Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.31: Báo cáo quyết toán các hợp đồng

Bảng 4.31: Báo cáo quyết toán các hợp đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

139

7Gói thầu H: ……………….8Gói thầu I: ………………..9Gói thầu J: ……………….

……………………………..

Chi phí tồn bộ dự án:

BỘ PHẬN KIỂM SỐT CHI PHÍ

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

dấu) (Ký tên)CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóngGhi chú:

- Các kết cấu, hạng mục cơng trình đưa ra ở cột (2) chỉ là ví dụ. Tùy theo loại

cơng trình, có thể xác định, phân chia theo hạng mục, bộ phận, kết cấu phù hợp với

cơng trình và thuận lợi cho q trình kiểm sốt.

- Chi phí (cột 3) xác định theo giá trị Kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư (tương

ứng với cột 4- bảng 28).

- Chi phí tại cột (5) được coi giá trị quyết toán hợp đồng cuối cùng của các gói

thầu. Chi phí này được xác định căn cứ theo giá trị quyết toán các hợp đồng có tính

đến các thay đổi, điều chỉnh bổ sung nếu cần thiết. Giá trị quyết toán hợp đồng của

cơng trình phải bảo đảm khơng vuợt giá trị trong Kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư.

4.7.2 Quy trình kiểm sốt chi phí khi quyết tốn dự án hồn thành

- u cầu kiểm sốt chi phí giai đoạn kết thúc xây dựng đưa cơng trình của dự

án vào khai thác sử dụng là bảo đảm quyết toán giá trị các hợp đồng xây dựng cơng

trình thấp hơn TMĐT (kể cả TMĐT điều chỉnh, nếu có) được phê duyệt. Kiểm sốt

chi phí trong giai đoạn này được thể hiện ở hình 4.13.

Nội dung kiểm sốt chi phí bao gồm:

Bước 1: Bộ phận KSCP kiểm tra giá quyết toán các hợp đồng của chủ đầu tư với

cơ quan cấp trên nội dung như sau:

+ Kiểm tra tính đầy đủ của các khoản mục chi phí, giá trị các khoản mục chi phí

trong hồ sơ quyết tốn các giá trị hợp đồng trước khi trình thẩm tra, phê duyệt.

+ Lập báo cáo xử lý các vấn đề liên quan đến chi phí trong giai đoạn quyết toán

các hợp đồng với cơ quan cấp phát vốn.

+ Lập báo cáo về giá trị quyết tốn các hợp đồng theo từng khoản mục chi phí, gói

thầu. So sánh và phân tích với Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình đã được phê duyệt.140+ Bộ phận KSCP kiến nghị lập lại hồ sơ quyết toán (-) trong trường hợp hồ sơ

chưa đầy đủ, kiến nghị chủ đầu tư lập lại hồ sơ quyết toán vốn đầu tư.

Bước 2: Trình thẩm tra phê duyệt

Sau khi hồn thành báo cáo quyết toán các hợp đồng xây dựng cơng trình, Bộ

phận KSCP báo cáo chủ đầu tư trình cơ quan cấp phát vốn thẩm tra, phê duyệt.

Bước 3: Lập kế hoạch lưu trữ số liệu

Sau khi có kết quả thẩm tra phê duyệt của cơ quan cấp phát vốn, Bộ phận kiểm

sốt chi phí của chủ đầu tư lập kế hoạch lưu trữ số liệu về chi phí đầu tư xây dựng

cơng trình báo cáo chủ đầu tư.

Bộ phận KSCP của chủ đầu tư có thể sử dụng hệ thống các Bảng biểu do mình đề

xuất để thống kê và báo cáo với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện việc kiểm sốt chi

phí.141Hồ sơ quyết tốn giá trị các

hợp đồng142Bước 1Kiến nghị lập lại hồ sơ

quyết tốnPhân tích so sánh giá trị

trong hồ sơ quyết tốn

đảm bảo không vượt

giá trị các hợp đồng+

Bước 2Lập kế hoạch lƣu trữ số

liệuthẩm tra phê duyệt quyết

Trình

tốn dự án hồn thànhBước 3Hình 4.13: Quy trình kiểm sốt chi phí khi quyết tốn dự án hồn thành4.8 Tổng hợp các quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng đã đề xuất

Nội dung chương 4 đã phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu

thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư. Tác giả đã đưa ra được phương trình hồi quy với

biến phụ thuộc là cơng cụ để kiểm sốt chi phí. Đặc biệt đã xác định được nhân tố ảnh

hưởng là quy trình kiểm sốt của chủ đầu tư và các hệ thống bảng biểu biểu mẫu thu thập

và xử lý thông tin của chủ đầu tư trong kiểm sốt chi phí. Từ đó tác giả đã đề xuất các

quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng do chủ đầu tư lập. Quy trình kiểm sốt chi

phí đầu tư xây dựng là một quá trình liên tục do Bộ phận kiểm sốt chi phí của chủ đầu

tư thực hiện. Mục tiêu kiểm sốt chi phí là khống chế được chi phí đầu tư xây dựng ở các

giai đoạn đầu tư xây dựng, do vậy chi phí được kiểm sốt ở giai đoạn sau luôn nhỏ hơn

các giai đoạn trước. Nội dung quy trình kiểm sốt chi phí được tổng hợp theo bảng sau:

Bảng 4.32: Tổng hợp các quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng

NỘI DUNGTT

1

2

3QUY TRÌNHKIỂM SỐT

Xác định tổng mức đầu tưBẢNG BIỂUHình 4.7: Quy trình KSCP khi lập KHBảng 4.28- Báo cáo Kếchi phí TMĐThoạch chi phí TMĐTXác định dự tốn xây dựng cơngHình 4.8: Quy trình KSCP khi lập KHBảng 4.29- Báo cáo Kếtrìnhchi phí DThoạch chi phí DTXác định dự tốn gói thầu (giáHình 4.9: Quy trình KSCP xác định dựBảng 4.30- Báo cáo Kết quảgói thầu), giá trúng thầu và xáctốn gói thầu, giá gói thầu.giá gói thầu-Giá hợp đồng.định giá hợp đồngHình 4.10: Quy trình KSCP xác định

giá trúng thầu và giá hợp đồng.4

5Kiểm sốt chi phí khi thi cơngHình 4.11: Quy trình KSCP khi thựcxây dựnghiện hợp đồng.Kiểm sốt chi phí giai đoạn kếtHình 4.12: Quy trình KSCP khi quyếtBảng 4.31- Báo cáo quyếtthúc xây dựng đưa cơng trìnhtốn hợp đồng.tốn các hợp đồngvào khai thác sử dụngHình 4.13: Quy trình KSCP khi quyết

tốn dự án hồn thànhĐể áp dụng hiệu quả các quy trình kiểm sốt chi phí, ngồi việc sử dụng các công

cụ như các hệ thống bảng biểu thu thập và xử lý thơng thì cần phải bổ sung hồn thiện

cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng như hồn thiện các cơng cụ để kiểm sốt chi

phí đầu tư xây dựng: định mức, đơn giá, suất đầu tư và điều kiện năng lực của cá nhân

và các tổ chức tham gia hoạt động kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng cơng trình sử

dụng vốn nhà nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.31: Báo cáo quyết toán các hợp đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×