Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động XNK ở nước ta

Hình 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động XNK ở nước ta

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀN- Nhóm quản lý chun ngành: do Chính phủ thơng qua các Bộ chuyên

ngành và các cơ quan chuyên ngành liên qua để điều chỉnh chủ thể XNK

Việc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động XNK thực chất là việc

tổ chức phối hợp nghiêm ngặt, đồng bộ nhất quán giữa các chủ thể quản lý (Nhà

nước và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước) và đối tượng được quản lý

(các doanh nghiệp, hiệp hội kinh doanh…). Cụ thể sở Công Thương là cơ quan

chuyên môn tham mưu giúp UBND thành phố quản lý hoạt động XNK như:

- Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện đúng chính sách, biện pháp quản lý XNK

trong phạm vi ngành và địa phương.

- Kiến nghị và điều chỉnh chính sách, biện pháp quản lý XNK lên cơ quan

cấp trên. Đồng thời phối hợp với các Sở, cơ quan liên quan thực hiện sự nhất

quán chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động XNK tại

thành phố.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế,

chính sách ưu đãi cũng như nỗ lực trong cải cách hành chính, hồn thiện kết cấu

hạ tầng, bảo đảm mơi trường sống lành mạnh, an tồn cho nhà đầu tư.

Cơng tác cải cách hiện đại hóa hải quan được duy trì, phát huy, đặc biệt tiếp

tục triển khai vận hành có hiệu quả Hệ thống thơng quan điện tử tự động

VNACCS/VCIS; nâng cấp kịp thời các hệ thống phần mềm ứng dụng; duy trì,

nâng cấp đảm bảo hạ tầng CNTT hoạt động phục vụ công tác quản lý hải quan

và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động XNK, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

thực hiện thủ tục hải quan điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển, hiện đại hóa hải

quan. Với những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và tồn thể CBCC, cơng tác

cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng CNTT của Cục đã đạt

được những kết quả đáng khích lệ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cục Hải quan cũng chú trọng đào tạo,

bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tập trung vào kỷ cương, kỷ luật, liêm chính hải

quan và đào tạo về văn hóa giao tiếp cơng sở. Xây dựng các bộ giáo trình đào

tạo, sát hạch cũng như xây dựng Sổ tay nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động nghiên

cứu, đào tạo, đánh giá, quản lý và sử dụng nhân sự hiệu quả; xây dựng quan hệ

đối tác hải quan- doanh nghiệp để tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin giữa

hải quan và giới doanh nghiệp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau phục vụ mục

tiêu tạo thuận lợi cho thương mại.

Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách thu hút nguồn

nhân lực có chất lượng cao, tơn vinh, trọng dụng nhân tài, chính sách đào tạo đội

ngũ giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ khoa học kỹ thuật. Trong đó, nổi bật nhất là

Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Đề án "Tạo nguồn cán bộ

cho chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã trên địa bàn thành

phố Đà Nẵng". Trong đó xây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lựcSVTH: TRẦN QUỐC TUẤN45BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀNngành công thương giai đoạn 2013-2020, định hướng đến 2030 gắn với yêu cầu

hội nhập quốc tế.

Ngoài ra Sở Công Thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài

chính và các Sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh

nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất phục vụ XK như xây dựng Đề án nâng cao chất

lượng và năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng XK của thành phố Đà Nẵng thời

kì 2011-2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng và điều chỉnh các cơ chế,

chính sách ưu tiên hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phục vụ XK.

2.3.4. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt

động XNK

Cơ chế kiểm tra, kiểm soát chung hoạt động XNK của thành phố tuân theo

Luật thương mại 2005, Luật Hải quan 2014, “Luật Thuế XNK số

45/2005/QH11 của Quốc hội ban hành 01/01/2006”, “Luật thuế XK ban hành,

thuế NK số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 do Quốc hội khoá XIII ban hành

01/09/ 2016”, Luật quản lý ngoại thương số: 05/2017/QH14 ban hành ngày 12

tháng 6 năm 2017,Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan

kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất - NK và quản lý thuế đối với hàng hoá

xuất - NK, Nghị định Số: 134/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 09 năm

2016,Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế XK, thuế NK,

được UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện.

