Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG PHÁP DẠY RẺ...

PHƯƠNG PHÁP DẠY RẺ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

khi học thuộc lòng trẻ làm giàu tr í nhó bằng câu thơ h ay có hình

ảnh. Học thuộc lòng bao giờ cũng gắn với việc dọc d iễn cảm và

cũng phải là một q u á trìn h sán g tạo. Sự sán g tạo được b ắ t đần

bằng sự cố gắng tưởng tượng n h ữ ng hình ản h m iêu tả trong bài

thơ. T rẻ nắm dược cách đọc các đoạn thơ văn đó và ch ú ý đến

cấu trú c của nó. Có ng h ĩa là ch ú n g đã chú ý đến t ín h c h ất hợi>

lý của các giai điệu, đến sự liên k ế t của các hìn h ả n h , đ ến sắc

thái biểu cảm của mỗi đoạn thơ và cuối cùng là trẻ đ ã tìm kiếm

nhữ ng phương tiện ngữ điệu thích hợp để diễn đ ạ t nội d u n g đó.

N h ư th ế chính là trẻ đ ã sá n g tạo trong việc đọc thuộc lòng

Trong khi đọc thuộc lòng diễn cảm, cơ giáo chú ý sử a chữa cách

đọc và khác phục n h ữ n g k h u y ế t điểm trong khi đọc cho trẻ.

Điều quan ti-ọng n h ấ t tro n g việc dạy trẻ đọc diễn cảm thơ là

không kỳm h ãm sự p h á t triể n tự nhiên của trẻ tro n g việc bộc lộ

cảm xúc của mình trước tác phẩm . Trong lúc học th u ộ c trẻ đã

th a m gia từ tự p h á t đến tự giác và q uá trìn h cảm h iể u thơ Khi

đã thuộc, đã cảm hiểu được p h ầ n nào châ't thơ với n hữ ng xúc

động m ãnh liệt, và lời thơ vói trò chơi ngơn ngữ rõ nét, cô giáo

khéo léo tổ chức cho trẻ “học m à chơi, chơi mà học”, đ ư a trẻ vào

h o ạt động văn học nghệ th u ậ t. N ên tổ chức cho t r ẻ đọc theo

nhóm, từ ng cá n h â n bài thơ trẻ đ ã b ắ t đ ầu thuộc m ộ t cách diễn

cảm. Một trẻ đọc, trẻ k h ác nghe và n h ậ n xét (về s ự chính xác,

trơn tru , diễn cảm, n é t m ặ t biểu cảm). Trong q u á trìn h ngho

b ạn đọc, n h ậ n xét b ạn đọc, chính là lúc trẻ củng cố v iệ c đọc củít

mình. Cơ giáo cần khích lệ trẻ th i đ u a đọc trước lớp m ột cách tự

tin và ngày càng hay hơn. S a u đó có th ể cho trẻ vẽ m inh hoạ

nhữ ng h ình ảnh, biểu tượng tru n g tâ m của bài thơ, ấn tượng

s â u sắc của từ n g cá n h â n tr ẻ với bài thơ đó. Dạy t r ẻ đọc thuộc

diễn cảm thơ là một q u á trìn h s ư phạm được xây d ự n g trê n ccì

102sớ cùng hợp tác hàn h dộng của tậ p th ể trỏ với cơ giáo. Q trìn h

d ạy iliri cơ giáo rầ n phát, triển ỏ tre th ái độ có ý thức với hoạt

(lộng đọc thuộc (hồn cảm bải thơ; chú ý quá trìn h tử b ắt chước

người iớn đến thê hiện tính tích cực sá n g tạo ỏ trẻ, kỹ n ả n g b iế t

nghe (’h ìn h bán t h â n mình. Để biết dọc diễn cảm trẻ cần phài có

một mức độ n h ấ t định những cảm giác, tri giác, tư duy, tìn h

ram . tưởng lượng, các năng lực chuyên biệt, hộ thông các kỹ

náng kỷ xáo. N hư vậy dạy trẻ đọc diền cảm thơ là quá trìn h sư

phạn) có hệ thơng N ăng lực của trẻ trong lình vực này còn hạn

chõ' n h ư n g ý nghía giáo dục c ủ a vấn dề này lại r ấ t dáng kể.

T rên dây là m ột sô suy nghĩ về việc dạy thơ cho trẻ m ẩu

giáo, m ong rà n g nó sẽ góp phần xây dựng nhữ ng tiế t dạy ỏ

trường m ẫ u giáo d ạ t hiệu quả.

