Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Anh/chị vui lòng điền vào các thông tin dưới đây:

Anh/chị vui lòng điền vào các thông tin dưới đây:

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA KHẢO SÁT

TT

Họ và tên

I- Cơ quan quản lý nhà nƣớc

1

Cục Kinh tế xây dựng -Bộ Xây dựng

2

Cục quản lý chất lƣợng và xây dựng cơng trình giao thơng-Bộ

Giao Thơng Vận tảiSố phiếu

28

13

15II-Chủ đầu tƣ

1

Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình giao thơng Hà

nội- UBND thành phố Hà Nội

2

Ban quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông Vận tải

3

Ban quản lý dự án các cầu Hải Phòng -UBND thành phố Hải Phòng

4

Ban quản lý dự án 47-Bộ Quốc phòng

5

Ban quản lý dự án đƣờng Hồ Chí Minh - Bộ Giao thông vận tải

6

Ban quản lý dự án 6 - Tổng cục đƣờng bộ

7

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam -CTCP

III-Tƣ Vấn

1

Tổng công ty Tƣ vấn thiết kế Giao thông Vận tải - Bộ Giao

thông Vận tải

2

Cơng ty tƣ vấn và thiết kế cơng trình hàng khơng ADCC - Bộ

quốc phòng170

26IV- Doanh nghiệp Xây dựng

1

Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 1 -CTCP

2

Tập đồn Cienco4

3

Tổng công ty xây dựng hàng không ACC

Tổng cộng66

22

6

38

34174

20

6

3

22

19

77

12

65PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1,Các thống kê mơ tả

GT

FrequePercentValid PercentCumulativency(Tỷ lệ)(Tỷ lệ hợp lệ)Percent(Tần(Lũy kế)suất)Valid119761.467.529529.632.529291.0100.0299.0321100.0(Tổng)Total67.5

100.0Missing

(giá trịSystemkhuyết)

TotalDT

FrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentValid1144.44.54.5213843.044.749.2313040.542.191.34278.48.730996.3100.0123.7321100.0Total

MissingSystemTotal100.0TD

FrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentValid128990.095.795.7282.52.698.3351.61.730294.1100.0195.9321100.0Total

Missing

TotalCVSystem100.0FrequencyValidMissing

Total1

2

3

4Percent31

140

69

64

9

313

8

3215

Total

SystemValid Percent9.7

43.6

21.5

19.9

2.8

97.5

2.5

100.0Cumulative

Percent9.9

44.7

22.0

20.4

2.9

100.09.9

54.6

76.7

97.1

100.0$B2 Frequencies

ResponsesPercent of(Số trả lời)Cases (PhầnN$B2aPercenttrăm của mỗi(Tỷ lệ)lựa chọn)B2a18816.0%61.2%B2b24620.9%80.1%B2c23720.2%77.2%B2d26422.4%86.0%B2e24120.5%78.5%1176100.0%383.1%Totala. Dichotomy group tabulated at value 1.

$B3 Frequencies

Responses

Percent of

Cases

N

Percent

B3a

227

33.8%

71.6%

a

232

34.6%

73.2%

$B3

B3b

212

31.6%

66.9%

B3c

671

100.0%

211.7%

Total

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

2.Phân tích khám phá nhân tốSử dụng phân tích khám phá nhân tố để phân nhóm những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và

xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước.

