Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4. HÀM XAFS PHI ĐIỀU HÒA VỚI BIẾN ĐỔI FOURIER CỦA NÓ VÀ KẾT QUẢ TÍNH SỐ CHO TINH THỂ CẤU TRÚC BCC……...........83

CHƯƠNG 4. HÀM XAFS PHI ĐIỀU HÒA VỚI BIẾN ĐỔI FOURIER CỦA NÓ VÀ KẾT QUẢ TÍNH SỐ CHO TINH THỂ CẤU TRÚC BCC……...........83

Tải bản đầy đủ - 0trang

khai triển đến bậc bốn đối với tinh thể cấu trúc bcc.........................................95

4.5. Kết quả tính số các hàm XAFS phi điều hòa và ảnh Fourier của chúng............96

4.6. Kết luận……………………………………..........................................……..102

KẾT LUẬN CHUNG…............................................................................………104

DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ...................106

TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................107vDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viếtNghĩa tiếng AnhNghĩa tiếng ViệtAnharmonic correlatedMơ hình DebyeDebye modeltương quan phi điều hòaAnharmonic correlatedMơ hình EinsteinEinstein modeltương quan phi điều hòaAnisotropic displacementTham số dịch chuyển dị hướngtắt

ACDMACEMADPparameter

BZBrillouin zoneVùng BrillouinBCCBody centered cubicLập phương tâm khốiCACEMClassical anharmonic correlatedMơ hình Einstein tương quanEinstein modelphi điều hòa cổ điểnDCFDisplacement correlation functionHàm tương quan dịch chuyểnDWFDebye-Waller factorHệ số Debye-WallerEXAFSExtended X-ray absorptionCấu trúc tinh tếfine structurecủa phổ hấp thụ tia X mở rộngFirst shell near neighborPhép gần đúng đóng góp của cáccontribution approachnguyên tử lân cận lớp thứ nhấtfeff : the effective scatteringBiên độ tán xạ hiệu dụngFSNNCAFEFFamplitude

MSDMean square displacementĐộ dịch chuyển

tồn phương trung bìnhMSRDMean square related displacementĐộ dịch chuyển tương đối

tồn phương trung bìnhviMBPAMany-body perturbation approachPhép gần đúng nhiễu loạn

hệ nhiều hạtPIEPPath-integral effective potentialPhương pháp

tích phân phiếm hàmSMMStatistical moment methodPhương pháp thống kê momentSPPSingle pair potentialThế tương tác đơn cặpXAFSX-ray absorption fine structureCấu trúc tinh tế

của phổ hấp thụ tia XXANESX-ray absorption nearCấu trúc hấp thụ tia Xedge structuregần mép hấp thụviiDANH MỤC KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ

Ký hiệuNghĩa Tiếng AnhNghĩa Tiếng ViệtaLattice constantHằng số mạngµEffective massKhối lượng hiệu dụngωEEinstein frequencyTần số EinsteinθEEinstein temperatureNhiệt độ EinsteinωDDebye frequencyTần số DebyeθDDebye temperatureNhiệt độ DebyerInteratomic distanceKhoảng cách giữa các nguyên tửk effEffective elastic coefficientsHệ số đàn hồi hiệu dụngV(x)Single- pair interactionsThế tương tác đơn cặpVeff (x)Effective potentialThế tương tác hiệu dụngσ (1)First cumulantCummulant bậc 1σ2Second cumulantCummulant bậc 2σ (3 )Third cumulantCummulant bậc 3σ (4 )Fourth cumulantCummulant bậc 4DDissociation energyNăng lượng phân lyviiiBẢNG CÁC THÔNG SỐ VẬT LÝ CƠ BẢN

Thơng sốKý hiệuGiá trịHằng số Planckh6.626 × 10 −34 (J.s)Hằng số BoltzmannkB1.3807 × 10 −23 (J/K)Khối lượng điện tửm9.1095 × 10 −31 (kg)ixDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

BảngChú thíchTrang2.1Cumulant và moment với gốc bất kỳ362.2Cumulant và moment với gốc là tâm của phân bố362.3Biểu thức của các tham số nhiệt động đối với các tinh thể lập43phương

3.1Các tham số thế Morse của các tinh thể cấu trúc bcc Fe, W, Mo

tính theo phương pháp hiện tại (Present), rút ra từ thực nghiệm58(Expt.) của Pirog et al. [77] và tính theo lý thuyết của Girifalco et

al.

3.2Các hằng số lực hiệu dụng k eff , k 3eff , k 4eff của Fe, W và Mo tính

theo lý thuyết hiện tại (Present) và rút ra từ thực nghiệm (Expt.63[77]).

