Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM – GIS VÀ MÔ HÌNH SINH TRẮC TRONG ĐO TÍNH, GIÁM SÁT CO2 PHÁT THẢI/HẤP THỤ

5 GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM – GIS VÀ MÔ HÌNH SINH TRẮC TRONG ĐO TÍNH, GIÁM SÁT CO2 PHÁT THẢI/HẤP THỤ

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Sư dụng các mơ hình sinh trắc để ước tính sinh khối, carbon-Quản lý va cập nhật thông tin hấp thụ va phát thải CO2 rừng trong GIS3.5.1 Phân loại ảnh vệ tinh

Ảnh viễn thám sư dụng có đợ phân giải trung bình đến cao la thích hợp. Đề tai

đa sư dụng ảnh SPOT 5 với độ phân giải 10x10m.

Tiến hanh phân loại ảnh phi giám định để tạo thanh các polygon tương đối đồng

nhất chi số DN của ảnh trên cơ sở tổ hợp 2 hệ thống 3-4 class. Lập bản đồ phân cấp

tổ hợp class để cung cấp cho các đối tượng sư dụng. Đây la các đơn vị phân loại

rừng cơ bản để rút mẫu điều tra mặt đất.

Công việc nay cần tiến hanh bởi chuyên gia ảnh viễn thám va ở quy mô cấp tỉnh

đến vùng.

3.5.2 Thu thập dữ liệu rưng

Cơ sở dữ liệu mặt đất la một trong những yếu tố quan trọng quyết định đợ chính

xác của các kết quả đo tính, giám sát thay đổi sinh khối va carbon.

Tùy thuộc quy mô điều tra đo tính, u cầu đợ tin cậy để áp dụng các phương

pháp điều tra khác nhau va phù hợp cho từng đối tượng tham gia.

Dựa trên bản đồ phân cấp class, tiến hanh rút mẫu theo hệ thống phân loại cấp

sinh khối. Số lượng ô mẫu cần bảo đảm sai sớ < 10% theo u cầu của IPCC.

Ơ mẫu đề nghị la dạng ơ phân tầng hình tròn, diện tích 1000m2 (Hình 3.37); vì

ơ nay dễ lập trên thực địa, đặc biệt la địa hình dớc, giảm chi phí đo đếm vì phân tầng

cấp kính điều tra; sớ lượng cây nhỏ nhiều se đo trong diện tích ơ phụ nhỏ va ngược

lại.T

AtP

P

D

D

-Th

M

S

B

SGD

Đ

C

N

C

S

G

QT

h

B

B

â

c

hảBơiBV

Gh

ảGo

ơơuữ

h(eH

Tln

nTBm

n(CH

́ảâ

̣ nCo

B

auhnilnAna

hAK

,sy

=t

G

Tsđ

fẫ

ìpGBgy

l

íê

B

iH

tGnơ(Inu

tnllh);k);c

ệhưâđhl,roT…

.̀dh

ýBđ

uỏ GơBGthạ;.,g_cơTi.l n

ạm

B

̀ ́B(usW

tnA

̉inAGidaah

gE

rri;niCBậsD

d,Tảsa

oCả(gi,GBtpCn,ữsi n

náânC)LL

)

C

Tlh

Bc

h

pgyn

N

ghGêa=N

Bi

AG

̣ ,ệ

dB)r(n

Tu

G

V

cụn

D

Iv=bBCnui

náSoH=s

gệf(tn,tf(ễ

tDíHầu

Nn

p,

hBct,W

tHhnBet

ểh

D

A

)g

,ie,r,h

noCAMvá

c1)

lh)imâ0s

p

m0e

0d

s

pm

hi2

ần

nh

n

45i

n

h

Cpk

h

ơ

́s

i

n

hi

,

c

a

r

b

o

n

t

h

e

o

cpB

A

(

B

i

t

t

e

l

i

c

h

)

Bs

k

A

i

hr

,

nứng

ốú

Hình 3.36: Tiến trình đo tính, giám sát sinh khối, carbon theo từng đối tượng

M

h

it

dụng

,

x

N

k

h

ômtẫ

hu

a

yđ

ô

̉i

C

c

á

ć

i(

P

r

o

d

a

n

)k

h

ô

́

i

/

t

rn

g

t

h

á

i

c

h

ư

́

a

=

Bắc

17.84m

ĐoâyDBH ≥ 50cmĐoâyDBH ≥ 30cmĐoâyDBH ≥ 5cmĐoây12

62m

5.64m

1m: (Tái sinh < 5cm +

Cây )Hình 3.37: Ơ mẫu phân tầng (Bảo Huy

2012)Thu thập dữ liệu ô mẫu cần

Hphân chia thanh nhóm ấđới tượng

ptham gia điều tra theo khả năng kỹ

t

h

ụ đồng

i) Đối với người dân, cộng

/

đia phương: Xác định vị ptrí ơ mẫu,

h

lập ơ

á

tthuật như sau:mẫu, xác định loai va đo DBH.

tii)Đối với cán bộ kỹ thuật:

h Tùy theo

ayêu cầu va đợ chính xác ma cán bợ kỹ thuật có thể đo đếm thủithập số

liệu trên ô tiêu chuẩn từ 2 đến 4 nhân tố: DBH, H, CA và WD.COiii)2

Đối với chuyên gia lâm nghiệp, viên thám: Điều tra đầy đủ các

chỉtiêu: DBH, H, CA va WD.

