Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.13: Biểu đồ đánh giá sự thích hợp và tin cậy của mô hình lựa chọn

Hình 2.13: Biểu đồ đánh giá sự thích hợp và tin cậy của mô hình lựa chọn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Carbon hữu cơ trong đất (SOC) được xác định:

SOC (tấn/ha) = ρ.d.%C.1002-8Trong đó dung trọng đất (ρ, g/cm3): ρ = m đất khô (g) / V đất ướt (cm3).

Với V được xác định qua ớng dung trọng với thể tích cớ định 50cm3, m được

tính trên cơ sở lấy mẫu đất ở 4 tầng 0-10cm; 10-20cm, 20-30cm va 30 -50cm, dùng

cân điện tư đợ chính xác 0.1g để cân m đất ướt; sau đó lấy trung bình; xác định m

đất khô (g) bằng cách sấy mẫu ở 1050C trong 48 giờ va lấy trung bình từ 4 mẫu, d

la đợ sâu tầng đất được lấy bằng 50cm.

Tính tốn trung bình, biến động của sinh khối, carbon của từng bể, sư dụng

phân tích phương sai va mơ hình hời quy để phát hiện các nhân tố ảnh hưởng đến

biến động carbon trong các bể chứa.

2.5.6 Phương pháp mô tả cấu trúc va ước tính sinh khối, carbon lâm phần

2.5.6.1 Phương pháp phân chia cấp năng suất

Sư dụng dữ liệu đo cao cây va đường kính trong 20 ơ tiêu ch̉n điển hình để

phân cấp năng suất rừng như sau:

-Mơ tả các chỉ tiêu thống kê của day số liệu H để xác định chiều cao bình-qn, Hmin, Hmax va sai sớ ước lượng ứng với mức tin cậy 95%.

Xác

định�−�

�� cự ly tổ để phân cấp chiều cao bằng công thức: 𝐾 ℎ =

.

𝐾Trong đó Hmax; Hmin la chiều cao lớn nhất va nhỏ nhất của cây có cấp DBH từ

20-30cm, m la số tổ (số cấp phân chia).

-Dựa vao Hmax; Hmin va m để tính chiều cao của các cấp giới hạn va chiều cao

của các cấp năng suất.-Lập mơ hình tương quan H =f(DBH) đa xây dựng chung cho lâm phần để

xác định mơ hình H = f(DBH) cho các cấp năng suất bằng cách cố định tham

số a, xác định lại hệ sớ góc bi cho các mơ hình các cấp năng suất.-Kiểm tra mơ hình các cấp năng suất sau khi xây dựng bằng đồ thị đám mây

điểm.2.5.6.2 Phương pháp phân chia cấp sinh khối

Việc phân chia cấp sinh khối được tiến hanh như sau:-Xác định cấp năng suất cho 20 ơ tiêu ch̉n điển hình dựa vao kết quả phân

cấp năng suất đa xây dựng. Tiến hanh thay giá trị chiều cao H theo 3 mơ hình

cấp năng suất đa xây dựng tương ứng va tính tốn các chỉ tiêu sinh khối,

carbon lâm phần theo các cấp chiều cao này.-Mô tả các chỉ tiêu thống kê sinh khối cây rừng trên mặt đất của lâm phần dựa

trên 20 bợ sớ liệu để xác định giá trị bình quân sinh khối, giá trị lớn nhất, nhỏ

nhất va sai số ứng với độ tin cậy la 99%. Trên cơ sở đó phân chia thanh 3 cấp

sinh khới.

