Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận chương 1

Kết luận chương 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

39

Chương 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG

SỐNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS LIÊN NINH

HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2.1. Khái quát chung về địa bàn nghiên cứu

2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của xã Liên Ninh, hu n

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

TTeT: 01

ĐNM (P

TO, ượVă Đ ểH N ,Bắ ), H Đ

Y15 ã T

ậ : T(PT ườGư(NTCT) Đờ,TăTó 1 ườ),Tư ,ó ó Văă

, ậ ự

T ườĐVă A

ó, ã LBắ ), HTự, ãTT

(ử, ă

ể TN

Vă G, ó

(eLH

TXT ),STN

Tă

ãằ ở

ó8THCS Lóãã,ượõ

ư,ượ4 529N.

TT ,, 18 056ườậ [34]2.1.2. Khái quát sơ lược lịch sử phát triển của Trường THCS Liên Ninh,

hu n Thanh Trì, thành phố Hà Nội

56 ă

ó

ă ,

LGD&ĐT

CVă ATể , T ườ

ã ặượTHCS LNượ

ọ ,“Dạy tốt, học tốt”

T -Qư“Người thầy mn đời”40

T ườ

haiưượ3Nă 2000, ườ,9784, ợ

ĩóă 2000,ă2017, ườUPU. Đỏ Q,

e ờ B2ư2,ườó: 129 ượ

, 03 Họượ1,; 28 ượTườườ : Cở ậC1961,Nă 1986, ườTăT, 135 ọTưQ,,,: “Dù khó khăn đến đâu vẫn phải tiếp tục thi đuadạy tốt, học tốt”. MườLNã ở, ự,

ự,ưTT ườTHCS LN(Tă 2008* Nă 2008: Huân chương Lao động hạng Ba

ò XHCN VN; Cờ Đơn vị xuất sắc

eBCH T* Nă 2010: BằưĐe

UBND Thoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cUBND TBằeeBCH TưB GD&ĐT; Cờ Đơn vị xuất sắc* Nă 2012: Tập thể lao động xuất sắc

G

Bằậ Cấp độ III

eBCH NUTTNCS H C M

H N ; Bằậ “Trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia‟‟

2011: Bằư„„Xây dựng trường họcthân thiện, học sinh tích cực‟‟* NăCUBND T* Nă 2009: Tập thể lao động xuất sắc

H N ; Bằă 2016)Kể

TổCLGD

LLe ĐãH N ; Bằ

UBND T

ĐH NTNCS H C M;UBND THN.UBND TH N ;Sở GD&ĐT H N i;

VN41

* Nă 2013: Huân chương Lao động hạng Nhì

Cò XHCN VN m; Cờ thi đuaCờ Đơn vị xuất sắc

* NăUBND TTổLLCư

VNH N2014; 2015; 2016: Cờ Đơn vị xuất sắcUBND TH N ; Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

2.2.Đặc điểm của Trư ng THCS Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố

Hà Nội

2.2.1. Cơ cấu đội ngũ

*) Số lượng đội ngũ cán bộ,

-Hưở : 01-G: 48-NK: 01-Nư: 01-N: 01-NTổ: 03CB, GV, NV: 56 (T

= 23 / ; Lọ Sư-C- Dư: 54 (96,4%)

: 02 (3,6%)ẩ :0

*) Cơ cấu tuổi đời

30ó: N= 21 / ; B*) Trình độ chun mơn- Dư, nhân viên tồn trườngưở : 01-Póổ : 19 (33,9%)- T 3045ổ : 32 (57,2%)- T 4655ổ : 05 (8,9%);= 09 / ; N = 47 / ; L

= 31 / ; Hợ= 25 / )42

GV30GV ã45ó 32 GVự ượGV òS GVư3033,9%

ườ . C

., óN ư

,ỏe57,2% ĐượHS, ó56GV ẻ, óả ,, ổ ờHS ư,ă

ọ 2016-2017 s CB, GV, NVãượ ,,ượ, ảườeĐườTHCS (Nguồn: Trường THCS Liên Ninh tháng 3/2017).

