Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY THƠ CHO TRỀ MẪU GIÁO

II.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY THƠ CHO TRỀ MẪU GIÁO

Tải bản đầy đủ - 0trang

phục điều đó, giáo viên cần k ế t hợp phương pháp minh hoạ

tra n h ảnh trong khi dạy thơ cho trẻ. Phải h ế t sức chú ý khi vận

dụng phương p h á p trực quan không nên làm phân tá n chú ỹ

của trẻ vào đồ d ù n g dạv học n h ư rối, búp bê... Trẻ tự đọc thuộc

bài thơ nhờ trí nhố, đọc thuộc lòng nhiều lần sẽ làm hiện lên

trong óc trẻ n hữ ng hình ảnh, tình ý và tương quan giữa chúng

một cách sáng tỏ n h ư m ắ t các em được nhìn thấy. Có th ể nói đây

là phương pháp trự c quan bằng lời (ngơn ngữ nói, đọc cần đượ<:

coi trọng ). Thơ làm ra để đọc không phải đ ể nhin hoặc dọc thầm,

và đặc trư ng lời nói nghệ th u ậ t của thơ giầu cảm xúc, vang vonỵ

th à n h nhạc điệu, quyện hoà giữa âm t h a n h và nghĩa từ, giữa

giọng điệu và sự biểu lộ tâm hồn, nên phương pháp đọc thơ có vat

trò to lớn để p h á t huy tối đa sức nghe khi dạy thơ cho trẻ.

2. P h ư ơ n g p h á p đ ọ c t h ơ c h o t r ẻ n g h e

Trẻ chưa tự m ìn h đọc thơ nên sự cảm th ụ trông chờ vào cô

giáo. Việc đọc thơ cho trẻ nghe đòi hỏi cơ giáo cần nắm vững lý

luận về đọc có n g h ệ t h u ậ t các tác p hẩm v ăn học. Cần xác định

nội dung, tư tưỏng ch ủ đạo của tác p h ẩ m đ ể xác định giọng điệu

chủ đạo của bài thơ. T rên nền giọng điệu ấy xác định âm điệu,

nhịp điệu và có cách trìn h bày tác ph ẩm m ột cách nghệ thuật.

Đọc tác p h ẩ m có nghệ t h u ậ t bao h à m cả việc đọc đúng, ctọc

hay, đọc diễn cảm. Đọc thơ cho trẻ nghe, cô giáo cần cô' gắng làm

sán g tỏ tư tưởng c ủ a tác phẩm, th ể hiện mối quan hệ xúc cảm

và sự hiểu biết s â u sắc của cá n h â n đối vối tác phẩm. hướnR

việc đọc vào t r ẻ để tă n g thêm sức truy ền cảm, gây ấn tượng

thính giác bằng giọng đọc. Thơ có đặc tr ư n g riêng, ngôn ngữ tho

h à m súc, âm hưởng và vẻ đẹp của ngơn ngữ khơng phải chì do

nhạc điệu, nhịp điệu mà còn cả vần điệu nối các câu thơ với

98Iihau, vi vạy cần tra u dồi kỹ th u ậ t đọc dể làm sán g h ết hình,

v an g hết nhạc, hoà giao VỚI tác giả. tá c p h ẩm và người nghe, v ề

l>ản ch ất, t.hí» ln giữ cho m inh tính nhạc. N hạc trong thơ thô

hiộn một quan niệm về một dãy âm th a n h dẹp, dầy cảm xúc,

(lay du (lương hài hoà ngân vang. Thơ được tuyển cho trẻ em

n h ấ t là th ể thơ lục bát là th ế hiện n é t nhạc ây. Thơ lục: bát vốn

in an g tính chất tâm hồn d â n tộc. “Lục b á t có sức m ạnh ỏ cái

hồn. cái duvên trong thơ. (i âm điệu ngọt ngào, là loại thơ mang

t ính c h ấ t ru rỏ n é t nhất. Phong cách ru êm ái nhẹ nhàng, ngọt

ngùo có lá c dụng làm dịu đau, dịu căng th an g , dịu khổ làm lây

la n tin h c ả m ’, c ầ n lưu ý nhạc tính có ở loại thơ đặc biệt n à y dể

ịíiúp cho trò quen dần với điệu hồn d â n tộc, có ý thức vê truyền

th ố n g thơ ca n h ân dân. Sự hiểu biết bài thơ sâu sắc sẽ giúp cô

giáo bào tồn dược mối giao cảm thường xuyên bên trong các em.

