Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

I. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý

TTthông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nướcMức đồng ýtrong kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng

1Tính chính xác của tổng mức đầu tư do chủ đầu tư lập / thuê1tư vấn lập

Nế u “ế ế nếý” ế oếế“rế t ếếnế ý” tếì tế ế o2345ếnế ếếế ế ếótế ế xếp nếân tế nàế vào nế ómế Nếân tế ế ế ế

Nếân tế ếế áế ế2quế n oếquến oTính phù hợp của hệ thống định mức do nhà nước quy định

sử dụng để lập chi phí đầu tư xây dựng12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

3Tính chính xác của dự tốn do chủ đầu tư lập / thuê tư vấn

lập12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

4Số lượng nhân viên của đội ngũ kiểm soát chi phí thuộc đơn

vị chủ đầu tư12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

5Trình độ chun mơn của người kiểm sốt chi phí thuộc đơn

vị chủ đầu tư12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

6Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kiểm soát chi phí thuộc

đơn vị chủ đầu tư1234Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế5quến o

7Sự hợp lý của quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng

do đơn vị chủ đầu tư lập và áp dụng1234Nếu “đồng ý” hoặc “rất đồng ý” thì theo Anh/Chị có thể xếp nhân tố này vào nhóm:

Nhân tố chủ quan o; Nhân tố khách quan o58Các biểu mẫu thu thập thơng tin chi phí đầu tư xây dựng do

chủ đầu tư lập s n để sử dụng cho việc ghi chép thơng tin 12345trong kiểm sốt chi phí

Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

9Các quy định pháp luật của nhà nước có liên quan12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

10Nguồn vốn của dự án12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

11Quy mơ của dự án, loại dự án, tính chất của dự án12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

12Sự biến động giá của các yếu tố chi phí(Vật liệu, nhân cơng,1máy thi cơng)2345Nếu “đồng ý” hoặc “rất đồng ý” thì theo Anh/Chị có thể xếp nhân tố này vào nhóm:

Nhân tố chủ quan o; Nhân tố khách quan o

2. Đánh giá của anh/chị như thế nào về tầm quan trọng của các nhân tố ảnh

hưởng đối với khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng

vốn nhà nước trong kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng

1. Rất không quan trọng; 2. Không quan trọng; 3. Phân vân;

4.Quan trọng; 5. Rất quan trọng.

Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử

TTlý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà Tầm quan trọng

nước trong kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng1Tính chính xác của tổng mức đầu tư do chủ đầu tư

lập/thuê tư vấn lập123452Tính phù hợp của hệ thống định mức do nhà nước quy

định sử dụng để lập chi phí đầu tư xây dựng3Tính chính xác của dự toán do chủ đầu tư lập/thuê tư vấn

lập1234512345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×