Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

THỰC TRẠNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọcđã được triển khai kịp thời, trong đó có cải thiện mơi trường kinh doanh, cải

cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách

tổ chức bộ máy, cải cách tài chính cơng và một số nội dung quan trọng về hiện

đại hóa hành chính. Các chỉ số có liên quan đến cái cách hành chính được phê

duyệt và cơng bố kịp thời, cơng khai, giúp cán bộ, công chức, viên chức và

người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức rõ hơn kết quả, tác động của cải

cách hành chính trên địa bàn tỉnh; qua đó có biện pháp khắc phục những hạn chế

bất cập, chung tay xây dựng bộ máy hành chính tỉnh ngày càng hiện đại, hiệu

quả.

2.1.1 Cải cách thể chế, hoàn thiện quy định chính sách

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được

UBND tỉnh tổ chức thực hiện đầy đủ và đùng quy định, đã ban hành kế hoạch

công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch công tác rà sốt,

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch công tác pháp chế năm

2018, kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa

bán tỉnh Khánh Hòa kỳ 2014-2018. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Khánh

Hòa đã ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật (06 Nghị quyết của HĐND

tỉnh, 27 Quyết định của của UBND tỉnh).

2.1.2 Cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp trình UBND tỉnh ban hành 69 quyết

định công bố danh mục thủ tục hành chính, trong đó 463 thủ tục ban hành mới,

82 thủ tục sửa đổi bổ sung, 377 thủ tục bãi bỏ. Tổng số thủ tục hành chính ở 3

cấp hiện nay là 1.864 thủ tục. Trong đó cấp tỉnh là 1.431 thủ tục, cấp huyện là

285, cấp xã là 148.

Một trong những nội dung quan trọng khác của cải cách thủ tục hành chính

đó là việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến

nay tại tất cả các xã, huyện, thị xã, thành phố đều đã có bộ phận một cửa, đã điều

động cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, cử cán bộ phụ trách bộ

phận một cửa. 100% các xã, huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng nội quy, quy

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 4Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọcchế hoạt động của bộ phận một cửa, tổ chức thực hiện việc công khai thủ tục

hành chính tại bộ phận một cửa và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin

vào hoạt động của bộ phận một cửa.

Đã xuất hiện những sáng kiến mới trong phục vụ người dân tại UBND

huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...

Từ đó, nhiều nội dung thuộc cơng tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ thủ

tục hành chính cho cơng dân được nâng cao chất lượng. So với cùng kỳ năm

2017, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm 3,04 %. Hệ thống tin nhắn tự động

SMS đã gửi hơn 198.000 tin nhắn miễn phí đến số điện thoại di động của khách

hàng để thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ, nâng tổng số tin nhắn được gửi lên

trên 352.000 tin nhắn, góp phần giảm thời gian đi lại cho khách hàng và giảm

thiểu hồ sơ trễ hạn. Các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận/trả kết quả trên 73.000 hồ

sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính cơng ích...Số

hồ sơ trực tuyến đã được tiếp nhận và giải quyết thành công là 44.740 hồ sơ,

chiếm tỉ lệ 15.01%.

2.1.3 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Sở nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ biên chế cơng chức cho các cơ

quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018 (2.076 chỉ tiêu biên chế

so với 2.278 biên chế công chức năm 2017). Tham mưu UBND tỉnh ban hành

quy định về trình tự, thủ tục thi tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương

thuộc các phòng chun mơn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. Gửi

hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định 11 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị

định 108/2014/NĐ-CP.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cơng chức của thành phố nói chung và

của cấp huyện nói riêng được quan tâm đổi mới cải tiến nội dung, chương trình và

phương thức; chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng thực hành; tập trung đào tạo, bồi

dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức, công chức làm công tác tại

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban

nhân dân các xã, huyện, thị xã, thành phố về cải cách hành chính, văn hóa cơng sở,

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 5Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọcứng dụng cơng nghệ thơng tin trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ hỗ trợ

cho giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã kết hợp giữa lý

thuyết với tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm với một số đơn vị làm tốt.

2.1.4 Tài chính cơng

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế:

Các cơ quan hành chính ở các xã, huyện, thị xã và thành phố đã xây dựng

quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề ra các biện pháp sử dụng tiết kiệm kinh phí

trong khi vẫn đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng cao. Tổng kết năm 2017, tiết

kiệm chi từ khốn chi quản lý hành chính được 42.477 triệu đồng (khối tỉnh

22.146 triệu đổng, khối huyện 154.141 triệu đồng). Có 199/204 đơn vị tiết kiệm

được kinh phí, trong đó các đơn vị thuộc tỉnh là 53/54 đơn vị, chiếm 98%; cấp

huyện là 146/150 đơn vị chiếm 97%.

Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ

chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

Đến nay tại các cấp trên địa bàn tỉnh đã bàn giao quyền tự chủ cho các đơn

vị sự nghiệp. Đa số các đơn vị sự nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố được

giao quyền tự chủ tài chính đã phát huy được quyền tự chủ, chủ động khai thác

các nguồn thu sự nghiệp, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ,

chủ động sử dụng các nguồn kinh phí theo yêu cầu hoạt động của đơn vị, đảm bảo

được chi tiêu có hiệu quả và tiết kiệm trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ.

