Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VAI TRÒ CỦA TRANH MINH HỌA

VAI TRÒ CỦA TRANH MINH HỌA

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhiên với sự phong p h ú của m àu sắc, ám th a n h được vẽ lòn

bằng ngơn ngữ. Với tư duy trực quan hình tượng chiếm líu the.

trẻ m ẫ u giáo có nhiều th u ậ n lợi trong việc lĩnh hội tác phẩm

văn học nghệ th u ậ t. Tuy nhiên việc tiếp th u ngơn ngữ ilê hình

th à n h ở trẻ biểu tượng về cuộc sống dược p h ả n á n h trong tác

ph ẩm còn h ạ n c h ế nên t r ẻ r ấ t cần viện nhờ đ ến hình tướn^ trực

quan, đặc biệt là t r a n h m inh họa th ể hiện bức tra n h cuộc sông

mà ngôn ngữ văn học đã diễn tả.

Hình tượng trực q u a n là nguồn thông tin th ẩ m mỹ VỐI tư

cách là một phương tiện dạy học, nó hỗ trợ đắc lực trong việc

cho trẻ làm quen vối tác p hẩm vãn học, trong việc k ế t hợp ngôn

ngữ đọc và kể tác ph ẩm đ ể trẻ cảm th ụ văn học.

Trong k hi nghe đọc, kể tác p hẩm và xem các bức tra n h

minh họa trẻ em tiếp n h ậ n t h ế giới hiện thực trong đó bàng tai

và mắt. T h ế giới đó th ể hiện trước m ắ t trẻ đa dạng hơn và đầy

đ ủ các chi tiết cụ thể. Minh họa đã làm cụ th ể hoá, chỉnh lý các

hình tượng đá biểu thị b ằ n g lòi nói, giúp trẻ hiểu dầy đủ tồn

diện và s â u sắc hơn tá c phẩm. Minh họa củng cơ, khắc sáu

nh ững biểu tượng mới được h ìn h th à n h q ua ngôn ngữ dọc. kể

tác phẩm. Nó khơi gợi n h ữ n g xúc cảm t h ẩ m mỹ, những ru n g

động tâm hồn tron g trẻ. Người ta đã biết đến s ự n h ạ y cảm hứng

thú của trẻ trong việc cảm n h ậ n n h ữ n g âm th a n h c ủ a tác phẩm

văn học. trong việc cảm n h ậ n những hình d ạ n g và m à u sác của

tác phẩm tạo hình. Cho n ên việc phối hợp giữa ngơn ngữ (liễn

cảm vối hình tượng tạo h ìn h làm trực quan sẽ giúp cho sự cảm

n h ậ n tác ph ẩm vàn học c ủ a t r ẻ đ ạ t hiệu quả cao.

Khi xem t r a n h m inh họa do các họa sĩ vẽ, ô tr ẻ nảy ra ý

muốn tự m ình minh họa lại n h ữ n g điểu dã cảm n h ậ n qua nghe

86dọc. kể. Khi thể hiện lại ấ n tượng của mình vể tác phẩm qua

tr a n h vò. t r ò d à làm c á c n h ã n v ậ t s ố n g lại c u ộ c đời t h ứ h a i t r o n g

t ĩír p l ỉ â m cỉầy r â m t í n h r ủ n m ì n h , ( ' á i c h í n h t r o n g t á c p h ẩ mm m h họa không phái là kỹ UiuẬt vè mà là sự tiên đốn những

V n^hia còn â n giấu của nhà vãn. Có th ể nói việc minh họa tác

phnm van hoc là m ột phư
biêu cám. Vì vậy kỹ n ă n g vỏ của tre om còn rất v ụng về nhưng

nhữn£ tưỏng Uiựng của trô. những tinh cam cùa trẻ thê hiện

trẽ n tra n h vè lại là điểu rất q uan trọng. H ình tượng do trẻ tạo

nón m ang kếl quả của h à n h dộng sáng tạo, không nên dồng

n h ấ t với hình tượng nghệ t h u ậ t do người lớn tạo nên. Do chưa

cỏ khá n ang tổng hợp màu sắc. trẻ lại vẽ n h ữ n g gì c h ú n g nghĩ,

chúng cảm thav chử chưa h ẳ n là những £Ì c h ú n g nhìn thấy, vì

vạy ch úng có thể r ấ t thích th ú bức tr a n h m inh họa do chính

c húng vè. C húng tr a n h lu ậ n sôi nổi về bức t r a n h của chúng

trong khi người lớn không th ấ y đẹp. Điểu đó chứng tỏ trẻ có t h ế

giới riêng cùa mình. Cơ giáo cần lưu ý n h ữ n g trườ ng hợp như

vẠv. Trẻ r ấ t thích m inh họa tru y ệ n cơ tích. C húng biết đ ặ t nhân

vạt trong mối q u an hệ với các nhân vật khác. H ình tượng th ầ n

kỳ luôn cỏ m ậ t tro n g các bức minh họa của trẻ. Việc th ể hiện

m inh họa của trỏ đ ạ t kết qua khi trẻ có được n h ữ n g biểu tượng

sinh động về tác p h ẩ m ván học. Trên cơ sở biểu tượng đó các

k h á i niệm sẽ được h ình thành.

Trỏ nhỏ thường thích vẽ t r a n h minh họa, đó vừa là trò chơi

vừa là biểu hiện cách tiếp n h ậ n và diễn đ ạ t t h ế giới hiện thực

p h ả n á n h trong tác p h ẩ m vân học theo cách cảm n h ậ n của trẻ.

