Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọc2. Kết luận

Cải cách hành chính có thể nói là một u cầu tất yếu của chính quyền các

cấp, từ Trung ương tới địa phương. Trong giai đoạn 2016-2020, các tỉnh, thành

phố nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng đã có những nỗ lực và bước đầu đã

đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh Khánh Hòa với vị trí đặc biệt quan trọng,

là cửa ngõ ra biển đối với Nam Tây Nguyên, gắn kết với các tỉnh Nam Trung

Bộ và Tây Ngun, vì vậy u cầu cải cách hành chính cần phải được chú trọng

và coi là nhiệm vụ hàng đầu. Để thực hiện được tốt công tác cải cách hành chính

tại tỉnh Khánh Hòa, cần có sự chung sức, chung lòng của các cấp ủy Đảng, chính

quyền, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân, để tạo nên một nền hành chính

vững mạnh, trong sạch, đảm bảo các mục tiêu của một nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân

dân.

Báo cáo thu hoạch “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải

cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa” được thực hiện trong thời gian ngắn do

vậy vẫn còn có một số thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ

giáo để hồn thiện hơn.

PHẦN IV

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

2. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về

Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 –

2020.

3. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

4. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp

tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực,

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 11Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọchiệu quả

5. Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy

Khánh Hòa về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy

mạnh cải cách hành chính”

6. Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về “Ban hành kế hoạch cài cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018”

7. Cơng văn số 1957/UBND-KSTTHC ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về

việc “Tham mưu thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ

đạo của Thủ tướng Chính phủ”

8. Báo cáo số 1565/BC-SNV ngày 04/7/2018 của Sở nội vụ tỉnh Khánh

Hòa về “Cơng tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018”

9. Báo cáo số 191/BC – UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về “Tình hình, kết quả cái cách hành chính q III năm 2018 của tỉnh

Khánh Hòa”

10. Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Khánh

Hòa “Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện cơng tác cái cách

hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM BÀI

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………..

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 12Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọc…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x