2.2.2. Chất lượng giáo dục

*) Tổng số học sinh năm học (2016-2017): 736 em/18

-K6 = 222 e /5-K7 = 183 e /5-K8 = 205 e /5-K9 = 126 em/3

*) Chất lượng giáo dục đại trà năm học (2016-2017)-Hể T = 97,6 %; K = 2,25%; TB = 0,15%- Họ ự G ỏ = 51,5%; K = 35,9%; TB = 11%; Y = 1,6%*) Chất lượng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi năm học (2016-2017)

- ĐHn: + Học sinh

+ Giả Tỏ l p9

,L: 37 giải

I e e : 204+ Olimpic Ti ng Anhải: 38 giải+ HSNK 6,7,8: 105+ Thi TDTT: 22

43

TP: + Học sinhỏ l p9+Giả

+Gả

HMTCT: 01I e e : 01: + Giả N:T

: GDNSTLVM+ Giả N:C+Gả N+Gả B: Mĩ+BE e+BE e+BE e+ SKKN, ãTHCS LN+ Giả NV

òI e e : 02

- Giả-G: 15

H: 03T: 03 ảQT: 03 ả

: 09 giảiượượ

TườưGDKNS

ườã2.2.3. Cơ s vật chất phục vụ dạ và học

Tổ

-K: 08

òọ : 18-Kò01 phò-Kă : 08 (02

, 01Â-Kăòò, 01

ă : 01ự :òSòó ãò-K0129784m ,ườ: 01 ể, 01

L , 01òòHó ,òă )

, 01, 01ậ,44

T ườ

THCS LóNượ ,óở ậưătheo.

2.3. Thực trạng khảo sát về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và quản lý

hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trư ng Trung học cơ sở

Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

2.3.1. Mục đích khảo sát

N ằGDKNS

ó,

ăượ

THCS LNvưGDKNSườTHCS LTsởTT ,óN,H N .

2.3.2. Nội dung khảo sát

TTHCS ã ượ

,THCS LNGDKNS1.3.3ả ã

,TT ,- T ự

THCS LNưTHCS LườH N:

ườ,ỹ ă,ỹ ăN

ưTHCS L-T ựườ.+T ự

sinh ườượỹ ă+ T ự

sinh ườ14 ểHSN

ỹ ăườ

+T ự

+T ự

ỹ ă

ỹ ă.

.45

+T ự+T ựỹ ă

,.

ỹ ă.2.3.3. Phương pháp khảo sát

Để ó

THCS L

N,

ượGDKNS ở ườã ậưe:

,p.+Pỏ:TãCBQL, GVGDKNS ể

ó,+ Dựờ, ả,GDKNST ,H N.2.3.4. Đối tượng khảo sát

Để

ườượ ổTHCS LN,T79

: 02+G: 48ườ+N:6ườ

ả ã: 05ườườCMHS: 18

-:+ CBQL ò GD&ĐT

+Bườ (Đ18ọ): 151 em2.4. Thực trạng hoạt động GDKNS ở trư ng THCS Liên Ninh, huyện

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

2.4.1.Thực trạng về chương trình và nội dung GDKNS cho học sinh tại

trường THCS Liên Ninh, hu n Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Để

ườTHCS Lượ ổ

N

GDKNS cho HS

GDKNSHS,46

ãqua 79CMHS ằ

2.1, BGH, GV, NV,ả ờ

ưỏ 1-P1 Kượ:Bảng 2.1. Thực trạng thực hiện GDKNS cho HS

Mức độ thực hiện

TTNội dung GDKNS cho HSChưa tốtSL%SL%SL%5061,32734,122,634434557001822,85569,667,62632,93139,32227,845571215,12227,92126,54860,81012,71316,43440,33234,21316,43544,33139,32734,131392126,93949,31924,32126,4Kỹ ă2Kỹ ă3Kỹ ă4Kỹ ă5Kỹ ă6Kỹ ă7Kỹ ă8Kỹ ă9Kỹ ă10Kỹ ă11Kỹ ă2126,52329,13544,412Kỹ ă2531,62227,83240,6ã ượBình

thư ng1KTốtự ự

eó

ượGD ọ

(61,3%),

(49,3%)(22,8%), Kỹ ă, 12 N

,Kỹ ă

(26,5%)òKỹ ă

óNGDKNS cho HS

T :Kỹ ă

(16,4%) Nó21

T.Ởcao nóưăăKỹ ă(57%), Kỹ ăKỹ ăự ự

%47

ưM:

