Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

5độ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành; hồn thiện hệ thớng BCTC của

các DN sản xuất kinh doanh thức ăn chăn ni hiện nay; Hồn thiện hệ thớng

BCKT quản trị từ các DN này; Hồn thiện tổ chức sử dụng thông tin BCKT cung

cấp. Luận án của tác giả trình bày tương đới đầy đủ về tổ chức hệ thống BCTC và

BCKTQT nhưng chủ yếu là đi sâu vào loại hình DN sản xuất và kinh doanh thức

ăn chăn ni, chưa khái qt hóa được cho các loại hình DN khác. luận án cũng

trình bày chủ yếu về nội dung phương pháp lập và trình bày BCKT phù hợp với

điều kiện các DN chưa tiếp cận theo IAS và IFRS như hiện nay.

Luận án tiến sỹ kinh tế “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trong các DN

sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An” của tác giả Nguyễn Thị Thanh

Hòa (2017) [43]. Luận án đã hệ thớng đươc cơ sở lý luận về hệ thống BCKT theo

hướng tiếp cận thơng tin kế tốn. Tác giả đã phân tích nhu cầu thiếu nhận thơng tin

kế tốn của người sử dụng để đưa ra lý luận về BCKT trong DN. Đồng thời tác giả

đã đánh giá được thực trạng hệ thống BCKT tại các DN sản xuất vật liệu xây dựng

trên địa bàn tỉnh Nghệ An dựa trên định hướng nhu cầu sử dụng thông tin. Đồng

thời, tác giả đã đưa ra các giải pháp hồn thiện hệ thớng BCKT gắn với thực trạng

của các DN sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các giải pháp tác

giả đưa ra gắn với định hướng hòa hợp với Chuẩn mực kế tốn q́c tế (IAS) và

chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS). Tuy nhiên giới hạn phạm vi nghiên cứu chỉ bao

gồm các công ty sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gắn với đặc

thù của các công ty này, chưa áp dụng vào các DN khác.

Các cơng trình nghiên cứu đã đề cập đến việc hoàn thiện hệ thống BCKT

riêng trong một số loại hình DN.

Các cơng trình nghiên cứu đề cập đến BCTC:

- Luận án của tác giả Nguyễn T h ị Kim Cúc (2009) với đề tài “Hoàn

thiện hệ thống BCTC DN nhằm phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển của

Việt Nam” [42]. Cùng với khảo sát ý kiến từ phía DN, nhà đầu tư và giảng viên

về thực trạng hệ thống BCTC hiện hành, tác giả đã đánh giá về thực trạng và đề xuất

giải pháp hoàn thiện hệ thống BCTC đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của Việt

Nam. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu của luận án cũng chỉ mới dừng lại ở BCTC.

- Luận án: “Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống

BCTC DN trong điều kiện ở Việt Nam” của Tác giả Lê Hoàng Phúc [30]. Luận án đã

phân tích, tổng hợp, đánh giá, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hệ thống BCTC6DN theo chuẩn mực kế tốn và thơng lệ kế tốn q́c tế, trong đó có những vấn đề

còn khá mới ở các quốc gia, như: đo lường giá trị hợp lý; báo cáo nguồn lực tri

thức; báo cáo trách nhiệm xã hội DN; Phân tích thực trạng áp dụng chuẩn mực kế

tốn q́c tế đới với hệ thớng BCTC tại các quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam;