Hoạt động XNK tại thành phố được đảm bảo dưới sự quản lý của cục Hải

quan Đà Nẵng với việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan theo quy định

pháp luật, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Cục Hải Quan Đà Nẵng đã

làm thủ tục cho hàng chục ngàn lượt chuyến tàu biển và máy bay XNC, hàng

trăm ngàn lượt hành khách XNC, hàng chục triệu tấn hàng hóa XNK, tổng kim

ngạch hàng chục tỷ USD, Thu nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định, phát

hiện hàng nghìn vụ vi phạm hải quan, trị giá tang vật hàng chục tỷ đồng; thu giữ

nhiều tài liệu phản động, văn hóa phẩm, tiền chất ma túy... qua đường bưu phẩm

bưu kiện. Ngày càng hiện đại hóa cơng tác thu nộp ngân sách qua việc triển khai

thực hiện công tác phối hợp thu qua ngân hàng thương mại giữa cơ quan Hải

quan, Kho Bạc, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp và hiện nay đang

triển khai thực hiện đề án thu thuế điện tử và thông quan 24/7.

Trong những năm qua Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng đã đạt được

nhiều thành tựu trong quá trình thực hiện như: Đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa

thể hiện qua thủ tục hải quan điện tử, thơng quan hàng hóa tự động tại các Chi

cục Hải quan; niêm yết quy định của pháp luật chuyên ngành và công khai các

văn bản hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Cục, tổ chức các cuộc đối

thoại, gặp gỡ Doanh nghiệp trên địa bàn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn,

vướng mắc của doanh nghiệp.SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN46BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀNHơn nữa, kể từ khi VNACCS/VCIS được ứng dụng và triển khai trên thực

tế đa giảm được một số thủ tục hành chính khơng cần thiết, giảm các loại giấy

tờ, chứng từ, giảm thời gian chờ thơng quan, giải phóng hàng, giảm chi phí,

nhân sự khi thực hiện thủ tục…Chẳng hạn như: tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa

giảm đã giúp DN tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí, từ đó đẩy nhanh tiến độ

xuất hàng cho đối tác nước ngoài. Đảm bảo chất lượng, ngăn ngừa nguy cơ mất

vệ sinh an tồn thực phẩm đối với hàng hố NK.

Tuy nhiên, cơng tác kiểm tra chuyên ngành còn bộc lộ nhiều bất cập như:

phương pháp quản lý còn thụ động; chưa áp dụng phương pháp quản lý rủi ro

trong hoạt động quản lý và kiểm tra chuyên ngành; chưa phát huy hết chức năng

của hệ thống các công cụ quản lý, điều hành; kéo dài tình trạng sử dụng các biện

pháp hành chính, biện pháp kiểm tra theo lơ hàng làm tăng chi phí; kéo dài thời

gian thơng quan hàng hóa...

Bảng 2.5. Số liệu hàng hóa XNK thực hiện kiểm tra chuyên ngành

giai đoạn 2012-2016nămTổng số

tờ khai

của năm2012

2013

2014

2015

201626640

32667

36994

44264

58961Hàng hóa XK

Hàng hóa NK

Số tờ

Số tờ

khai thực

khai thực

Tổng số

tế kiểm

tế kiểm

Tỉ lệ (%) tờ khai

Tỉ lệ (%)

tra

tra

của năm

chuyên

chuyên

ngành

ngành

9735

36,54

18228

4719

25,89

17786

54,45

22297

6836

30,66

21050

56,90

25544

8318

32,56

25398

57,38

28230

8209

29,08

34230

58,06

33630

9044

26,89

(Nguồn: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng)Số liệu hàng hóa XNK thực hiện kiểm tra chuyên ngành giai đoạn 20122016 được nêu trên, lượng hàng hóa kiểm tra cần kiểm tra chuyên ngành ngày

càng tăng theo các năm. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành cần đầu tư hơn cả về

nguồn lực cũng như trang thiết bị cho cơng tác kiểm tra chun ngành.

