Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý

TTthông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nướcMức đồng ýtrong kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng

1Tính chính xác của tổng mức đầu tư do chủ đầu tư lập / thuê1tư vấn lập

Nế u “ế ế nếý” ế oếế“rế t ếếnế ý” tếì tế ế o2345ếnế ếếế ế ếótế ế xếp nếân tế nàế vào nế ómế Nếân tế ế ế ế

Nếân tế ếế áế ế2quế n oếquến oTính phù hợp của hệ thống định mức do nhà nước quy định

sử dụng để lập chi phí đầu tư xây dựng12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

3Tính chính xác của dự tốn do chủ đầu tư lập / thuê tư vấn

lập12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

4Số lượng nhân viên của đội ngũ kiểm soát chi phí thuộc đơn

vị chủ đầu tư12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

5Trình độ chun mơn của người kiểm sốt chi phí thuộc đơn

vị chủ đầu tư12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

6Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kiểm soát chi phí thuộc

đơn vị chủ đầu tư1234Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế5quến o

7Sự hợp lý của quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng

do đơn vị chủ đầu tư lập và áp dụng1234Nếu “đồng ý” hoặc “rất đồng ý” thì theo Anh/Chị có thể xếp nhân tố này vào nhóm:

Nhân tố chủ quan o; Nhân tố khách quan o58Các biểu mẫu thu thập thơng tin chi phí đầu tư xây dựng do

chủ đầu tư lập s n để sử dụng cho việc ghi chép thơng tin 12345trong kiểm sốt chi phí

Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

9Các quy định pháp luật của nhà nước có liên quan12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

10Nguồn vốn của dự án12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

11Quy mơ của dự án, loại dự án, tính chất của dự án12345Nếu “ếếnế ý” ếoếế “rết ếếnế ý” tếì tếếo ếnếếếếế ếó tếế xếp

nếân tế nàế vào nếómế Nếân tế ếếế quến oế Nếân tế ếếáếế

quến o

12Sự biến động giá của các yếu tố chi phí(Vật liệu, nhân cơng,1máy thi cơng)2345Nếu “đồng ý” hoặc “rất đồng ý” thì theo Anh/Chị có thể xếp nhân tố này vào nhóm:

Nhân tố chủ quan o; Nhân tố khách quan o

2. Đánh giá của anh/chị như thế nào về tầm quan trọng của các nhân tố ảnh

hưởng đối với khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng

vốn nhà nước trong kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng

1. Rất không quan trọng; 2. Không quan trọng; 3. Phân vân;

4.Quan trọng; 5. Rất quan trọng.

Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử

TTlý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà Tầm quan trọng

nước trong kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng1Tính chính xác của tổng mức đầu tư do chủ đầu tư

lập/thuê tư vấn lập123452Tính phù hợp của hệ thống định mức do nhà nước quy

định sử dụng để lập chi phí đầu tư xây dựng3Tính chính xác của dự toán do chủ đầu tư lập/thuê tư vấn

lập12345123454Số lượng nhân viên của đội ngũ kiểm soát chi phí thuộc12345123451234512345do chủ đầu tư lập s n để sử dụng cho việc ghi chép thông 12345đơn vị chủ đầu tư

5Trình độ chun mơn của người kiểm sốt chi phí thuộc

đơn vị chủ đầu tư6Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kiểm sốt chi phí7Sự hợp lý của quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây

dựng do đơn vị chủ đầu tư lập và áp dụng8Các biểu mẫu thu thập thơng tin chi phí đầu tư xây dựng

tin trong kiểm sốt chi phí9Các quy định pháp luật của nhà nước có liên quan1234510Nguồn vốn của dự án1234511Quy mơ của dự án, loại dự án, tính chất của dự án1234512Sự biến động giá của các yếu tố chi phí (Vật liệu, nhân12345công, máy thi công)-Nếu Anh/Chị bổ sung thêm nhân tố ảnh hưởng thì nhân tố bổ sung là nhân tố

nàovà tầm quan trọng của nhân tố đó như thế nào?

………………………………………………………………………………………

B. Nội dung kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng của chủ đầu tư dự án đầu tư sử

dụng vốn nhà nước

1. Theo thông tin mà Anh/Chị, ở iệt Nam đã có dự án xây dựng sử dụng

vốn nhà nước nào được thực hiện kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng bởi

chủ đầu tư dự án?

Chƣa có dự án nào o

Đã có dự áno(vui lòng cung cấp thơng tin về tên dự án/hình thức kiểm sốt chi phí)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………..

2. Theo Anh/Chị những hoạt động kiểm sốt chi phí nàosau đây khơng thuộc

nội dung kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng của chủ đầu tư dự án sử dụng

vốn nhà nước (Xin đánh dấu (X) vào các hoạt động đó)-Kiểm sốt và khống chế chi phí đầu tư xây dựng trong quá trìnhoxác định tổng mức đầu tư dự án-Kiểm sốt và khống chế chi phí đầu tư xây dựng trong q trìnhoxác định dự tốn, dự tốn gói thầu, giá hợp đồng-Kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng trong suốt quá trình thựcohiện hợp đồng xây dựng của các nhà thầu xây dựng-Kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng trong q trình thanh tốn,oquyết tốn hợp đồng xây dựng-Kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn quyết tốnovốn đầu tư dự án hồn thành

3. Theo Anh/Chị hoạt động kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng của chủ đầu tư

dự án sử dụng vốn nhà nước nên thực hiện trong giai đoạn nào của q

trình xây dựng cơng trình của dự án?-Giai đoạn trƣớc khi thi công o

xây dựng-Giai đoạn thi công xây dựng-Giai đoạn thanh quyết toán oohợp đồng xây dựng

Ý kiến khác: .......................................................................................

…………………………………………………………………………………………

C. Các công cụ trợ giúp công tác kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng của

chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước

Xin Anh/Chị cho biết mức độ cần thiết của các công cụ sau đối với hoạt động

kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước

1. Rất không cần thiết; 2. Không cần thiết; 3. Còn phân vân;

4. Cần thiết; 5. Rất cần thiết

TTCơng cụ kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Mức độ cần thiết

của chủ đầu tư1Quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng được pháp

luật quy định áp dụng cho các chủ đầu tư dự án sử dụng 123452345vốn nhà nước

2Quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng được chủ

đầu tư thiết kế chung cho các dự án sử dụng vốn nhà1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×