Ngoai ra để ước lượng sinh khối trên diện rộng với yêu cầu độ tin cậy khơng

cao, các phương pháp điều tra nhanh có thể được sư dụng như phương pháp

Bittelich để xác định BA hoặc phương pháp Prodan (ô mẫu 6 cây) cung cấp chỉ tiêu

N. BA, M.

3.5.3 Sư dụng mô hình sinh trắc (Allometric Equation) cây rưng va lâm phần

Tùy theo đối tượng, số liệu điều tra thu thập được trên ô mẫu để lựa chọn mơ

hình sinh trắc tương ứng đa được xây dựng trong luận án nay; lam cơ sở ước tính

sinh khới, carbon cây rừng hoặc lâm phần ở khu vực điều tra tại thời điểm đo tính.

i)Đới với người dân, cợng đờng:Sư dụng các mơ hình xác định sinh khối, carbon cây rừng với một biến số DBH

để tính tốn sinh khới, carbon cho đới tượng điều tra. Để thuận tiện cho việc tính

tốn đơn giản cho cợng đồng, nên lập biểu tra AGB, BGB, C(AGB). CBGB)

theo cấp kính.

Dựa vao sớ cây theo cỡ kính va sớ liệu sinh khới, carbon bảng tra, diện tích ơ

mẫu, diện tích khu điều tra có thể tính được sinh khới, carbon cho từng cấp sinh

khối, tổng hợp cho khu vực; suy ra được lượng CO2 tương đương thời điểm điều

tra.

ii)Đối với cán bợ kỹ thuật lâm nghiệp:Với dạng mơ hình sinh trắc mợt biến sớ DBH thường có biến đợng cao, vì vậydựa vao sớ liệu thu thập trong ơ tiêu ch̉n, cần sư dụng mơ hình ít nhất la hai biếnDBH va H; tốt nhất la 4 biến DBH, H, WD va CA để ước tính sinh khới va carbon

cây rừng, suy ra cho ô, lâm phần, cấp sinh khối.

Ngoai ra trong điều tra nhanh trên quy mô rộng, không đòi hỏi đợ tin cậy cao thì

từ dữ liệu đo nhanh như BA, N có thể sư dụng các mơ hình ước tính sinh khới,

carbon lâm phân theo các biến số này.

iii)Đối với chuyên gia lâm nghiệp, viễn thám:Từ dữ liệu thu thập được về DBH, H, CA, WD, sư dụng các mơ hình sinh trắc

có biến sớ tương ứng để ước tính sinh khới ơ mẫu (TAGTB).

Sư dụng mơ hình sinh trắc ước tính TAGTB=f(Id_3, Id_4) theo các tổ hợp các

lớp ảnh đa xây dựng để lập bản đồ sinh khối theo các cấp phân chia. Đồng thời sư

dụng các mơ hình ước tính sinh khới, carbon lâm phần thơng qua TAGTB để ước

tính toan bợ sinh khới va carbon lâm phần.

3.5.4 Ứng dụng GIS trong giám sát CO2

rưng hấp thu va phát thải

Tất cả dữ liệu ước tính sinh khối,

carbon của ô mẫu, theo cấp sinh khối ở

từng thời điểm đo tính do các đới tượng

thực hiện, cần cung cấp cho cơ quan chuyên

môn cấp huyện đến tỉnh để quản lý va

cập nhật trong hệ thống GIS.

Trên cơ sở GIS va kết hợp với các mơ

hình sinh trắc trong đó các nhóm sinh khới,

carbon có quan hệ với nhau, do đó chỉ cầnHình 3.38: Cập nhật dữ liệu tổng

carbon rừng khi TAGTB thay đổi

thông qua kết hợp mô hình sinh

trắc trong ArcGIScập nhật nhóm sinh khới cây gỡ trên mặt đất

TAGTB la có thể tự đợng cập nhật dữ liệu sinh khối, carbon toan bộ hệ thống trong

phần mềm ArcGIS. Từ đây theo dõi được hấp thụ va phát thải CO2 cho từng khu

vực, quốc gia theo phương pháp so sánh bể carbon giữa hai thời điểm với nhau theo

công thức (IPCC, 2006):

�� 2 −∆�� = ��1𝐾 −

213-139KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI

Với mục tiêu đóng góp vao cơ sở lý luận va thực tiễn để giám sát lượng CO2

hấp thụ cho đối tượng la rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên, nghiên

cứ có các kết luận va kiến nghị sau:

KẾT LUẬN

1. Cơ sở khoa học lựa chọn mô hình sinh trắc tối ưu:

Lựa chọn số biến số tham gia mơ hình: Sư dụng tiêu ch̉n Cp củaMallow’s để

lựa chọn số biến số tốt nhất cho mơ hình sinh trắc. Sư dụng chỉ sớ nay đề tai đa xác

định thêm biến CA la quan trọng trong các mơ hình sinh trắc.

