Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích tương quan

Phân tích tương quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

CX

CXTH

PL

CXA

THA

PLA

QDCQDRPearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N1

320**

.355

.000

320

**

.614

.000

320

**

.546

.000

319

**

.321

.000

318

**

.426

.000

318

**

.403

.000

318

-.011

.847

318Correlations (Tương quan)

PL

CXA

THA

PLA

**

**

**

**

.614

.546

.321

.426

.000

.000

.000

.000

320

319

318

318

**

**

**

**

.342

.284

.599

.253

.000

.000

.000

.000

320

320

319

318

318

**

**

**

**

.342

.558

.316

.802

1

.000

.000

.000

.000

320

320

319

318

318

**

**

**

**

.284

.558

.440

.630

1

.000

.000

.000

.000

319

319

319

318

318

**

**

**

**

.599

.316

.440

.419

1

.000

.000

.000

.000

318

318

318

318

318

**

**

**

**

.253

.802

.630

.419

1

.000

.000

.000

.000

318

318

318

318

318

**

**

**

**

**

.323

.469

.596

.468

.515

.000

.000

.000

.000

.000

318

318

317

316

316

**

**

*

**

.400

-.147

.126

.406

-.095

.000

.008

.025

.000

.091

318

318

317

316

316

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

TH

**

.355

.000

320

1QDC**.403

.000

318**

.323

.000

318

**

.469

.000

318

**

.596

.000

317

**

.468

.000

316

**

.515

.000

316

1

318

**

.211

.000

318QDR

-.011

.847

318**

.400

.000

318

**

-.147

.008

318

*

.126

.025

317

**

.406

.000

316

-.095

.091

316

**

.211

.000

318

1

3185.Phân tích hồi quyẢnh hưởng của các đến quy định chungModel SummaryModelbR(Tóm tắt mơ hình)R SquareAdjusted RStd. Error ofDurbin-(R bìnhSquarethe EstimateWatsonphương)(R bình(Sai số chuẩn(Sai số chuẩnước lượng)ước lượng)phương hiệu

chỉnh)

1.514a.265.258.550021.502a. Predictors(Biến độc lập): (Constant), PL, TH, CX

b. Dependent Variable (Biến phụ thuộc): QDC

aANOVA

ModelFSum ofDf (BậcMean SquareSquarestự do)(Bình phương(Mức ýtrung bình)nghĩa)(Tổng bìnhSig.phương))1Regression34.193311.398Residual94.990314.303129.183317Total37.676.000ba. Dependent Variable: QDC

b. Predictors: (Constant), PL, TH, CX

Coefficientsa(Hệ số)ModelUnstandardized CoefficientsStandardized(Mơ hình)(Hệ số chưa chuẩn hóa)TSig.Collinearity StatisticsCoefficients(Mức ý(Thống kê đa cộng(Hệ số chuẩnnghĩa)tuyến)hóa)

BStd. ErrorToleranceBetaVIF(Độ chấp

nhận)

(Constant)

1.951.203CX.140.058TH.139PL.260(hệ

1số9.593.000.1502.421.016.6101.640.045.1623.094.002.8541.172.050.3245.257.000.6171.621chặn)a. Dependent Variable: QDC

Model SummarybModelR1.500R Square

aAdjusted RStd. Error ofDurbin-Squarethe EstimateWatson.250.242.995681.067a. Predictors: (Constant), PL, TH, CX

b. Dependent Variable: QDR

aANOVAModeldfSum ofMean SquareFSig.Squares1Regression103.555334.518Residual311.292314.991Total414.84731734.819.000ba. Dependent Variable: QDR

b. Predictors: (Constant), PL, TH, CX

CoefficientsaModelUnstandardized CoefficientstStandardizedSig.Collinearity StatisticsCoefficients

B

(Const2.321.368CX.011.105TH.775PL-.462ant)

1ToleranceBetaStd. Error6.305.000.006.100.920.6101.640.081.5069.556.000.8541.172.090-.321-5.153.000.6171.621a. Dependent Variable: QDR

Model Summary

ModelbR1.657R Square

aAdjusted RStd. Error ofDurbin-Squarethe EstimateWatson.432.426.485021.489a. Predictors: (Constant), PLA, THA, CXA

b. Dependent Variable: QDC

aANOVAModelSum ofdfMean SquareFSig.Squares1Regression55.739318.580Residual73.395312.235129.134315Total

a. Dependent Variable: QDCb. Predictors: (Constant), PLA, THA, CXA

CoefficientsaVIF78.981.000bModelUnstandardized CoefficientsStandardizedtSig.Collinearity StatisticsCoefficients

B

(Const1.152.186CXA.377.055THA.183PLA.154ant)

1Std. Errora. Dependent Variable: QDCBetaToleranceVIF6.179.000.3856.905.000.5851.710.039.2264.689.000.7821.279.046.1863.368.001.5971.674Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích tương quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×