3.3Các biểu thức cumulant ở giới hạn nhiệt độ thấp723.4Các biểu thức cumulant ở giới hạn nhiệt độ cao733.5Tần số ω D và nhiệt độ Debye θ D tính theo lý thuyết hiện tại74(Present), từ thực nghiệm (Expt.) [77] và tính theo thế tương tác

đơn cặp (SPP) đối với Fe, W, Mo.xDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ

HìnhChú thíchTrang1.1Sự hấp thụ tia X của lớp vật liệu đồng nhất91.2Hiệu ứng quang điện tia X91.3Mối liên hệ giữa các mép hấp thụ tia X với các chuyển dời khả dĩ10của điện tử lõi trong nguyên tử

1.4Cấu trúc tinh tế của phổ hấp thụ tia X trên mép hấp thụ của FeO1.5Cấu trúc tinh tế của phổ hấp thụ tia X trên mép hấp thụ của FeO

cùng với hệ số hấp thụ nguyên tử μ 0 (E) và bậc hấp thụ tại năng1112lượng ngưỡng Δμ 0

1.6Hàm XAFS χ(k) (a) và hàm XAFS trọng số k2 χ(k) (b) của FeO13Tương tác của nguyên tử tại vị trí n có độ xê dịch u n với hai nguyên221.7tử kề cận tại n +1 và n - 1 có độ xê dịch u n+1 và u n -11.8Sự phụ thuộc số sóng của tần số dao động phonon231.9Giản đồ các tương tác phonon-phonon khả dĩ29Sự phụ thuộc nhiệt độ của (a) cumulant bậc một σ(1)(T), (b)

2.1cumulant bậc hai σ2(T) và total MSRD σ tot2 (T ) của Zn và Cd tính41theo lý thuyết CACEM (Present), so sánh với thực nghiệm (Expt.)

tại 77 K và 300 K

Sự phụ thuộc nhiệt độ của (a) cumulant bậc ba σ(3) (T) và (b)

2.2cumulant bậc σ(4) (T) của Zn và Cd tính theo lý thuyết CACEM41(Present), so sánh với thực nghiệm (Expt.) tại 77 K và 300 K

Sự phụ thuộc nhiệt độ của các cumulant (a) bậc 2 và (b) bậc 3 của

2.3Cu được tính theo ACEM trong gần đúng điều hòa (harmonic), phi47điều hòa (anharmonic) và so sánh với thực nghiệm (exp.)

2.4Sự phụ thuộc nhiệt độ của các cumulant bậc 2, 3, 4 của Br 2 tínhxi49theo PIEP

Sự phụ thuộc nhiệt độ của cumulant bậc hai σ2(T) tính theo SMM

hiện tại (Present) (a) đối với Si, so sánh với kết quả tính tốn của

M. Benfatto et al. [10] và (b) đối với Ge, so sánh với kết quả tính

2.5tốn của J. J. Rehr et al. [87] tại 300 K được tính theo LDA53(Local Density Approximation), GGA (Generalized Gradient

Approximation), hGGA (modified GGA), cùng với các số liệu

thực nghiệm của A. E. Stern et al. [92] tại 300 K, của G. Dalba et

al. [19] và của A. Yoshiasa et al.[105] tại các nhiệt độ khác nhau

Thế Morse của Fe tính theo phương pháp hiện tại (Present), tính

3.1theo lý thuyết khác (Girifalco et al.) [34] và các số liệu thực59nghiệm (Expt., Pirog et al.)[77]

Thế Morse của W tính theo lý thuyết hiện tại (Present), tính theo lý

3.2thuyết khác (Girifalco et al.) [34] và các số liệu thực nghiệm60(Expt., Pirog et al.)[77]

Thế Morse của Mo tính theo phương pháp hiện tại (Present), tính

3.3theo lý thuyết khác (Girifalco et al.) [34] và các số liệu thực60nghiệm (Expt., Pirog et al.) [77].

3.4Sự liên kết của mỗi nguyên tử của tinh thể cấu trúc bcc (tại vị trí 0)61với 8 nguyên tử lân cận của lớp thứ nhất.

Thế tương tác nguyên tử hiệu dụng phi điều hòa của Fe tính theo lý

3.5thuyết hiện tại (Present), tính theo lý thuyết khác (Girifalco et al.)64[34] và các số liệu thực nghiệm (Expt.) của Pirog et al. [77].

Thế tương tác nguyên tử hiệu dụng phi điều hòa của W tính theo lý

3.6thuyết hiện tại (Present), tính theo lý thuyết khác (Girifalco et al.)64[34] và các số liệu thực nghiệm (Expt.) của Pirog et al. [77].

Thế tương tác nguyên tử hiệu dụng phi điều hòa của Mo tính theo

3.7lý thuyết hiện tại (Present), các số liệu thực nghiệm (Expt.) của

Pirog et al. [77] và thế tương tác đơn cặp (SPP).xii65Hệ thức tán sắc đối với Fe tính theo lý thuyết hiện tại (Present), từ

3.83.9thực nghiệm (Expt.) [77] và tính theo thế tương tác đơn cặp (SPP).75Hệ thức tán sắc đối với W tính theo lý thuyết hiện tại (Present), từ75thực nghiệm (Expt.) [77] và tính theo thế tương tác đơn cặp (SPP).

Hệ thức tán sắc đối với Mo tính theo lý thuyết hiện tại (Present), từ3.10thực nghiệm (Expt.) [77] và tính theo thế tương tác đơn cặp (SPP).