KMO and Bartlett's Test (Hệ số KMO và Kiểm định Bartlett’s)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

.862

Approx. Chi-Square

1407.777

Bartlett's Test of

(Bậc tự do)

Sphericity (Kiểm định

Df (Bậc tự do)

55

Bartlett test)

.000

Sig.(p-value)

Total Variance Explained (Tổng phương sai giải thích)

Component

(Thành phần

chính)Initial Eigenvalues

(Giá trị riêng)Rotation Sums of Squared Loadings

(Tổng bình phương của hệ số tải nhân tố khi

xoay nhân tố)Total

(Tổng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11% of Variance

(Tỷ lệ phương

sai)

43.437

12.471

10.194

8.055

4.818

4.630

3.818

3.734

3.179

2.944

2.7214.778

1.372

1.121

.886

.530

.509

.420

.411

.350

.324

.299Cumulative %

(Tỷ lệ lũy kế)

43.437

55.909

66.102

74.157

78.975

83.605

87.423

91.157

94.335

97.279

100.000Total3.137

2.321

1.814% of Variance28.517

21.097

16.488Extraction Method: Principal Component Analysis (Phương pháp rút trích: Thành phần chính)Rotated Component Matrixa(Bảngma trận xoay nhân tố)

Component (thành phần chính)

12TT2.817TT1.750TT3.706TT9.595TT6.585TT5.5543.509TT10.859TT11.821TT12.566.646TT8.844TT7.798Extraction Method: Principal Component

Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

ReliabilityStatistics(Thống kê tin cậy)

Cronbach'sN of ItemsAlpha(Số biến

quan sát)

.7694Cumulative %28.517

49.614

66.102Item-Total Statistics (Thống kê biến tổng)

Scale Mean ifScaleItem Deleted

(Trung bình

thang đo nếu

loại biến)Variance if

Item Deleted

(Phương sai

thang đo nếuCorrected

Item-Total

Correlation

(tương quan

biến tổng)Cronbach' s

Alpha if Item

Deleted

(Hệ số alph a

nếu loại biế n)loại biến)

TT111 .764.567.638.678TT211 .694.235.603.696TT311 .684.633.595.700TT611 .875.108.452.772Reliability Statistics

Cronbach'sN of ItemsAlpha

.6692Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedCronbach'sItem DeletedVariance ifItem-TotalAlpha if ItemItem DeletedCorrelationDeletedTT73.29.743.502.TT83.61.724.502.Reliability Statistics

Cronbach'sN of ItemsAlpha

.7013Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedCronbach'sItem DeletedVariance ifItem-TotalAlpha if ItemItem DeletedCorrelationDeletedTT46.902.207.487.668TT76.362.564.559.567T

62.Reliability Statistics

T

.56

8620 Cronbach's

N of Items

7054

8 Alpha

.8264Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

TT9

TT10

TT11

TT12Scale

Variance if

Item Deleted

6.591

5.983

5.927

6.09611.32

11.64

11.74

11.38Corrected

Item-Total

Correlation

.585

.630

.709

.688Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

.810

.793

.754

.765Phân tích khám phá nhân tố với biến QT

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Approx. Chi-SquareBartlett's Test of.863

1833.131dfSphericity55Sig..000Total Variance Explained

ComponentInitial Eigenvalues

Total% of VarianceRotation Sums of Squared LoadingsCumulative %Total% of VarianceCumulative %15.38648.96148.9613.55932.35332.35321.24411.30660.2672.41121.92154.27431.14310.38970.6561.80216.38270.6564.8407.64178.2975.5364.87683.1736.4123.74186.9147.3543.22190.1358.3303.00293.1379.2762.51395.64910.2472.24297.89211.2322.108100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotated Component MatrixComponent

21

QT3

QT1

QT2a.823

.793

.7743QT5

QT6

QT9

QT11

QT10

QT12

QT8

QT7.648

.630

.553

.853

.831

.625

.874

.815Extraction Method: Principal Component

Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Reliability Statistics

Cronbach'sN of ItemsAlpha

.8224Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedCronbach'sItem DeletedVariance ifItem-TotalAlpha if ItemItem DeletedCorrelationDeletedQT112.554.109.739.731QT212.374.102.655.772QT312.414.343.712.747QT612.614.744.492.843Reliability Statistics

Cronbach'sN of ItemsAlpha

.7642Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedCronbach'sItem DeletedVariance ifItem-TotalAlpha if ItemItem DeletedCorrelationDeletedQT73.31.772.618 .QT83.71.783.618 .Reliability Statistics