Đồng thời, căn cứ vào thực trạng nghiên cứu, luận án đã làm rõ tính tất yếu của q

trình cải cách hệ thớng kế tốn và BCTC DN Việt Nam; Đánh giá thực trạng hệ

thống BCTC DN Việt Nam hiện nay, nhận diện các vấn đề cần giải quyết; Xác lập

một cách khoa học và phù hợp quan điểm, mục tiêu và phương hướng hồn thiện hệ

thớng BCTC DN, trên cơ sở nhận diện những điều kiện và bối cảnh mà hệ thớng kế

tốn Việt Nam đang tồn tại và phát triển; Đề xuất các giải pháp ngắn hạn, đặc biệt là

các giải pháp dài hạn, mang tính khoa học và khả thi, xác định lộ trình phù hợp,

nhằm phát triển và hồn thiện hệ thớng BCTC DN Việt Nam, nâng cao tính hữu ích

của BCTC, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Luận án đã định hướng về nội dung

và phương pháp những vấn đề mang tính đột phá ở Việt Nam liên quan đến định giá

và trình bày thơng tin trên BCTC, như: đo lường giá trị hợp lý; báo cáo nguồn lực

tri thức; báo cáo trách nhiệm xã hội DN.

- Nghiên cứu “Hoàn thiện hệ thống BCTC trong các DN xây lắp hoạt động

theo mơ hình Cơng ty mẹ - Công ty con” của tác giả Bùi Thu Hằng (2014) [18].

Trong nghiên cứu này, tác giả đã trình bày các lý luận cơ bản liên quan đến hệ thống

BCTC bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất; Tác giả đã nghiên cứu thực trạng

hệ thống BCTC của các cơng ty xây lắp hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ và cơng

ty con từ đó rút ra nhận xét, đánh giá về hệ thống BCTC của các Tổng công ty xây

lắp, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đối với

các Tổng cơng ty xây lắp trong việc lập và trình bày BCTC riêng và BCTC hợp

nhất; Đồng thời luận án cũng đưa ra được các nguyên tắc, yêu cầu và nội dung hồn

thiện hệ thớng BCTC từ góc độ quy phạm pháp luật, từ lý thuyết hạch toán cũng

như từ thực tiễn trong các DN xây lắp.

Các cơng trình nghiên cứu đề cập đến BCKTQT

- Phạm Quang (2002) luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân

“Phương hướng xây dựng hệ thớng báo cáo kế tốn quản trị và tổ chức vận dụng

vào các DN Việt Nam” [46] đã phân tích và chỉ ra điểm xuất phát để tổ chức hệ

thớng kế tốn quản trị và xây dựng hệ thớng báo cáo kế tốn quản trị trong các DN

nhằm thực hiện hai chức năng cơ bản của báo cáo kế toán quản trị là chức năng7định hướng và chức năng đánh giá tình hình thực hiện tiêu chuẩn kiểm soát. Luận

án đã nghiên cứu thực trạng của vấn đề qua hai thời kỳ là kế hoạch hóa tập trung và

thời kỳ quản lý DN theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Từ đó, luận

án trình bày mục đích, tác dụng, nội dung, kết cấu và phương pháp lập những báo

cáo kế toán quản trị để thực hiện hai chức năng cơ bản của báo cáo kế tốn quản trị.

luận án đã trình bày được các nội dung cơ bản liên quan đến hệ thớng báo cáo kế

tốn quản trị, đưa ra được các nguyên tắc cơ bản mà quá trình xây dựng báo cáo kế

toán quản trị cần tuân thủ, đưa ra cách xây dựng hệ thớng kế tốn quản trị và

phương hướng hồn thiện hệ thớng báo cáo kế tốn quản trị, tổ chức vận dụng các

nguyên tắc, phương pháp xây dựng BCKTQT vào các DN Việt Nam. Tuy nhiên, khi

chế độ kế toán liên tục thay đổi và tiến tới thớng nhất với chuẩn mực kế tốn q́c

tế và đặc điểm nội dung hoạt động của các DN cũng thay đổi thì những định hướng

hồn thiện BCKTQT cũng cần phải tay đổi theo để phù hợp với tình hình mới.

