Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Một số nguyên nhân ảnh hưởng của dòng họ Civil Law đến hệ thống pháp luật Việt Nam.

III. Một số nguyên nhân ảnh hưởng của dòng họ Civil Law đến hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tải bản đầy đủ - 0trang

đang sống ở đâu trên đất Việt Nam”. Ngay cả sau khi đã giành

được độc lập và thậm chí đã xây dựng hệ thống pháp luật theo

mơ hình pháp luật XHCN như ở Việt Nam và Lào, những nhân tố

của hệ thống pháp luật Pháp về kỹ thuật pháp lí, hệ thống khái

niệm cơ bản và cấu trúc của pháp luật vẫn tiếp tục được duy

trì1.

Thứ hai, đó là do sự tiếp thu những yếu tố tinh hoa, những

điểm tiến bộ và phù hợp của Civil Law với hoàn cảnh Việt Nam

của các nhà làm luật ở Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rằng,

ngay cả sau khi Việt Nam đã được giải phóng khỏi ách đơ hộ

của đế quốc Pháp nhưng những quy định của pháp Luật thời kì

pháp thuộc mà có xu hướng tiến bộ và phù hợp với hồn cảnh

nước ta lúc bấy giờ vẫn còn được duy trì và áp dụng. Cho đến

tận sau này khi đất nước đã hồn tồn thống nhất, non sơng thu

về một mối, một trong những yêu cầu đặt ra đó chính là xây

dựng và hồn thiện một hệ thống pháp luật đồng bộ để áp dụng

trên cả nước. Từ yêu cầu cấp thiết đó một loạt những Bộ luật,

luật mới đã được ban hành. Pháp luật của Việt Nam vẫn tiếp

thu những tư tưởng pháp lý, cấu trúc pháp luật tiến bộ của hệ

thống pháp luật của Pháp.

Thứ ba, trong xu thế tồn cầu hóa hiện nay việc hội nhập

với các nước trên thế giới là rất quan trọng để giúp phát triển

đất nước. Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật cũng vậy, để có

được một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, phù hợp với sự phát

triển của đất nước đồng thời đáp ứng được những yêu cầu đặt

ra trong xu thế hội nhập là rất quan trọng. Vì vậy mà việc

nghiên cứu các hệ thống pháp luật trên thế giới cũng

1 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/258ngàycàng được chúng ta quan tâm, để từ đó tìm ra những điểm tiến

bộ, phù hợp của cá hệ thống pháp luật để có thể áp dụng ở Việt

Nam nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. Là một trong những

dòng họ pháp luật lớn và lâu đời nhất trên thế giới Civil Law là

một trong những hệ thống pháp luật được các nhà làm luật Việt

Nam rất chú ý. Việc nghiên cứu kĩ lưỡng về Civil Law đã giúp các

nhà làm luật tìm ra những nét nổi bật, phù hợp của Civil Law để

áp dụng vào việt Nam. Việc áp dụng những điểm tiến bộ đó

ghóp phần vào việc hoàn thiện, giúp pháp luật của Việt Nam hội

nhập với thế giới.

C. KẾT LUẬN

Civil Law đã phải trải qua một quá trình lịch sử lâu dài để

hình thành và phát triển để trở thành một trong những dòng họ

pháp luật lớn trên thế giới với những đặc trưng cơ bản tạo thành

nét riêng biệt của nó. Với sự phát triển mạnh mẽ của mình Civil

Law đã có nững ảnh hưởng lớn đến các nước trên thế giới, đối

với Việt Nam nó cũng có những ảnh hưởng nhất định đến hệ

thống pháp luật của nước ta. Một trong những nguyên nhân cơ

bản dẫn đến sự ảnh hưởng của Civil Law đến hệ thống pháp luật

việt Nam chính là do cuộc xâm lược thuộc địa trong quá khứ của

Pháp một quốc gia điển hình của dòng họ pháp luật Civil Law

với Việt Nam. Bên cạnh đó sự ảnh hưởng này còn do sự tiếp thu

những tư tưởng hiện đại, phù hợp của Civil Law đối với Việt Nam

trong quá trình xây dựng pháp luật Việt Nam ngày nay. Trong

quá trình hội nhập, tồn cầu hóa hiện nay Việc tiếp thu những

nét tiến bộ của Civil Law nói riêng và của các dòng họ pháp

luật lớn trên thế giới nói chung sẽ ngày càng ghóp phần vào sự

phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam, giúp nước ta dễdàng hội nhập phát triển vươn tầm sánh vai với các nước phát

triển trên thế giới.Tài liệu tham khảo:

1. Trường Đại học Luật Hà Nội. “Giáo trình luật so sánh”. NxbCơng an nhân dân. 2012.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội. “Giáo trình lịch sử nhà nước vàpháp luật Việt Nam”. Nxb Công an nhân dân. 2012.

3. http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/258

4.https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/07/25/3404/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Một số nguyên nhân ảnh hưởng của dòng họ Civil Law đến hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×