Tình hình bn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa

qua biên giới trên địa bàn do Cục Hải quan TP Đà Nẵng quản lý diễn biến ít

phức tạp hơn so với trước. Phần lớn các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động XNK

chấp hành tốt pháp luật hải quan, chưa phát hiện các đường dây, ổ nhóm bn

lậu, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp lợi dụng sự thơng thoáng về thủ tục

hải quan điện tử để khai báo sai tên hàng, mã số hàng, không khai báo hàng NK

để gian lận, trốn thuế; NK hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm; nộp, xuất trình

chứng từ giả (C/O) hàng NK cho cơ quan Hải quan; vi phạm chính sách quàSVTH: TRẦN QUỐC TUẤN47BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀNbiếu tặng đối với xe ô tô, lợi dụng loại hình quà biếu tặng để NK gửi các loai

cần sa, ma túy tổng hợp, thuốc tân dược thuộc danh mục cấm, văn hóa phẩm

phản động vào Việt Nam và gần đây đã phát hiện trường hợp doanh nghiệp lợi

dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển các hàng hóa vi phạm quyền sỡ hữu

cơng nghiệp đối với các nhãn hiệu nổi tiếng, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trong thời gian qua,Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị

nghiệp vụ thực hiện nghiêm các khâu tiếp nhập hồ sơ, khai báo hải quan, kiểm

tra thực tế hàng hóa, kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ đối với hàng hóa XK, NK,

hoạt động tạm nhập, tái xuất tránh sự lợi dụng chính sách để có hành vi thương

mại, trốn thuế. Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Cục Điều tra

chống buôn lậu đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động NK,

XK, vận chuyển trái phép các loại tiền chất sử dụng trong y tế, công nghiệp. Vi

phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có chiều hướng gia tăng với hàng trăm

vụ việc bị phát hiện hằng năm. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện các nhiệm vụ

như:

- Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ

đạo của Chính phủ, BCĐ 389 Trung ương, địa phương, của Bộ Tài chính và các

Bộ, Ngành liên quan về công tác chống buôn lậu.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch 121/KH-BCĐ ngày 24/8/2015 của

Ban chỉ đạo 389/TP về tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả cơng tác

phòng, chống bn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các văn bản cảnh báo

của Tổng cục Hải quan, của Cục Điều tra chống bn lậu về kiểm tra, kiểm sốt

xuất, NK các loại tiền chất, các mặt hàng trọng điểm, nhạy cảm.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 11/KH-HQĐNg ngày 18/01/2017 về

cơng tác đấu tranh phòng, chống bn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới năm 2017; kế hoạch số 176/KHHQĐNg ngày 15/11/2016 về cơng tác Kiểm sốt phòng, chống Ma túy năm

2017; tiếp tục thực hiện các Kế hoạch số 2026/KH-HQĐNg ngày 08/12/2015

kiểm sốt đối với mặt hàng thịt trâu đơng lạnh NK từ Ấn Độ; số 40/KH-HQĐNg

ngày 01/09/2015 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình

hình mới; số 252/KH-HQĐNg ngày 02/02/2016 V/v tăng cường cơng tác đấu

tranh chống buôn lậu thuốc lá; số 46/KH-HQĐNg ngày 05/9/2014 về kiểm sốt

hệ thống thơng quan điện tử VNACCS/VCIS.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, chứng từ do người khai hải

quan nộp, xuất trình khi làm thủ tục XNK nhằm phát hiện hành vi sửa chữa, làm

giả chứng từ, giả mạo các loại giấy phép, đặc biệt lưu ý đối với loại hình tạm

nhập tái xuất; tập trung kiểm tra, giám sát, đấu tranh phát hiện việc lợi dụng

chính sách hồn thuế giá trị gia tăng cho khách nước ngoài khi xuất cảnh nhằm

theo dõi, kiểm sốt đối với những trường hợp có dấu hiệu bất thường trong hoàn

thuế GTGT để xử lý theo quy định của pháp luật.SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN48BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀNNgoài ra thủ đoạn của một số doanh nghiệp XK là khai báo trị giá hàng hóa

