Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.28: Báo cáo kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư

Bảng 4.28: Báo cáo kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

`1211Hạng mục A: …………….2Hạng mục B: ………………3Hạng mục C: ………………4Hạng mục D: ………………5Công tác E: ………………..6Công tác G: ………………..7Công tác H: ……………….8Công tác I: ………………..9Công việc J: ……………….10Công việc K: ………………......................... ......................

Tổng chi phí tồn bộ dự án:

BỘ PHẬN KIỂM SỐT CHI PHÍ CỦACHỦ ĐẦU TƯCHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu)(Ký tên)Ghi chú:

- Các kết cấu, bộ phận cơng trình đưa ra ở cột (2) chỉ là ví dụ. Tùy theo loại cơng

trình, có thể xác định, phân chia theo hạng mục, bộ phận, kết cấu phù hợp với cơng

trình và thuận lợi cho q trình kiểm sốt.

- Chi phí dự kiến (cột 3) thường là chi phí xác định theo TMĐT được duyệt.

- Chi phí dự kiến có thể thay đổi (cột 4) thường là dự kiến tính tốn (tăng thêm

hoặc giảm bớt giá trị cột 3) của Bộ phận kiểm sốt chi phí của chủ đầu tư theo các lý do

nêu tại cột (5). Giá trị ở cột (4) được sử dụng để đưa vào so sánh ở quy trình tiếp theo.

- Giá trị tổng chi phí tồn bộ dự án theo Kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư phải

bảo đảm không vượt giá trị TMĐT được phê duyệt.

4.5.2 Quy trình kiểm sốt chi phí khi xác định dự tốn xây dựng cơng trình

Trong giai đoạn thực hiện dự án chi phí đầu tư xây dựng được xác định theo thiết

kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi cơng được biểu thị bằng dự tốn xây dựng cơng trình.

Ở giai đoạn này thiết kế xây dựng cơng trình được triển khai chi tiết, các đặc tính

kỹ thuật, vật liệu xây dựng, thiết bị sử dụng cho công trình được xác định cụ thể.

Với những đặc điểm trên, chi phí xây dựng cơng trình (dự tốn xây dựng cơng trình)

có sự chính xác cao hơn so với chi phí đầu tư xây dựng xác định trên theo thiết kế

cơ sở ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Theo quy định đối với dự án sử dụng vốn ngân

sách nhà nước thì TMĐT là chi phí tối đa được phép sử dụng để đầu tư xây dựng cơng

trình, do`122vậy yêu cầu quản lý chi phí cũng đặt ra mục tiêu là chi phí ở giai đoạn thực hiện dự án

ln thấp hơn hoặc bằng chi phí xác định ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Điều này có

nghĩa là tổng các dự tốn xây dựng cơng trình ln thấp hơn hoặc bằng TMĐT đã

được phê duyệt. Để đáp ứng điều này phải có quy trình kiểm sốt chi phí theo hình

4.8. Căn cứ Kế hoạch chi phí TMĐT, Bộ phận KSCP của chủ đầu tư phối hợp với tư

vấn thiết kế thực hiện việc xác định dự toán các cơng việc, cơng tác, hạng mục thuộc

cơng trình theo tiến độ thực hiện dự án và yêu cầu của chủ đầu tư. Việc kiểm sốt chi

phí khi xác định dự tốn xây dựng cơng trình phải bảo đảm dự tốn các cơng việc,

cơng tác, hạng mục thuộc cơng trình sau khi được xác định phải nằm trong giới hạn

chi phí tương ứng các công việc, công tác, hạng mục thuộc cơng trình này đã xác định

trong Kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư.

Quy trình kiểm sốt chi phí khi xác định dự tốn xây dựng cơng trình gồm:

Bước 1: Kiểm tra nội dung dự tốn xây dựng cơng trình do tư vấn thiết kế lập

- Bộ phận KSCP theo dõi, giám sát q trình lập dự tốn xây dựng cơng trình, dự

tốn các cơng việc, cơng tác, hạng mục thuộc cơng trình của tổ chức tư vấn thiết kế

bao gồm: tiến độ, phương pháp xác định, số liệu, tài liệu sử dụng khi xác định dự toán.

- Bộ phận KSCP phân tích, so sánh giá trị dự tốn các cơng việc, gói thầu, hạng

mục thuộc cơng trình do tư vấn thiết kế xác định với giá trị tương ứng trong Kế hoạch

chi phí tổng mức đầu tư (bảng 28-Cột (4)).

- Bộ phận KSCP kiểm tra các tính tốn của tư vấn thiết kế. Nếu thấy phù hợp (+)

chuyển sang bước 2. Nếu không phù hợp (-) yêu cầu tư vấn điều chỉnh cho phù hợp.