2.1.5 Hiện đại hóa nền hành chính cơng:

Tồn tỉnh có 35 website, 165 trang thông tin điện tử công khai thủ tục hành

chính và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, 181 trang thông tin quản lý văn bản điều

hành và hơn 1.200 chứng thư số chuyên dùng tại các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp

xã, 4.600 tài khoản thư điện tử công vụ được cấp phát cho các cơ quan, đơn vị

và cá nhân.

Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng trên tổng số các

văn bản gửi/nhận giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ cơ quan đơn vị đạt

89%. Trong đó chuyển hồn tồn trên mơi trường mạng khơng kèm theo văn bản

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 6Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọcgiấy đạt 69.6%.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh

tiếp tục được đẩy mạnh. 137/137 đơn vị cấp xã áp dụng ISO 9001:2008.

Từ những kết quả đạt được như trên, chỉ số cải cách hành chính (PAR

index) năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa tăng 06 bậc, xếp thứ hạng 6/63 tỉnh thành,

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 01 bậc so với năm trước. Có 6

tiêu chí đạt chỉ số thành phần từ 80% trở lên, trong đó 1 tiêu chí trên 90% (cải

cách thủ tục hành chính đạt 95,98%). Tất cả các tiêu chí đều có chỉ số thành

phần cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh, thành phố, trong đó tiêu chí

hiện đại hóa hành chính, cao hơn 21,47%. Đây là năm thứ 6 tỉnh Khánh Hòa có

Chỉ số cái cách hành chính (Par Index) cao hơn mức trung bình chung của các

tỉnh, thành và cũng là năm thứ 5 liên tiếp tăng vị trí xếp hạng.

3. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

3.1 Tồn tại, hạn chế:

Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến thực hiện cải cách hành

chính, cơng tác chỉ đạo tổ chức triển khai còn thiếu đồng bộ, một số nội dung

nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 chưa triển khai thực hiện.

Bộ phận một cửa của một số cơ quan đơn vị chưa bố trí đủ cơng chức chun

trách, trình độ năng lực chun mơn còn hạn chế, tính chun nghiệp chưa cao.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thơng nhất là trong quản lý đầu

tư xây dựng, quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc. Một số nơi, cơ chế một cửa

liên thông hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Tổ chức bộ máy tuy đã được sắp xếp lại, số đầu mối cơ quan chuyên mơn

tham mưu về cơng tác quản lý nhà nước có giảm, nhưng một số Ban quản lý,

đơn vị sự nghiệp còn có sự chồng chéo, hiệu quả hoạt động chưa cao, thiếu sự

ổn định.

Tuy chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức có được nâng cao hơn trước, song

số cán bộ, cơng chức có trình độ, kỹ năng chun mơn, tính chuyên nghiệp cao

chưa nhiều.Trong nhiều cơ quan, tổ chức, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và

quản lý cán bộ cơng chức có xu hướng nặng về văn bằng, chứng chỉ, chưa chú

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 7Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

viên: Hoàng Văn ChươngHọctrọng nhiều đến năng lực của cán bộ công chức. Việc đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn

với nhu cầu sử dụng; chưa có cơ chế và chính sách phù hợp để thúc đẩy việc nâng

cao chất lượng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; xuất hiện hiện tượng nguồn

nhân lực chất lượng cao đang có xu hướng dịch chuyển sang khu vực tư.

Tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính,

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, đầu tư dàn trải,

hiệu quả chưa được như mong muốn.

3.2 Nguyên nhân:

Nguyên nhân khách quan:

Khối lượng công việc cần giải quyết trên địa bàn tỉnh rất lớn, đa dạng, phức

tạp, trong khi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực ban

hành không đồng bộ, một số nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất hợp lý

chậm được sửa đổi, bổ sung.

Thiếu chính sách đãi ngộ phù hợp, khuyến khích cán bộ, cơng chức hành

chính, đồng thời chưa có chế tài xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị gây cản trở

hoặc không thực hiện cơ chế một cửa. Do đó, chưa tạo được động lực thực hiện

cơ chế một cửa một cách tốt nhất.

Nguyên nhân chủ quan:

Việc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh ở một số địa phương, cơ sở

trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính còn thiếu năng động, chưa

quyết liệt; một số sở ngành còn trì trệ; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị

chưa thực sự vào cuộc, còn chỉ đạo chung chung; cán bộ, cơng chức làm nhiệm vụ

cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức, tính ổn định thấp; kỷ luật, kỷ

cương trong cải cách hành chính chưa nghiêm; cơng tác tự kiểm tra, giám sát ở

khơng ít cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên; việc xem xét, xử lý

trách nhiệm đối với các trường hợp sai phạm còn thiếu kiên quyết; cơng tác

tun truyền vẫn còn hạn chế, chưa có kế hoạch đồng bộ, tồn diện về cơng tác

tuyên truyền cải cách hành chính.

Một bộ phận cán bộ, cơng chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý

trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; còn đùn đẩy, né tránh trách

nhiệm, nhất là những việc khó, nổi cộm, bức xúc. Một số cán bộ, cơng chức

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh

Khánh Hòa

Trang 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x