thấp hơn giá trị thực. Khơng ít doanh nghiệp lợi dụng hệ thống thông quan điện

tử VNACCS để không khai và khai báo sai về mặt hàng, số lượng, trọng lượng,

khai sai tên hàng, công dụng của hàng NK để áp sai mã số hàng hóa NK nằm

ngồi danh mục rủi ro, quản lý chuyên ngành nhằm làm sai lệch kết quả phân

tích, xử lý thơng tin trong quy trình phân luồng tờ khai của hệ thống để hệ thống

phân luồng xanh, luồng vàng (miễn kiểm tra thực tế), khai sai xuất xứ nhằm mục

đích gian lận thương mại, trốn thuế... Ngoài ra, theo phản ánh của cục Hải quan

Đà Nẵng các đối tượng lợi dụng quà biếu gửi qua dịch vụ bưu chính để nhập các

loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; băng đĩa, tài liệu có nội dung phản

động, đồi trụy; không khai báo ngoại tệ vượt định mức của hành khách xuất

cảnh; vận chuyển các mặt hàng cấm thuộc các phụ lục Cites bằng cách tổ chức

cất giấu tinh vi: giấu trong đá đục lỗ (bọc giấy bạc chống soi chiếu, trong gỗ và

đậu đỏ), chuyển tải về một nước thứ 3 khi đưa về Việt Nam, chuyển container

lòng vòng qua nhiều cảng khác nhau để tránh bị theo dõi; thay đổi tên người

nhận hàng, sử dụng nhiều công ty khác nhau, khi bị phát hiện từ chối nhận hàng

để tránh sự kiểm tra của Hải quan và trốn tránh trách nhiệm pháp lý…

Dù triển khai quyết liệt tuy nhiên Đà Nẵng được xem là địa bàn trung

chuyển thuận lợi, vừa có cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển và đường hàng

không nên hoạt động tạm nhập tái xuất, quá cảnh thường xuyên diễn ra, các đối

tượng đẩy mạnh vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu. Trước tình

hình đó UBND u cầu các ngành chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa

các ngành, các địa phương nhằm rà soát lại các kế hoạch, các đối tượng, các địa

bàn về buôn lậu, gian lận thương mại. Việc phát hiện vi phạm pháp luật, xác lập

hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc, về cơ bản đã được các đơn vị thực hiện một

cách kịp thời, hiệu quả, theo trình tự, thủ tục, đảm bảo tuân thủ pháp luật xử lý

vi phạm về thẩm quyền, mức phạt và các căn cứ pháp lý trong các quyết định

hành chính một cách đầy đủ và chặt chẽ.

2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT

ĐỘNG XNK TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.4.1. Kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động XNK

- Quản lý nhà nước về XNK tại thành phố Đà Nẵng chuyển biến tích cực từ

quản lý ngắn hạn sang dài hạn và đi vào chiều sâu, bám sát mục tiêu đặt ra của

thành phố. Chính sách, cơ chế điều hành XNK từng bước được hoàn thiện, giảm

bớt sự can thiệp của Nhà nước.

- Hệ thống chính sách thuế XNK tiếp tục cải cách theo lộ trình và các cam

kết quốc tế, bám sát các mục tiêu: nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa

thành phố trên thị trường thế giới với yêu cầu bảo về và hỗ trợ nền sản xuất

trong thành phố, đảm bảo nguồn thu Ngân sách.SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN49BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀN- Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động XNK của cấp ủy, chính quyền cơ

quan và sự phối hợp giữa sở, ban ngành có sự tiến bộ cụ thể các chiến lược, quy

hoạch kế hoạch XNK được cải cách theo lộ trình, tận dụng thời cơ để gia tăng

XK và hệ thống chính sách quy định pháp luật được nhiều doanh nghiệp biết

đến và thực hiện theo quy định.