Tóm lại, qua nghiên cứu khảo sát, tác giả cho rằng các cơng trình nghiên cứu

về BCKT mới chủ yếu đi vào các giải pháp kế tốn nói chung hoặc phân tích lý

luận và đề xuất giải pháp hồn thiện BCTC gắn với các DN sản xuất chung của

Việt Nam nhưng chưa đi và nghiên cứu cụ thể đối với loại hình DN lâm nghiệp.

Các nghiên cứu nói chung đã hầu hết đi sâu vào nghiên cứu các phương pháp

kế toán và kỹ thuật lập các BCKT cụ thể. Các nghiên cứu chưa nghiên cứu được

tổng quát tình hình tổ chức một hệ thống gồm các BCTC và BCKT quản trị có mới

quan hệ mật thiết với nhau về mặt tổ chức thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế

tốn cho các đới tượng kế tốn quan tâm

Bên cạnh đó các nghiên cứu chưa nghiên cứu cập nhật những khác biệt về

lập và trình bày BCTC của Việt Nam với thông lệ quốc tế cũng như các quốc gia

trên thế giới. Mặc dù cũng có một sớ cơng trình nghiên cứu về BCKTQT nhưng

chưa gắn với phạm vi nghiên cứu tại các DN đặc thù hơn nữa các công trình này

cũng đã khá lâu chủ yếu phân tích các công cụ KTQT truyền thống mà chưa cập

nhật những công cụ KTQT hiện đại.

2.2. Tình hình nghiên cứu ngồi nước

Grusd, Neville (2006) “Đề xuất giải pháp cải thiện BCTC cho các công ty

tư nhân”[54] đã chỉ ra những vấn đề mà các công ty tư nhân đang gặp phải khi lập

BCTC sau vụ sụ Enron và đưa ra giải pháp cần thay đổi ngun tắc kế tốn

(GAAP) cho các cơng ty tư nhân trong việc trình bày BCTC đơn giản hơn.8Li, Qingyuan, Wang, Tielin (2010) “Nâng cao chất lượng BCTC và hiệu

quả đầu tư của công ty: Kinh nghiệm từ Trung Quốc” [62] đã nghiên cứu mối quan

hệ giữa chất lượng BCTC và hiệu quả đầu tư ở Trung Quốc bằng cách phân tích

nền tảng thể chế và phát triển giả thuyết. Bài viết này có ý nghĩa cho nghiên cứu

xem xét các yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư và những hiệu quả kinh tế của các

BCTC đem lại, đồng thời nâng cao vai trò của thơng tin kế tốn mà BCTC cung

cấp.

Nghiên cứu của nhóm tác giả Ding, Yuan and Jeanjean, Thomas and

Stolowy, Hervé (2005) với đề tài “Why Do Firms Opt for Alternative-Forma

Financial Statements?”. [53]. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã trình bày các

vấn đề liên quan đến hình thức BCTC. Kết quả của nghiên cứu cho thấy việc áp

dụng hình thức BCTC khác nhau của các cơng ty phụ thuộc vào tính q́c tế hóa

của cơng ty. Từ khi áp dụng chuẩn mực kế tốn q́c tế IAS01 - Trình bày BCTC,

phần lớn các công ty niêm yết tại Châu Âu và Châu Á đã lựa chọn các công bố

thông tin trên BCTC với các cách thức trình bày thơng tin khác nhau.

- Những nghiên cứu đề cập đến BCKTQT:Nghiên cứu của nhóm tác giả Michael Lucas, Malcolm Prowle và Glynn

Lowth (2013) [64] trong công bố báo cáo của dự án nghiên cứu được bảo trợ bởi

Viện kế tốn quản trị Anh Q́c - CIMA với đề tài nghiên cứu về thực hành kế

toán quản trị tại DN nhỏ và vừa - Management Accounting Practices of (UK)

Small-Medium-Sized Enterprises (SMEs), đã đưa ra kết luận: Các SMEs thường lập

BCKT phục vụ mục đích tuân thủ cá quy định về thuế, và không lập BCKTQT;