T ừ n h u cầu mn biểu thị b ằng hình vẽ n h ữ n g điều cảm nh ận

trỏ mau giáo có n hu cầu giãi bày b ằng lời (ngơn ngữ) những

điểu chúng cảm n h ậ n được trong “tầm đón n h ậ n ” của trẻ. Qua

87dó, ngôn ngữ của t r ẻ ngày một p h á t triển, hồn thiện. Cơ giáo

cần khích lệ dể trẻ trìn h bàv nhữ ng diều c h ún g muỗn diễn tả

bằng các câu hòi d ể trẻ t r ả lời: Cháu vẽ gi? Sao cháu vẽ màu

này? Tại sao n h â n vật n ày có cái miệng n h ư thế?.

2 . Đ ặ c d iể m l ĩ n h h ộ i t r a n h m i n h h ọ a c ủ a t r ẻ

Vấn để minh họa đ ã là cỉôi tượng quan tâ m của nhiều nhà

nghiên cứu văn hoá, nhiều n hà tâ m ]ý học, sư p hạm học và

nghệ sỹ. Người ta dã tiến h à n h nghiên cứu sự nhạy cảm nghệ

t h u ậ t của trẻ em trê n cơ sở lựa chọn n h ữ n g bức tra n h . Người La

củng đ ã kh ái q u á t một s ố trường ph ái s á n g tác cho tre em.

t r a n h luận về kh ả n ă n g giải quyết m á u th u ẫ n giữa một bên là

đòi hỏi nghệ t h u ậ t và m ột bên là sở thích n h u cầu của trẻ. Các

n h à tâ m lý học, giáo dụ c học q u a n tâ m đ ến việc trẻ hiểu và

p h â n tích bức t r a n h n h ư th ế nào. Người ta th ấ y càng lón vai trò

của tra n h m inh họa tro ng cảm th ụ v ăn học của t r ẻ càng giảm.

N hưng đối vối lứa tuổi 3 - 4 thì có th ể m ạ n h dạn khẳng định

m in h họa luôn là yếu t ố quan trọng. Trong khi tri giác cảm

n h ậ n t r a n h minh họa, t r ẻ m ẫ u giáo chưa có kh ả nống tri giác

tổng th ể tác phẩm , trẻ khó n h ậ n ra nh ữn g điểm chinh quan

trọng, chưa hiểu bức t r a n h một cách phù hợp. chúng chưa biết

xác lập mối q u a n h ệ giữa các yếu tố. Trẻ n h ìn t r a n h vẽ không

như người lớn. Đối với t r ẻ 3 - 4 tuổi, t r a n h vẽ là một sự lặp lại

hiện thực, là một d ạ n g đặc biệt của hiện thực. Nó cũng cơ

giống như q trìn h cảm n h ậ n tác p hẩm văn học, tr ẻ 3 - 4 tuổi

c ũng tin hiện thực p h ả n á n h trong tác phẩm n h ư hiện thực cuộc

sống, chúng t h ậ t lòng chia số.

88'1 - 5 t.uối tro đà hiếu (í mức tương dôi vế môi q u a n hệ giữa

tn in h võ vã hiộn thực. Khi việc tri giác t r a n h minh họa (lược kết

h<<|> vỏi việc bieu hiện (liìi thơ bằng ngơn ngừ diễn cam trổ có

tlx’ n h ậ n ra tinh biểu cảm của hình tượng. B.A.Kzikeva nhà

gi;H> (lục Nga cho thấy: ỏ tuổi 5*6 tro có k h á n ă n g hiểu dược một

SIÍ đ a n g <•;»<• p h ư ờ n g t i ệ n b i ể u c á m (lược h ọ a sì s ử đ ụ n gc i i t ' htronjiCÁCtác phàm nghệ t h u ậ t dưới sự hướng dẫn của n h à sưphạm Trẻ xác (linh được dặc tín h hình iượng hay ý nghĩa của

tác' phiim. n a m bất được nét chủ đế một cách có mục đích. Trỏ

còn f*ó k h ả n à n g lý giải những tra n h võ k h á phức tạ p vé bô cục,

xem xét c h ú n g rnột cách tương đốì t r ầ m tư và tỷ mý. đưa ra

những giải thích đứ ng đán nêu chủ đề t r a n h khơng vượt ra khói

khn khố hiểu biết, kinh nghiệm sống của các em.

Trò m ẫ u giáo khi câm th ụ tác phẩm hội họa chú vếu phán

l)iột đượ<: m à u sác- m àu sắc gợi ỏ trẻ th á i độ. cảm xúc đôi với

hĩnh tượng. N hững phương tiện biểu cảm p h ù hợp vối trẻ là

m àu sác. kích thước, hình dạng, trong đó. màu sắc, hình d ạng

đại' lỉiệt gây ấ n tượng h ấ p dần trẻ 3 - 4 tuổi. 5 - 6 tuổi trẻ cảm

n h ậ n được cái dẹp hình thể, m à u sắc tr a n h vẽ, tri giác của

c h ú n g đa m a n g tín h mục đích, p hần lớn nó v ẫ n dựa tr ê n nên

tả n g cùa cám giác, thị giác, ('h o nên n h ữ n g bức t r a n h có màu

sác rực rỡ bao giò củng có sức cuốn h ú t sự c h ú ý của trẻ. Chúng

hứng thú nghe dọc. kê rồi lật giở n h ữ n g cuốn sách hết tra n g này

đến t r a n g khác, xem đi xem lại.

Khi xem tra n h , dôi khi trẻ bộc lộ. th ế hiện thái dộ, h ành

dộng đơi với hình tượng n h â n v ậ t mà m ình yêu hay ghét. Đoi

với n h ã n v ậ t tro khơng thích chúng lấy m à u đen bơi lên mặt,

hoộc di ngón ta y lèn m ặ t ììhân v ậ t đến rá ch giấy.

89Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VAI TRÒ CỦA TRANH MINH HỌA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×