- Thương mại ngày càng được tự do hóa, cơ chế thúc đẩy được mở rộng

thúc đẩy XK phát triển, các thành phần kinh tế tham gia XK có mơi trường kinh

doanh ngày càng bình đẳng trước pháp luật, doanh nghiệp kinh tế tư nhân và

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi ngày càng phát triển mạnh.

- Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đã thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế, đặc

biệt là chuyển dịch cơ cấu sản xuất hàng hóa XK theo hướng tích cực, phù hợp

với chủ trương cơng nghiệp hóa theo hướng hiện đại, theo đó tập trung nhiều

hơn vào các mặt hàng chế biến, chế tạo có giá trị và hàm lượng công nghệ và giá

trị gia tăng cao hơn.

- Quản lý hải quan một trong những bộ phận chủ yếu của công tác quản lý

nhà nước về hoạt động XNK, trực tiếp tác động tới đối tượng tham gia XNK.

Cải cách hiện đại hóa thể hiện qua thủ tục hải quan điện tử, thơng quan hàng hóa

tự động tại các Chi cục Hải quan. Qua đó đã làm giảm bớt số lượng thủ tục hành

chính (TTHC) hải quan, phần lớn TTHC được đơn giản hóa về hồ sơ giấy tờ;

phương thức thực hiện hầu hết được điện tử hóa, tạo điều kiện tối đa cho doanh

nghiệp (DN). Vừa qua Tổng cục Hải quan đã đề xuất cắt giảm 15/31 điều kiện

kinh doanh trong lĩnh vực hải quan.

- Đẩy mạnh quá trình thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan trong hội

nhập kinh tế quốc tế, hoàn thiện hệ thống quản lý hải quan theo tiêu chuẩn quốc

tế và cắt giảm hàng rào thuế quan

- Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, xử lý vi phạm, chống buôn lậu, gian lận

thương mại đã có nhiều cố gắng phát hiện, xử lý vụ việc vi phạm pháp luật về

XNK góp phần tạo ra kỷ cương pháp luật và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước đối với

hoạt động XNK

- Hạn chế

+ Tính hệ thống của pháp luật còn rất hạn chế. Các văn bản luật, các văn

bản dưới luật khác nhau chưa thực sự tạo thành một chỉnh thể với những nguyên

tắc chỉ đạo xuyên suốt mang tính chuyên ngành hoặc liên ngành. Hệ thống pháp

luật về quản lý XNK vẫn chưa đồng bộ, các quy định hình phạt, mức phạt chưa

tương xứng do đó bn lậu, gian lận thương mại vẫn phát sinh với xu hướng

ngày càng phức tạp, gây bất lợi cho sự phát triển kinh tế đúng hướng và quốc gia

khác đầu tư vào thành phố.SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN50BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀN+ Bện cạnh những thành tựu, quản lý XNK vẫn chưa ngang tầm với yêu

cầu và mục tiêu đặt ra: Hệ thống pháp luật về quản lý XNK vẫn chưa đồng bộ và

phù hợp với cơ chế thị trường và thực tiễn phát triển nhanh chóng của TMQT

+ Các quy định hình phạt, mức phạt chưa tương xứng do đó buôn lậu, gian

lận thương mại vẫn phát sinh với xu hướng ngày càng phức tạp, gây bất lợi cho

sự phát triển kinh tế đúng hướng và quốc gia khác đầu tư vào thành phố hiện

nay. Vẫn còn những tranh cãi, chưa thống nhất khi áp dụng chế tài xử lý đối với

các đối tượng phạm tội, dẫn đến mức xử phạt đối tượng không tương xứng với

hành vi phạm tội, làm giảm sức răn đe, giáo dục, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng

đến cơng tác phòng, chống tội phạm bn lậu. Ðây có thể coi là những kẽ hở,

hạn chế, thiếu tính cụ thể của các quy định.