BCKTQT được lập phục vụ mục đích ra quyết định bao gồm sự phân tích chi phí

có liên quan, các kỹ thuật thẩm định chi phí đầu tư và các cơng cụ để đới phó với

rủi ro và khơng chắc chắn (giá dự kiến, cây quyết định và ma trận thưởng phạt);

dựa trên kinh nghiệm chia sẻ từ các tổ chức mẫu mực những cơng cụ phân tích

giá của sản phẩm phân tích điểm hòa vớn, quản lý vớn lưu động được coi là cơ

bản giúp DN sớng sót trong khi nhiều DN nhỏ không sử dụng công cụ này; Đối

với các DN có quy mơ lớn, sụ phân cấp quản lý ngày càng phúc tập thì những cơng

cụ KTQT được coi là quan trọng mà nhà quản trị DN cần được biết đến là ngân

sách, các trung tâm trách nhiệm và các kỹ thuật phân bổ chi phí [62].

Howard M. Armitage và Alan Webb (2013) thuộc đại học Waterloo “Việc

sử dụng công cụ KTQT tại 11 SME ở Canada”[55] đã giải quyết được 2 vấn đề lớn:9(1) xác định mức độ áp dụng các công cụ KTQT tại các DN có quy mơ khác nhau

và hoạt động trong những ngành nghề khác nhau, (2) giải thích lý do tại sao một số

công cụ KTQT cụ thể không được sử dụng.

Kamilah Ahmad, luận án tiến sĩ (2012) Đại học Exeter “KTQT trong công

tác quản lý tại các SME ở Malaysia” [61] đã chỉ ra vai trò của KTQT trong cơng

tác quản lý tại các SME ở Malaysia; Đồng thời xác định được các nhân tố ảnh

hưởng đến việc áp dụng KTQT tại các DN này; Nêu lên mối liên hệ giữa việc áp dụng

KTQT với kết quả kinh doanh của DN.

2.3. Kết luận rút ra từ các cơng trình nghiên cứu

Nhìn chung, các cơng trình khoa học này đã góp phần:

Phân tích những lý luận về bản chất vai trò, mục tiêu của BCTC, các

nguyên tắc lập, trình bày BCTC, nội dung thơng tin trình bày trên BCTC, đánh giá

khái qt q trình phát triển của hệ thớng BCTC ở Việt Nam.

Nghiên cứu hệ thống BCTC áp dụng cho các DN Việt Nam hiện nay, tình

hình thực tế việc lập BCTC tại các DN Việt Nam và hệ thống BCTC trên thế giới,

nhìn nhận ưu, nhược điểm của hệ thớng BCTC hiện hành ở Việt Nam. Chỉ ra rằng

hệ thống BCTC khơng ngừng đổi mới và hồn thiện cho phù hợp với các chuẩn

mực chung của kế tốn q́c tế, thu hẹp sự khác nhau giữa kế toán Việt Nam với

chuẩn mực chung của kế tốn q́c tế.

Phân tích BCTC, đưa ra ý kiến nhằm nâng cao chất lượng thông tin cũng

như phát huy thực sự tác động của BCTC trong cơng tác quản lý tài chính, đánh

giá hiệu quả kinh doanh.

Trên cơ sở nghiên cứu các cơng trình trong và ngoài nước về các vấn đề

liên quan đến luận án, ngồi những thành tựu đóng góp tác giả nhận thấy còn một

sớ hạn chế sau:

Về nội dung nghiên cứu: các cơng trình nghiên cứu đã đề cập đến hệ thớng

BCKT trong các DN sản xuất như: các nguyên tắc và xây dựng mơ hình mẫu về hệ

thớng BCKT trong các DN. trong đó đi sâu vào nghiên cứu nguyên tắc, phương

pháp lập và trình bày BCKT đới với từng loại hình DN trên một sớ lĩnh vực hoặc

nghiên cứu về lập BCTC hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế, hoặc nghiên cứu về

lập BCKT riêng trong các DN. Chủ yếu các cơng trình đề cập đến nội dung BCKT,

phương pháp lập các chi tiêu trên BCKT... theo các cách tiếp cận từ nội dung cung

cấp thông tin trên từng BCKT10Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đi sâu và đề cập đến vấn đề nội dung hệ thống

