012GTtỉ trọnggiá trịtỉ trọnggiá trịtỉ trọngmua BĐS1,911,37355.92%1,778,22057.07%2,345,67257.51%Mua xe ô tô1,226,89535.90%1,159,70937.22%1,392,78234.15%TC CBCNV154,9764.53%81,1792.61%203,4764.99%du học38,6571.13%38,6571.24%38,6570.95%CVTD khác85,9112.51%57,9861.86%98,4132.41%tổng cộng3,417,812100.00%3,115,751100.00%4079000100.00%(Nguồn: Navibank)Hình 2.6: cơ cấu dư nợ theo sản phẩm

Đơn vị: triệu đồngNhìn vào bảng và đồ thị trên ta thấy trong hoạt động CVTD của GP.Bank thì

lượng cho vay để mua sắm, xây dựng nhà cửa luôn chiếm tỷ trọng lớn năm 2011

chiếm 55,92% trong tổng số cho vay, đến thì con số này là 57,07% , và ở mức 57,51%45trong năm 2013 dù trong năm 2012 dư nợ cho vay mua bất động sản có giảm về giá trị

do ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến hoạt động ngân hàng, song nhìn chung xu

hướng mua nhà của người dân ngày càng tăng cao đặc biệt ở các thành phố lớn thì nhu

cầu nhà ở rất cao thêm vào đó những khoản cho vay mua nhà thường có giá trị lớn thời

hạn vay thường là trung và dài hạn các khoản trả nợ thường dựa vào thu nhập của

người tiêu dùng ngân hàng thường ưu tiên hơn.

Trong dư nợ CVTD thì cho vay mua ơ tơ đứng thứ hai điều này cho thấy nhu

cầu người dân tăng cao, thu nhập cao, nhu cầu đi ô tô trở nên phổ biến. Trong năm

2011 dư nợ cho vay là 1,226,895 triệu đồng chiếm 35.90% tổng dư nợ, 2012 là

1,159,709 triệu chiếm 37.22% tăng lên đến 1,392,782 triệu đồng trong năm 2013.

Một bộ phận nhỏ đóng góp vào doanh số CVTD làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng đó

là những hoạt động CVTD khác như cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, cầm cố giấy tờ có

giá, thấu chi lương cán bộ công nhân viên, vay du học… hoạt động đang có xu hướng

tăng về tỉ trọng cũng như giá trị dư nợ.

Dư nợ CVTD theo kỳ hạn

Bảng 2.15: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn

Chỉ tiêu

Ngắn hạn

Trung hạn

dài hạn

tổng cộng31/12/2011

GT

tỉ trọng

2,245,502

65.70%

528,394

15.46%

643,916

18.84%

3,417,812

100.00%31/12/2012

giá trị

tỉ trọng

2,024,615

64.98%

510,983

16.40%

580,153

18.62%

3,115,751

100.00%Đơn vị: triệu đồng

31/12/2013

giá trị

tỉ trọng

2,803,497

68.73%

584,929

14.34%

690,575

16.93%

4,079,000

100.00%(Nguồn: Navibank)46Nhìn vào bảng ta thấy rằng cho vay tiêu dùng ngắn hạn trong giai đoan 20112013 chiếm tỷ trọng lớn gần 70% trong tổng dư nợ. Nguyên nhân chính là do đặc

trưng rủi ro của CVTD, lãi suất ngắn hạn thấp hơn lãi suất trung dài, khách hàng cũng

ưa thích vay trong ngắn hạn cho các nhu cầu chưa có đủ khả năng thanh toán. Tuy

nhiên do sự phát triển của nền kinh tế, thu nhập của người tiêu dùng ngày càng cao.

Nhu cầu mua nhà đất, ô tô… gia tăng. Do đó, thị trường cho vay bất động sản, ơ tơ

đang là một thị trường đầy tiềm năng phát triển mà trong thời gian tới đơn vị cần nâng

cao tỷ trọng cho vay.

