Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

CHƯƠNG III. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.2. Về phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc

Phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh

hết sức độc đáo và sáng tạo, thấm nhuần tính nhân văn.

Xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể ở thuộc địa, nhất là so sánh lực lượng

quá chênh lệnh về kinh tế và quân sự giữa các dân tộc bị áp bức và chủ nghĩa

đế quốc. Hồ Chí Minh đã xây dựng nên lý luận về phương pháp khởi nghĩa

toàn dân và chiến tranh nhân dân.

Hồ Chí Minh đã sử dụng quan điểm tồn diện, biện chứng để phân tích, so

sánh lực lượng giữa ta và địch. Phát huy và sử dụng sức mạnh toàn dân tộc, dựa

vào sức mạnh toàn dân tộc để tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách

mạng, kết hợp các quy luật của khởi nghĩa và chiến tranh là điểm độc đáo trong

phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết của V.l.Lênin

về cách mạng thuộc địa thành một hệ thống luận điểm mới, sáng tạo, bao gồm

cả đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng giải

phóng dân tộc ở thuộc địa. Đó là một di sản tư tưởng qn sự vơ giá mà Hồ Chí

Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta.

Tư tưởng đó thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước

Việt Nam, góp phần quyết định trong việc xác lập con đường cứu nước mới,

làm cho phong trào yêu nước Việt Nam chuyền dần sang quỹ đạo cách mạng vô

sản.

Hồ Chí Minh đã tập hợp những thanh niên yêu nước Việt Nam, rồi truyền

bá chủ nghĩa Mác - Lênin và lý luận cách mạng giải phóng dân tộc cho họ, dẫn

dắt họ đi theo con đường mà chính Người đã trải qua: từ chủ nghĩa yêu nước

đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự chuyển hóa tiêu biểu nhất là Tân Việt cách

mạng Đảng, từ lập trường tư sản đã chuyển sang lập trường vơ sản.

Đó là sự chuyển hóa mang tính cách mạng, đưa sự nghiệp giải phóng và

phát triển dân tộc tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

3.2. Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

33Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên con

đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh.

Trong suốt những chặng đường cách mạng, tư tưởnpg Hồ Chí Minh đã trở

thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi

khác.

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám và 30 năm chiến tranh cách mạng

Việt Nam (1945-1975) đã chứng minh tinh thần độc lập, tự chủ, tính khoa học,

tính cách mạng và sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải

phóng dân tộc ở Việt Nam, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên, cùng nhân

loại biến thế kỷ XX thành thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945

Mặc dù chiến lược giải phóng dân tộc được thể hiện trong Cương lĩnh

chính trị đầu tiên của Đảng đã bị phủ nhận trong một thời gian dài và bị thay

bằng một chiến lược đấu tranh giai cấp của Luận cương chính trị tháng 101930, nhưng nó đã được khẳng định trở lại trong thời kỳ trực tiếp vận động cứu

nước (1539-1945). đặc biệt trong Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung

ương Đảng (tháng 5-1941).

Theo lý luận giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh. Đảng đã chủ trương

"thay đổi chiến lược", kiên quyết giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt

nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc lên hàng đầu, giải quyết vấn đề

dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương, thành lập Mặt trận Việt

Minh, đề ra chủ trương khởi nghĩa vũ trang, lãnh đạo toàn dân tộc đẩy mạnh

chuẩn bị lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang xây dựng căn cứ địa cách

mạng: sử dụng bạo lực cách mạng dựa vào lực lượng chính trị và lực lượng vũ

trang; đi từ khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ, giành chính

quyền bộ phận ở nhiều vùng nơng thôn, tiến lên chớp đúng thời cơ, tổng khởi

nghĩa ở cả nơng thơn và thành thị, giành chính quyền trong cả nước.

- Thắng lợi của 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975)

34Nắm vững tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh, cả

dân tộc Việt Nam đã tiến hành hai cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân

cũ và mới trong suốt 30 năm.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân ta anh dũng đứng

lên với tinh thần "thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất

định không chịu làm nô lệ" và niềm tin "kháng chiến nhất định thắng lợi"; thực

hiện mỗi người dân là một người lính, mỗi làng xã là một pháo đài, mỗi khu

phố là một trận địa, đánh giặc tồn diện và bằng mọi vũ khí có trong tay; vừa

kháng chiến vừa kiến quốc, vừa chiến đấu vừa xây dựng hậu phương và vận

động quốc tế; đi từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy, kết hợp chiến

tranh du kích với chiến tranh chính quy, đánh địch ở cả mặt trận chính diện và

sau lưng chúng, kết hợp đánh tập trung và đánh phân tán, đánh tiêu diệt và

đánh tiêu hao từng bước làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tiến lên

giành thắng lợi quyết định trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 19531954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh và

tạo cơ sở thực lực về quân sự cho cuộc đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị

Giơnevơ, kết thúc cuộc kháng chiến.