+ Nhìn chung, đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị

vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật,

ln tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu, hoàn

thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ đơng nhưng

chưa mạnh. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế,

yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chun nghiệp,

làm việc khơng đúng chun mơn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao

tiếp và khả năng làm việc trong mơi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Khơng ít

cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện.

+ Việc quản lý điều hành thống nhất giữa các bộ, ngành có tác dụng giảm

bớt chi phí đầu vào, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên

thị trường quốc tế. Tuy nhiên việc ban hành các văn bản hướng dẫn quy định về

XNK của các bộ, ngành thiếu cụ thể, rõ ràng và thiếu tính đồng bộ vẫn còn phổ

biến.

+ Qui mơ XK hàng hóa vẫn còn nhỏ bé. XK hàng hóa tăng trưởng chậm,

chưa vững chắc và rất dễ bị tác động bởi các cú sốc từ thị trường bên ngoài: sự

biến động giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới, các rào cản thương mại mới

của thị trường NK

+ Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và mặt hàng XK của thành phố còn

yếu kém về năng lực tiếp cận thị trường, về nguồn nhân lực, về cơng nghệ sản

xuất... Trong đó, những hạn chế từ phía doanh nghiệp yếu về năng lực, kém về

kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh thương mại quốc tế, phần nhiều doanh

nghiệp chưa có chiến lược kinh doanh, XK dài hạn, mức độ thụ động cao.

+ Cơ sở hạ tầng bất cập, chi phí vẫn cao cản trở hoạt động XNK. Chi phí

phương tiện ra vào bến bãi, kho hàng, vận chuyển còn cao, thủ tục còn rườm rà.

- Nguyên nhân

Nguyên nhân khách quanSVTH: TRẦN QUỐC TUẤN51BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀN+Về cơ bản thành phố Đà Nẵng vẫn là địa phương có năng suất lao động

còn thấp, thành phố vẫn thiếu vốn đầu tư cho nền kinh tế. Tốc độ cải cách, hiện

đại hóa chưa quyết liệt, chưa đủ sức để thay đổi triệt để thủ tục, phương pháp,

tạo dựng công cụ mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về XNK đối với

xã hội.

+ Tình hình phát triển kinh tế của thị trường XK: Có ảnh hưởng đến nhu

cầu và khả năng thanh tốn của khách hàng XK, do đó có ảnh hưởng đến hoạt

động XK của doanh nghiệp. Các nhân tố phản ánh sự phát triển kinh tế của thị

trường XK là tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thu nhập của dân cư, tình hình

lạm phát, tình hình lãi suất.

+ Giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường khu vực và thế giới biến động phức

tạp gây khó khăn bất lợi cho hoạt động XNK. Các hiệp định thương mại tự do

song phương, đa phương giữa các nước đã tác động, gây khó khăn và áp lực đối

với XK của thành phố Đà Nẵng

+ Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, xu hướng

chuyển dịch trọng tâm hợp tác trong các khung khổ khu vực và toàn cầu như

ASEAN, APEC, ASEM, WTO, tác động của tình hình kinh tế chính trị thế giới

tới tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng nói

chung. Tuy nhiên, Việc thực hiện cam kết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc

tế cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến khó khăn trong việc điều hành hoạt

động XNK như phải mở rộng cửa cho hàng hóa, dịch vụ các nước vào thị

trường, cắt giảm thuế, các chính sách bảo trợ

Nguyên nhân chủ quan

+ Vai trò của Nhà nước trong quản lý XNK, năng lực xây dựng chính sách,

cơng cụ quản lý điều hành XNK và tư duy, tầm nhìn quản lý của các cơ quan

chức năng còn hạn chế, chưa theo kịp xu thế phát triển hội nhập. Bên cạnh đó

tính định hướng và hướng dẫn của chính sách XNK chưa cao, chưa có biện pháp

điều chỉnh hợp lý khiến quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng XK chậm, hạn chế

năng lực XK của nền kinh tế.