Trường hợp tư vấn không điều chỉnh được theo yêu cầu (-), đề nghị tư vấn xác định lại

dự toán (Bộ phận KSCP phối hợp với tổ chức tư vấn thiết kế trong việc tìm kiếm các

giải pháp giảm giá trị dự tốn các cơng việc, hạng mục thuộc cơng trình thơng qua các

phương án sử dụng vật liệu, trang thiết bị, biện pháp thi công…).

+ Điều chỉnh phương án thiết kế, phương án sử dụng vật liệu, trang thiết bị, biện

pháp thi công, tiến độ.

+ Điều chỉnh khối lượng, quy mơ, chi phí của các cơng việc, gói thầu, hạng mục

cơng trình và tồn bộ cơng trình.

Bước 2: Bộ phận KSCP trình dự tốn xây dựng cơng trình để chủ đầu tư tổ chức

thực hiện thẩm tra, thẩm định.`123Bước 1+

Yêu cầu tƣ vấn điều chỉnhBước 2cho phù hợp-+Kiểm

Dựtra

tốn

nộido

dụng

tƣ dự

vấndo tƣ

tốn XDCT

Thiết

kế lập

vấn thiết

kế lậpđịnh

Trình thẩm

tra, thẩmBước 3Bước 4Bước 5-+

+KP

ih

ểâ

mnY

ttac

h

v

ic

ệá

cc

đý

i

k

ềHình

ui

cế

hn

ỉt

nr

ho

n

cgabP

h ê

ê u

d

u

ytLập kế hoạch chi phí dự tốncu

t

ƣd4.8:vấQuy

t n

o

á đ

n iu

c

htrình kiểm sốt chi phí khi lập kế hoạch chi phí dự tốnn

to

h

ƣ

cc

124

ấo

h

nBước 3: Phân

o

tích các ý kiến trong báo cáo thẩm tra dự toán, thẩm định.

c

p kết quả thẩm tra, thẩm định dự toán, Bộ phận KSCP của chủ đầu tư

áSau khi có

h

o

ù chủ đầu tư phê duyệt. Cụ thể:

lập báo cáo trình

t

h- So sánhhvà phân tích sự tăng giảm về khối lượng, chi phí các cơng việc, gói thầu,

hạng mmục cơngptrình với giá trị tương ứng trong Kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư.dựt- Đưa ra các biện

r

tốn

các cơng việc,

a

,pháp xử lý (điều chỉnh khối lượng, chi phí…) trong trường hợp

cơng tác, hạng mục cơng trình sau khi thẩm tra, thẩm định lớnhơn giá trị tương ứng trong Kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư.

(nếut- Dự báo những thay đổi về dự tốn các cơng việc, cơng tác, hạng mục cơng trình

h

ẩcó) do ảnh hưởng bởi lạm phát, biến động giá và các yếu tố liên quan khác và dự

mkiến các biện pháp xử lý.

đ

ị- Bộ

n

sung h(nếuphận KSCP phối hợp với tư vấn lập dự toán thực hiện việc điều chỉnh, bổ

có) các nội dung liên quan đến dự tốn theo u cầu của chủ đầu tư trướckhi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.Trường hợp nếu thấy phù hợp (+) chuyển sang

bước 4. Nếu không phù hợp (-) yêu cầu tư vấn điều chỉnh. Kiểm tra việc điều chỉnh dự

toán của tư vấn. Nếu thấy phù hợp chuyển ngay sang bước 4. Nếu không phù hợp (-)

chuyển lại cho tư vấn xem xét điều chỉnh lại.

Bước 4: Bộ phận KSCP phối hợp với tư vấn trình phê duyệt dự tốn xây dựng

cơng trình.

Bước 5: Bộ phận KSCP của chủ đầu tư tiến hành lập Kế hoạch chi phí dự tốn.

Căn cứ trên Kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư và dự tốn xây dựng cơng trình đã

được phê duyệt, (sau đây gọi tắt là Kế hoạch chi phí dự tốn). Kế hoạch chi phí dự

tốn phải đáp ứng u cầu:

- Xác định giá trị dự tốn cho các cơng việc, cơng tác, hạng mục cơng trình tổ

chức đấu thầu và không tổ chức đấu thầu.

- Tổng giá trị dự tốn cho các cơng việc, cơng tác, hạng mục cơng trình (tổ chức

đấu thầu và khơng tổ chức đấu thầu) phải thấp hơn tổng giá trị các công việc, công tác,

hạng mục cơng trình (tổ chức đấu thầu và khơng tổ chức đấu thầu) tại kế hoạch chi phí

tổng mức đầu tư.

Kế hoạch chi phí dự tốn được chủ đầu tư chấp thuận là cơ sở để Bộ phận

KSCP của chủ đầu tư tổ chức kiểm soát, khống chế chi phí các cơng việc, cơng tác,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.28: Báo cáo kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×