ự ự(48%). MNKỹ ă

(0%)ãư-éở3Kỹ(34,1%),, ự(40,3%), Kỹ ă(44,4%). Kỹ ăườăGDKNSB(57%), Kỹ ăóKỹ ă,ườKỹ ă(69,67%), Kỹ ăãBăC ưT(2,6%) H(61,3%),Kỹ ăói

ăBT(16,4%),ó, óBườỹ ăăGV; Kỹ ă

óăQõ3,4,2%

GDKNSMeự òư: Kã èờ,HS,GDKNSã; Kỹ ăả ãGVó : KỹHS,ĩ

eậ,éẽ GDóóCHS,ó

e(34,2%).44,4%.GDKNSGVư; Kỹ ăó

ư(40,3%),HS

ưGDượey.2.4.2. Thực trạng về phương pháp, hình thức GDKNS cho học sinh

Đểượ ổườHS,

CBQL

K

THCS L

òả ượGD&ĐT

, ằ

NưGDKNSãGDKNS

230BGH, GV, NV; Đ

ả ờỏ 2-PCMHS

1.48

Bảng 2.2. Thực trạng sử dụng các phương pháp GDKNS cho học sinh

Mức độ thực hiện

TT

1Phương pháp GDKNS cho

học sinh THCSTốtPhương pháp động nãoBình thư ngChưa tốtSL%SL%SL%10043,57432,25624,310646,17432,25021,7156,610244,3113 49,1Các phương pháp trải nghiệm.

2óPP

ó156,510545,7110 47,8125,23816,5180 78,313357,88938,783,514161,38135,283,511650,49541,3198,3Các phương pháp khác6026,115065,2208,7ượTHCS LN:CCác phương pháp củng cố3

4òQư22 ó

GDKNSHSượ

50,4%

ã

ườườ, ử

ưưưT46,1%. Hả GV

61,3% Cã ượ,GDKNSHS5,2%,

ượ

ể HS ượé ,

ượ78,3%. THS ả,P ư

Tưư,GDKNS49,1%, P ư

ượ,ưỹ ă ,ưư49

Đờ,

ăN

ể ể ư

ườ

ọ , ó

ĩ

HĐGD

ể ựeượéó R

ườ

ó

GDKNS

ể,

,

, ắ

ặ ở

ưưượ

, ả

Để

ỏ 3-P

1, t

ả ã

CBQL ò GD&ĐT

N

T T

X - GV

GDKNS

HS

ườ THCS L

N

ườ

ã ó ư

HS, ư

ưư

ườ

GV ò eư

,

ó

ể HS ượ ả

KNS

CBQL

ó ư

e

ợ ,GDKNS

HS

ườ

ể GV

ượ GDKNS

HS

ườ

GDKNS230

BGH, GV, NV; Đ

CMHSBảng 2.3. Thực trạng sử dụng các hình thức GDKNS cho học sinh

TT

1

2

3

4

5

6Mức độ thực hiệnHình thức GDKNS cho

học sinh THCS

ợ GDKNS

HSGDKNS cho HS

TốtTGDKNS cho HS

NGLL

GDKNS cho HS

GDKNS cho HS

tr

GDKNS

HS

ọ ”ư

Bình thư ng

SL

%Chưa tốt

SL

%SL%16069,64519,62510,811047,87030,45021,816069,63515,23515,29541,34519,69039,110545,69440,93113,530138034,812052,2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận chương 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×