Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

5DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Hệ thống mẫu bảng biểu ghi chép thơng tin cần thu thập trong q trình kiểm

sốt chi phí đầu tư xây dựng........................................................................................ 31

Bảng 3.1: Tổng mức đầu tư dự án đường 5 kéo dài....................................................... 64

Bảng 3.2: So sánh tổng mức đầu tư dự án đường 5 kéo dài........................................... 65

Bảng 3.3: Giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án đường 5 kéo dài.............................68

Bảng 3.4: So sánh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm

số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Tham Lương........................................ 70

Bảng 3.5: Tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí

Minh, tuyến Bến Thành-Tham Lương........................................................................... 78

Bảng 3.6: T trọng theo cơ cấu chi phí theo loại hình cơng trình.................................... 80

Bảng 3.7: So sánh giá trị quyết tốn sân bay Tân sơn nhất............................................. 81

Bảng 4.1: Cơ cấu các đối tượng khảo sát....................................................................... 97

Bảng 4.2: Sắp xếp theo mức độ cần thiết đối với 12 nhân tố.......................................... 98

Bảng 4.3: Sắp xếp theo tầm quan trọng đối với 12 nhân tố............................................ 98

Bảng 4.4: Xếp hạng các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của

chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước trong kiểm sốt chi phí................................... 99

Bảng 4.5: Đánh giá nhân tố chủ quan và khách quan................................................... 103

Bảng 4.6: Bảng kết quả phân tích khám phá nhân tố với biến TT................................. 104

Bảng 4.7: Bảng kết quả phân tích khám phá nhân tố với biến QT................................105

Bảng 4.8: Kiểm định sự tin cậy của nhân tố CX với biến TT....................................... 106

Bảng 4.9: Kiểm định sự tin cậy của nhân tố CX với biến QT....................................... 106

Bảng 4.10: Kiểm định sự tin cậy của nhân tố PL với biến TT......................................107

Bảng 4.11: Kiểm định sự tin cậy của nhân tố PL với biến QT...................................... 107

Bảng 4.12: Kiểm định sự tin cậy của nhân tố TH với biến TT.....................................108

Bảng 4.13: Kiểm định sự tin cậy của nhân tố TH với biến QT..................................... 108

Bảng 4.14: Đánh giá trung bình và độ lệch chuẩn của nhân tố CX với biến TT............109

Bảng 4.15: Đánh giá trung bình và độ lệch chuẩn của nhân tố PL với biến TT.............109

Bảng 4.16: Đánh giá trung bình và độ lệch chuẩn của nhân tố TH với biến TT............110

Bảng 4.17: Đánh giá trung bình và độ lệch chuẩn của nhân tố CXA với biến QT.........110

Bảng 4.18: Đánh giá trung bình và độ lệch chuẩn của nhân tố PLA với biến QT..........111

Bảng 4.19: Đánh giá trung bình và độ lệch chuẩn của nhân tố THA với biến QT.........111

Bảng 4.20: Bảng kết quả phân tích khám phá nhân tố với biến CC..............................1126Bảng 4.21: Kiểm định sự tin cậy của nhân tố QDC với biến CC..................................113

Bảng 4.22: Kiểm định sự tin cậy của nhân tố QDR với biến CC..................................113

Bảng 4.23: Đánh giá trung bình và độ lệch chuẩn của nhân tố QDC với biến CC.........114

Bảng 4.24: Đánh giá trung bình và độ lệch chuẩn của nhân tố QDR với biến CC.........114

Bảng 4.25: Kết quả phân tích tương quan các biến....................................................... 115

Bảng 4.26: Kết quả phân tích hồi quy với biến phụ thuộc là biến quy định chung.........116

Bảng 4.27: Kết quả phân tích hồi quy với biến phụ thuộc là biến quy định riêng..........116

Bảng 4.28: Báo cáo kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư................................................. 120

Bảng 4.29: Báo cáo kế hoạch chi phí dự tốn.............................................................. 125

Bảng 4.30: Báo cáo kết quả giá gói thầu-giá hợp đồng................................................. 131

Bảng 4.31: Báo cáo quyết toán các hợp đồng............................................................... 138

Bảng 4.32: Tổng hợp các quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng......................... 142viiDANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Các yếu tố của hệ thống kiểm sốt chi phí...................................................... 32

Hình 2.2: Mục đích kiểm sốt chi phí........................................................................... 33

Hình 2.3: Mối liên hệ giữa quản lý chi phí và kiểm sốt chi phí..................................... 37

Hình 2.4: Đầu vào và đầu ra của kiểm soát chi phí....................................................... 39

Hình 2.5: Kiểm sốt chi phí trong giai đoạn thiết kế chi tiết........................................... 46

Hình 4.1: T trọng theo giới tính............................................................................. 100

Hình 4.2: T trọng theo độ tuổi................................................................................ 101

Hình 4.3: T trọng theo trình độ.............................................................................. 101

Hình 4.4: T trọng theo loại hình cơng việc................................................................. 102

Hình 4.5: T trọng ý kiến đánh giá của từng nội dung KSCP....................................... 102

Hình 4.6: T trọng ý kiến đánh giá của các giai đoạn KSCP........................................ 103

Hình 4.7: Quy trình kiểm sốt chi phí khi lập kế hoạch chi phí TMĐT.......................118

Hình 4.8: Quy trình kiểm sốt chi phí khi lập kế hoạch chi phí dự tốn.......................123

Hình 4.9: Quy trình kiểm sốt chi phí khi xác định dự tốn gói thầu, giá gói thầu.......129

Hình 4.10: Quy trình kiểm sốt chi phí khi xác định giá trúng thầu và giá hợp đồng...130

Hình 4.11: Quy trình kiểm sốt chi phí khi thực hiện hợp đồng................................... 133

Hình 4.12: Quy trình kiểm sốt chi phí khi quyết tốn hợp đồng................................. 137

Hình 4.13: Quy trình kiểm sốt chi phí khi quyết tốn dự án hoàn thành.....................141viiiDANH MỤC CÁC K HIỆU CHỮ VIẾT TẮT

CĐTChủ đầu tưCPMPhương pháp đường găng (Critical Path Method)CPĐTXDCTChi phí đầu tư xây dựng cơng trìnhCPQLDAChi phí quản lý dự ánCPTVĐTChi phí tư vấn đầu tưCSCSHệ thống kiểm sốt chi phí, tiến độDTXDDự tốn xây dựngDTGTDự tốn gói thầuĐMXDĐịnh mức xâyESMdựngEVAQuản lý tiến độ thu được (Earned Schedule Management)EVMPhân tích giá trị thu được (Earned Value Analys)EVMSHệ thống đo lường giá trị thu được (The Earned Value

Measurement System)GTGTGiá trị gia tăngGXDGiá xây dựngKT-KTKinh tế - KỹKT-XHThuật Kinh tế - XãMCCShội

Hệ thống quản lý và kiểm sốt chi phí (Management CostPERTand Control System)

Phương pháp sơ đồ mạng (Program Evaluation and ReviewQĐĐTQuyết định đầu tưQLDAQuản lý dự ánQSChuyên gia giám sát khối lượng (Quantity Serveyor)SMACHệ thống kiểm sốt chi phí nhân cơng tại cơng trường

(Site Manhours and Cost)TMĐTTổng mức đầu tưTxDOTPhòng giao thông Texas (Texas Department of Transportation)UBNDỦy ban nhân dânWBSCơ cấu phân chia công việc (Work Breakdown Structure)1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×