Kiểm tra sự sai khác của 3 cấp sinh khối phân chia bằng phân tích phương sai.2.5.6.3 Phương pháp mơ tả cấu trúc sinh khối và ước tính trư lượng carbon lâm

phần

Để mơ tả cấu trúc sinh khối của lâm phần, sư dụng 20 ơ tiêu ch̉n điển hình để

tính tốn các chỉ tiêu:

- Sắp xếp các ô theo từng cấp sinh khối va cấp chiều cao

- Sắp xếp phân bố N/DBH theo cỡ kính 10cm va quy ra ha

- Sư dụng phương trình H/DBH cho từng cấp chiều cao để xác định H theo

cấp kính

- Sư dụng các ham sinh trắc đa lập để tính sinh khới/carbon trên va dưới mặt

đất cho từng cấp kính va tổng cho lâm phần

- Tính tổng sinh khối cây rừng trên va dưới mặt đất TTB (tấn/ha)

- Tính tổng carbon cây rừng trên va dưới mặt đất TTC (tấn/ha)

2.5.6.4 Phương pháp dự báo tăng trưởng sinh khối và carbon lâm phần

Tăng trưởng sinh khối va carbon bình qn hang năm được tính theo cơng thức:

∆��� =2-9���∆��� =Trong đó:

���2-10∆TTB, ∆TTB: Tăng trưởng bình qn sinh khới hoặc carbon (trên va dưới mặt

đất cây gỗ), tấn/ha/năm.

TTB, TTC: Tổng sinh khối hoặc carbon của cây gỗ trên va dưới mặt đất,

tấn/ha/năm.A: Tuổi theo cấp kính va cấp chiều cao cây rừng được tính theo mơ hình A =

f(DBH, H)

Tính tốn xây dựng 9 tổ hợp tăng trưởng sinh khới va carbon của 3 cấp năng

suất ở 3 cấp sinh khối.

2.5.7 Phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh đê ước tính sinh khối, carbon rưng

2.5.7.1 Vật liệu, đối tượng nghiên cứu

Vật liệu: Ảnh SPOT 5 năm 2009 độ phân giải 10x10m với quy mơ thư nghiệm

mợt cảnh với diện tích 60x60km = 3.600km2; các bản đồ cơ sở như địa hình, sơng

śi, hanh chính; các phần mềm xư lý ảnh ENVI, phần mềm ArcGIS va phần mềm

thống kê Statgraphics Centurion Plus.

Đối tượng nghiên cứu: Quan hệ TAGTB với các giá trị ảnh theo các phương

pháp phân loại ảnh khác nhau.

2.5.7.2 Hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh

Sư dụng 17 điểm khơng chế trên thực địa va có thể quan sát trên ảnh để nắn

chỉnh ảnh về tọa độ thực. Việc nắn chỉnh được tiến hanh trong phần mềm ENVI.

2.5.7.3 Thu thập số liệu ô mẫu mặt đất để giải đoán ảnh vệ tinh, tính toán sinh khối

và carbon phần cây gô trên mặt đất

Tiến hanh đặt 209 ô mẫu ngẫu nhiên trong vùng ảnh nghiên cứu được phân

phối theo tỷ lệ diện tích các khới trạng thái được phân loại ban đầu trên ảnh, mỡi ơ

có diện tích 1.000m2. Ơ mẫu ngẫu nhiên được thiết lập dựa vao phần mềm ArcGIS.

Sư dụng ơ hình tròn dạng tổ (nest) có kích thước khác nhau để điều tra các

cấp đường kính khác nhau như được minh họa trong Hình 2.14. Với ơ mẫu cang

lớn khi cấp kính cang tăng, do sớ cây cang giảm; như vậy se cân đối số cây đo tính

trong các cấp kính lớn nhỏ va giảm cơng đo đếm q nhiều cây nhỏ trên mợt diện

tích ơ qúa lớn.Bắc

17.84m

ĐoâyDBH ≥ 50cm12.62mĐoâyDBH ≥ 30cm5.64mĐoâyDBH ≥ 5cmĐoây1m: (Tái sinh < 5cm +

Cây

)Hình 2.14: Ơ mẫu hình tròn phân tầng theo cấp kính(Bảo Huy, 2012)

Sư dụng ơ hình tròn phân chia thanh các ơ phụ với kích thước khác nhau tùy

theo đường kính:

- Ơ tròn có bán kính 17.84m ứng với diện tích 1000m2: Đo các cây gỡ có DBH

≥ 50cm.