Cơ khơníĩ phá vỡ nhịp đọc c ầ n thiết m à v ẫ n hiểu được trẻ, thấy

(tược p h ả n ứng của trỏ. Khi cần phải k ế t thúc tiế t học, đọc xong

lầ n cuối bài thơ. không nên vội vàng p h á võ ấn tượng bài thơ

tr ẻ vừa dược nghe, cô nên cho trẻ ngồi lặng vài ph ú t. Bởi đó là

lúc âm th an h , nhịp diệu, ấ n tượng ch ung về nội dung nghệ

t h u ậ t bài tho còn đọng lại tro n g tâm tưởng các em. Đó là lúc các

em tưởng tượng m ạn h mẽ, hồ m ình vào cõi m ộng mơ để có thể

n g h e ra, nhìn th ấ y nhữ ng cung bậc á m th a n h mới lạ huyền diệu

c ủ a th iê n nhiên n h ư tiếng “chim hót ru n g rin h c à n h khê” , tiếng

“xơn xao hoa nở” và cá “tiếng gì dưới cỏ non tơ” n ữ a - Đó chính

là tiến g c ủ a sự sơng đang sinh SƠI n ả y nờ. Để việc đọc có hiệu

q u ả , cơ giáo có th ể kết hợp với một sô' phương pháp, biện pháp,

th ủ th u ậ t.

N g ơ n ngữ, h ìn h th ể củ a cô giáo là m ộ t p h ư ơ n g d iệ n trự cq u a n sin h động. Ngơn ngữ nói, đọc diễn cảm rõ ràng, m ạch lạc,

99tìn h cảm , vang vọng, hoà quyện giữa âm th a n h và ng hĩa từ.

giữa giọng điệu và sự biểu lộ tâ m hồn sẽ làm h iện lé n trong óc

trẻ n h ữ n g h ìn h ảnh , tìn h ý, mối tương quan giữa c h ú n g một

cách sá n g tỏ n h ư m ắ t các em n h ìn thấy. N hư v ậy mới phát huy

được sức nghe k h i d ạy thơ cho trẻ . Cử chỉ điệu b'ộ n é t m ặt

k h ô n g p h ải là cách th ứ c từ bên ngoài quy đ ịn h mà là sự tiếp

nối tá c phẩm , tiếp nốỉ ngơn ngữ h ìn h tượng thơ; là CỈO cảm xúc

với b à i thơ, do n h u cầu tự bộc lộ từ bên tro n g tám hồn người

đọc. Có th ể nói tr ẻ vừ a nghe bài thơ vừa “đọc” ra n h ữ n g cảm

xúc th ơ tr ê n n é t m ặ t cô giáo với n h ữ n g điệu bộ ch ín h n h ư hồi

hộp, ngạc n h iên , vui sướng, tự hào. T rẻ k ế t hợp q u a n s á t sắc

m ặ t đổi th a y c ủ a cô giáo tương ứ n g với lời thơ qua từ ngữ vái

s ự hỗ trợ c ủ a âm sắc, n h ịp điệu, tiế t tấ u , n hạc tín h v à ý nghĩa.

Đ iệ u bộ, n é t m ặ t chỉ là y ếu t ố k ế t hợp, trá n h lạm d ụ n g sa vào

tự n h iê n c h ủ nghĩa.

P h ả i h ế t sức chú ý sử dụng h ìn h tượng trự c q u a n trong khi

d ạy th ơ cho trẻ. Tuỳ từ n g thời điểm , mục đích có th ể gây hứng

th ú hoặc củng cố biểu tượng, cần k ế t hợp khéo léo, n h u ầ n

n h u y ễ n với lòi. N h ữ ng hình tượng trực q u a n p h ả i đ ạ t trìn h độ

n g h ệ th u ậ t, th ể hiện tin h th ầ n tác phẩm . G iải thích từ trong

thơ q u ả là v ấn đ ề khó, giải thích khơ ng khéo sẽ sa v ào diễn giải

lơi th ơ i dài dòng. Cơ cần t h ậ t hiểu và có cách giải thích giản dị,

gợi được liên tưởng, tưởng tượng làm sao để tr ẻ h iểu được nội

d u ng , ý n g h ĩa c âu th ơ m à không m ất đi cảm xuc th ẩ m mỳ

c h u n g bài thơ m a n g lại. Đốì với tr ẻ m ẩu giáo không tách từ ra

khỏi c âu buộc tr ẻ n ắ m k h á i niệm của từ bởi tr ẻ chỉ có th ể hiểu

tư tro n g câu thơ, đoạn thơ, trong m ột văn cản h n h ấ t định. Làm

n h ư v ậ y c ũ n g c h ín h là c h ú n g ta th ự c h iệ n c h ủ trương dạy từ cái100clHUK đ ến <’ái riêng, từ khái q u á t đến cụ th ể của các n h à giáo

(lục. ngôn ngữ học

Sự pliức tạ p (lần trong tiế t đọc thơ giúp tr ẻ t.ập tru n g ch ú ý,

p h á t triể n l ính tích cực lư duy, n ă n g lực cảm th ụ nghệ th u ậ t.

