Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 1: Thực trạng thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh?

Câu 1: Thực trạng thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 3. Thực trạng sử dụng các hình thức GDKNS cho học sinh?

TTHình thức GDKNS1Tích hợp GDKNS khi dạy các môn học.2GDKNS cho HS về “chủ đề tự chọn”.3GDKNS khi tổ chức HĐ giáo dục NGLL4GDKNS cho HS khi tổ chức hoạt động CLB5GDKNS cho HS thành một chương trình

ngoại khố6Mức độ thực hiện

Bình

Chưa

Tốt

thường

tốtGDKNS cho HS qua cách xử lý tình huống

trong thực tiễn của cuộc sốngCâu 4. Thực trạng kết quả KNS cho học sinh?

Mức độ thực hiện

TTCác kỹ năng sống

Tốt1Kỹ năng tự nhận thức2Kỹ năng giao tiếp3Kỹ năng hình thành sự tự tin4Kỹ năng lắng nghe5Kỹ năng hợp tác6Kỹ năng ra quyết định7Kỹ năng ứng phó với căng thẳng8Kỹ năng kiên định9Kỹ năng quản lý thời gian10Kỹ năng làm việc nhóm11Kỹ năng chống xâm hại12Kỹ năng xác định mục tiêu

Cảm ơn ý kiến đánh giá của q Ơng/Bà!Bình

thườngChưa

tốtPHỤ LỤC 2

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho Ban Giám hiệu và GV trong nhà trường)Để đánh giá: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống

cho học sinh Trường Trung học cơ sở Liên Ninh. Kính đề nghị q

Thầy/Cơ vui lòng cho ý kiến vào các bảng dưới đây bằng cách đánh dấu (x)

vào các ô cho là phù hợp. Chỉ chọn một mức độ cho mỗi nội dung.

Câu 1: Thực trạng xây dựng kế hoạch giáo dục KNS cho học sinh?

TTNội dung1Thực hiện mục tiêu GDKNS2Xác định nội dung cần GDKNS3Xây dựng chương trình cụ thể GDKNS4Dựa trên hướng dẫn của các cấp quản lý5Dựa trên các điều kiện về nguồn lực của nhà

trường

Phối hợp các nguồn lực khi xây dựng kế hoạch6Mức độ thực hiện

Bình

Chưa

Tốt

thường

tốtCâu 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục KNS cho học sinh?

Mức độ thực hiện

TTNội dung1Quản lý tổ chức GDKNS về chủ đề tự chọn2Quản lý tổ chức GDKNS về hoạt động NGLL3Quản lý tổ chức GDKNS về hoạt động CLB4Quản lý tổ chức GDKNS về hoạt động ngoại

khóa

Quản lý tổ chức GDKNS về xử lý tình huống5TốtBình

thườngChưa

tốtCâu 3. Thực trạng chỉ đạo các hoạt động GDKNS cho HS?

Mức độ thực hiện

TTThực trạng chỉ đạo hoạt động GDKNS1Chỉ đạo lập kế hoạch hoạt động cá nhân2Chỉ đạo hình thức GDKNS3Chỉ đạo xác định chủ đề, mục tiêu4Chỉ đạo lựa chọn phương pháp GDKNS5Chỉ đạo lựa chọn, thiết kế phương tiện, điều

kiện để GDKNS6Chỉ đạo thiết kế nội dung chương trìnhTốtBình

thườngChưa

tốtCâu 4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá GDKNS cho học sinh?

Mức độ thực hiện

TT1Nội dung kiểm tra đánh giáTốtKiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động

GDKNS cho HS thông qua hồ sơ, sổ sách

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động2GDKNS cho HS thông qua dự các tiết NGLL,

Tích hợp khi dạy các mơn học, chủ đề tự chọn

có báo trước hoặc đột xuất.

Kiểm tra kết quả hoạt động GDKNS thông3qua kết quả rèn luyện của HS và kết quả thi

đua của nhà trường.4

5Kiểm tra việc phối hợp với các lực lượng giáo dục

Kiểm tra việc sử dụng các trang thiết bị, kinh

phí phục vụ cho các hoạt động.

Trân trọng cảm ơn q Thầy/Cơ!Bình

thườngChưa

tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 1: Thực trạng thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×