Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trung bình cộng = điểm/ các đối tượng điều tra, xếp thứ bậc

Trung bình cộng = điểm/ các đối tượng điều tra, xếp thứ bậc

Tải bản đầy đủ - 0trang

89

Bảng 3.1. Kết quả thăm dò về tính cần thiết của các biện pháp

Mức độ đánh giá

TTBiện phápN

1CầnthiếtthiếtTrungKhơng

cầnbình

cộngthiếtThứ

bậcSL%SL%SL%4987,5712,5001612,8825191,158,93001632,9114885,7814,3001602,8634580,41119,6001572,854783,9916,1001592,844ăỹ ă

Cỉ

2Rất cần,ăTổ

3ỹ ă

õĐổ

4e

ỹ ă

5ườ“G

-NK t quả ă

ượcăBGHườGVòn thi

ườượ(56

ởmả thi c

ười) cho th y: T t cả

c n thi

ót c n thi

C thể: Biu

t cao mặc

290

“Nận thăc kỹ ă” ượ

thi ”8,93%

Ntheo sự chỉo c a B GD&ĐT,

ưcho HS sẽ ượ

GV

óực hi n nhi m văGDKNS cho HS, n u

GV

eGDKNSển kỹ ăGV ườngực GDKNS chot. Nhờ ó iải hợp chặt chẽ ượBGH

ăGDKNS

õc n thi ”,ận thGVả lờ “õ nhu c u cổ ch c tập hu

Tdẫóể hi n ượTHCS L,c n thi t nh t v i 91,1% trả lờ “ t c nả lờ “c n thi ”,k t quảquảthực hi n

ường THCSặc biư ngu quả c a vi c GDKNS

ược sựHS,

ườt cập c a

Đ ng thời,ượng cho học THCS.100

90

80

70Rất cần

thiết60Cần

thiết50

40Không

cần30

20

10

0

Biện pháp 1Biện pháp 2Biện pháp 3Biện pháp 4Biện pháp 5Biểu đồ 1.1. Tính cần thiết của các biện pháp89081

,420571693

,9,

47513591691

Bảng 3.2. Kết quả thăm dò về tính khả thi của các biện pháp

Mức độ đánh giá

TTBiện phápN

1Rất khả

thiKhơng

khả thiTrung

bình

cộngThứ

bậcSL%SL%SL%5191,158,93001632,9114783,9916,1001592,8424580,4 1119,6001572,834478,6 12 21,4001562,7944376,8 13 23,2001552,775ăỹ ă

C ỉ

2Khả thi,

ăTổ

3ăõ

Đổ

4e

ỹ ă

5ườ“Gỹ ă-Nườ

-92

ượưc n thi ,BGVượbikỹ ăngkhảả thi c”, 8,93%” Cườ;1 “N

quảòận th,ăả thi

lực” v i 91,1%”,

óãó“ tườt quả ưi gi ng nhau.100

90

80

70

60Rất khả

thi50Khả thi40Không

khả thi30

20

10

0

Biện pháp 1Biện pháp 2Biện pháp 3Biện pháp 4Biện pháp 5Biểu đồ 1.2. Tính khả thi của các biện pháp7890812

1,96803136

,9,

6491361842* Mối tương quan giữa mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp

Đểư

ãư:,ả ã

ượ93

Bảng 3.3. Kết quả thăm dò về tính cần thiết và tính khả thi của các biện

phápTTTính cầnTínhthiếtkhả thiBiện pháp

Nă

,CỉXiYYi Xi-Yi(Xi-Yi)2,8822,911112,9112,842-112,8632,83002,852,794112,8442,775-11

2X

ỹ ă1Hiệu số thứ bậcỹ ăTổ

3ỹ ăõ

Đổ4

eỹ ă

5ườ“G-N

ườ- Xã

ỹ ăCộng14Hệ số tương quan thứ bậc R = 0,8 (thỏa mãn điều kiện: 0 < R < 1 )Tó:2= 1 – (6.4):[5.(5 – 1)] = 0,8294

N ưậ , ăsưbậc v i R= 0,8 ( ưchặt) cho th y gi a hai y u t khả

quan chặt chẽ v

quan gi

NCượưóó ự ưng nhau. Đng dóó

ườy

THCS Lực ti n trong quảngường.T,t quả khảy, mả thi c a t ng bi

Bi1 óượp thic sắp xcượ

n nguổ ch c thực hi n cthi c a bi3nhi u họl thuận.

ưưe

nvc tổ ch

,ả thi,ực tham gia tập hu n bao giờóp thi tải bao giờp nh ,ưxung GDKNS cho họxuGDKNS ởn thin thióăt,.Tng ngoượcngógiờ học v t vả.

Đ ng thời, m t s bió

ườngở vật ch t, ngu

Hng lự, ãượườ

ườcho họphòóu do GVCN tự

ượ

,ó,T ực t , trong c,: Viăòóng lự

hoĩ GDKNS

,ph huynh học sinh. Mặ,ó ự tham gia c aự ph i hợp cườvẫ

c soượng,ư

uhọc sinh chỉườiăng GDKNSc ph i hợp v i cha mẹ họó

ãựng k hoườthật sựả thi tht trong nh ng hoòó

,ngi, phi n ph c t i

ẩn b cho m t ti t d y95

eưnư triể cho lK t quảng tỏi thực ti ,ợp vn m t nhi u thờé GDKNS

ượ

u ki , ăự ượng lxu

Đóở khoa học,óu. Mượng,ã ược thực hi n.ỗi bio ường THCS LNó

,ng quảnh t thi t phải thực hip thi

ắn c a giả thuy tmv cợp v i mỗi nhi m v c thể

chxuển khai thực hi n.khả thi trong thực ti, ọực chung c a nhiN ư ậy 5 biC c biư ,ượt hi u q a khi thực hi

Tểm nh t

ng b .T ,H N i tổc kỹ ăng cho học sinhng bchặt chẽ v i nhau, bổ sung cho nhau khi thực hi n sẽó

t hi u quả cao.96

Kết luận chương 3

Kư,3ể ả1: N,,ã5

+B

ă,

2: C ỉ3: Tổỹ ăõ+B4: Đổe5: Tă..ườ“Gỹ ăGằ è

KĐ

Cư

òõ ượ,-ườưỹ ăờ,KNSườ

ườ-N.KNS

,ỹ ă+Bãỹ ăọ .+Bóỹ ă.+B, ọTHCS Lư,òCưãượ

N

KNS,,ưượ

Cằ ă

ườó

ư

, ử

ượGDKNS

óậ ,

NưN ườ

HTHCS LườGDKNS

ườ ,ónhau.ọ, ậ

ượượa

GDKNS ẽượ

97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trung bình cộng = điểm/ các đối tượng điều tra, xếp thứ bậc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×