BCKT bao gồm BCTC theo hướng tiếp cận với Chuẩn mực kế toán quốc tế và Chuẩn

mực BCTC quốc tế hiện nay và BCKTQT theo nhu cầu sử dụng thông tin của các cấp

quản trị và người sử dụng.

- Về phạm vi nghiên cứu: Hệ thống BCKT chịu tác động lớn bởi hệ thớng

pháp lý về kế tốn và đặc điểm hoạt động kinh doanh của DN. Tuy nhiên, một

sớ cơng trình nghiên cứu mặc dù đã nghiên cứu về hệ thống BCKT nhưng tại các

loại hình DN Việt Nam, khơng phân biệt loại hình sở hữu vớn hay loại hình kinh

doanh là sản xuất hay thương mại. Việc không giới hạn không gian nghiên cứu sẽ ảnh

hưởng tới kết quả nghiên cứu vì khó chỉ ra ảnh hưởng của đặc điểm vùng miền, môi

trường sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất.

- Về lĩnh vực nghiên cứu: công trình nghiên cứu về hệ thớng BCKT đến

nay mới chỉ có cơng trình đề cập đến lĩnh vực nghiên cứu cụ thể là ngành sản xuất

kinh doanh thức ăn chăn nuôi của tác giả Bùi Thị Thu Hương và nghiên cứu của

tác giả Nguyễn Thị Thanh Hòa nghiên cứu về ngành sản xuất vật liệu xây dựng,

chưa có cơng trình nào nghiên cứu trực tiếp và cụ thể về hệ thống BCKT thực

hiện trên lĩnh vực lâm nghiệp.

CTLN là trong một loại hình DN đặc thù với đặc điểm là đối tượng sản xuất

là các sản phẩm sinh học, chu kỳ sản xuất dài, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vừa là

mục tiêu lợi nhuận vừa thực hiện nhiệm vụ mơi trường, an ninh quốc phòng. Mặt

khác các CTLN đang trong giai đoạn sắp xếp đổi mới lại mơ hình hoạt động, Do

vậy, tổ chức cơng tác kế tốn nói chung và hệ thống BCKT nói riêng tại các CTLN

có những đặc trưng riêng khác với các DN khác. Đây cũng là một nội dung mà

chưa có đề tài nghiên cứu nào đề cập đến.

Từ các nhận xét trên, tác giả cho rằng khoảng trống để tác giả nghiên cứu là

hồn thiện hệ thớng BCKT trong các CTLN Việt Nam là cần thiết và được thực hiện

theo các nội dung như sau: Nghiên cứu và chỉ ra các nhân tố tác động đến hệ thống

BCKT trong các CTLN; Nghiên cứu hồn thiện hệ thớng BCKT trong các CTLN

theo hướng nhằm đáp ứng thông tin của các đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn

trong các CTLN tại Việt Nam; Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu trước có liên

quan sẽ được tác giả kế thừa một cách có chọn lọc.

Thơng qua nghiên cứu các cơng trình của các tác giả trước đây, tổng hợp các

mặt đã đạt được và chưa đạt được của các cơng trình nghiên cứu. Đồng thời, xuất11phát từ những khía cạnh đã được nghiên cứu và những vấn đề còn tồn tại chưa

được giải quyết triệt để trong các cơng trình nghiên cứu đã cơng bớ, tác giả tiếp

tục kế thừa các kết quả nghiên cứu trước và nghiên cứu các mặt chưa được giải

quyết để góp phần phân tích rõ cơ sở luận và cơ sở thực tiễn nhằm đề xuất các

giải pháp hoàn thiện hệ thống BCKT trong các CTLN Việt Nam hiện nay. Cụ

thể, luận án sẽ giải quyết các nội dung sau:

- Phân tích cơ sở lý luận về hệ thớng BCKT trong các DN.

