Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.1. Phương pháp phân tích tổng hợp

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu và chọn lọc nhiều nguồn

tư liệu tham khảo khác nhau khi tìm kiếm các thông tin cần thiết như: các bài báo

trên tạp chí, báo Internet, các bài luận văn và các đề tài nghiên cứu khoa học có liên

quan…

6.2. Phương pháp khảo sát thực địa

Phương pháp khảo sát thực địa cũng là phương pháp đạt hiệu quả rất lớn trong

việc thu thập số liệu trực tiếp với độ tin cậy và chính xác cao. Qua 5 lần khảo sát để

nghiên cứu, tìm hiểu hiện trạng phát triển du lịch tại khu du lịch Suối Mỡ. Đây là

phương pháp thu thập trực tiếp số liệu, thông tin du lịch tại khu du lịch. Lượng

thông tin thu thập được đảm bảo sát với thực tế, có độ tin cậy cao, tạo điều kiện để

đề xuất những định hướng phát triển và giải pháp thực hiện hợp lý.

6.3. Phương pháp thu thập tài liệu

Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua các báo cáo về tài nguyên du lịch, tình

hình hoạt động du lịch tại khu du lịch Suối Mỡ trong thời gian qua; các báo cáo

tổng kết năm của ban quản lý khu du lịch, Ủy ban nhân dân các cấp và các phòng

ban, định hướng phát triển du lịch đến những năm tiếp theo trong các cơng trình

nghiên cứu về khu du lịch

6.4. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

- Đối tượng là khách du lịch đến khu du lịch– những người trực tiếp sử dụng

dịch vụ du lịch tại khu du lịch Suối Mỡ

- Mục đích lấy ý kiến của khách du lịch về những cảm nhận, mong muốn và

nhận xét về KDL. Đồng thời, thu thập những phản hồi, đóng góp của họ, làm cơ sở

xây dựng giải pháp cho hoạt động phát triển du lịch đạt hiệu quả tốt.

Luận văn tiến hành nghiên cứu dựa trên 300 phiếu thu được từ 300 phiếu phát ra.

6.5. Phương pháp đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên

Việc đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch được tiến ánh theo ba bước : xây

dựng thang đánh giá, tiến hành đánh giá và đánh giá kết quả.5a) Xây dựng thang đánh giá

Việc xây dựng thang đánh giá bao gồm các hoạt động: chọn các yếu tố đánh

giá, xác định các bậc của từng yếu tố, xác định chỉ tiêu của mỗi bậc, cho điểm mỗi

bậc,xác định hệ số tính điểm cho các yếu tố.

Chọn các yếu tố đánh giá : Trong luận văn, tác giả sử dụng các yếu tố để đánh

giá tài nguyên du lịch: độ hấp dẫn, sức chứa khách du lịch, thời gian khai thác, độ

bền vững, vị trí và khả năng tiếp cận, cơ sở hạ tầng và cơ sô vật chất kỹ thuật du

lịch, hiệu quả khai thác.

Xác định các bậc của từng yếu tố : Mỗi yếu tố được đánh giá theo các bậc,

thường gồm 3, 4 hoặc 5 bậc từ cao xuống thấp, nhiều đến ít, tốt đến xấu, ứng với

các mức độ thuận lợi khác nhau. Trong bài sử dụng 4 bậc (rất nhiều, khá nhiều,

trung bình, ít) để chỉ 4 mức độ thuận lợi (rất thuận lợi, khá thuận lợi, trung bình và

ít thuận lợi).

- Xác định chỉ tiêu của mỗi bậc : Để đảm bảo cho việc xác định chỉ tiêu của

mỗi bậc được chính xác, người viết đã dựa trên các cơ sở điều tra, tính tốn, thực

nghiệm

- Xác định điểm của mỗi bậc và hệ số của các yếu tố : Để đánh giá bằng cách tính

điểm, cần xác định số điểm cho mỗi bậc. Trong thang đánh giá, số điểm mỗi bậc

của các yếu tố đều bằng nhau. Ở đây, người viết sử dụng số bậc của mỗi yếu tố là 4

thì điểm cụ thể sẽ là 4, 3, 2, 1.