+ Cơ chế thực thi chính sách, pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, hệ

thống chính sách pháp luật và các cơng cụ quản lý XNK chưa bao quát đầy đủ

các đối tượng XNK; các bộ luật về kinh tế, thương mại, đầu tư để tạo khung

pháp lý bảo hộ sản xuất trong nước, quản lý sản xuất kinh doanh… vẫn chưa

hoàn chỉnh.

+ Hệ thống thông tin thương mại, dự báo thị trường, xúc tiến thương mại

trong điều kiện hội nhập chưa đáp ứng được đòi hỏi của cơng tác quản lý nhà

nước cũng như hỗ trợ doanh nghiệp XNK đạt hiệu quả. Công tác phổ biến,

hướng dẫn các doanh nghiệp, địa phương chuẩn bị thực hiện các cam kết quốc tế

về mở cửa thị trường còn nhiều hạn chế. Khả năng khai thác cơ hội thị trường

sau khi ký kết hiệp định thương mại nhìn chung còn thấp và thiếu tính chủ động.

SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN52BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀN+ Kết cấu hạ tầng quan trọng phục vụ hoạt động XNK đã có nhưng năng

lực hoạt động thấp. Việc rà soát và thực hiện các biện pháp giảm chi phí dịch vụ

đầu vào đối với hàng XK triển khai còn chậm và chưa hiệu quả làm đội chi phí

giao dịch của doanh nghiệp, làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và

hàng XK.

+ Đội ngũ cán bộ công chức quản lý XNK và trực tiếp tham gia hoạt động

thương mại được tăng cường nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng số lượng và

chất lượng. Công tác đào tạo cán bộ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao chưa

đáp ứng yêu cầu.

+ Kinh nghiệm của các doanh nghiệp XNK còn ít, năng lực sản xuất hạn

chế, phần lớn là gia cơng, lắp ráp. Vì vậy sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam

ở mức thấp. Sự thiếu phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành nghề, hiệp hội cũng

là những yếu tố làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và hạn chế sự tăng

trưởng kinh tế của thành phố.SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN53BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀNCHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI

HOẠT ĐỘNG XNK CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

3.1.1 Định hướng quản lý nhà nước đối với hoạt động XNK của thành phố

Đà Nẵng

* Chiến lược

Nhận thức được rằng ngành XNK là một trong những ngành mũi nhọn phát

triển của thành phố trong thời gian tới. Vì vậy UBND thành phố đã chỉ đạo các

cơ quan liên quan nhằm xây dựng chiến lược phát triển cho hoạt động XNK,

nhằm tạo điều kiện cho hoạt động XNK phát triển. Ban hành các chỉ thị, các

quyết định như Quyết định số: 2156/QĐ- UBND ngày 27/03/2013 về thực hiện

XNK hàng hóa trên địa bàn thành phố thời kì 2011-2020, định hướng đến năm

2030 (gọi tắt là kế hoạch hành động).

Nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được nêu tại

Quyết định số: 2471/QĐ- TTg ngày 27/12/2011của Thủ tướng Chính phủ đã phê

duyệt về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 2020, định hướng đến năm 2030. UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chỉ

thị 03/CT-UBND yêu cầu Cục Thuế, Cục Hải quan Đà Nẵng phối hợp với các

sở, ngành địa phương liên quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý

nợ đọng thuế; quyết định số 10/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp XK phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Việc thực hiện các chiến lược đề ra được các cơ quan, đơn vị liên quan,

công chức, viên chức ở Tp. Đà Nẵng triển khai tích cực, các hoạt động tuyên

truyền đẩy mạnh phòng chống gian lận thương mại, các hoạt động buôn lậu trái

phép nhằm thực hiện đúng quy định về pháp luật. Yêu cầu các doanh nghiệp

thực hiện việc nộp thuế theo đúng thời hạn quy định của Chính phủ.

Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp XK thông qua việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng

thông tin do thành phố xây dựng, đào tạo nhân lực và nâng cao trình độ quản lý,

hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp, các ưu đãi thuế hiện hành cho các doanh nghiệp.