(Thông bảo khoa học Đại học SƯ phạm Hà Nội thảng 6 năm 2000)103VÀI NÉT VỂ KỂ SÁNG TẠO

CỔ TÍCH ỏ MẪU GIÁO

1.V a i t r ò c ủ a t r u y ệ n c ổ t i c h t r o n g v iê c p h á t t r i ể nn ă n g lự c s á n g t ạ o t h ẩ m m ỹ t r ẻ m ẫ u g iá oD ân d ắ t trẻ vào thê giới văn học là n h iệm vụ quan trọng

của trường M âu Giáo. Bởi đây là sự d ẫ n d ắ t và mở của ch o con

người ngay từ n h ữ n g bước chập chững đ ầ u tiên đi vào rruột thê’

giới của các giá tr ị phong phú chứa đựng trong v ăn hcxc, một

trong n h ữ ng lĩnh vực cơ bản của nghệ th u ậ t. Sự tiếp xúc th ư ờ n g

xuyên với tác p h ẩ m văn học chọn lọc sẽ kích thích sự n h ạ y cảm

th ẩ m mỹ ở trẻ, đồng thời p h á t triể n thái độ sáng tạo ngô>n ngữ

cũng n h ư hội hoạ. Ở lứa tuổi m ẫu giáo, việc h ình th à n h v ả p h át

triể n h o ạt động nghệ th u ậ t là một h ìn h thức q u a n trọng đ á phát

triể n tín h tích cực cá nhân, tín h độc lập sá n g tạo của tr«ẻ. Thê

giới hiện đại, dù có nhiều phương tiện hiện đại đến đâui cũng

không th ể lập tức giúp trẻ đ ịnh hướng cơ b ả n trong môi trư ờ n g

x u n g q u a n h , th ế g ió i x u ấ t h iệ n trư ớ c m ắ t t r ẻ v ớ i to à n bộ n h ữ n gphong phú phức tạ p của nó. Trong tìn h h ình n h ư vậy nhữ ng câu

chuyện kể, n h ữ n g tru y ện cổ tích sẽ là người bạn đường và là

bài học đ ầ u tiên của trẻ. Truyện cổ tích có n h ữ ng đặc diểm,

thuộc tín h cơ b ản n h ư tín h c h ất tưởng tượng và h ư cấu, tí.nh kỳ

ảo,... có ả n h hưởng tác dụng lỏn đối với sán g tạo th ẩm n ỹ ở trẻ.

T rí tư ở n g tượng là “nhiên liệu” của sự sán g tạo. Chúng ta đang

104so lit* <1 t.hỡi dại »úa những p h á t m inh sá n g tạo không ngừng, xin

nh;«c lại |()‘i giáo sư V I.Kiếcpơtrép, dạy bộ mơn cơ học và sức bền

vạt liệu, tro n g lùn “Ỷ nghía của tưởng tượng đối với các kỹ siT

đ a n if tro n g tin lức của trường Đại học Hách Khoa Kiep: “C húng

La sẽ p h á t triển óc tưỏng tưựng tự n hiên , sẽ k h ơ n g cản trở óctù'ín<: tượng phát triển một cách độc đáo, đối với các bạn trẻ

UỈÒ1 . m ột điếu rấ t q u a n trọ n g về phương diện này là nghe và

đọc 1 ru y ệ n cổ hoang đường. Ngày n a y còn có n h ữ n g bậc cha mẹ

p h a n (lối tru y ện cổ tích vì m n giáo dục con m ình th à n h

n h ũ n g người tỉnh táo thực tế. Tôi m u ố n báo trước cho các bậc

cha mẹ ấy biết rằn g con cái họ s a u này không th ể trỏ th à n h

n h à to á n học hay n h à p h á t m inh dược đ â u ”. Q u a kinh nghiệm

giáo (lục và nghiên cửu khoa học n h iều n ăm , ngưòi giáo sư dã

từ n g đào tạ o bao t h ế hệ các n h à kh o a học lỗi lạc đã k h ẳ n g

định: tru y ệ n cổ tích là ngưòi b ạ n đồng m inh, một kỹ sư khó có

th ể trỏ th à n h nhà sá n g tạo n ế u ihời th ơ ấu k h ô n g được bồi

dưỡng b ằ n g tru y ện cổ tích.

Vì vậy kê sáng tạo cổ tích ở m ẫ u giáo thực c h ấ t là để p h á t

huy ưu t h ế của tru y ện cổ tích, n h ằ m p h á t triển mọi n ăn g lực,

đạc biệt n ă n g lực sáng tạo nghệ th u ậ t ỏ trẻ.

2. M ộ t s ô t iề n đ ề lý lu ậ n c ơ s ờ-N h ữ n g cơng trìn h nghiên cứu c ủ a các n h à khoa học có têntuổi n h ư P.M Iacốpsơn, E .I.Trikhiêva, A .v Zapôrôzét,...đã đ ặt

ra v ấ n để lớn lao trong việc giáo dục nghệ th u ậ t qua ngôn ngữ

n g h ệ t h u ậ t cho trẻ. Sự cảm th ụ và h iể u biết tác p h ẩm v ă n học

điíỢe h ìn h th à n h ỏ trẻ m ẫu giáo tro n g môi liên hệ với quá trìn h

phát triể n tâ m lý của chúng. Q u á tr ìn h này tạo nên nhờ giáo

105Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG PHÁP DẠY RẺ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×