- Nghiên cứu thực trạng hệ thống BCKT hiện nay trong các CTLN để từ đó đề

ra các giải pháp hồn thiện hệ thớng BCKT trong các CTLN hiện nay.

3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn tại một sớ

CTLN ở Việt Nam để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hồn thiện hệ thớng BCKT

tại các CTLN ở Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng sử

dụng thông tin trong và ngồi DN.

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

- Hệ thớng hóa và làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận về hệ thống BCKT tại

các DN sản xuất.

- Thông qua nghiên cứu thực trạng khung pháp lý hiện hành về hệ thống

BCKT và thực trạng hệ thống BCKT tại các CTLN để đánh giá những ưu điểm và

tồn tại cần hồn thiện. Từ đó nêu ra các kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế bất cập

cần bổ sung và đưa ra nguyên nhân những bạn chế, bất cập đó.

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn tại một số

CTLN ở Việt Nam để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hồn thiện hệ thớng BCKT

tại các CTLN ở Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các đới tượng sử

dụng thơng tin trong và ngồi DN.

4. Câu hỏi nghiên cứu của luận án

Đề đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận án. Luận án cần phân tích các vấn

đề liên quan đến hệ thống BCKT trong các CTLN nhằm trả lời các câu hỏi sau:

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống BCKT trong DN?

2. Nội dung hệ thống BCTC và hệ thống BCKTQT trong các DN như thế nào?123. Thông tin của BCTC và BCKTQT đã thỏa mãn nhu cầu thông tin của các

đối tượng sử dụng thơng tin bên trong và bên ngồi DN?

4. Nội dung và kết cấu hệ thống BCKT của các DN như thế nào để có thể

cung cấp thơng tin hữu ích cho các đới tượng sử dụng và phù hợp với thơng lệ

kế tốn q́c tế trong cách mạng 4.0 hiện nay?

5. Thực trạng hệ thống BCKT tại các CTLN hiện nay như thế nào và giải

pháp nào để hồn thiện hệ thớng BCKT trong các CTLN để phù hợp với chuẩn mực

kế tốn q́c tế và thơng lệ kế tốn q́c tế hiện nay?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của luận án là hệ thống BCKT tại các CTLN ở Việt Nam

bao gồm hệ thống BCTC độc lập và hệ thống BCKTQT của các CTLN ở Việt Nam. Với

đối tượng này, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án đặt trọng tâm nghiên cứu

các vấn đề sau:

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống BCKT trong các DNSX.

+ Nghiên cứu thực trạng hệ thống BCKT trong CTLN Việt Nam

+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hồn thiện hệ thớng BCKT tại

các CTLN Việt Nam.

* Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu về hệ thớng báo cáo kế tốn trong các

cơng ty lâm nghiệp Việt Nam bao gồm: hệ thống BCTC độc lập và BCKTQT trong

các CTLN Việt Nam. Trong đó: Về lý luận chung là dựa trên những nền tảng

nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận và chuẩn mực kế tốn q́c tế; Về đới

tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về hệ thống BCKT trong các CTLN Việt Nam bao

gồm: hệ thống BCTC độc lập và BCKTQT trong các CTLN Việt Nam. Luận án

không nghiên cứu về hệ thống báo cáo kế toán hợp nhất và BCKT tổng hợp tại các

Tổng cơng ty và tập đồn.

Phạm vi về khơng gian: Nghiên cứu tại các Công ty lâm nghiệp độc lập và

các công ty lâm nghiệp thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty

giấy. Luận án không nghiên cứu tại các Tổng công ty

Trọng tâm của Luận án là phân tích những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x