Sự phụ thuộc nhiệt độ của a) cumulant bậc 1 và b) cumulant bậc 23.117677đối với Fe tính theo lý thuyết hiện tại (Present) và các số liệu thực

nghiệm (Expt.) [77].

Sự phụ thuộc nhiệt độ của a) cumulant bậc 3 và b) cumulant bậc 43.12đối với Fe tính theo lý thuyết hiện tại (Present) và các số liệu thực77nghiệm (Expt.) [77].

Sự phụ thuộc nhiệt độ của a) cumulant bậc 1 và b) cumulant bậc 2

3.13đối với W tính theo lý thuyết hiện tại (Present) và các số liệu thực77nghiệm (Expt.) [77].

Sự phụ thuộc nhiệt độ của a) cumulant bậc 3 và b) cumulant bậc 4

3.14đối với W tính theo lý thuyết hiện tại (Present) và các số liệu thực78nghiệm (Expt.) [77].

Sự phụ thuộc nhiệt độ của a) cumulant bậc 1 và b) cumulant bậc 2

3.15đối với Mo tính theo lý thuyết hiện tại (Present) và các số liệu thực78nghiệm (Expt.) [77].

Sự phụ thuộc nhiệt độ của a) cumulant bậc 3 và b) cumulant bậc 4

3.16đối với Mo tính theo lý thuyết hiện tại (Present) và các số liệu thực78nghiệm (Expt.) [77].

Sự phụ thuộc nhiệt độ của cumulant bậc 2 đối với Fe tính theo lý

3.17thuyết hiện tại (Present) và các số liệu thực nghiệm (Expt.) [77] so

sánh với các kết quả tính tốn theo ACEM (Morse), SMM, FCM

[99].xiii793.18Sự phụ thuộc nhiệt độ của tỷ số cumulant σ(1)σ2/σ(3) của Fe tính

theo lý thuyết hiện tại (Present).3.19Sự phụ thuộc nhiệt độ của tỷ số cumulant σ(1)σ2/σ(3) của W tính80theo lý thuyết hiện tại (Present).

3.10Sự phụ thuộc nhiệt độ của tỷ số cumulant σ(1)σ2/σ(3) của Mo tính81theo lý thuyết hiện tại (Present).

4.1Phổ hấp thụ tia X834.2Năng lượng ngưỡng E 0 ứng với điểm uốn (a) hoặc cực đại đạo hàm84bậc nhất của μ(E) (b) tại mép hấp thụ

4.3Trừ đường nền trước (pre) và sau (post) mép hấp thụ, xác định bậc84hấp thụ

4.4Hàm μ(E) chuẩn hóa854.5Số liệu hàm XAFS χ(k) theo số sóng k864.6Số liệu hàm XAFS trọng số kχ(k) theo số sóng k864.7Độ lớn của biến đổi Fourier hàm XAFS trọng số kχ(k)884.8Sơ đồ hệ hàm thế dạng khuôn bánh914.9Một vài đồ hình tán xạ: (a) tán xạ đơn. (b) tán xạ kép. (c) tán xạ 391lần

4.10Độ lớn biến đổi Fourier của các hàm XAFS lý thuyết (dấu tròn) và94thực nghiệm (đường) đối với Fe, Mo và W.

Sự phụ thuộc nhiệt độ T và số sóng k của các đóng góp phi điều

4.11hòa vào (a) biên độ và (b) pha của hàm XAFS phi điều hòa đối với97Fe.

Hàm XAFS phi điều hòa với trọng số k2 tại 393 K đối với Fe tính

4.12theo lý thuyết hiện tại (Present) và so sánh với các số liệu thực

nghiệm (Expt.)

Hàm XAFS phi điều hòa với trọng số k2 tại 573 K đối với W tínhxiv984.13theo lý thuyết hiện tại (Present) và so sánh với các số liệu thực98nghiệm (Expt.)

Hàm XAFS phi điều hòa với trọng số k2 tại 573 K đối với Mo tính

4.14theo lý thuyết hiện tại (Present) và so sánh với các số liệu thực99nghiệm (Expt.)

Độ lớn biến đổi Fourier của hàm XAFS phi điều hòa đối với Fe tại

4.15393 K tính theo lý thuyết hiện tại (Present) và so sánh với các số100liệu thực nghiệm (Expt.) [77].

Độ lớn biến đổi Fourier của hàm XAFS phi điều hòa đối với W tại

4.16573 K tính theo lý thuyết hiện tại (Present) và so sánh với các số100liệu thực nghiệm (Expt.) [77].

Độ lớn biến đổi Fourier của hàm XAFS phi điều hòa đối với Mo tại

4.17573 K tính theo lý thuyết hiện tại (Present) và so sánh với các số

liệu thực nghiệm (Expt.) [77].xv101Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. HÀM XAFS PHI ĐIỀU HÒA VỚI BIẾN ĐỔI FOURIER CỦA NÓ VÀ KẾT QUẢ TÍNH SỐ CHO TINH THỂ CẤU TRÚC BCC……...........83

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×