Phương pháp ước lượng: Sư dụng phương pháp bình phương tới thiểu khơng có

trọng sớ, mơ hình cho hệ sớ xác định cao va biến đợng thấp. Trong trường hợp cần

điều chỉnh các tham số của mơ hình thích hợp với dữ liệu quan sát va giảm biến

động, sư dụng thêm trọng số la giải pháp tớt.

Việc lựa chọn hàm thích hợp cần dựa vao tổng hợp 7 tiêu chuẩn với thứ tự ưu

tiên la giá trị S% bé nhất, vì nó phản ảnh sai lệch giữa quan sát va ước lượng qua

ham nhỏ nhất; tiếp theo cần ưu tiên tiêu chuẩn AICmin va CF = 1; R2adj va t chỉ la

tiêu chí tham khảo đầu tiên để định hướng chọn ham hơn la chỉ tiêu quyết định;

hai đồ thị Normal P-P va residuals la khảo sát trực quan nhất để thấy rõ sự thích

hợp của ham ước lượng.

2. Mô hình sinh trắc ước tính sinh khới, carbon cây rưng:

2.1. Mơ hình ước tính sinh khới, carbon 4 bợ phận rừng trên mặt đất: Mơ hình

sinh trắc về thân cây có biến đợng thấp nhất, va tiếp đến la vỏ; đới với lá va canh có

biến đợng lớn.

Trong cây rừng, carbon tích lũy cao nhất ở thân cây với tỷ lệ 61%, tiếp theo la ở

canh 22%, rễ 10%, vỏ 6% va lá chỉ chiếm 1% trong tổng carbon của cây.

2.2. Mơ hình ước tính sinh khối, carbon cây trên mặt đất: Dạng 4 biến số DBH,

H, WD va CA có biến đợng S% thấp nhất (13.9% - 20.5%), có thể ứng dụng trong

u cầu đợ chính xác cao.

2.3 Mơ hình ước tính sinh khới, carbon dưới mặt đất: Đới với mơ hình ước tính

sinh khới BGB biến động từ 32.9%-43.5% va carbon C(BGB) la 38.4%-54.2%.

Mứcbiến đợng nay la cao so với các mơ hình sinh khối, carbon trên mặt đất. Nên xác

định sinh khối, carbon cây rừng dưới mặt đất thông qua sinh khối va carbon trên

mặt đất, các mơ hình nay có mức biến đợng thấp hơn. Quan hệ BGB-AGB có

biến đợng la 33.7% va C(BGB)-C(AGB) la 38.3%.

2.4. Mơ hình theo họ thực vật va khới lượng thể tích:

Sư dụng mơ hình theo họ thực vật giảm mức biến động từ 1%-7% va mô hình

theo nhóm khới lượng thể tích mức biến đợng giản từ 0.3%-10% so với mơ hình

chung loai. Có sự sai khác rõ rệt giữa sinh khới ước tính qua thoe hợ thực vật, nhóm

WD; vì vậy tiếp cận mơ hình theo hướng chi thực vật va nhóm WD se tăng đợ tin

cậy.

Áp dụng mơ hình sinh trắc cho từng vùng sinh thái, kiểu rừng lam giảm biến

động từ 7% đến 25% ước tính sinh khới, carbon rừng so với sư dụng mơ hình rừng

nhiệt đới toan cầu.

3. Sinh khới, carbon lâm phần:

3.1. Carbon hữu cơ trong đất dưới tán rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên

khá ổn định chiếm tỷ lệ 46.3% trong tổng lượng carbon rừng. Trung bình la 100 tấn

C/ha.

3.2. Sinh khối, carbon của thảm mục, thảm tươi, gỡ chết biến đợng ngẫu nhiên,

có thể sư dụng giá trị bình qn để tính tốn trong điều tra. Carbon trong thảm tươi

trung bình la 0.23 tấn/ha, thảm mục 1.42 tấn/ha va gỗ chết la 0.7 tấn/ha. Tỷ lệ các

bể nay thấp dưới 1% so với toan lâm phần.

3.3. Mơ hình sinh trắc ước tính sinh khới, carbon cho lâm phần sư dụng nhiều

mơ hình cây cá thể trung gian gây biến đợng lớn kết quả ước tính. Nên ước tính

sinh khới, carbon cây rừng trên va dưới mặt đất sau đó tổng hợp lại để hạn chế biến

đợng.

3.4. Phân cấp năng suất va sinh khới để đo tính giám sát thay đổi sinh khối,

carbon cho lâm phần đạt đợ chính xác hơn. Luận án nay cũng đa phân chia 3 cấp

năng suất va 3 cấp sinh khối.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM – GIS VÀ MÔ HÌNH SINH TRẮC TRONG ĐO TÍNH, GIÁM SÁT CO2 PHÁT THẢI/HẤP THỤ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×