Dư nợ quá hạn CVTDBảng 2.16: Dư nợ quá hạn CVTD

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu20112012201347Nợ quá hạn

CVTD

Dư nợ CVTDGT

30,470tỉ trọng

0.89%giá trị

41,110tỉ trọng

1.32%giá trị

42,360tỉ trọng

1.04%3,417,812100.00%3,115,751100.00%4,079,000100.00%(Nguồn: Navibank)

Nhìn vào bảng trên ta thấy, tỷ lệ nợ quá hạn CVTD tăng lên từ 0,89% (2011)

lên 1.32% 2012 và giảm xuống còn 1,04% năm 2013. Nợ quá hạn tăng chứng tỏ chất

lượng các khoản vay tiêu dùng của NCB đang có dấu hiệu giảm sút, tỉ lệ nợ xấu cao

cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Ngân hàng phải tái cơ cấu lại toàn bộ hệ thống

trong năm 2012 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Bảng 2.17: Tỉ trọng nợ xấu CVTD trong tổng Nợ xấu

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Nợ xấu

CVTD

tổng nợ xấu2011

GT

30,470

376,635tỉ trọng

8.09%2012

giá trị

41,110100.00%726,708tỉ trọng

5.66%2013

giá trị

42,360tỉ trọng

5.18%100.00%817,591100.00%(Nguồn Navibank)

Cho vay tiêu dùng chiếm tỉ trọng khá nhỏ trong dư nợ tín dụng của NCB nên tỉ

trọng nợ quá hạn trong tổng nợ xấu của ngân hàng cũng chiếm tỉ trong khá khiêm tốn,

và đang có xu hướng giảm trong giai đoạn 2011-2013 từ 8,09% xuống còn 5,18% điều

đó chứng tỏ CVTD là một định hướng phát triển tín dụng đầy tiềm năng trong tương

lai.

Bảng 2.18: Doanh thu từ hoạt động CVTD so với tổng doanh thu

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

doanh thu từ

CVTD

tổng doanh thu

HĐTD2011

GT

599,763tỉ trọng

22.29%2012

giá trị

499,876tỉ trọng

19.16%2013

giá trị

546,789tỉ trọng

25.50%2,691,190100.00%2,609,379100.00%2,144,236100.00%(Nguồn: Navibank)

So với trong tổng số cho vay thì hoạt động CVTD của ngân hàng vẫn chiếm tỷ

trọng nhỏ. Năm 2011, doanh thu từ hoạt động CVTD của ngân hàng là 599,763 triệu

đồng chiếm 22,29% tổng doanh thu hoạt động cho vay của Navibank đến năm 2012

doanh thu hoạt động CVT giảm 99887 triệu chiếm 19,16% tổng doanh thu hoạt động.

sang năm 2013 thì con số này đạt 546789 triệu đồng chiếm 25,5% tổng doanh thu cho

vay. Từ đó có thể nhận thấy CVTD chịu ảnh hưởng nhiều của những biến động trong

hoạt động ngân hàng cũng như nền kinh tế. Phát triển cho vay tiêu dùng được coi là

định hướng phát triển của Navi trong thời gian tới bởi lãi suất CVTD khá cao, hiệu quả

cao hơn khi bỏ ra 1 đồng vốn. tuy nhiên cũng cần lưu ý bởi rủi ro khá cao kh cho vay

tiêu dùng trong trường hợp quy trình CVTD không được tuân thủ đầy đủ chặt chẽ.481.5.2 Đánh giá kết quả hoạt động CVTD tại Navibank

2.3.5.1 Những kết quả đạt được

ü Qua phần thực trạng CVTD đã phân tích ở trên có thể thấy dù doanh số CVTD

khơng cao nhưng tỷ trọng trong CVTD so với hoạt động tín dụng của ngân

hàng có xu hướng ngày càng tăng lên điều đó thể hiện sự quan tâm của khách

hàng đối với loại sản phẩm này của ngân hàng. Các loại sản phẩm của ngân

hàng ngày càng đa dạng như cho vay mua nhà, ơ tơ, tín chấp Cán bộ cơng nhân

viên…phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng

ü Tỷ trọng CVTD trong dư nợ tín dụng tăng đều qua các năm doanh thu từ hoạt

động CVTD đóng góp thêm vào tổng doanh thu của NCB.

ü Cơ cấu trong CVTD có xu hướng thay đổi chuyển dịch theo hướng an toàn cho

ngân hàng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn, giảm tỷ trọng cho vay trung – dài

hạn. Điều này nhằm đảm bảo đem lại nguồn thu nhập lớn và ổn định cho ngân

hàng.

ü Sản phẩm CVTD của ngân hàng cũng ngày càng đa dạng với những quy trình

cho vay thơng thoáng cho khách hàng và ngân hàng trong việc cung ứng các

sản phẩm cho vay cho khách hàng.

ü Hạn mức CVTD của NCB so với các ngân hàng khác trong cùng thời điểm là

khá cao đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng.

2.3.5.2 Những hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế

 Tốc độ tăng dư nợ CVTD thấp so với dư nợ tín dụng của ngân hàng.

