Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phối hợp các thăm dò xét nghiệm FFN dịch âm đạo, xét nghiệm IL-8 dịch CTC và siêu âm đo chiều dài CTC giúp tăng giá trị tiên đoán đẻ non. Những thai phụ có xét nghiệm FFN dịch âm đạo âm tính và IL-8<21,3pg/ml đều không chuyển dạ đẻ trong vòng 14 ngày n

Phối hợp các thăm dò xét nghiệm FFN dịch âm đạo, xét nghiệm IL-8 dịch CTC và siêu âm đo chiều dài CTC giúp tăng giá trị tiên đoán đẻ non. Những thai phụ có xét nghiệm FFN dịch âm đạo âm tính và IL-8<21,3pg/ml đều không chuyển dạ đẻ trong vòng 14 ngày n

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phối hợp các thăm dò xét nghiệm FFN dịch âm đạo, xét nghiệm IL-8 dịch CTC và siêu âm đo chiều dài CTC giúp tăng giá trị tiên đoán đẻ non. Những thai phụ có xét nghiệm FFN dịch âm đạo âm tính và IL-8<21,3pg/ml đều không chuyển dạ đẻ trong vòng 14 ngày n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×