Dà ~n lạo. tra o dổi dể th â m dò cảm th ụ kiểm t r a sự hiểu b iết của

tré díi v<’ii tác phẩm , cơ giáo cần khdi gợi để trẻ p h á t hiện

n h ũ n ’ hình ánh đẹp. câu thơ hay m à trẻ thích. C háu thích câu

iliơ I ào? Tại sao? n ổ th ă m dò cảm th ụ ấ n tượng ch u n g bài thơ

ma ng lụi cô cu thể tra o đổi với trẻ b ằ n g cầu hỏi: C háu th ấ y bài

iliơ rày có hay khòng? vì sao? Thơ là tiến g nói tâm hồn tìn h

c á n lởi vậy cơ có th ể tậ p cho trẻ n h ậ n xét: cô dọc bài tịiơ này

b u ồ n hay v u i...? c á n động viên k h ích lộ đ ể tr ẻ bộc lộ ấ n tượngcủa n in h vế bài thơ m ột cách hồn nhiên tự do. Đổ n â n g cao hiệu

q u á cọc, cò có thê ngâm thơ, r u b ằ n g thơ n h ữ n g bài giàu yếu tố

n h ạ c tính.

0 . P h ư ơ n g p h á p d ạ y t r ẻ đ ọ c t h u ộ c d iế n c ả m t h ơ .Giáo dục học m ẫu giáo coi việc đọc diễn cám sẽ giúp việc

h im piàu n h â n cách trẻ . đăc biệt lĩnh vực tìn h cảm và n ă n g lực

nghệ th u ật.'Trôn cc( sờ trẻ hứng th ú , cảm th ụ bài thơ dược nghe, cô giáo

d ạ y trẻ dọc thuộc diễn cảm bài thơ. Dạy cho tr ẻ học thuộc bằng

tru ytn khẩu, cô đọc m ẩu lại bài thơ, trẻ đọc theo đ ến khi thuộc.

Tác- phẩm v ăn học là một chỉnh th ể nghệ th u ậ t. Thơ có vần

điệtu, ám th a n h , câu nọ gọi câu kia. K hả n ă n g b ấ t chước và k hả

n ă n g ghi n h ớ máy móc là năng lực kỳ diệu c ủ a trẻ, nó lại gần

gũi vỉi tư d u y trực q u a n h à n h động và trực q u a n h ìn h tượng.

C ầ n lận d ụ n g th ê m ạnh đó để dạy tr ẻ học thuộc lòng thơ. Trong

101khi học thuộc lòng trẻ làm giàu tr í nhó bằng câu thơ h ay có hình

ảnh. Học thuộc lòng bao giờ cũng gắn với việc dọc d iễn cảm và

cũng phải là một q u á trìn h sán g tạo. Sự sán g tạo được b ắ t đần

bằng sự cố gắng tưởng tượng n h ữ ng hình ản h m iêu tả trong bài

thơ. T rẻ nắm dược cách đọc các đoạn thơ văn đó và ch ú ý đến

cấu trú c của nó. Có ng h ĩa là ch ú n g đã chú ý đến t ín h c h ất hợi>

lý của các giai điệu, đến sự liên k ế t của các hìn h ả n h , đ ến sắc

thái biểu cảm của mỗi đoạn thơ và cuối cùng là trẻ đ ã tìm kiếm

nhữ ng phương tiện ngữ điệu thích hợp để diễn đ ạ t nội d u n g đó.

N h ư th ế chính là trẻ đ ã sá n g tạo trong việc đọc thuộc lòng

Trong khi đọc thuộc lòng diễn cảm, cơ giáo chú ý sử a chữa cách

đọc và khác phục n h ữ n g k h u y ế t điểm trong khi đọc cho trẻ.

Điều quan ti-ọng n h ấ t tro n g việc dạy trẻ đọc diễn cảm thơ là

không kỳm h ãm sự p h á t triể n tự nhiên của trẻ tro n g việc bộc lộ

cảm xúc của mình trước tác phẩm . Trong lúc học th u ộ c trẻ đã

th a m gia từ tự p h á t đến tự giác và q uá trìn h cảm h iể u thơ Khi

đã thuộc, đã cảm hiểu được p h ầ n nào châ't thơ với n hữ ng xúc

động m ãnh liệt, và lời thơ vói trò chơi ngơn ngữ rõ nét, cô giáo

khéo léo tổ chức cho trẻ “học m à chơi, chơi mà học”, đ ư a trẻ vào

h o ạt động văn học nghệ th u ậ t. N ên tổ chức cho t r ẻ đọc theo

nhóm, từ ng cá n h â n bài thơ trẻ đ ã b ắ t đ ầu thuộc m ộ t cách diễn

cảm. Một trẻ đọc, trẻ k h ác nghe và n h ậ n xét (về s ự chính xác,

trơn tru , diễn cảm, n é t m ặ t biểu cảm). Trong q u á trìn h ngho

b ạn đọc, n h ậ n xét b ạn đọc, chính là lúc trẻ củng cố v iệ c đọc củít

mình. Cơ giáo cần khích lệ trẻ th i đ u a đọc trước lớp m ột cách tự

tin và ngày càng hay hơn. S a u đó có th ể cho trẻ vẽ m inh hoạ

nhữ ng h ình ảnh, biểu tượng tru n g tâ m của bài thơ, ấn tượng

s â u sắc của từ n g cá n h â n tr ẻ với bài thơ đó. Dạy t r ẻ đọc thuộc

diễn cảm thơ là một q u á trìn h s ư phạm được xây d ự n g trê n ccì

102Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY THƠ CHO TRỀ MẪU GIÁO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×