Cronbach'sN of ItemsAlpha

.8374Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedCronbach'sItem DeletedVariance ifItem-TotalAlpha if ItemItem DeletedCorrelationDeletedQT911.596.034.641.805QT1012.075.421.679.790QT1112.135.673.699.779QT1211.645.989.656.799KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Approx. Chi-SquareBartlett's Test of.666

773.461dfSphericitySig.21

.000Total Variance Explained

ComponentInitial Eigenvalues

Total% of VarianceRotation Sums of Squared LoadingsCumulative %Total% of VarianceCumulative %12.85240.74140.7412.55736.52336.52321.74624.94765.6892.04229.16565.6893.75810.82976.5184.6088.69185.2095.4586.53691.7456.3515.01096.7557.2273.245100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix

Component

1

CC1.861CC6.797CC7.740CC4.5722aCC2.548CC3.897CC5.891Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Rotation Method: Varimax

with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3

iterations.

Reliability Statistics

Cronbach'sN of ItemsAlpha

.7785Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedCronbach'sItem DeletedVariance ifItem-TotalAlpha if ItemItem DeletedCorrelationDeletedCC115.666.174.676.691CC216.107.344.475.761CC416.367.219.494.755CC615.606.640.545.740CC715.816.985.573.730Reliability Statistics

N of ItemsCronbach's

Alpha

.8272Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedCronbach'sItem DeletedVariance ifItem-TotalAlpha if ItemItem DeletedCorrelationDeletedCC33.161.348.710 .CC53.361.732.710 .3.Đánh giá trung bình và độ lệch chuẩnSử dụng để đánh giá mức độ của các nhân tố trong mô hìnhDescriptive Statistics (Thống kê mơ tả)

NMinimumMaximumMeanStd. Deviation(Giá trị bé (Giá trị lớn (Trung(Độnhất)nhất)bình)chuẩn)lệchTT1320153.91.861TT2319153.98.986TT3320153.98.878TT6320163.80.873CX3201.005.253.9174.69083Valid N (listwise)319NMinimumMaximumMeanStd. DeviationTT7319153.61.851TT8320153.29.864TH3201.005.003.4453.74550Valid N (listwise)319MinimumMaximumDescriptive StatisticsDescriptive Statistics

NMeanStd. DeviationTT9316194.03.946TT10316153.73TT11320153.62.988TT12320153.97.979PL3201.005.503.8357Valid N (listwise)314MinimumMaximum1.052.80510Descriptive Statistics

NMeanStd. DeviationQT1319154.09.823QT2319154.28.890QT3319154.23.787QT6318154.04.841CXA3191.005.004.1604Valid N (listwise)318MinimumMaximum.67299Descriptive Statistics

N

QT731815Mean

3.71Std. Deviation

.883QT8317153.31THA3181.505.003.5126Valid N (listwise)317MinimumMaximum.879

.79221Descriptive Statistics

NMeanStd. DeviationQT9317154.22.914QT10317153.74QT11318153.68.955QT12318154.16.916PLA3181.005.003.9479Valid N (listwise)316MinimumMaximum1.029.78348Descriptive Statistics

NMeanStd. DeviationCC1318154.22.932CC2317153.78.831CC4318153.52.843CC6318154.29.941CC7318154.08.827QDC3181.005.003.9791Valid N (listwise)317MinimumMaximum.63837Descriptive Statistics

NMeanStd. DeviationCC3318153.361.314CC5317153.161.161QDR3181.005.003.25941.14397Valid N (listwise)317Tính chủ quan hay khách quan của các chỉ tiêu

Y1

FrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentValid117253.675.125717.824.922971.3100.09228.7321100.0Total

Missing

TotalSystem75.1

100.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Anh/chị vui lòng điền vào các thông tin dưới đây:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×