Các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ được đẩy mạnh bằng việc

hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong nước và

quốc tế; tổ chức các buổi kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Đà Nẵng

với nhau, giữa các doanh nghiệp Đà Nẵng với các tỉnh, thành phố trong cả nước;

các diễn đàn cung cấp thông tin, giới thiệu thị trường trọng điểm và các cơ hội

hợp tác giao thương cho các doanh nghiệp.SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN54BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPGVHD: TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀN* Quy hoạch

UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt đề án “Phát triển ngành

kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Trong đó, mục tiêu Đề án đặt ra là khối lượng hàng hóa qua cảng đến năm 2025

đạt 12-13 triệu tấn/năm và tốc độ tăng trưởng hàng container giai đoạn 20202025 đạt 10-15%/năm.

Thành phố sẽ tập trung phát triển kinh tế biển, phát triển cảng Đà Nẵng trở

thành cảng cửa ngõ quốc tế theo 2 khu vực Tiên Sa và Liên Chiểu. Khu cảng

Tiên Sa phục vụ hành khách, đầu tư khu bến chuyên biệt cho tàu du lịch. Khu

cảng Liên Chiểu phục vụ hàng container, hàng tổng hợp và hàng lỏng. Xúc tiến

đầu tư xây dựng các cảng cạn để đáp ứng nhu cầu XNK hàng hóa, nhu cầu vận

chuyển hàng hóa qua hành lang kinh tế Đơng Tây, đặc biệt là hàng hóa được vận

chuyển bằng container. Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục

vụ dịch vụ logistics; bố trí nhân lực theo dõi và nghiên cứu thường xuyên nhằm

tham mưu chính sách phát triển kinh tế hàng hải. Đồng thời, xây dựng đề án vận

chuyển container giữa hai cảng Tiên Sa và Liên Chiểu để giảm vận tải qua nội

thành; đề xuất phân luồng và điều tiết giao thông, giảm mâu thuẫn giữa vận tải

và du lịch, cải thiện tốc độ di chuyển của các phương tiện.:

Đề án “Xúc tiến XK” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc XK hàng hóa.

Qua đó tăng cường các hoạt động XTXK nhằm góp phần hồn thành các mục

tiêu tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, kế hoạc thực hiện

nghị quyết 35/NQ- CP ngày 16/5/2016 của chính phỉ về hỗ trợ và phát triển

doanh nhiệp đến năm 2020 ở Đà Nẵng.

Để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ logistics, UBND TP. Đà Nẵng

đã xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ logistics của TP. Đà Nẵng đến năm 2015

và tầm nhìn đến 2020”, nhằm hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại

miền Trung với trung tâm là Đà Nẵng, trong đó cảng Đà Nẵng là cảng cửa ngõ

của chuỗi cung ứng dịch vụ logistics vào các nước ASEAN và châu Á.

Theo Đề án, Đà Nẵng sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ban đầu cho

chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình

quân của lĩnh vực này là 14,5% năm. Đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ thiết lập một

trung tâm chuẩn hóa dịch vụ logistics tổng hợp bao gồm các dịch vụ logistics

mới như theo dõi và giám sát hàng gửi, xử lý thủ tục hải quan hiệu quả…Trung

tâm logistics sẽ kết nối đầy đủ với hạ tầng giao thông vận tải, đặc biệt là đường

bộ và đường sắt; tiếp cận tốt các cảng biển chính, các ga đường sắt, cảng hàng

khơng chính; tập trung khách hàng muốn thuê dịch vụ logistics từ 3 PLs (Third

Party Logistics); thu hút lượng hàng container xuất và nhập cao. Trong định

hướng phát triển ngành logistics, Đà Nẵng sẽ thiết lập các tuyến vận tải mới đến

từ Nhật Bản, châu Âu, châu Úc…; phối hợp với các địa phương miền Trung, các

bộ, ngành, Trung ương xây dựng hệ thống giao thông đường bộ; nâng cấp và

hiện đại hóa giao thơng đường sắt, đường hàng không tại nút giao thông Đà

SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động XNK ở nước ta

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×