-Ơ phụ tròn có bán kính 12.62m ứng với diện tích 500m2: Đo các cây gỡ có 30

≤ DBH < 50cm.-Ơ phụ tròn có bán kính 5.64m ứng với diện tích 100m2: Đo các cây gỡ có 5cm

≤ DBH < 30cm.-Ơ phụ tròn có bán kính 1m ứng với diện tích 3.14m2: Đo các cây gỡ tái sinh

có DBH < 5cm va H > 1.3m.Đối với ô trên đất dốc, tiến hanh tính chiều dai cợng thêm của từng bán kính ô

mẫu cho tương ứng với bán kính ô trên mặt bằng. Sư dụng máy đo độ dốc

Clinometer để đo độ dớc. Tính lại bán kính trên đợ dớc như sau: R’= R/ cos α; trong

dó: R’: bán kính hình tròn đo thực tế; R: Bán kính ơ mẫu trên đất bằng, bản đờ;

α: đợ dớc đo được.

Tính sớ liệu sinh khới va carbon cho từng ơ mẫu giải đốn ảnh: Từ số liệu ô

mẫu, sắp xếp phân bố số cây theo cấp kính (N/DBH) với cự ly cấp kính 10cm, sư

dụng các ham tương quan H/DBH theo từng cấp H va allometric equations để

chuyển đối sang sinh khối cây gỗ trên mặt đất (TAGTB, tấn/ha) va carbon cây

gỗ trên mặt đất (TAGTC, tấn/ha), chỉ tính cho cây có DBH ≥ 5 cm. Đây la cơ sở

dữ liệu sinh khối, carbon lâm phần để phân tích quan hệ với các dữ liệu ảnh

SPOT5.2.5.7.4 Phân loại ảnh thành vùng co và không co rừng

Trên ảnh tạo các vùng quan tâm (ROI – Region of Interest) như các vùng mẫu

cho 2 đối tượng có rừng va vùng mẫu khơng có rừng. Dựa trên các vùng mẫu này,

sư dụng phương pháp phân loại có kiểm định Maximum Likelihood để phân thanh

2 loại thảm phủ có rừng vao khơng rừng trên ảnh đa được hiệu chỉnh hình học

trong phần mềm ENVI.

2.5.7.5 Phương pháp phân loại ảnh phi giám định

Từ 209 ơ mẫu hình tròn phân tầng theo cấp kính, kết hợp các mơ hình sinh khới

va carbon cây cá thể để tính TAGTB, TAGTC quy ha cho từng ô mẫu.

-Thiết lập file ô mẫu trong ArcGIS theo hệ tọa độ UTM dạng file Shape-Sư dụng 140 ơ dùng giải đốn (2/3) va 69 ơ (1/3) kiểm tra độ tin cậy-Tiến hanh chồng 140 ô sử dụng để giải đốn lên ảnh SPOT5 như Hình 2.16Hình 2.15: 69 ơ kiểm traHình 2.16: 140 ơ giải đốnđược chồng trên ảnh SPOTđược chồng trên ảnh SPOT 55 vùng nghiên cứuViệc phân loại thanh bao nhiêu lớp va số

lượng pixel trong mỗi lớp do người xư lý quyếtđịnh. Trong thực tế các trạng thái rừng, mức độ che phủ có bức xạ quang phổ khác

nhau, do đo nếu chọn số lượng các lớp (Class) khác nhau khi phân loại có ý nghĩa

như la phân chia rừng thanh các lớp có đợ chi tiết, chỉ sớ ảnh khác nhau; từ đây dò

tìm mới quan hệ có các lớp phân chia khác nhau với sinh khối, trữ lượng carbon đa

điều tra trong ô mẫu, đây la cơ sở để thiết lập hệ thống phân loại ảnh phi giám địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.13: Biểu đồ đánh giá sự thích hợp và tin cậy của mô hình lựa chọn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×