Trên thực tế, các yếu tố được lựa chọn để đánh giá tài ngun du lịch có các

tính chất, mức độ và giá trị khơng đồng đều. Vì thế, để đảm bảo cho kết quả đánh

giá được chính xác và khách quan cần phải xác định thêm hệ số cho các yếu tố quan

trọng hơn. Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu, điều tra hoặc căn cứ vào trực giác

trên cơ sở tích lũy các kinh nghiệm để xác định chính xác các hệ số. Các hệ số này

sẽ là 1, 2 hoặc 3 đối với mỗi yếu tố và sẽ được nhân với số điểm của yếu tố đó để

tính điểm chung.6b)Tiến hành đánh giá

Tiến hành đánh giá nhằm xác định được điểm đánh giá. Điểm đánh giá bao

gồm số điểm đánh giá riêng của từng yếu tố và số điểm đánh giá tống hợp. Điểm

đánh giá riêng của từng yếu tố là số điểm của các bậc đánh giá nhân với hệ số của

yếu tố đó. Như vậy điểm đánh giá riêng cao nhất là của yếu tố có. bậc cao nhất (4)

và có hệ số cao nhất (thí dụ là hệ số 3 trong các hệ số 1, 2, và 3) sẽ là : 4 x 3 = 12

điểm.

c) Đánh giá kết quả

Căn cứ vào số điểm tối đa mà thang điểm đã xác định và kết quả đánh giá cụ

thể của mỗi đối tượng để xác định tỷ lệ f/( số điểm đã đạt được so với số điểm tối đa.

Tài nguyên du lịch rất thuận lợi phải đạt được từ 81 - 100% số điểm tối đa, khá

thuận lợi là từ 61 - 80%, trung bình là từ 41 - 60% và kém thuận lợi là từ 25 - 40%.

7. Bố cục đề tài

Đề tài luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục… thì phần nội dung chính

được trình bày theo 3 chương như sau:

- Chương I. Tổng quan về phát triển du lịch và các điều kiện phát triển du lịch

- Chương II. Phân tích các điều kiện phát triển du lịch ở khu du lịch Suối Mỡ

- Chương III. Giải pháp nhằm phát triển du lịch ở khu du lịch Suối Mỡ7CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

1.1. Khái niệm về du lịch và phát triển du lịch

1.1.1. Khái niệm về du lịch

Ngày nay, du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến không

chỉ ở các nước phát triển mà còn ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Do hồn cảnh khác nhau, dưới mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau, mỗi người có một

cách hiểu về du lịch khác nhau. Do vậy, có nhiều định nghĩa và khái niệm liên quan

đến du lịch như sau:

Theo Luật du lịch Việt Nam (2017): “Du lịch là các hoạt động có liên quan

đến chuyến đi của con người ngồi nơi cư trú thường xun trong thời gian khơng

q 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu,

khám phá tài ngun du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác”

Từ khái niệm trên, cho chúng ta nhận định rằng du lịch không chỉ đơn thuần

của một hoạt động mà là của nhiều mối quan hệ và hiện tượng nảy sinh từ điều kiện

và tác động qua lại giữa các đối tượng là khách du lịch, tài nguyên du lịch và ngành

du lịch. Nhu cầu du lịch của người du lịch là yếu tố dẫn đến sự phát sinh của toàn

bộ hoạt động du lịch. Đối tượng trực tiếp của hành vi du lịch là di tích, cảnh quan và

các tài nguyên du lịch khác. Sự tiếp xúc qua lại và tác động lẫn nhau giữa người du

lịch và tài nguyên du lịch thông qua một cơ chế thị trường để tiến hành vận động

mới có thể thực hiện, vì thế ngành du lịch làm trung gian môi giới giữa hai đối

tượng ấy, làm hình thành thị trường du lịch, làm hài hòa và thực hiện quan hệ giữa

sự tiêu dùng của người du lịch và khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch.

Bên cạnh đó du lịch là một hoạt động của con người ở một nơi khác khơng

phải nơi cư trú thường xun, nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí,

nghỉ dưỡng trong một thời gian nhất định. Đồng thời, từ khái niệm về du lịch cho ta

thấy rõ hơn du lịch là tổng hợp các mối quan hệ giữa khách du lịch, tài nguyên du

lịch và ngành quản lý du lịch, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, sự phát triển hoặc

ngược lại của chủ thể này sẽ tác động trực tiếp đến các chủ thể còn lại. Chính vì thế,8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×