 Tỷ trọng trong cho vay trung và dài hạn ngày càng gia tăng nhanh hơn so với

ngắn hạn do đó yêu cầu trong quản lý thanh khoản của ngân hàng phải chặt chẽ.

 Về cơ cấu sản phẩm: Trong cơ cấu CVTD tỷ trọng cho vay mua nhà ở, mua ôtô

được ngân hàng tập trung hơn cả (khoảng 70-80% dư nợ) đây là những khoản

vay có thời hạn vay dài nguồn trả nợ chủ yếu phụ thuộc vào thu nhập của người

dân nên làm tăng dư nợ ngân hàng qua các tháng, gây rủi ro cho ngân hàng khi

khách hàng không trả được nợ. trong khi cho vay du học lại khá thấp

 Chất lượng tín dụng- các khoản vay tiêu dùng chưa được tốt- nợ xấu ngày càng

tăng

Nguyên nhân

Do hạn chế về quy mô ( vốn, số lượng nhân viên, mạng lưới chi nhánh…) nên

gây ra khơng ít khó khăn cho đơn vị trong hoạt động cho vay tiêu dùng, đặc biệt

cho vay trung và dài hạn, đây là hai loại hình cho vay rủi ro cao, đòi hỏi lượng

vốn lớn…

Đối tượng cho vay còn hạn chế như đối với cho vay tín chấp ngân hàng chủ yếu

cho vay đối với những khách hàng là cán bộ cơng nhân viên chức có thu nhập

ổn định làm việc tại các công ty nhà nước. Việc này hạn chế khách hàng tiếp49cận đối với sản phẩm này của ngân hàng. Việc này làm giảm rủi ro cho ngân

hàng nhưng cũng chính vì thế một số lượng khách hàng tiềm năng của ngân

hàng cũng giảm đi.

Hoạt động marketing của ngân hàng trong hoạt động CVTD của ngân hàng của

chưa phát triển nên doanh số cho vay chưa cao khả năng chiếm lĩnh thị trường

còn hạn chế.

Các sản phẩm huy động của NCB có lãi suất cao làm tăng chi phí đầu vào nên

lãi suất cho vay ra cũng cao

Quá trình tái cơ cấu Ngân hàng năm 2012 khiến các hoạt động kinh doanh, đầu

tư ngân hàng bị chững lại.

Chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng nhà nước nhằm kìm chế lạm phát

khiến hoạt động tín dụng chịu nhiều ảnh hưởng

Hệ thống văn bản chính sách, kinh tế ngành ngân hàng còn chưa phù hợp với

thơng lệ quốc tế, bản thân còn nhiều mâu thuẫn.

Cạnh tranh ngày càng gay gắt: Hiện nay, cho vay tiêu dùng đã trở thành mục

tiêu của các TCTD, đặc biệt là các ngân hàng ngồi quốc doanh, thêm đó các

định chế tài chính khác như cơng ty cho th tài chính, cơng ty bảo hiểm, quỹ

tín dụng nhân dân, tiết kiệm bưu điện… đều thực hiện cho vay tiêu dùng một

cách tích cực. Với áp lức cạnh tranh gay gắt như vậy, thì thị phần cho vay tiêu

dùng sẽ bị thu hẹp.

Do tâm lí ngại tiếp xúc ngân hàng của một bộ phận khách hàng khi đi vay

không muốn công bố thông tin, thu nhập đầy đủ cho ngân hàng gây bất lợi cho

việc xem xét, đánh giá khoản vay nhiều khi gây những rủi ro cho ngân hàng

trong việc thu hồi nợ. Làm tăng nợ quá hạn của ngân hàng.

Và nhiệm vụ của ngân hàng là tìm ra những giải pháp nhằm khắc phục được những

hạn chế, đưa CVTD trở thành hoạt động kinh doanh trọng yếu đem lại ngày càng

nhiều lợi nhuận cho ngân hàng, gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng cũng như toàn xã

hội.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT

ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

NAM VIỆT( NCB)

3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NCB

Cùng với sự phát triển của kinh tế, sự cải thiện đáng kể trong mức sống của dân

cư đã mở ra một thị trường cho vay tiêu dùng vô cùng rộng lớn và đầy tiềm năng. Hiện

nay chiến lược kinh doanh của hầu hết các ngân hàng thương mại kể cả quốc doanh

lẫn cổ phần đều hướng tới đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và

tầng lớp dân cư. Nhưng nếu xét về số lượng khách hàng tiềm năng thì thị trường Việt

Nam vẫn còn quá rộng lớn so với số lượng ngân hàng hiện có. Đây chính là cơ hội và

tiềm năng để Ngân hàng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thủ tục hồ sơ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×