Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Mô phỏng công nghệ.

IV. Mô phỏng công nghệ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Sơ đồ cấu trúc SFC tương ứng với công nghệ. Mạch điều khiển của trạng thái ban đầu.

Nhóm 10Page Mạch điều khiển của trạng thái stop.Nhóm 10Page Mạch điều khiển của trạng thái start.Nhóm 10Page Mạch điều khiển của trạng thái ban đêm. Mạch điều khiển của trạng thái “vang1” sángNhóm 10Page Mạch điều khiển của trạng thái “vang2” sáng. Mạch điều khiển của trạng thái ban ngày.Nhóm 10Page Mạch điều khiển của trạng thái “xanh1” bật. Mạch điều khiển của trạng thái “vang1” bật.Nhóm 10Page Mạch điều khiển của trạng thái “do1” bật. Mạch điều khiển của trạng thái “do2” bật.Nhóm 10Page Mạch điều khiển của trạng thái “xanh2” bật. Mạch điều khiển của trạng thái “vang2” bật.Nhóm 10Page Mơ hình đèn giao thơng mơ phỏng trong winccNhóm 10PageIV.3. Kết quả mô phỏng.

 Kết quả mô phỏng trạng thái ban ngày dành cho 1 hướng đi. Kêt quả mô phỏng trạng thái ban đêm. Kết quả mô phỏng trạng thái start.Nhóm 10Page Kết quả mơ phỏng trạng thái stop.Nhóm 10PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Mô phỏng công nghệ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×