Trong cuộc đụng đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ xâm

lược, quân và dân ta đã nêu cao tinh thần dám đánh Mỹ và quyết thắng Mỹ với

tinh thần: "Khơng có gì q hơn độc lập tự do!"; quán triệt tư tưởng chiến lược

tiến công, phương châm chiến lược đánh lâu dài và nghệ thuật giành thắng lợi

từng bước; vừa xây dựng hậu phương miền Bắc, vừa đẩy mạnh cuộc cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân và chiến tranh cách mạng ở miền Nam; bằng

chiến lược tổng hợp của chiến tranh nhân dân: sử dụng bạo lực cách mạng dựa

vào hai lực lượng: lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang; kết hợp đấu tranh

chính trị với đấu tranh vũ trang; đi tới khởi nghĩa từng phần, tiến lên làm chiến

tranh cách mạng; kết hợp ba mũi giáp cơng: qn sự, chính trị và binh vận; kết

hợp ba vùng chiến lược: nơng thón rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị;

kết hợp khởi nghĩa và chiến tranh; kết hợp nổi dậy và tiến công, tiến công và

35nổi dậy; kết hợp chiến tranh nhân dân địa phương với chiến tranh nhân dân của

các binh đoàn chủ lực; kết hợp ba thứ quân; kết hợp đánh lớn, đánh vừa và

đánh nhỏ; kết hợp tiêu diệt lực lượng địch với bồi dưỡng lực lượng ta, thực

hiện càng đánh càng mạnh; làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, kết

hợp đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao, thực hiện

"đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".

Những thắng lợi chiến lược của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX

chứng tỏ giá trị khoa học và thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách

mạng giải phóng dân tộc.

Trong cơng cuộc đổi mới hiện nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về

vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chúng ta phải biết khơi dậy

sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh

mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước; nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên

lập trường giai cấp công nhân; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải

quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em và trong cộng đồng dân tộc Việt

Nam.36KẾT LUẬN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân

tộc vừa mang tính khoa học đúng đắn, vừa có tính chất cách mạng, mang đậm

tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai

cấp, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc lập dân tộc với

chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc cho mình đồng thời độc lập cho tất cả các dân

tộc. Đó là cống hiến lớn, sự vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo lý luận

Mác – Lê nin trong điều kiện lịch sử mới của Hồ Chí Minh.

Đề tài đã được tơi tìm hiểu, nghiên cứu một cách nghiêm túc nhưng vì quỹ

thời gian có hạn và hạn chế về trình độ nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót. Kính

mong sự quan tâm đóng góp ý kiến của quý thầy cô giáo, các bạn sinh viên để

đề tài được hồn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (2015), Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia –

sự thật.

2. Hồ Chí Minh tồn tập.

3. Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang nhân dân (1975), Nhà xuất bản

Quân đội nhân dân, Hà Nội,.

4. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập (2000), Nhà xuất bản

Chính trị quốc gia Hà Nội

5. Trần Dân Tiên (2000) Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch,

Nhà xuất bản Trẻ, Chính trị quốc gia Hà Nội

376. Võ Nguyên Giáp (Chủ biên) (1994) Những chặng đường lịch sử, Nhà xuất

bản Chính trị quốc gia Hà Nội

7. Võ Nguyên Giáp (Chủ biên) (1997) tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường

cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội.

8. kênh thơng tin tư liệu: doc.edu; 123doc.org; thuvienluanvan.info;

loigiaihay.com.

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện đề tài này, tôi nhận được nhiều sự quan tâm giúp

đỡ tận tình của các thầy giáo, cơ giáo và các các bạn sinh viên. Đặc biệt là sự

quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn – Tiến sĩ Doãn Thái

Việt. Đề tài tài mới chỉ nghiên cứu được một phần nhỏ trong mảng đề tài về Tư

tưởng Hồ Chí Minh. Mặc dù tơi đã rất cố gắng và đổ dồn nhiều tâm huyết, thời

gian để nghiên cứu đề tài nhưng vì quỹ thời gian nghiên cứu có giới hạn nên đề

tài rất khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong q thầy, cơ giáo và các bạn

đóng góp ý kiến để đề tài được hồn thiện hơn. Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu

sắc tới thầy Dỗn Thái Việt và các thầy, cơ giáo trong khoa Lý luận chính trị38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×